دانلود تحقیق:بررسی رابطه بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در بین دبیران آموزش و پرورش شهرستان ارسنجان

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی رابطه بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در بین دبیران آموزش و پرورش شهرستان ارسنجان

چکیده :

 

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در دبیران آموزش و پرورش شهرستان ارسنجان می باشد . در این پژوهش سؤالهای مورد بررسی عبارتند از : 1) آیا بین ادراک برابری با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد ؟ 2) آیا بین ادراک برابری با دلبستگی شغلی رابطه وجود دارد ؟ 3) آیا بین تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی رابطه وجود دارد ؟  4) آیا ابعاد ادراک برابری می توانند تعهد سازمانی را پیش بینی کنند ؟ 5) آیا ابعاد ادراک برابری می توانند دلبستگی شغلی را پیش بینی کنند ؟

نمونه تحقیق شامل 150 نفر از دبیران می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند . برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی ( میانگین و انحراف معیار ) و آمار استنباطی ( ضریب همبستگی ساده ، ر گریسون چندگانه و t تست مستقل ) استفاده شده است . نتایج نشان داد که رابطه بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و رابطه بین تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی معنادار می باشد . ولی رابطه بین ادراک برابری با دلبستگی شغلی معنادار نبود. بین ابعاد ادراک برابری با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی رابطه چندگانه وجود دارد که ابعاد ادراک برابری 14 درصد از واریانس تعهد سازمانی و 2 درصد از واریانس دلبستگی شغلی را پیش بینی می کنند .

 

مقدمه :

جامعه امروز ، جامعه سازماني[1]  است . امروزه ، بخش عمده زندگي ما ، در سازمانها يا در ارتباط با سازمان ها سپري مي شود . هر سازماني با انجام دادن وظايف چند گانه يا تخصصي ، هدفهاي عام يا خاصي را براي جامعه و مردم آن متحقق مي سازد . اين هدفها و وظايف بسيار دشوارتر و پيچيده تر از آنندكه به وسيله يك فرد يا گروه كوچك تحقق پذير و انجام يافتني باشد ، از اين رو گردش امور زندگي ، وابسته به سازمانها ، و پيشرفت و بقاي جامعه تابع كار و عملكرد مؤثر آنهاست . مردم از طريق سازمانها ، كارها را مؤثرتر انجام مي دهند و چگونگي عملكرد آنها ،‌ كيفيت فعاليت هاي سازمانهاودر نتيجه چگونگي انجام امور و كارهاي جامعه راتحت تأثير قرار مي دهد( علاقه بند ، 1383 ) .

استفاده بهينه از منابع موجود در يك سازمان به خصوص نيروي انساني ، وجه اشتراك ديدگاه كليه صاحبنظران علم مديريت مي باشد . و بقاي دائمي يك موسسه و سازمان را منوط به بهره برداري مناسب از اين منابع مي دانند و معتقدند كه وجود يك محيط كاري متعالي بهره وري كاركنان را افزايش مي دهد ( سعيدي و نظري ، 1386 ).

يكي از نظريه هاي انگيزشي شغلي كه در آن به طور مفصل در زمينه تعادل بحث شده است ، نظريه برابري[2] است. نظريه هاي عدالت از ساير نظريه ها كاملا متفاوت بوده و با ارزشهاي افراد مرتبط مي باشد ، تا نيازها ، باورها و يا تقويت ها ( مهداد ،1386).

در نظريه برابري گفته مي شود كه شخص به محاسبه نسبت بين برون دادها و درون دادهامي پردازد و حتي ممكن است با مقياسهاي متداول به محاسبه آن بپردازد و بعد آن را با برون دادها و درون دادهاي افراد ديگر ، مقايسه كند . اگر اين نسبت را برابر ( منصفانه ) ببيند ، رضايت شغلي و انگيزه لازم براي انجام دادن كار در او ايجاد مي شود و اگر اين نسبت را غير منصفانه ارزيابي كند ، يعني متوجه شود كه ديگري با درون داد كمتر ، برون داد مشابه او را دارد ، در آن صورت ، احساس نابرابري مي كند و به اين نتيجه مي رسد كه سازمان با او منصفانه رفتار نكرده است . اين احساس در او تنش ايجاد مي كند و انگيخته مي شود تا كمتر كار كند ، مقايسه اجتماعي يك واقعيت است و اساس نظريه برابري نيز معتبر به نظر مي آيد  ( ساعتچي ، 1384 ) . براي ادراك برابري چندين بعد معرفي شده است :

بعد حقوق : عبارت است از عدالت ادراک شده از میزان حقوق دریافتی کارمند .

بعد کار و محیط کاری : عبارت است از عدالت ادراک شده از میزان و سختی کار ، شرایط ، امکانات و مناسبات اجتماعی محیط کار.

بعد احترام و توجه سازمانی: عبارت است از عدالت ادراک شده از میزان احترام و توجه ای که از سوی مسئولین و همکاران نسبت به یک کارمند اعمال می گردد.

بعد عدالت رویه ای : عبارت است از عدالت ادراک شده از نحوه اجرای مقررات قانونی که حقوقی را به روشنی برای کارمندان تعیین نموده اند ( استرون ،1375).

نگرش فرد نسبت به كارش نشان دهنده ارزشيابي منفي يا مثبتي است كه وي درباره جنبه اي از محيط كاري اش دارد . بيشتر پژوهش هايي كه اخيراً در حيطه رفتار به عمل آمده است ناظر بر نگرشهاي شغلي افراد در سازمان هاي كاري مربوط به خودشان است ، در ميان اين نگرش ها واژه دلبستگي كاري[3] و يا شغلي مدت زمان زيادي نيست كه وارد رفتار سازماني شده است و تعريفي كه مي توان از آن ارائه داد اين است كه دلبستگي شغلي ( شغل را معرف خود دانستن ) به درجه يا ميزاني اطلاق مي شود كه شخص شغلش را معرف خود و كار يا عملكردش را موجب سربلندي و كسب حيثيت و اعتبارش مي داند  ( رابينز[4] ،  1996، به نقل از پارسائيان و اعرابي،  1386) و شغلش را بر حسب اجزايي چون تعلق خاطر ، همنوايي و وفاداري و پذيرش اهداف و تمايل به اعمال تلاش مضاعف جهت تحقق آنها به انجام مي رساند يا به عبارت ديگر اينكه فرد تا چه اندازه دل به كار مي بندد و در واقع وقت خود را با شغلش سپري مي كند  ( عباسي ، 1377) .

نگرش ديگر يعني تعهد سازماني[5] طي دهه گذشته جايگاه مهمي را در پژوهش هاي رفتار سازماني به خود اختصاص داده است.

سه نفر از محققاني كه بيشتر در زمينه تعهد سازماني كار كرده اند ، مودي ، استيرز و پورتر (1982) هستند . از ديدگاه اين سه محقق ، تعهد سازماني داراي سه جزء تركيبي ، يعني پذيرش هدفهاي   سازمان ، تمايل براي سخت كار كردن براي سازمان و ميل براي باقي ماندن در سازمان است . بر اين اساس ، مفهوم سه جزئي تعهد سازماني ارائه شده است كه عبارتند از : الف ـ تعهد عاطفي[6]. در شرايطي ايجاد مي شود كه به دليل وجود وابستگي هيجاني ، فرد مايل است به كار خود در سازمان ، ادامه دهد .  ب ـ تعهد تداوم[7] . وقتي شخص به آن دليل به كار خود در سازمان ادامه مي دهد كه به حقوق و مزاياي دريافتي از آن سازمان نيازمند است .ج ـ تعهد هنجاري[8]. از ارزش هاي فرد شاغل در يك سازمان ، سرچشمه مي گيرد. يعني فرد معتقد مي شود كه به سازمان محل كارش مديون است ( آلن و مي ير[9] ، 1990 ) .

هر چند دستيابي به اهداف آموزشي صرف ، منوط به استفاده بهينه از منابع انساني ، مالي و تجهيزاتي است اما پويايي نظام آموزش و پرورش وابسته به عوامل مختلفي از جمله داشتن كارمنداني خشنود ، برخوردار از تعهد و وفاداري بالا نسبت به سازمان و دلبسته به كار خود است تا در محيطي پويا و سالم با به كار بستن تمام توان خويش براي كارآيي بيشتر و بهتر اين سازمان فرهنگي گام بردارند .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :بررسی رابطه بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در بین دبیران آموزش و پرورش شهرستان ارسنجان