دانلود پایان نامه ارشد:راهنماي ارزيابي ريسك هاي سلامتي در صنعت نفت و گاز


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:راهنماي ارزيابي ريسك هاي سلامتي در صنعت نفت و گاز

   مقدمه

صنعت نفت شامل فعاليت هاي گوناگوني منجمله؛ فرآيندها٬ عمليات ها و موادي است كه در پاره اي مواقع سبب قرار گرفتن در معرض ريسك سلامتي٬ ايمني و محيط زيست مي شوند.

ارزيابي ريسك هاي سلامتي –  كنترل ريسك هاي سلامتي  در كار  براي مديران  اجرايي٬ مشاوران بهداشت٬ ايمني و محيط زيست با ايجاد فرآيندي به نام ارزيابي ريسك هاي سلامتي؛ رهنمودها و دستورالعمل هايي را در ارتباط با نحوه شناسايي٬ ارزيابي و كنترل ريسك هاي سلامتي ارائه مي دهد.طراحي اين فرآيند بسيار انعطاف پذير بوده٬ به گونه اي كه مي تواند در طول فعاليت هاي يك كارخانه٬ اعم از يك محيط پيچيده شيميايي تا يك پمپ بنزين ساده كاربرد داشته باشد.

امروزه در خصوص عوامل بالفعل زيان آوري از قبيل: مواد شيميايي٬ گرد و خاك٬ سر و صدا ٬ گرما٬ تشعشع و عوامل ميكروبي كه مي توانند سلامتي افراد را تحت تاثير قرار دهند٬ اطلاعات بيشتري در اختيار است و مسأله مورد توجه٬ استفاده از ارزيابي ريسك هاي سلامتي به گونه اي است كه بتوان از كنترل خطراتي كه منجربه اثرات كوتاه مدت (حاد) و يا طولاني مدت (مزمن) در سلامتي مي شوند٬ اطمينان حاصل كرد.

 

خلاصه مديريت

ارزيابي ريسك هاي سلامتي به صورت” شناسايي خطرات سلامتي در محيط كار و ارزيابي پيامدهاي آن خطر بر سلامتي ” تعريف مي شود. اين ارزيابي٬ معيارهاي موجود يا پيشنهادي كنترل عوامل فوق را  در نظر مي گيرد و در صورت نياز معيارهاي بيشتر و جديدتري تعريف مي شوند.

 

ارزيابي ريسك هاي سلامتي٬ فرآيندي است كه از طريق آن ريسك هاي سلامتي به عنوان قسمتي از سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست شركت٬ قرار مي گيرند و بايد قابليت آن را داشته باشد و بتواند همه كاركنان٬ پيمانكاران و اشخاص ثالث را حين كار در محوطه ساختمان پوشش دهد.

 مديريت اجرايي واحد هاي عملياتي٬ مسؤول حصول اطمينان از انجام فرآيند ارزيابي ريسك هاي سلامتي در حوزه عملكرد سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست و اجرا و تبعيت و تطابق آن با روش هايي است كه در اين راهنما آورده شده است. يك يا چند نماينده از طرف مديريت براي هدايت و راهبري اجراي فرآيند ارزيابي ريسك هاي سلامتي مي بايست انتخاب شوند.

متن اصلي اين مقاله عناصر لازم براي برقراري استانداردهاي مديريت سلامت فرآيند ارزيابي ريسك هاي سلامتي را ارائه مي دهد. توضيحات اضافي همراه با نمونه هايي از روش هاي قابل تامل و مناسب نيز در قسمت پيوست ارائه شده است.

فرآيند ازريابي ريسك هاي سلامتي مي بايست براي موارد ذيل اجرا شود:

 • تمام فعاليت ها و توسعه هاي جديد
 • تمام عمليات هاي موجود
 • هر جا كه امكان تغيير در فعاليت هاي جاري وجود دارد
 • براي فعاليت هاي بعد از عمليات
 • براي يافته ها و داده هاي موجود ( تنها شناسايي مواردي كه داراي پتانسيل كافي براي بروز مشكل در سلامت بوده و نيازي به انجام كامل فرآيند ارزيابي ريسك هاي سلامتي نيست.)

مراحل زير مي بايست در هر برنامه ارزيابي ريسك هاي سلامتي مد نظر قرار گيرند:

سازماندهي

 • تخصيص منابع كافي و تشكيل يك تيم ذيصلاح شامل افراد متخصصي كه توانايي حمايت از منابع را آن گونه كه مورد نياز است٬ داشته باشند. (بخش 6)
 • تفكيك فعاليت ها به واحدهاي ارزيابي بر پايه محدوده كاربرد سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست (بخش 7-1)

شناسايي خطرات (بخش 7-1)

 • براي هر يك از واحدهاي ارزيابي٬ فهرستي از همه خطرات سلامتي و پتانسيل اثرات مضر آن ها (حاد و مزمن) تهيه كنيد.

ارزيابي ريسك ها (بخش 7-2)

 • به منظور ارزيابي پتانسيل ريسك هر خطر سلامتي از ماتريس ارزيابي ريسك بهداشت٬ايمني و محيط زيست استفاده كرده و هر يك از ريسك ها را بر روي ماتريس مذكور در قالب مقادير كم٬ متوسط و زياد تعيين كنيد.

كنترل ريسك ها (بخش 7-3)

 • براي ريسك هاي ارزيابي شده در قالب مقدار كم : محدوده مواجهه شغلي و ساير استانداردهاي مربوط به خطر مورد نظر را مشخص كرده و از برقراري شرايط كنترل و حفظ آن از طريق دستورالعمل هاي استاندارد و صلاحيت پرسنل در برنامه سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست اطمينان حاصل كنيد. توجه داشته باشيد كه برنامه بايد به گونه اي تنظيم شود كه بهبود مستمر قابل دستيابي باشد.
 • براي ريسك هاي متوسط و بالا: مقدار مواجهات شغلي را براي هر يك مشخص سازيد؛ كنترل هاي مورد نياز براي مواجهه با ريسك را تا حداقل ميزان ممكن بررسي كرده و از مطابقت آن ها با محدوده مواجهات شغلي اطمينان حاصل كنيد؛ مقايسه اي بين كنترل هاي حاضر و كنترل هاي موجود انجام داده و نقايص را مشخص سازيد؛ارزيابي كنيد كه آيا كنترل هاي حاضر به طور صحيح و مؤثر بكار گرفته شده اند؛ (ممكن است لازم شود كنترل هاي موجود را بررسي كرده و يا اندازه گيري هايي براي ارزيابي ميزان اثربخشي آن ها انجام شود.) اقدامات اصلاحي را تعيين و بر سر آن ها به توافق برسيد و مشخص كنيد كه آيا اين اقدامات براي برطرف كردن نقايص مؤثر بوده اند و يا كنترل هاي انجام شده از كارايي لازم برخوردار بوده اند. ( ممكن است ارزيابي براي اطمينان يافتن از تاثيرات مستمر كنترل ها شامل  اين موارد باشند: پايش هميشگي مواجهه٬ نظارت بر بهداشت٬ تعميرات و نگهداري تجهيزات و آموزش كاركنان)
 • براي ريسك هايي كه به عنوان ريسك بالا ارزيابي شده اند٬ توجه جدي و دقت لازم را در روش هاي مختلف انجام عمليات براي جلوگيري از مواجهه با ريسك به عمل آوريد.

 

وضع معيارهاي بهبود(بخش 7-4)

 • معيارهاي بهبودي را كه براي تعديل اثرات بالقوه مورد نياز هستند٬ تعيين كنيد.
 • معيارهاي مورد نياز را با معيارهاي كنوني مقايسه كنيد؛ تمامي نقايص ممكن مي بايست شناخته شده و اقدامات اصلاحي مورد نياز ارزيابي شوند.
 • اقدامات منظمي براي امتحان معيارهاي بهبودي انجام دهيد و تجهيزات نياز را بررسي كنيد.

 

برنامه تدوين و پايش اقدامات اصلاحي (بخش 7-5)

همه اقدامات اصلاحي مورد نياز را در برنامه اقدامات اصلاحي تركيب كرده٬ منابع ضروري را مشخص ساخته و سيستم پايش لازم را براي بررسي اجراي در برنامه قرار دهيد.

 

مستندات و مدارك (بخش 7-6)

سوابق كتبي كليه ارزيابي ريسك هاي سلامتي٬ برنامه هاي اقدامات اصلاحي و اقدامات مهم براي اجراي روش هاي مستدل كنترل ريسك را نگهداري كنيد.

بررسي منظم ارزيابي هاي ريسك سلامتي مي بايست به عنوان بخشي از فرآيند بازنگري رسمي اثربخشي و تناسب يك سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست انجام شود. (بخش 7-7)

 • ارزيابي هاي خاص ريسك سلامتي بايد حداقل هر پنج سال يكبار بازنگري شوند.
 • علاوه بر اين٬ هر تغيير مهمي كه اثري بر ريسك سلامتي داشته باشد٬ مي بايست به بازنگري مجدد فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي منجرشود.

اين فرآيندها بايد در برنامه هاي تضميني بهداشت٬ ايمني و محيط زيست وجود داشته باشند تا از پيروي از الزامات اين راهنما اطمينان حاصل شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

راهنماي ارزيابي ريسك هاي سلامتي در صنعت نفت و گاز

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید