تحقیق :پيرامون يك شاخصه شرايط صحت و ايمني پلها


در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:پيرامون يك شاخصه شرايط صحت و ايمني پلها

– مقدمه

در بيستمين جلسه كميته پيرامون پلهاي راه كه در فوريه 1992 برگزار شد، يك نظرسنجي در رابطه با، مديريت پل- پيرامون شاخصي از شرايط صحت و ايمني پلهاي در حال استفاده پيشنهاد شد.

سرانجام تصميم گرفته شد كه اين نظرسنجي، در جلسه كميته اجرايي كه در 27 ماه مه همان سال در بروكسل برگزار شد، انجام بگيرد.

اين نظرنسجي، به منظور روشن نمودن وضعيت و گرايش هاي فعلي مديريت پلهاي در حال استفاده از طريق جمع آوري دانش و اطلاعات در رابطه با مديريت پل در كشورهاي مختلف، انجام گرفت. نتايج اين نظرسنجي، بعدها مي تواند در ارتقاي تكنيكهاي بازرسي و تشخيص، مورد استفاده قرار بگيرند.

پرسشنامه هاي نظرسنجي در ميان كشورهاي مختلفي توزيع شد و بطور كلي هفده، كشور به اين پرسشنامه‌ها، پاسخ دادند (به جدول1-1 نگاه كنيد) اين نظرسنجي براساس اطلاعات جمع آوري شده تكميل شد. اين گزارش، نتايج نظرسنجي و اطلاعات كسب شده را ارائه مي نمايد و پيشنهادي در راستا و موضوعات مديريت پل در آينده، مطرح مي نمايد.


جدول 1-1: كشورها و سازمانها

كشورنام سازمان (به زبان انگليسي)
اتريش- Aوزارت فدرال امور اقتصادي، شناخت بخش پل و تونل، بخش پل وزارت دولت فدرال
دانمارك- DKمديريت راه DN (R.D)
فنلاند- FINوزارت راه ملي فنلاند (Fin NRA)
فرانسه- Fمديريت راه
مجارستان- Hمديريت راههاي عمومي وزارت حمل و نقل، ارتباطات و راههاي آبي (M.T.C.E)
ايتاليا- Iمديريت راه وزارت امور ملي ايتاليا
ژاپن- Jشركت عمومي بزرگراه شهري (JAE)
هلند- NLبخش ساخت و احداث وزارت كارهاي عمومي
نروژ- Nوزارت راههاي عمومي نروژ(NPRA) مديريت بزرگراه‌ها
لهستان- PLمديريت جامع راههاي عمومي (GDDP)
پرتغال- PJunta Autoname de Estradas (JAE)
روماني- Rموسسه تحقيقات حمل و نقل بخارست (Incertran)
اسلوواكي- SKمديريت بزرگراه‌ها
سوئد- Sوزارت راه ملي سوئد (SNRA)
سوئيس- CHاداره بزرگراه فدرال سوئيس، كانتونز
انگلستان- UKبخش حمل و نقل
امريكا (NJ)- USAبخش حمل و نقل نيوجرسي

 

توجه: پاسخهاي در فصل دوم و سوم از سازمانهاي فوق، بدست آمده اند.

2- هدف و گستره نظرسنجي

ساختارهاي پل، حلقه هاي ارتباطي مهمي را در يك سيستم راه، ايجاد مي نمايند. پلها، يكي از بخشهاي راه هستند كه نياز به بيشترين توجه دارند و 30 درصد از سرمايه گذاريهاي كلي در بخش راه را به خود اختصاص مي دهند. پلها، راههايي كليدي به منظور تضمين ايمني ترافيك راه، هستند و پلها نقش مهمي در حفظ و نگهداري محيط زيست دارند. نيمه دوم قرن بيستم، شامل توسعه جهاني چشمگيري در زمينه ترافيك راه بوده است كه طي آن رشد قابل ملاحظه اي در تعداد پلهاي احداث شده طي دهه 1950 و 1960 صورت گرفته است (جدول 2-1). هرچند اين رشد در دهه 1970 به اوج خود رسيد. با اين حال، بسياري از كشورها، براي احداث راهها، همچنان نياز به سرمايه گذاري در پلها دارند.


جدول 2-1: تعداد پلها، طول كلي پل (چهارده كشور در مجموع)

كشورتعداد پلهاطول كلي پلها (km)طول پل (B) يا طول‌دهانه‌پل (S)تاريخ اطلاعاتملاحظات

راههاي ملي(N)

راههاي اصلي (M)

اتريش10641320(B)m 0/21990/1/1M
دانمارك20189/74(B)m 0/21990/12M
فنلاند183800/375(B)m 0/21993/1/1N
فرانسه256000(B)m 0/21993N
مجارستان104517/140(B)m 0/21993/12/31N
ژاپن1246046/7008(B)m 0/151993/4/1N
هلند23000445(B)m 0/51993/10N
نروژ18200240(S)m 5/21992تعداد N طول M
لهستان298690/540(S)m 0/31992/12N
روماني111632/316(S)m 0/51993/12/31N
اسلوواكي138318/160(S)m 0/2
سوئد102300/242(S)m 0/31993/1/1M (به جز حدود 400 در سه شهر بزرگ)
سوئد31190/248(S)m 0/31992/12/31M
انگلستان16000(S)m 0/31993M

 

طبق اطلاعات جمع آوري شده، طول اجرا شده در هر كشور متفاوت است. بنابراين به منظور مقايسه شرايط پلهاي راه در ميان كشورها، حتي الامكان از نقطه نظري برابر، اين گستره با اطلاعات دقيق، بعنوان «راه اصلي» تعيين و تعريف شده است (به ضميمه، جدول 1 نگاه كنيد).

 

از سوي ديگر، سرمايه گذاري در تعمير و نگهداري پلهاي از قبل ساخته شده، نيز حائز اهميت مي باشند. پلهايي كه در دهه 1950 ساخته شده بودند، در حال حاضر بالغ بر سي سال است كه در حال استفاده بوده اند. اين امر نياز به توجه بيشتر در رابطه با تعمير ونگهداري پل كارا و امن را به منظور نگهداري و تداوم راههاي تردد، مي طلبد. به منظور حفظ حراست از منافع عمومي، لازم است كه نگهداري موثري از پلهاي موجود به منظور افزايش طول عمر آنها، بعمل آيد.

از يك نقطه نظر واحد، شرايط موجود، امكان سرمايه گذاري نامحدود را نمي‌دهند و سرمايه گذاري در سيستم راه به موثرترين و كارآمدترين روش، موضوعي مشترك براي كليه كشورها مي باشد. به همين ترتيب، لازم است كه درك و شناخت دقيقي از شرايط حاضر و آتي پلها داشته باشيم و تصميم گيريهاي معقول و متقاعد كننده اي در رابطه با توزيع و تقسيم بودجه ها از نقطه نظر حفظ و نگهداري راههاي تردد و محيط زيست در حين توجه به شرايط موجود، داشته باشيم.

مقوله مديريت پل اخيراً در پاسخ به اين نيازها، مطرح شده است. كميته C11 به اين مقوله، بعنوان يك استراتژي براي مواجهه با موضوعات گسترده مربوطه، به منظور تضمين ايمني و توانايي استفاده از پلهاي موجود به نحوي كه در گزارش OECD تعريف شده بود، به خوبي واقف است.

فعاليت هاي خاص، موضوعات گسترده اي از اين قبيل را در بر مي گيرند:

  • تكميل و روز آمد كردن موجودي پلهاي در حال استفاده و اطلاعات مربوطه
  • تخمين هاي بودجه و توزيع هاي آن
  • برنامه ريزي بازرسي
  • آموزش و پرورش پرسنل بازرسي و تعمير و نگهداري
  • تجهيزات و متدهاي بازرسي
  • دسترسي به كليه اطلاعات مربوط به پلها
  • تشخيص شرايط صحت و ايمني
  • تعمير و تقويت
  • برنامه تعويض و جايگزيني
  • كنترل ترافيك

كميته C11 موضوع مديريت پل را برگزيد، به اين دليل كه از نقطه نظر نيازهاي فعلي در جاييكه مديريت و نگهداري پل به منظور ايمني راه و حفظ و نگهداري زيست محيطي، ضروري است، بسيار مهم است كه يك سازمان بين المللي، تئوري مثبتي را در رابطه با متدهاي كارآمد براي مديريت پل، براساس تجربيات و مفاهيم انفرادي استفاده شده در كشورهاي مختلف ارائه نمايد.

با اين حال، تفاوتهايي در تاريخچه مديريت پل و در سطوح گسترش و ارتقا كه بدليل تفاوت در شرايط جوي، تاريخ، فرهنگ و شرايط ارتقاي راه در كشورهاي مختلف، هستند، وجود دارد. بنابراين، تصميم بر اين گرفته شد كه تا دوره جلسه 1995 مونترال، اين تحقيق، بر روي موضوع مشترك يك، شاخصه اي از شرايط صحت و سلامت پلهاي در حال استفاده، متمركز شده چرا كه اين موضوع بخش عمده اي از فعاليت هاي مديريت پل را در بسياري از كشورها، تشكيل مي دهد. پس از اين موضوع، تكنيك بازرسي و تشخيص كه به منظور شناسايي شرايط پلهاي در حال استفاده، مورد بررسي قرار گرفت.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لينک دانلود تحقيق : پيرامون يك شاخصه شرايط صحت و ايمني پلها

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید