دانلود پایان نامه ارشد:بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

 

-1-مقدمه

استفاده از یک سیستم بودجه ریزی مناسب می تواند بسیار مؤثر باشد و بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بین هزینه های انجام شده و نتایج تأکید دارد ولی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی همواره با مشکلاتی روبرو خواهد بود. ما در این تحقیق سعی می‌کنیم موانع و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را بررسی کنیم و راه‌حلهایی را برای رفع این مشکلات ارائه دهیم.

 

1-2- بيان مسئله:

بودجه يكي از پديده هاي بسيار مهم در مديريت امروزي است كه شامل ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فني و مديريتي است. مسئله اصلي در نظام بودجه ريزي كارآيي نظام مربوط مي باشد. بدين معني كه براساس اطلاعات موجود برگرفته از عملكرد سيستم جاري به چگونگي كارآيي و اثربخشي سيستم پي برده شود،منابع مورد نياز اجراي برنامه ها شناسایی شود و در نهايت معيارهاي سنجش و نظارت و كنترل بدست آيد.

در كشور ما بررسي برخي شاخص هاي بودجه اي كه نشاندهنده عدم توفيق مديران مالي دولت در دستيابي به اهداف خود و هم چنين بي انضباطي هاي مالي موجب گرديد كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي را بر آن دارد كه اصلاح نظام بودجه ريزي را كشور از سال 1380 در دستور كار خود قرار دهد و اصلاحاتی را با هدف پياده سازي بودجه ريزي عملياتي براساس قيمت تمام شده بعنوان جايگزين بودجه ريزي سنتي در ايران آغاز كند. با اين وجود به رغم اين تاكيدات و تلاشهاي صورت گرفته آنچه كه در عمل اتفاق افتاد صرفاً به تغيير طبقه بندي اقلام درآمدي و هزينه اي خلاصه شد.

با توجه به مطالبي كه بيان گرديد مي توان دريافت كه ضرورت توجه به موانع پياده سازي
بودجه ريزي عملياتي در دستگاههاي اجرايي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. و در اين تحقيق به همين موضوع پرداخته شده است و بودجه بانکهای سپه استان یزد كه توسط مديران و معاونین تهیه مي گردد به صورت موردي بررسي گرديده و سعي گرديده تا مهمترين عواملي كه مربوط به مشكلات پياده سازي بودجه ريزي عملياتي مي باشند مورد بررسي و مطالعه قرار گيرند و همچنين راه كارهايي جهت كاهش موانع ارائه گردد. بنابراين سوال اصلي در اين تحقيق اين است كه آيا عوامل مديريتي بر مشكلات پياده سازﻯ بودجه ريزي عملياتي تاثير معنادار دارد؟ و كداميك از عوامل مديريتي بر پياده سازي بودجه ريزي عملياتي تاثير معنادار دارند؟ و همچنين اين تحقيق درصدد است كه اثبات نمايد هر يك از عوامل محيطي، انساني، و فرآيندي چه ميزان تاثير داشته و آيا عدم وجود هر كدام مانع اجراي موثر بودجه ريزي عملياتي دربانکهای سپه استان یزد مي گردد؟

 

1-3- ضرورت و اهميت تحقيق:

اداره يك واحد تجاري در شرايط اقتصادي پوياي امروز و وظيفه اي پيچيده و دشوار است. مديران حرفه اي، هر مرحله از عمليات واحد خود را از قبل به دقت طرح ريزي نموده و با اعمال روشهاي كنترل از اجراي دقيق و بموقع آن اطمينان حاصل مي كنند. بودجه بندي ركن اساسي فرآيند برنامه ريزي و كنترل مديريت به شمار ميرود.

نظام بودجه ريزي مناسب موجب افزايش بهبود همآهنگي و ارتباط مي گردد و چارچوبي مناسب براي كنترل، اندازه گيري و ارزيابي عملكرد پرسنل فراهم آورده و فعاليت هاي واحد را در جهت اهداف سازمان هدايت مي كند(سعادت، 1380).

