دانلود پایان نامه ارشد: بررسي ميزان کارآیی آموزش مهارت‌هاي هوش هيجاني بر افزایش آن در نوجوانان


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید: بررسي ميزان کارآیی آموزش مهارت‌هاي هوش هيجاني بر افزایش آن در نوجوانان

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي هوش هيجاني بر رشد آن در نوجوانان دبيرستاني است. بدين منظور تعداد 1000 نفر دانش‌آموز دختر از میان دانش‌آموزان پاية اوّل و دوم دبيرستان استان خراسان رضوی به طور تصادفي انتخاب شدند و در دو گروه 500 نفره (آزمايش و گواه) جايگزين شدند. پرسشنامة هوش هيجاني شوت، در مرحله پيش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا گردید. گروه آزمايشي طي 6 جلسة 90 دقيقه‌اي، مداخلات مبتني بر آموزش مهارت‌هاي هوش هيجاني را به صورت گروهي دريافت نمود. مقايسة نتايج آزمون‌ها در مراحل پيش‌آزمون و پس‌آزمون نشانگر تأثير مداخلات در بهبود شاخص هوش هيجاني گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل بود.

 

مقدمه

نقش و كاركرد مدارس در آستانة هزارة سوم ميلادي تغيير وجهش چشمگيري پيدا كرده است. افزون بر ايفاي نقش سنّّتي مدارس مبني بر تربیت افرادي فرهيخته، مدارس عهده‌دار پرورش شهرونداني مسوؤل و رشد يافته و برخوردار از مهارت‌هاي اجتماعي و عاطفي نيز هستند (پليتري[1]، 2006). از اين‌رو توجّه جدّي و همه جانبه به عواملي كه بستر لازم جهت دستيابي به اين هدف را فراهم مي‌سازند، اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد. بدين منظور توجّه جدّي به رشد عاطفي و اجتماعي دانش‌آموزان يكي از راهبردهاي اساسي در نيل به اين هدف بشمار مي‌رود.

رويكرد يادگيري اجتماعي- عاطفي[2] مبتني بر اين باور است كه كلية فرايندها و بخش‌هاي يك نظام آموزشي اعمّ از طرّاحي و برنامه‌ريزي آموزشي و درسي، مديران، معلّمان، كاركنان، و مطالب و موضوعات درسي مي‌بايست در خدمت آموزش و بهبود مهارت‌هاي اجتماعي و عاطفي يادگيرندگان، ‌قرار گيرند. آموزش مهارت‌های هوش هیجانی «قطعه گمشده» آموزش‌های اجتماعی و هیجانی است که از ذهن بسیاری از معلمان مغفول مانده است. محیط اجتماعی مدرسه نمونه کوچکی از نظام اجتماعی جامعه تلقی می‌گردد. روابطی که دانش‌آموزان با معلمان و همسالان خود در مدارس برقرار می‌کنند، نقش اساسی در اکتساب نگرش‌ها، باورها و ارزش‌های بنیادین اجتماعی دارد و درک دانش‌آموزان را از جامعه و محیطی که در آن قرار دارند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. مدرسه یکی از مهمترین بافت‌های یادگیری مهارت‌های هیجانی است. آموزش هیجانی می‌تواند از طریق گستره‌ای از تلاش‌ها مانند آموزش کلاسی، فعالیت‌های فوق‌برنامه، جو و شرایط حمایتی مدرسه، و درگیر کردن دانش‌آموزان، معلمان و والدین در فعالیت‌های اجتماعی صورت گیرد. در صورتی که فرآیند اجتماعی شدن و رشد مهارت‌های هیجانی در محیط اولیه خانواده مطلوب نباشد، این امکان وجود دارد تا مدارس از طریق آموزش‌های ترمیمی به جبران این کاستی‌ها بپردازند. براین اساس بسیاری از مربیان و روانشناسان نسبت به توجه و توسعه آموزش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی در مدارس تاکید کرده‌اند (به نقل از مایر و سالووی، 1997).

تحوّلات عظيمي كه در حوزه‌هاي هوش و هيجان رخ داده دیدگاه‌های سنّتی را زیر سؤال برده و بر ارتباط نزدیک و درهم تنیدة هوش و هیجان تأكيد نموده است. از پيشگامان اين تحوّلات در حوزة هوش مي‌توان به گاردنر[3] (1983 به نقل از اشترنبرگ[4]، 2001) اشاره كرد و در حوزة هيجان از كشفيّات ژوزف ‌لي دوكس (به نقل از گلمن[5]، 1379) نام برد. امّا اوج اين تحوّلات به مطرح شدن مفهوم «هوش هيجاني[6]» توسط سالووي[7] و ماير[8](1990)، برمي‌گردد كه آشكارا بر در هم‌تنيدگي هوش و هيجان تأكيد مي‌كنند. از نظر آنها «هوش هيجاني» عمدتاً به عنوان توانايي فرد در بازنگري احساسات و هيجان‌هاي خود و ديگران، تميز قایل شدن ميان هيجان‌ها و استفاده از اطلاعات هيجان‌ها در حلّ مسئله و نظم‌بخشي رفتار تعريف مي‌شود (سالوي و ماير، 1990).

با توجه به حسّاسيت دورة نوجواني و اطلاق دورة طوفان و فشار به آن، غالباً نوجوانان درگير نوسانات پرشور عاطفي هستند، دوران نوجواني با شور و هيجان، احساس‌هاي متناقض،‌ تحريكات فيزيولوژيكي و عواطفي پر تنش همراه است. اين دوران حسّاس نقش بسيار مهمي در شكل دادن به شخصيّت آيندة او دارد. از اين‌رو آموزش مهارت‌هاي هوش هيجاني به  نوجوانان مي‌تواند به آنان در مديريت هيجان‌ها و احساسات خود و بهبود روابط با ديگران و در نهايت افزايش كارايي شخصي و پيشرفت فردي و تحصيلي آن تأثيرگذار باشد.

 

پیشینه پژوهش

از آغاز دهه 1990 بحث در زمینه اثرات روان‌شناختی هیجان و کارکردهای انطباقی آن و نیز ماهیت رابطه هیجان و شناخت با معرفی مفهوم هوش هیجانی ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. در واقع مفهوم هوش هیجانی آخرین پیشرفت در زمینه فهم رابطه بین هیجان و تفکر بوده و محققان (گلمن، 1995؛ سگال، 1997) بر این باورند که کاربرد مفهوم “هوش” یک استعاره مناسب برای سازه‌ای است که از آن با واژه هوش هیجانی یاد می شود. ابداع این مفهوم توسط سالووی و مایر در دهه 1990 صورت گرفت (سالووی و مایر،1997). این پژوهشگران در تعریف خود چهار مولفه پایه را ذکر کرده‌اند که عبارتند از: 1) ادراک و ابراز هیجان 2) تسهیل هیجانی تفکر 3) فهم و تحلیل هیجان‌ها و به کارگیری آگاهی هیجانی 4) تنظیم واکنشی هیجان جهت ارتقای رشد هیجانی و عقلانی. بنابراین می‌توان کفایت‌های اساسی درگیر در هوش هیجانی را شامل ادراک هیجانی در خود و دیگران، فهم این هیجان‌ها و اداره هیجان ذکر نمود.

بسیاری از پژوهشگران بر این فرض‌اند که بین هوش هیجانی و عملکرد موثر در تطابق با اقتضائات روزمره زندگی پیوند وجود دارد (بار- ان،2000). هوش هیجانی عامل موثر و تعیین‌کننده در برآیندهای زندگی واقعی مانند موفقیت در مدرسه و تحصیل، موفقیت در شغل و روابط بین شخصی و به طور کلی در کنش‌وری سلامت می‌باشد (سیاروچی و همکاران، 2002؛ سیاروچی و همکاران، 2004). لاونیس و لاونیس (2005) دریافتند که هوش هیجانی بالا با سلامت عمومی بالا همبسته است و با رفتارهای خطر‌آفرین (کشیدن سیگار) رابطه منفی دارد و متغیر بسیار اساسی در کنش‌وری‌های سلامت و سبک زندگی شخصی می‌باشد.

مهارت دانش‌آموزان در تنظیم هیجانی می تواند بر بهزیستی اجتماعی‌شان تاثیر بگذارد .(کول[9] وهمکاران، 2004؛ ایزنبرگ[10]، 2000). در یک مطالعه بر روی نوجوانان مستر[11] و همکاران (2006) دریافتند که نوجوانان 15 ساله اسپانیایی که نمرات بالایی در درک و فهم هیجانات داشتند توسط دوستانشان بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. ترینیداد[12] (2001) ارتباط بین هوش هیجانی و مصرف الکل و مواد مخدر را در میان دانش آموزان دبیرستانی مورد مطالعه قرار دادند. نتایج حاکی از همبستگی منفی هوش هیجانی با میزان مصرف بود. این احتمال وجود دارد که نوجوانانی که دارای هوش هیجانی بالایی هستند توانایی بیشتری جهت درک خواسته‌های دیگران دارند و بخوبی می‌توانند فشار همسالان را دریابند. این توانایی‌ها منجر به مقاومت فزاینده در برابرفشار همسالان جهت مصرف می‌گردد.

پارکر[13] و همکاران (2004) به بررسی ارتباط پیشرفت تحصیلی و هوش هیجانی پرداختند. نتایج
بیانگر ارتباط بسیار بالای میان ابعاد هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی بود. همچنین پارکر و
همکاران (2006) میزان ترک تحصیل را در دانش آموزان مورد مطالعه قرار دادند و مشاهده کردند که ادامه تحصیل بشکلی معنادار با میزان بالای شایستگی هیجانی و اجتماعی دانش‌آموزان در ارتباط است. برخورداری از هوش هیجانی بالا پیامدهای تحصیلی و اجتماعی مثبتی را در دانش‌آموزان پیش‌بینی می‌کند(ایزنبرگ و همکاران2000 شولتز[14] و همکاران 2004). برنامه‌های پیشگیری مبتنی بر یادگیری هیجانی و اجتماعی توانسته است منجر به تغییرات ارزشمند و مثبت در سطح مدارس گردد (دورلاک[15] و
ولز[16]  1997).

با توجه به نقش تاثیرگذار مدارس بر رشد مهارت‌های اجتماعی و عاطفی دانش‌آموزان و اهمیت فراگیری این مهارت‌ها در افزایش توانمندی دانش‌آموزان در سازگاری موثرتر با خود و محیط و همچنین حساسیت ویژه دوره نوجوانی و تاثیرات پایدار این دوره بر شکل‌گیری شخصیت نوجوان، ضرورت توجه و آموزش سواد هیجانی و مهارت‌های هوش هیجانی در دوره دبیرستان روشن می‌گردد. بدین منظور در این پژوهش به آموزش این مهارت‌ها در درون محیط آموزشی نوجوانان دبیرستانی اقدام گردید.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

بررسي ميزان کارآیی آموزش مهارت‌هاي هوش هيجاني بر افزایش آن در نوجوانان

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید