دانلود پایان نامه ارشد:چک ليستهاي ارزيابي کيفيت و اثربخشي خدمات درماني


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:چک ليستهاي ارزيابي کيفيت و اثربخشي  خدمات درماني

فرم ارزيابي معيارهاي عملکردي

 

عنوان شغل:متروننام و نام خانوادگي:
رديفوظايف و ابعاد مهم شغل، طرحها و فعاليتهاي عمدهسطوح عملکرد و ارزش عددي مربوطه
بسيار بالاتر از حد انتظار 5بسيار در حد انتظار 4در حد انتظار3کمتر از حد انتظار 2بسيار کمتر از حد انتظار
1.           شركت در جلسات ماهيانه مترونها در مديريت درمان استان     
2.           به كارگيري نيروهاي دوره ديده در بخشهاي خاص     
3.           كنترل ونظارت بر ارزيابي مستمر كليه پرسنل زيرمجموعه در طول سال     
4.           تهيه بانك اطلاعاتي از پرسنل واجد شرايط احراز پست جهت انتخاب پرستار ، سرپرستار و سوپروايزر     
5.           عزل و نصب سوپروايزها و سرپرستاران با استفاده از نظرات شوراي پرستاري و كسب اطلاعات از نظر رئيس بيمارستان و در موارد خاص رؤساي بخشها     
6.           بازديد از بخشها و در مكانهاي تابعه به منظور حصول اطمينان از حسن انجام وظيفه     
7.           اتخاذ تصميم نهايي در مورد مرخصي و معذوريتها و ايجاد تسهيلات لازم جهت معالج كادر پرستاري و حل مشكلات      
8.           تلاش مستمر جهت كسب اطلاع از آخرين پديده هاي پرستاري و به كارگيري روشهاي نوين پرستاري     
9.           ارائه گزارش از نحوه عملكرد و اقدامات انجام شده در واحد پرستاري بيمارستان به مسئولين مافوق     
10.       نظارت و برنامه‌ريزي جهت همكاهنگي برنامه‌هاي آموزشي دانشجويان پرستاري و مامائي با شرايط بيمارستان و بخشها     
11.       نظارت و كنترل بر پرونده نويسي و گزارش نويسي كادر پرستاري     
12.       تهيه دفاتر ارزشيابي و شناسنامه كليه كادر پرستاري     
13.       كنترل و نظارت بر نحوه نگهداري و استفاده از داروهاي استوك دفتر پرستاري (داروهاي مخدر، ايمنوگلوبولينها و …)     
14.       تصميم گيري جهت تشويق و تنييه پرسنل با نظر شوراي پرستاري     
15.       هماهنگي فعاليتهاي مختلف واحد پرستاري با ساير قسمتهاي بيمارستان     
16.       برنامه‌ريزي مناسب جهت شرايط بحراني و اضطراري     
17.       شركت در كنگره‌ها، همايشها و دوره هاي آموزشي جهت افزايش اطلاعات علمي و به كارگيري آن در مديريت پرستاري     
18.       نظارت و كنترل بر استفاده از دفاتر مورد نياز در دفتر پرستاري جهت ارائه گزارشات و صورتحساب     
19.       نظارت بر انجام به موقع كشت از بخشها و پيگيري نتايج و سعي در جهت برطرف نمودن موارد نقص     
20.       همراهي با بازرسين وزارتخانه، سازمان و دانشگاه و ارائه گزارش عملكرد و كسب راهكارهاي جديد     
تاريخ ارزشيابي:     
جمع كل امتياز:     

 

 

 

 

فرم ارزيابي معيارهاي عملکردي

 

عنوان شغل: متروننام و نام خانوادگي:
رديفوظايف و ابعاد مهم شغل، طرحها و فعاليتهاي عمدهسطوح عملکرد و ارزش عددي مربوطه
بسيار بالاتر از حد انتظار 5بسيار در حد انتظار 4در حد انتظار3کمتر از حد انتظار 2بسيار کمتر از حد انتظار
21.       نظارت بر اجراي دقيق موازين شرعي و هدايت پرسنل تحت سرپرستي     
22.       به كارگيري اخلاق پرستاري و رفتار مناسب با بيماران، همراهان و كليه همكاران و مسئولين مافوق     
23.       برنامه‌ريزي دراز مدت و كوتاه مدت جهت ارتقاي كمي و كيفي خدمات پرستاري و ارزشيابي مستمر آن     
24.       برنامه‌ريزي مناسب جهت شرايط بحراني و اضطراري     
25.       برنامه ريزي ماهيانه دفتر پرستاري و نظارت بر برنامه‌ريزي ماهيانه پرسنل پرستاري بخشها     
26.       جمع آوري برنامه هاي كشيك كليه كاركنان بيمارستان در دفتر پرستاري     
27.       پيش بيني كادر پرستاري مورد نياز و تلاش جهت برطرف كردن كمبود پرسنل      
28.       كنترل برنامه چرخش منظم پرسنل در شيفتهاي مختلف با در نظر گرفتن اولويتها     
29.       برنامه ريزي جهت پوشش كامل پرستاري در بخشها در روزهاي تعطيل و ساعات غيراداري     
30.       برنامه‌ريزي جهت تهيه تجهيزات بيمارستان با در نظرگرفتن اولويتها و پيگيري جهت تهيه آنها تا حصول نتيجه     
31.       كنترل و نظارت بر نحوه استفاده صحيح از وسايل، تجهيزات و نصب دستورالعمل كاربردي به زبان فارسي     
32.       همكاري در برنامه ريزي هاي لازم جهت ايمني پرسنل پرستاري(واكسيناسيون و …) در محيط كار     
33.       همكاري در برنامه ريزي هاي لازم جهت فراهم كردن امكانات رفاهي براي پرسنل پرستاري و پيش بيني لازم براي برگزاري جشنهاي روزهاي خاص     
34.       كنترل و نظارت بر ارائه خدمات پرستاري در بخشهاي بيمارستان و ساير واحدهاي تابعه     
35.       كنترل و نظارت در تهيه چك ليستهاي عملكردي براي كليه نيروهاي زير مجموعه     
36.       كنترل و نظارت بر برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت كليه پرسنل     
37.       كنترل و نظارت بر برنامه‌ريزي آموزشي و تربيت پرسنل ويژه جهت كار در بخشهاي خاص(اطفال، دياليز ، CCU و …)     
38.       شركت در كميته هاي بيمارستاني و پيگيري موارد پرستاري مطرح شده در كميته ها     
39.       جمع آوري و بكارگيري دستورالعملهاي اداري در رابطه با مسائل اداري و رفاهي پرسنل زير مجموعه     
40.       برنامه ريزي و نظارت بر جلسات ماهيانه پرسنلي بخشها و تشكيل جلسات مستمر ماهيانه با سرپرستاران و سوپروايزرها     
تاريخ ارزشيابي:     
جمع كل امتياز:     

 

 

فرم ارزيابي معيارهاي عملکردي

 

عنوان شغل: سوپروايزر آموزشينام و نام خانوادگي:
رديفوظايف و ابعاد مهم شغل، طرحها و فعاليتهاي عمدهسطوح عملکرد و ارزش عددي مربوطه
بسيار بالاتر از حد انتظار 5بسيار در حد انتظار 4در حد انتظار3کمتر از حد انتظار 2بسيار کمتر از حد انتظار
1.           آموزش پرسنل جديد استخدام با روند كار اداري و طريق برقراري ارتباط با مسئولين مافوق، همكاران و بيماران     
2.           بازديد مستمر و روزانه از بخشها و نظارت بر نحوه عملكرد پرسنل     
3.           بررسي نيازهاي آموزشي بيماران و همراهان و برنامه ريزي جهت ارائه خدمات با كيفيت مطلوب به بيماران     
4.           آموزش روشهاي جديد و صحيح مراقبتي به كاركنان جهت ارائه خدمات با كيفيت مطلوب به بيماران     
5.           برنامه‌ريزي صحيح و به موقع و تشكيل دوره‌هاي آموزشي مورد نياز كاركنان به صورت مستمر     
6.           هماهنگي با مسئولين مافوق جهت اجراي برنامه‌هاي آموزشي     
7.           برقراري ارتباط مناسب با كاركنان ، تشويق و ايجاد انگيزه در آنان به منظور ارتقاي سطح علمي     
8.           فراهم نمودن كتاب،‌جزوه، مقاله و وسايل كمك آموزشي مورد نياز كاركنان و تهيه فرمهاي آموزشي جهت آشنايي پرسنل جديد با فضاي بيمارستان     
9.           فراهم نمودن تسهيلات آموزشي و تلاش در جهت رشد و شكوفايي استعداد كاركنان     
10.       همكاري و شركت در برنامه هاي پژوهشي و تحقيقاتي     
11.       شركت در جلسات و كميته هاي مختلف پرستاري     
12.       انتقال مشكلات و نيازهاي آموزشسي كاركنان به مسئولين مافوق و ارائه راه حل و پيشنهادات     
13.       هماهنگي و نظارت بر كليه فعاليت هاي آموزشي واحد درماني     
14.       ارائه گزارش عملكرد آموزشي واحد درماني به مسئولين مربوطه     
15.       ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي اجرا شده از نظر كيفيت (محتوا، تاثير، تغيير) در كاركنان     
16.       هماهنگي وهمكاري در تنظيم برنامه هاي آموزشي و كارورزي دانشجويان پرستاري و مامائي     
17.       شركت در دوره‌ها، همايشها و جلسات مختلف آموزشي به منظور كسب مهارتها و روشهاي جديد آموزشي و مراقبتي     
18.       تهيه و تنظيم شناسنامه آموزشي جهت كليه كاركنان پرستاري و مامائي     
19.       آموزشي استفاده از تجهيزات جديد و شيوه هاي علمي به هنگام ارائه خدمات پرستاري     
20.       تنظيم برنامه گروه كد CPR در بيمارستان و نظارت بر حضور به موقع اعضاي كد     
تاريخ ارزشيابي:     
جمع كل امتياز:     

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

چک ليستهاي ارزيابي کيفيت و اثربخشي خدمات درماني