نظام بودجه ريزي عملياتي به دنبال ايجاد پيوند ميان شاخص هاي عملكرد و تخصيص منابع است. اگر چه چنين پيوندهايي اغلب ضعيف هستند، ولي مي تواند سياستگذاري بودجه اي را تسهيل و نظارت قانونگذاران بر نتايج و دستاوردهاي مرتبط با مخارج عمومي را افزايش دهد. همچنين با تجهيز نمودن بودجه ريزان به اطلاعات بهتر درباره نتايج هر برنامه و كل برنامه هاي دولت كه براي نيل به اهداف مشخصي به كار مي روند، توانايي آنها را در ارزيابي درخواست هاي مختلف بودجه اي دستگاههاي اجرايي، افزايش مي دهد و اين كار باعث افزايش پاسخگوئي عمومي و بهبود در تخصيص منابع مي گردد (سعادت، 1380).

از طرف ديگر در چارچوب چنين شيوه اي مشاركت با سياستگذاران، مديران و حتي شهروندان در غالب برنامه هاي راهبردي ، صورت مي گيرد. شناسايي ارتباط ميان برنامه ريزي راهبردي و تخصيص منابع، با توجه به افق هاي بلند مدت از اهداف ديگر بودجه ريزي عملياتي تلقي مي شود.

انديشه اي كه در وراي بودجه ريزي عملياتي قراردارد اين است كه سياستگذاران، تصميمات مالي برنامه ها را به گونه اي عيني و بر مبناي كارآيي و اثر بخشي استوار سازند همچنين منابع مالي مورد نياز برنامه ها شناسايي و معيارهاي سنجش وكنترل نتيجه ها در مقايسه با برنامه را بدست آورند،در نتیجه هم آنها و هم مردم مي توانند درباره عملكرد دولت قضاوت روشنتري داشته باشند. در واقع بودجه ريزي عملياتي، با مرتبط ساختن تصميمات بودجه اي و عملكرد دولت، پاسخگويي دولت در مقابل قانونگذاران و مردم را تقويت مي كند و مي توان بطور خلاصه عنوان نمود كه انضباط جاي هرج و مرج، مصالح عمومي جاي منافع شخصي، برنامه ها جاي سليقه فردي را بگيرد (يانك، 2003).

-4-اهداف تحقيق:

بطور كلي اهداف اين تحقيق با توجه به اهميت موضوع و بيان مسئله به شرح زير مي باشد:

  • شناسايي موانع و تنگناهاي موجود و تاثيرگذار بر بودجه ريزي عملياتي در بانکهای سپه استان یزد.
  • اولويت بندي هر يك از عوامل شناسايي شده و تأثير در پياده سازي بودجه بندي عملياتي .
  • ارائه راهكارهاي لازم جهت كاهش موانع پياده سازي بودجه بندي عملياتي در بانکهای سپه استان یزد .

 

1-5- فرضيه هاي تحقيق:

با توجه به بيان مسئله و اهداف تحقيق فرضيه هاي زير مطرح مي گردد تا براساس آنها اطلاعات جمع آوري و نسبت به تائيد يا رد فرضيه ها اقدام گردد.

فرضيه اصلي:

عوامل مدیریتی بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثير معناداري دارد.

فرضیه های فرعی:

1- عامل انسانی بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثير معناداري دارد.

2- عامل فنی و فرایندی بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثير معناداري دارد.

3- عامل محیطی بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثير معناداري دارد.

 

1-6- متغيرهاي تحقيق:

در اين تحقيق ” عوامل مديريتي ” با سه عامل ” عامل محيطي، عامل فني و فرآيندي و عامل انساني” از طريق سئوالات پرسشنامه اندازه گيري مي شود . همچنین” مشكلات پياده سازي بودجه بندي عملياتي” متغيير وابسته كه از طريق آزمون رتبه اي طيف ليكرت اندازه گيري      مي شود.

 

1-7- روش تحقيق:

اين تحقيق در دو بخش مجزا تدوين و تنظيم شده است كه بخش اول از روش مطالعات اسنادي و كتابخانه اي براي تدوين مباحث درج شده است. بخش دوم تحقيق از روش پيمايشي و همبستگي استفاده گرديده است. هم چنين تلاش شده ضمن توصيف عيني، واقعي و منظم مسائل مورد بررسي، فرضیات تحقيق از طریق آزمونهای آماری مورد سنجش قرار  دهیم.

 


1-8- ابزار گردآوري داده هاي تحقيق:

با توجه به اينكه اين پژوهش به بررسي مشكلات پياده سازي بودجه بندي عملياتي در بانکهای سپه استان یزد مي پردازد لذا مهمترين ابزار جمع آوري اطلاعات عبارتند از:

1) منابع كتابخانه اي:

در اين تحقيق براي تدوين مباني نظري و بخشهاي تئوري از كتب و نشريات و مقالات فارسي و خارجي موجود در سايت اينترنتي و همچنيني كتابخانه سازمان راهبردهاي مديريت و برنامه‌ريزي دفتر پژوهش مجلس استفاده گرديده است.

  • پرسشنامه :

از طريق پرسشنامه هايي كه به اين منظور تهيه شده است و در اختيار مديران و معاونين و کارشناسان بانکهای سپه استان یزد قرار گرفته است.

 

1-9- جامعه آماري و نمونه گيري:

جامعه آماري كليه مديران و معاونين بانکهای سپه استان یزد مي باشند كه به نوعي با بودجه سازمان سروكار داشته اند. در اين تحقيق از كل جامعه آماري كه 70  نفر از خبرگان (مديران و معاونين و کارشناسان) هستند نمونه‌گيري كرده و حجم نمونه به دست آمده 59 نفر است.

 

1-10- روش تجزيه و تحليل داده ها:

به منظور بررسي آماري و تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از روش آمار توصيفي (اعلام فراواني، درصد فراواني نسبي)، استفاده گرديده و همچنين براي تائيد يا رد فرضيه‌ها از آزمون فریدمن و براي آزمون رابطه بين تجربه،تحصيلات و رشته با عوامل مديريتي نيز از آزمون كروسكال واليس استفاده شده است و در پردازش اطلاعات نيز از نرم افزار SPSS  بهره گرفته شده است.

 

1-11- قلمرو تحقيق:

با توجه به موضوع پژوهش قلمرو تحقيق بشرح زير مي باشد:

قلمرو موضوعي: بودجه (به ويژه بودجه ريزي عملياتي)

قلمرو سازماني: بانکهای سپه استان یزد

قلمرو زماني: 1386

 

1-12- تعاريف عملياتي واژه ها:

بودجه بندي عملياتي:

عبارتست از برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه كه رابطه ميان ميزان وجوه تخصص يافته ها به هر برنامه و نتايج به دست آمده از آن برنامه را نشان مي دهد (پناهي، 1384).

مشكلات پياده سازي بودجه بندي عملياتي:

عوامل يا دلايلي است كه باعث عدم اجراي صحيح بودجه بندي عملياتي مي گردند.


عوامل محيطي:

در اين تحقيق اشاره به عواملي نظير عوامل سياسي، پشتيباني دولت از بودجه با ايجاد الزامات قانوني و پاسخگويي سازمانها در مقابل جامعه دارد كه بعلت متغير بودن شرايط سياسي و فقدان پشتيباني دولت از بودجه با ايجاد الزامات قانوني و همچنين فقدان پاسخگويي سازمانها در مقابل جامعه باعث عدم اجراي صحيح بودجه بندي عملياتي مي گردد (پناهي، 1384).

– عوامل سياسي:

به عواملي از قبيل نوع نظام و شرايط سياسي، عدم توافق و هماهنگي قوه مقننه با قوه مجريه اطلاق مي شود كه متغير بودن شرايط سياسي و توافق و هماهنگي قوه مقننه با قوه مجريه باعث عدم اجراي صحيح بودجه بندي عملياتي مي گردد (پناهي، 1384).

– پشتيباني دولت از بودجه با ايجاد الزامات قانوني در بودجه:

ساده سازي هر چه بيشتر رويه هاي قانوني و حذف مقررات دست و پاگير باعث اجراي موفق بودجه‌ريزي عملياتي مي‌گردد. بنابراين قوانين و مقررات دست و پاگير باعث عدم اجراي صحيح بودجه بندي عملياتي مي گردد (مزيدي، 1385).

– پاسخگويي سازمانها در مقابل جامعه:

الزام سازمان به پاسخگويي به منظور ارائه دلايل منطقي در مورد اعمالي كه انجام داده است. فقدان پاسخگويي سازمانها در مقابل جامعه باعث عدم اجراي صحيح بندي عملياتي مي گردد (باباجاني، 1382).


عوامل فني و فرآيندي:

در اين تحقيق اشاره به عواملي نظير برنامه ريزي استراتژيك، تعيين شاخص در بودجه، اعتبار شاخص در بودجه بندي و تغيير متناسب سيستم حسابداري و گزارشگري دارد. فقدان اين عوامل باعث عدم اجراي صحيح بودجه بندي عملياتي مي گردد.

– برنامه ريزي استراتژيك:

فرآيندي است كه در جهت تجهيز منابع انساني و وحدت بخشيدن به تلاشهاي آنان براي نيل به اهداف و رسالتهاي بلند مدت با توجه به به امكانات و محدوديتهاي دروني و بيروني. فقدان برنامه ريزي استراتژيك باعث عدم اجراي صحيح بودجه بندي عملياتي مي گردد (قاسمي، 1382).

– تعيين شاخص در بودجه:

مجموعه اي از استانداردها و راهبردها يا مقياسها است كه عملكرد بوسيله آنها بصورت واضح و رضايت بخشي معني مي شود. فقدان شاخصها در بودجه بندي باعث عدم اجراي صحيح بودجه‌بندي عملياتي مي گردد (پناهي، 1384).

– اعتبار شاخص در بودجه:

شاخصي كه مفهوم يا ساختار را مي سنجد و مقياس درستي براي آنچه كه جهت سنجش مورد نظر قرار مي گيرد. فقدان اعتبار شاخصها در بودجه بندي باعث عدم اجراي صحيح بودجه بندي عملياتي مي گردد (پناهي، 1384).

– تغيير متناسب سيستم حسابداري و گزارشگري

استفاده از سيستم حسابداري براساس قيمت تمام شده و كاربرد ثبت حسابداري تعهدي به منظور تعيين هزينه هاي واقعي برنامه و فعاليتها. فقدان تغيير سيستم حسابداري براساس قيمت تمام شده و ثبت حسابداري تعهدي باعث عدم اجراي صحيح بودجه بندي عملياتي مي گردد (مزيدي، 1385).

 

عوامل انسانی:

-آموزش:

تعداد ساعتهاي آموزش هر فرد در سال مي باشد كه نبود آموزش باعث عدم اجراي صحيح بودجه بندي عملياتي مي گردد (سعادت، 1380).

– شرايط احراز مشاغل:

تعيين خصوصيات تجربيات و مهارتهايي كه متصدي شغل بايد داشته باشد. كه فقدان شرايط احراز مشاغل به لحاظ تجربي و تحصيلي باعث عدم اجراي صحيح بودجه بندي عملياتي مي گردد (سعادت، 1380).

– نظام تشويق و تنبيه:

ابزارهاي مهمي كه مديران مي توانند با استفاده از آن، انگيزش كاركنان را به سمت اهداف سازمان هدايت كنند. نبود نظام هاي تشويق و تنبيه براي انگيزش كاركنان باعث عدم اجراي صحيح بودجه بندي عملياتي مي گردد (پناهي، 1384).

– نظام حقوق و مزاياي مناسب:

تناسب حقوق و مزايا با هزينه زندگي و نوع حجم كار مي باشد. بعلت عدم تناسب حقوق و مزايا با هزينه زندگي و نوع حجم كار باعث عدم اجراي صحيح بودجه بندي عملياتي مي گردد (سعادت، 1380).

 

1-13- محدوديتهاي تحقيق

در خصوص تحقيق حاضر، محدوديتی به شرح ذيل قابل ذكر مي باشد:

كمبود اطلاعات در زمينه بودجه بندي عملياتي در كتابخانه دانشگاهها و سازمانهايي همچون مديريت و برنامه ريزي و دفتر پژوهش مجلس و ساير دستگاههاي اجرايي يكي از محدوديتهاي اين پژوهش مي باشد.

 

1-14- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

     در فصل اول ابتدا طرح تحقیق ارائه شده است که در این طرح، مسئله اصلی و مشکل بیان شده سپس اهداف تحقیق که شامل 1- شناسایی موانع و مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی  2- اولویت بندی هر یک از عوامل  3- ارائه راهکار مناسب برای حل مشکل ارائه گردیده است و همچنین فرضیه های تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری و غیره بیان شده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید