دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل موثر بر فرآیند هویت یابی جوانان استان مازندران


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی عوامل موثر بر فرآیند هویت یابی جوانان استان مازندران

چكيده:

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي عوامل مؤثر بر فرآيند هويت‌يابي جوانان در استان مازندران انجام گرفته و در پنج فصل به رشته‌ي تحرير درآمده است. از آنجائي كه سن دوره جواني توسط سازمان ملي جوانان 29-15 سال اعلام شده است. در پژوهش حاضر برخي از عوامل مؤثر بر فرآيند هويت‌يابي جوانان استان مازندران در سنين فوق مورد بررسي قرار گرفته است.

فصل اول كليات تحقيق، شامل ضرورت و اهميت، اهداف و تعريف مفاهيم و اصطلاحات مي‌باشد.

فصل دوم به مروري بر ادبيات و مباني نظري تحقيق مي‌پردازد.

فصل سوم به روش تحقيق، حجم نمونه، گردآوري داده‌ها و فرضيات تحقيق اختصاص داده شده است.

فصل چهارم به توصيف و تحليل و تفسير متغيرهاي فردي و اقتصادي – اجتماعي مؤثر بر فرايند هويت‌يابي پرداخته است.

فصل پنجم اختصاص به نتايج و پيشنهادات پژوهش دارد كه به تأثير عواملي نظير ميراث تاريخي و فرهنگي، ادبيات، اعياد و مناسبتها و مناسك اسلامي و ملي، گروههاي مرجع، موسيقي و هنر مقبوليت خانوادگي، هويت جسمي و جنسي بر فرايند هويت‌يابي پرداخته است. و در پايان پيشنهاد گرديده كه در حوزه مسائل و موضوعات مربوط به جوانان بايد با توجه به نيلزها و انتظارات جوانان بر حسب شرايط و موقعيت مكاني و زماني حاضر اصول و راهبردهايي را تنظيم نمائيم تا جوانان استان بيشتر به عوامل بومي، محلي و ملي و ديني در كنار عوامل و شرايط بين‌المللي در فرآيند تكوين هويت توجه نمايند.

 

1-1- مقدمه:

     مراحل و مراتب نوسازی در کنار موج سریع و وسیع صنعتی شدن، جوامع سنتی را دستخوش تغییرات و تحولات گسترده ای در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی کرده است. شمار زیادی از این تغییرات و جابجایی ها متأثر از گزینش ها و انتخاب های متفاوت، متمایز و گاه متضاد نسل های مختلف جامعه است. این تمایزات به نوبه خود در بین ایده ها، باورها و ارزش ها موجب تغییرات اساسی در جامعه شده است.

     در کنار شکل گیری تغییرات و تحولات اقتصادی اجتماعی در طی دهه های اخیر، ما شاهد تحول اساسی در ساختارهای سلسله مراتبی نظام هویتی و ارزشی  جامعه هستیم. منشاء این تغییرات به نظر می رسد ناشی از جابجایی در هرم سنی، جمعیتی و ساختاری جامعه باشد. جوان تر شدن جمعیت و به صحنه آمدن شمار زیادی از جوانان، در کنار تغییرات اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی، مناسبات و روابط اجتماعی جدیدی را موجب شده است. این تحولات در کنار جابجایی ساختار نیروهای فعال، شرایط جدیدی را در جامعه بوجود آورده است: از این منظر جا دارد که استعداد، گرایشات و هویت نسل جوانی که در بطن و متن تغییرات و تحولات روابط اجتماعی قرار دارند، مورد بازشناسائی قرار گیرد.

     بنابراین می توان گفت که در طول تاریخ در درون روابط و مناسبات اجتماعی همواره تغییراتی شکل گرفت که از دیرباز نظر متفکران حوزه اجتماعی را به خود جلب کرده است. به گونه ای که بررسی و مطالعه دگرگونی ها در عرصه هویت و شکاف نسلی یکی از حوزه های مهم محسوب می شود.

     از سوی دیگر، ضرورت بررسی نشان می دهد که تنوع در ترجیحات، جهت گیری ها، علقه ها و ایده آل های ارزشی تعیین کننده نسخه های رفتاری ، کرداری و نوع هویت افراد است. لذا شکل گیری دگرگونی ها در تمامی عرصه های جامعه باعث قوام، دوام و همبستگی نظام اجتماعی شده است و یا اینکه این پدیده در پویائی و سلامت روابط اجتماعی تأثیر معکوس گذاشته و باعث آشفتگی و از هم پاشیدگی جامعه می شود.

     تحقیق حاضر ضمن درک تغییرات در نوع هویت جوانان به عنوان یک پدیده اجتماعی در پی آن است تا بداند که این دگرگونی ها بیشتر در چه حوزه ها و ابعادی بوجود آمده است. به عبارت دیگر سمت و سوی تغییرات اجتماعی در جامعه مورد مطالعه چگونه است. و در نهایت ضمن توصیف و تطبیق انواع هویت یابی در جامعه مورد مطالعه، سعی کرده است تا با استفاده از چارچوب های  نظری به تحلیل و تبیین فرایند هویت یابی در بین جوانان بپردازیم.

2-1- محدودیت های تحقیق:

     در انجام پژوهش های اجتماعی باید به چند تنگا و موانع ساختاری در انجام تحقیقات اشاره کرد:

الف) ناکافی بودن برخی از منابع، اطلاعات و حتی داده های پایه ای و اصلی چه در گذشته و چه در حال برای مقایسه و تطبیق برای مطالعه روند و فرآیند هویت یابی و پیش بینی آن، اگرچه، مشاهدات عینی ثبت شده محققان دانشگاهی و علاقمندان به این حوزه چون از روش ها و دستگاه های نظری یا رهیافت های متعددی استفاده می کنند، مقایسه و تطبیق یافته های پژوهشی را با مشکل روبرو می سازد. لذا در تحقیق حاضر ما بر آن شدیم تا این فرآیند را بشناسیم و آن را در بین جوانان مطالعه کنیم.

ب) در انجام طرح هایی که عمدتاً در سطح منطقه ای و استانی صورت می گیرد، گستردگی کار و بی شمار بودن نمونه ها و پراکندگی واحدهای تحلیل در مناطق، شهرستان ها و آبادی ها در کنار تفاوت های فرهنگی، قومی و زبانی حساسیت پرسش ها و گویه هایی که در خصوص هویت و رفتارهای هنجاری در فضای عمومی جامعه وجود دارد را دو چندان می کند. این خود بر روایی و اعتبار سنجش یافته های تحقیق هر چند با اتخاذ متدها و استراتژی ها این تأثیر کنترل شود، اما محققان نکته سنج خوب می دانند که چنین پدیدهای بر روند و یافته های پژوهشی بی تأثیر نیست.

پ) از محدودیت های دیگر این تحقیق می توان به کمبود منابع علمی مستقیم در خصوص هویت و هویت یابی که از جنس شرقی، ایرانی و بومی باشد، اشاره کرد. البته در کشورهای مدرن و توسعه یافته ما با فراوانی یافته های دانشگاهی به زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و … روبرو هستیم، ولی چون ابزارها، تئوری ها و دستگاه های نظری که آنها در جوامع خود استفاده می کنند از پارادیم و انگاره های دیگری می باشد، کاربرد و بهره گیری مستقیم آنها در جامعه بی معنی خواهد بود. لذا ما بر آن شدیم تا با اندک تغییراتی و با بومی سازی برخی از استراتژی ها، تئوری ها و مفاهیم از آن ها در اقلیم فرهنگی منطقه موردمطالعه، بهره گیریم.

ت) از آنجایی که مطالعات اجتماعی که در قلمرو هویت و عوامل مؤثر بر شکل گیری آن صورت می گیرد، از عرصه های بسیار سخت، طاقت فرسا و پر مشقت است،لذا بر آن شدیم تا با تهیه مقدمات، تمهیدات و با راهنمایی ها و کسب ارشادات ارزشمند از دوستان دانشمند و همکاران علمی که با صبر و حوصله وصف ناپذیر پیشنهادات سازنده ای را ارائه کردند و علاقه وافر و مسئولیتی که محقق و همکاران طرح در خود احساس می کردند، سختی کار را به حلاوت تبدیل کنیم.

ث) این نوع تحقیق معمولاً با تنگناهای دیگری همچون نبود زمان کافی، بودجه مناسب، پژوهشگران کارآزموده، پرسنل با تجربه و … روبروست لذا سعی شده است تا با دقت مضاعف و با استفاده از معیارهای علمی مطلوب، هر بخش از کار با وسواس خاص بازخوانی و بازنویسی شود تا روایی و اعتبار کار به حداکثر برسد.

ج) تحقیق حاضر، چون در منطقه شمال کشور و در استان مازندران انجام گرفته است و محقق نیز خود در این خطه زندگی می کند (این امر هم می تواند مفید باشد و هم غیر مفید) لذا محققین نکته سنج خود بهتر می دانند که یافته های این تحقیق با فرض ثابت ماندن متغیرهای موجود و بدون دخالت مؤلفه های دیگر فقط در شرایط زمانی و مکانی حاضر قابلیت تعمیم دارد. از این منظر محقق هیچ ادعایی برای تعمیم پذیری نتایج آن در شرایط زمانی و مکانی دیگر ندارد و این تحقیق را صرفاً یک مطالعه مقدماتی و اولیه برای بررسی بیشتر در ابعاد و شاخص های هویت و فرآیند هویت یابی در بین جوانان استان می دانیم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

بررسی عوامل موثر بر فرآیند هویت یابی جوانان استان مازندران

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید