دانلود پایان نامه ارشد:بررسی میزان استفاده از مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه پیام نور واحد گله دار


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی میزان استفاده از مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه پیام نور واحد گله دار

 

کسب دانش و آگاهی فرایندی است که همواره انسان ها طالب آن هستند. در آموزه های دینی نیز تأکید زیادی بر یادگیری مداوم(زگهواره تا گور) شده و همگان تشویق به کسب علم و دانش شده اند از این رو که یادگیری و علم به عنوان چراغ راه هر فرد و نادانی مساوی تاریکی متصور شده است. برسی روند شکل گیری تاریخ بشر نیز مؤید همین مطالب است. در عصر کنونی نیز اهمیت یادگیری در هر زمان و مکانی مورد توجه اندیشمندان مختلفی قرار گرفته است که متناسب با عقاید خود اقدام به طرح نظریه های مختلفی در این زمینه کرده اند. “ژاک دلورز[1]” معتقد است که یادگیری، در عصر کنونی دارای چهار بُعد می باشد: یادگیری برای دانستن، یادگیری برای انجام دادن، یادگیری برای بودن و یادگیری برای با هم زیستن.

“سقراط[2]” اندیشمند و فیلسوف بزرگ یونان در پایان عمر خود چنین بیان می کند:«تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم».”پیتر دراکر[3]” اندیشمند مشهور مدیریت معتقد است که: «دانش، کلید موفقیت های سازمانی است» و «ارزش از طریق نوآوری و تولید ایجاد می شود و هر دو در گرو بکارگیری دانش است» (اسدی،1388)

با توسعه دانش و فناوري و به علاوه گسترش حيطه‌هاي كسب و كاراز جمله؛ سازمان هاي مجازي و سازمان های تحت شبكه، بنگاه‌هاي اقتصادي گسترش يافته و به محيطي رقابتي وچالش انگیزتر تبديل شده اند.در این اثنا، پاراديم‌هاي جديدي نیز ظاهر شده كه بقاء را براي بسياري از بنگاه‌ها، شرکت ها و سازمان ها مشكل و دشوارتر ساخته است. در چنين محيط های جدید، طبيعي است كه امتيازهاي رقابتي در جريان يادگيري و آموزش در سطح کارکنانو سازمان ها مطرح شود. محور پارادايمهاي جديد، يادگيري است و بنابراين سازمان هايي موفقتر هستند كه زودتر، سريع‌تر و بهتر از رقبا يادبگيرند و اين دسته از يادگيري و آموخته ها را در فرايندهاي کاري خود نشان دهند.به واسطه همين دليل است كه در سال های اخیر، مفهوم سازمان يادگيرنده و يادگیري سازمانيمطرح شده و رشد قابل توجهي نیز داشته است. سازمان های نوین به جاي رفتار و حركتهاي سنتي خود كه در بهترين شكل، در برگيرنده آموزش نيز بود، تبديل به سازمان هاییشده اند كه همواره در پي يادگيري هستند و كوشش خود را در جهت يادگيري به عنوان يك امتياز رقابتي،متمرکز ساخته اند.

مطابق با نظریه سازمان يادگيرنده، فرایند یادگیری در یک مسیر بی انتها ادامه دارد.  به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران،نظریه سازمان یادگیرنده با انتشار کتاب “پنجمین فرمان[4]” توسط “پیتر سنگه[5]”  در سال 1990مطرح و با چاپ مکمل آن در سال 1997 توسعه یافته است که این موضوع در قسمت تاریخچه پیدایش این مفهوم بیشتر مورد مداقه قرار خواهد گرفت. پیتر سنگه درباره مفهوم سازمان یادگیرنده چنین می گوید: «برای تجربه کردن یک نظم باید در همه عمر یادگیرنده بود. شما هرگز به پایان راه نمی رسید و تمام عمر خود را صرف تسلط بر نظم های مختلف می نمایید. شما هرگز نمی گویید که ما یک سازمان یادگیرنده هستیم، همان طوری که نمی توانید مدعی شوید که همه چیز را می دانیدو هر چه بیشتر بدانیم، بیشتر متوجه این نکته خواهیم شد که چقدر کم می دانیم. بنابراین یک سازمان هرگز نمی تواند به معنی، دست یافته و به یک حالت تعادل دائمی باشد، بلکه همواره در حال بکارگیری نظم های یادگیری در جهت بهتر و یا بدتر شدن است»

سازمان يادگيرنده، سازماني است آگاهانه كه در آن، يادگيري به عنوان عنصری حياتي در ارزشها، چشم‌اندازها، اهداف، فعالیتهای فردی کارکنان و ارزيابي‌هاي آنها مورد نظر است. سازمان يادگيرنده، موانع ساختاري يادگيري را از ميان برداشته، ساختارهاي توانمندي را خلق نموده و مراقبت، نگهداري و ارزشيابي از يادگيري و توسعه آن را در دستور كار خود قرار می دهد. اين سازمان براي كمك به افراد در هدف‌يابي، حذف موانع شخصي، تسهيل ساختارهاي يادگيري فردي و اخذ بازخورد از مزايای يادگيري بر روي رهبران سازمان توجه و سرمايه‌گذاري بسزايي دارد.سازمان يادگيرنده در دهه گذشته توجه ويژه‌اي را، خصوصاً در زمينه ادبيات آموزش و توسعه، به خود جلب كرده است اما عمده كاربرد آن به عرصه‌ مطالعات سازمان و مديريت[6] باز مي‌گردد.

سازمان يادگيرنده به عنوان يك مفهوم، حاصل تركيب و ادغام نظرات، كاركردها و تئوريهایی است که اساس و ريشة شكل كنوني آن را تشكيل مي‌دهند.این مفهوم توجه بسياري از متفكران برجسته مديريت و رفتار سازماني نظير آرجريس، سنگه، ماركوآرت، گاروين، پدلر، مارسیک، واتکینز و گارات را به خود جلب كرده است. (نجاتی،1386)

بیان مساله

با توجه به تغییرات و پویایی هاي محیط که در عصرحاضر وجود دارد، اداره ي سازمان هاي امروزي امري بسیار پیچیده شده است، و راهکارهایی که براي اداره ي سازمان ها در گذشته به کار می رفت، دیگر کارایی خود را از دست داده اند. براي مقابله با این موضوع در حوزه ي مدیریت شاهد اندیشه هاي جدیدي هستیم. لازمه ي اجراي چنین اندیشه هایی آن است که سازمان ها،تحولات اساسی در شیوه هاي مدیریتی و آموزش هاي سنتی خود انجام دهند تا همواره پذیراي تفکرات جدیدبراي سازگاري با تغییرات باشند.

تحول و تحول پذیري لازمه ي بقاي سازمان هاي پیشرو امروزي است.چالش ها و تغییرات بی سابقه ي محیطی در اواخر قرن گذشته و اوایل قرن حاضر، علاوه بر این که سازمان هاي تجاري و صنعتی را دستخوش تغییر و تحولات بسیار کرده است، موجب شده دانشگاه ها نیز یکی از بی سابقه ترین و پیوسته ترین تغییرات را تجربه کنند.(نجاتی،1386)

در نظام آموزش عالی که محل تولید، انباشت و ابزار اصلی انتقال میراث فرهنگی  بشر شمرده می شود،چگونگی کنار آمدن با تغییرات محیطی پویا و دایماً در حال تغییر و دگرگونی، به عنوان یکی از مهمترین چالشها می باشد. و بر این اساس تغییر و بهبود در نظام آموزش عالی به دغدغه ي ذهنی همه ي کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه تبدیل شده است .

عصر حاضر را عصر دانش ، اطلاعات ، پویایی و تغییرات فزاینده نامیده اند. تغییرات مداوم، سازمان ها را وادار به استفاده از رویکردها و مدل هایی می کند که بتوانند در مواجهه با تغییرات، آنها را پویا و قدرتمند کند.

یکی از این رویکردها، ایجاد سازمان یادگیرنده است که هدف آن توانمندسازي مدیران و کارکنان سازمان ها براي مقابله با محیط هاي پر تلاطم و برتري رقابتی و پویایی سازمانی است.

ظهور دانشگاه هاي مجازي، کاهش حمایت هاي دولتی، افزایش شهریه ها، افزایش تعداد فراگیران غیرسنتی، افزایش دانشگاه هاي غیرانتفاعی، افزایش هزینه هاي آموزشی، جهانی شدن آموزش، تغییرات تکنولوژیکی از جمله چالش هایی هستند که دانشگاه ها با آن رو به رو هستند. دانشگاه ها بایستی به این چالش ها واکنش نشان

دهند و عدم انعطاف و واکنش سریع به این چالش ها و تغییرات محیطی می تواند براي م وجودیت دانشگاه خطرناك باشد. از جمله ي این رویکردها که دانشگاه ها را با این چالش ها سازگارمی کند، رویکرد سازمان یادگیرنده است. سازمانسازمانی است که از طریق خلق و بهبود سریع قابلیت هاي مورد نیاز جهت دستیابی به موفقیت هاي آینده، به طور مستمر توسعه می یابد

سازمان یادگیرنده سازمانی است که درآنها خلق دانش و آگاهی هاي جدید و ابتکار یک کار تخصصی و اختصاصی نیست؛ بلکه یک نوع رفتار همگانی است و هر فردي در آن انسانی خلاق و دانش آفرین است. در این سازمان ها تفکر، بحث گروهی و کشف نظرات و ایده هاي جدید تشویق می شوند و نوآوران پرورش می یابند.

پژوهش ها نشان می دهد دانشگاه ها، مؤسساتی هستند که داراي فرصت هاي ویژه اي براي تطابق با ایده ها و فعالیت هاي مربوط به سازمان یادگیرنده می باشند. و دانشگاه ها با توجه به افزایش تعداد دانشجویان و تقاضا براي اثربخشی بیشتر دانشگاه ها، زمانی می توانند با محیط در حال تغییرخود سازگاري پیدا کنند که بتوانند دانشگاه یادگیرنده سازمان هاي یادگیرنده ، شوند.

در مقایسه با سایر سازمان ها براي مقابله با تغییرات،توانایی بیشتري دارند و داراي شانس بیشتري براي ادامه ي حیات و توسعه ي خود در محیط هاي متغیر و بی ثبات هستند

در دهه ي گذشته، پیرامون استفاده از رویکرد سازمان یادگیرنده در مؤسسات آموزش عالی، مطالعاتی صورت گرفته است. به عنوان نمونه تحقیق انجام شده در چهار کشور استرالیا، نیوزیلند،انگلستان و امریکاي شمالی نشان داد که بین ابعاد سازمان یادگیرنده و رویکردهاي ارتقاي کیفیت آموزش همچنین ، همبستگی بسیاري وجود دارد

نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد بین کاربرد مؤلفه هاي سازمان یادگیرنده با عملکرد تحصیلی یادگیرندگان

، همبستگی مثبت معنی داري وجود دارد.(بزاز جزایری،1387)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

بررسی میزان استفاده از مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه پیام نور واحد گله دار

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید