دانلود پایان نامه ارشد: بررسی آبشستگی و روش های حفاظت پایین دست سازه های هیدرولیکی رودخانه ای


دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ‌: مهندسی عمران ( M.S.C)

گرایش: سازه های هیدرولیکی

موضوع:

بررسی آبشستگی و روش های حفاظت پایین دست سازه های هیدرولیکی رودخانه ای

(مطالعه موردی: پل دوم رودخانه میناب)

 استاد راهنما:

دکتر سیروس ارشادی

استاد مشاور:

دکتر پیمان رضائی

فهرست مطالب

عنوان       صفحه

چکیده ‌ک

فصل اول (کلیات تحقیق)

1-1-ضرورت و اهداف تحقیق- 3

1-2- فرضیه های تحقیق: 5

1-3- روش تحقیق- 5

1-4- ساختار تحقیق- 6

فصل دوم )مروری بر تحقیقات انجام شده(

2-1- آبشستگی- 8

2-1-1- انواع آبشستگی از نظر بوجود آمدن- 8

2-1-1-1- آبشستگی عمومی- 8

2-1-1-2- آبشستگی انقباضی- 8

2-1-1-3- آبشستگی موضعی- 9

2-1-2- انواع آبشستگی از نظر حمل رسوب- 10

2-1-2-1- آبشستگی آب زلال- 10

2-1-2-2- آبشستگی در حالت بستر متحرک(زنده) 10

2-1-3- آبشستگی کلی- 13

2-2- مکانیزم آبشستگی در اطراف سازه‌های آبی- 13

2-3- روش های مطالعه و بررسی پدیده آبشستگی- 17

2-3-1- روش تئوری- 17

2-3-2- روش تجربی- 17

2-3-3- روش عددی- 18

2-4- پیشینه تحقیق- 19

2-4-1- مروری بر مطالعات انجام گرفتۀ آزمایشگاهی در جهان  و ایران- 19

2-4-2- مروری بر مطالعات عددی آبشستگی پایه پل در جهان و ایران طی چند سال اخیر 27

2-4-3- مروری بر مطالعات انجام شده بر روی رودخانۀ میناب در سالیان گذشته 31

فصل سوم (معادلات حاکم و روش حل آنها)

3-1- معرفی نرم افزار Flow-3D: 33

3-2- معادلات حاکم بر جریان: 35

3-3 مدلسازی تلاطم توسط نرم افزار  Flow3D: 38

3-4- انتقال رسوب- 42

فصل چهارم (مواد و روش ها)

4-1- معرفی منطقه مورد مطالعه 49

4-1-1-  معرفی پل دوم رودخانه میناب: 49

4-2- مورفولوژی بازه مورد مطالعه رودخانه میناب- 50

4-3- زمین شناسی رودخانه میناب (از محل سد استقلال تا پل دوم رودخانۀ میناب) 51

4-4- هیدرولوژی حوزه آبخیز میناب- 51

4-5- برآورد آبدهی در محل سد میناب- 52

4-6- پوشش گیاهی بازه مورد مطالعه رودخانه میناب- 53

4-7- اندازه گیری دادههای میدانی و آزمایشگاهی مورد نیاز مدل های نرم افزاری- 54

4-7-1- تهیه نقشه های توپوگرافی بزرگ مقیاس از بازه مورد مطالعه 54

4-7-2-  نمونه برداری رسوب بستر و دیواره رودخانه 55

4-7-2-1- آزمایش دانه بندی رسوب- 55

4-7-2-2- وسایل مورد نیاز 55

4-7-2-3 روش آزمایش– 55

4-7-3-  تعیین ضریب زبری بر اساس ، بازدیدها و نتیجه های دانه‌بندی مواد بستر و پوشش گیاهی– 57

4-7-4- مشخصات رسوبات بستری- 57

4-7-4-1- قطر متوسط ذرات) : 57

4-7-4-2- دانسیتۀ رسوبات:. 57

4-7-4-3- ضریب دراگ: 57

4-7-4-4- تخلخل: 57

4-8- تهیه مدل: 57

4-8-1-مقطع کنترل: 57

4-8-2- شرح  روش: 58

4-8-3 تعریف مدل Shallow water: 58

4-8-4- مدل CCHE2D– 59

4-8-4-1- داده های مورد نیاز مدل CCHE GUI : 60

4-8-5- واسنجی مدل– 60

4-8-6- ورود اطلاعات به نرم افزار Flow-3Dبرای تهیه مدل Shallow water: 65

4-8-6-1- زمان: 65

4-8-6-2- نیروی ثقل و Shallow water): 66

4-8-6-3- مشخصات فیزیکی سیال، سیستم واحد: 66

4-8-6-4- هندسه مدل: 66

4-8-6-5- مش بندی: 67

4-8-6-7- شرایط مرزی: 68

4-8-7- ورود اطلاعات به نرم افزار Flow3Dبرای تهیه مدل Sediment scour: 69

4-8-7-1- زمان: 69

4-8-7-2- نیروی ثقل، ، ویسکوزیته، مدل اغتشاش و Sediment scour: 69

4-8-7-3- مشخصات فیزیکی سیال، سیستم واحد: 70

4-8-7-4- مش بندی: 70

4-8-7-5- شرایط مرزی: 71

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

5-1- بررسی جریان در محدودۀ مورد مطالعه: 73

5-2- بررسی توزیع سرعت، الگوی جریان و آبشستگی اطراف پایه های 2،1و3– 76

5-2-1- بررسی توزیع سرعت و الگوی جریان– 76

5-2-2- بررسی آبشستگی– 77

5-2-3- مقایسۀ وضعیت کنونی با مدل، پایه ها ی 1 تا 3 : 79

5-3- بررسی توزیع سرعت، الگوی جریان و آبشستگی اطراف پایه های 4،5و6– 80

5-3-1- بررسی توزیع سرعت و الگوی جریان– 80

5-3-2- بررسی آبشستگی– 81

5-3-3- مقایسۀ وضعیت کنونی با مدل، پایه های 4 تا 6– 83

5-4- بررسی توزیع سرعت، الگوی جریان و آبشستگی اطراف پایه های 7،8،9و10– 85

5-4-1- بررسی توزیع سرعت و الگوی جریان– 85

5-4-2- بررسی آبشستگی– 86

5-4-3- مقایسۀ وضعیت کنونی با مدل، پایه های 7 تا 10– 88

5-5- بررسی توزیع سرعت، الگوی جریان و آبشستگی اطراف پایه های 10 تا 15– 89

5-5-1- بررسی توزیع سرعت و الگوی جریان– 89

5-5-2- بررسی آبشستگی، 90

5-5-3- مقایسۀ وضعیت کنونی با مدل، پایه های 11 تا 15– 92

5-6- بررسی توزیع سرعت، الگوی جریان و آبشستگی اطراف پایه های 16 تا 19– 94

5-6-1- بررسی توزیع سرعت و الگوی جریان– 94

5-6-2- بررسی آبشستگی– 95

5-7- نتیجه گیری– 96

5-8-پیشنهادات: 97

منابع:

منابع فارسی : 100

منابع غیر فارسی:

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید