دانلود پایان نامه ارشد:ساختمان ژنوم در سلولهاي گياهي


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:ساختمان ژنوم در سلولهاي گياهي

ساختمان ژنوم در سلولهاي گياهي

تمام سلولهاي گياهي حاوي سه نوع ژنوم مي‌باشند كه در هستة سلول، ميتوكندري و پلاستيدها وجود دارند. بزرگترين و مهمترين ژنوم، در داخل هستة سلول جاي گرفته است. ژنوم هستة گياهان از نظر ساختماني شباهت زيادي به ساير ژنوم‌هاي يوكاريوت‌ها دارد و داراي ساختمانهاي متفاوتي مي‌باشد.

اين تفاوت ساختماني از ساختمان مارپيچي نوع دوم DNA گرفته تا ساختمان خوشه‌اي را شامل مي‌گردد. اشكال متفاوت ساختماني DNA از ساختمان خوشه‌اي كروموزوم متافاز تا ساختمان مارپيچي در شكل شماره 1 نمايش داده شده است. بايد به اين نكته توجه كرد كه كروموزومها در حالت متافاز از نظر توليد مولكول RNA غيرفعال هستند، زيرا در حالتي كه كروموزوم متراكم باشد RNA پليمرازها نمي تواند به نقاط آغاز كنندة بيوسنتز RNA در مولكول DNA دسترسي پيدا كنند.

كروموزوم هايي كه در فعاليت نسخه‌برداري مي‌توانند شركت كنند نسبت به كروموزوم‌هاي متافاز از ساختمان بازتري برخوردارند.

 

توليد پروتئين در سلولهاي گياهي

وجود سه نوع ژنوم متفاوت در سلول گياهان، موجب ايجاد سه جايگاه بيوسنتز پروتئين در سلول گياهي مي شود كه عبارتند از سيتوپلاسم، ميتوكندري و كلروپلاست. پروتئين هاي نشأت يافته از هسته در سيتوپلاسم ترجمه مي شوند، راهكار اين عمل شبيه سلول هاي جانوري است با عنايت به اينكه ميتوكندري و كلروپلاست احتمالاً از سلولهاي پروكاريوت ناشي شده‌اند سنتز پروتئين در اين سلول‌ها، شبيه سلول‌هاي پريكاريوت است. RNA پيامبر براي پروتئين‌هايي كه از هستة سلول ناشي مي شوند به كمك ريبوزوم هايي كه در سيتوپلاسم وجود دارند، ترجمه مي شوند. اندازة كلي ريبوزوم‌ها بين s80-87 مي باشد. واحد فرعي بزرگ s60 حاوي نمونه‌هاي rRNA ، از s25 ، s8/5 و s5 تشكيل شده است و حاوي 49 نوع پروتئين متفاوت مي‌باشد. واحد كوچك از نظر اندازه، s40 است كه حاوي rRNA ، s18 و 33 نوع پروتئين است.


الف) مرحلة شروع بيوسنتز پروتئين :
ترجمه در همة موجودات زنده مي‌تواند به سه مرحلة مشخص تقسيم گردد كه شامل آغاز، طويل شدن و آزاد شدن مي‌باشد. يك اختلاف مهم بين سنتز پروتئين در سلول حيواني و گياهي، مرحله آغاز است. در سلول‌هاي حيواني، يك سري پيچيده‌ي از عوامل در آغاز ترجمه (eIFs) دخالت دارند. در سيتوپلاسم سلول تعداد متنوعي ريبوزوم وجود دارد كه هميشه در سنتز پروتئين دخالتي ندارند. واحدهاي فرعي s40 و s60 كه به صورت جداگانه غيرفعال هستند به كمك eIF-3 كه به واحد فرعي s40 پيوند مي يابد، متصل مي گردند. مطالعاتي كه در نحوة بيوسنتز پروتئين در اشريشياكلي انجام گرفته، نشان مي‌دهد كه تقريباً 50% آنها با اسيد آمينة متيونين (Met) شروع مي شوند. در حقيقت tRNA كه ترجمه را شروع مي‌كند، شكل ويژه‌اي از Met-tRNAMet مي‌باشد كه از طرف N فرميله شده است. به علت اينكه باقيماندة              –N فرميل متيونين (fMet) حاوي پيوند آميدي مي‌باشد. بنابراين صرفاً مي تواند باقيماندة پايانة ازت يك زنجير پلي پپتيدي باشد. پروتئين‌هاي اشريشياكلي پس از توليد، دفرميله مي شوند و بعد از آن متيونين از پايانة ازت پروتئين حذف مي گردد. پروتئين‌هاي بالغ اشريشياكلي فاقد fMet مي‌باشند.

TRNA كه ضد رمز ژنتيكي آغاز ترجمه را تشخيص مي‌دهد، tRNAfMet ، tRNA كه باقيمانده هاي داخلي متيونين را حمل مي‌كند متفاوت است، با توجه به اينكه هر دو آنها با يك رمز ژنتيكي AUG همخواني دارند. احتمالاً ساختمان فضايي اين دو tRNA به اندازه‌ي متفاوت است كه در هر دو مرحلة آغاز و طويل شدن زنجير پروتئين قابل تشخيص باشند. مولكول‌هاي mRNA معمولاً حاوي تعداد زيادي AUG در محل‌هاي خواندن مختلف هستند و بنابراين جايگاه ترجمه در ساختمان mRNA بايد با بيش از داشتن صرفاً رمز ژنتيكي AUG تعريف شود. در اشريشياكلي ريبوزوم s16 در پايانة 3 حاوي ترتيب منظمي از نوكلئوتيدهاي حاوي بازهاي پيريميديني مي‌باشد. در سال 1974 شين و دالگارنو دريافتند كه اين ترتيب منظم تقريباً مكمل 3 تا 10 نوكلئوتيد مي باشند كه با فاصلة تا 10 نوكلئوتيد از محل رمز ژنتيكي AUG در جهت پايانة 3 كشيده شده اند. به اين 3 تا 10 نوكلئوتيد كه در ساختمان mRNA هاي مختلف وجود دارند ترتيب ”شين – دالگارنو“ مي نامند (شكل شماره2). واكنش‌هاي بين بازهاي مزدوج كه مابين ترتيب شين – دالگارنو از يك mRNA و ريبوزوم s16 اتفاق مي افتد ظاهراً باعث مي شود تا ريبوزوم رمز ژنتيكي مناسبي را انتخاب نمايد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

ساختمان ژنوم در سلولهاي گياهي