دانلود تحقیق:بررسي رابطه عوامل مرتبط با كارآفريني و عملكرد شغلي

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسي رابطه عوامل مرتبط با كارآفريني و عملكرد شغلي

چكيده:

هدف كلي اين تحقيق بررسي رابطه عوامل مرتبط با كارآفريني و عملكرد شغلي كارشناسان ترويج استان اصفهان مي باشد. روش تحقيق، پيمايشي و از نوع توصيفي_ همبستگي به منظور تعيين رابطه متغيرهاي مستقل و وابسته مي باشد. جامعه آماري مورد نظر در اين تحقيق شامل كارشناسان ترويج استان اصفهان به تعداد 126 نفر مي باشد. حجم نمونه اين تحقيق با استفاده از فرمول كوكران، تعداد 52 نفر تعيين گرديد. براي انتخاب نمونه‌‌ها از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده گرديد. پرسشنامه‌‌اي جهت گردآوري داده‌ها و اطلاعات مورد نظر تنظيم و تدوين شد. روايي صوري پرسشنامه با كسب نظرات متخصصان و اساتيد ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تهران مورد بررسي و اصلاحات لازم صورت گرفت. ضريب اعتبار بخش عملكرد شغلي (98/0=α)، ويژگي هاي كارآفرينان(89/0=α)، صلاحيت ها و توانايي هاي كارآفرينان (71/0=α) پرسشنامه بدست آمد كه در نتيجه براي تحقيق حاضر مناسب بود. يافته‌هاي حاصل از تحقيق نشان داد كه از بين كليه متغيرهاي تحقيق، متغيرهاي حمايت هاي محيطي، فرصت طلبي، پيشگامي، توفيق طلبي، رهبر بودن و تحمل ابهام با متغير وابسته عملكرد شغلي داراي همبستگي مثبت و معني داري مي باشند. نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره خطي، تنها متغير فرصت طلبي توانايي تبيين 7/18 درصد از تغييرات عملكرد شغلي را دارا مي باشد.

 

مقدمه

کارآفريني موضوع جديدي در علوم اجتماعي نيست. مفهوم کارآفريني در عرصه وسيعي از چشم اندازهاي علمي در رشته هاي مختلفي از روانشناسي گرفته تا اقتصاد بطور عميق مورد مطالعه قرار گرفته است. در مکالمات رايج، کارآفريني را با شروع کسب و کار جديد مرتبط مي دانند، اما اين کاربرد براي واژه‌اي که از تاريخ غني و معاني بسيار مهمي برخوردار بوده، بسيار ضعيف است. واژه کارآفرين در قرن هفدهم و هجدهم از اقتصاد فرانسه وارد شده است. در فرانسه اين واژه به معناي فردي است که مسئوليت انجام يک فعاليت يا پروژه بسيار مهمي را بر عهده مي گيرد. به طور روشن تر، کاربرد اين واژه زماني است که بخواهيم افراد ريسک پذير را شناسايي کنيم، افرادي که از طريق پيدا کردن راههاي بهتر و جديدتر براي انجام کارها، موجب پيشرفت اقتصادي مي شوند (پرداختچي،1384). نرخ فزاينده تغييرات و تحولات در حوزه هاي علمي، اقتصادي و اجتماعي از عمده ترين ويژگي هاي عصر حاضر است. ساز مان هاي امروزي با تحولات و تهديد هاي گسترده روبرو شده اند که بقاي آنها را با خطر مواجه نموده است. با مرور ويژگي‌ها و برنامه هاي سازمان هاي موفق در طي دو دهه گذشته به اين نکته مي رسيم که موتور حرکت چنين سازمان هايي کارآفريني مي باشد، مفهومي که راجع به آن مطالب زيادي نوشته شده و ابعاد مختلفي از آن مورد بررسي واقع شده است (ذبيحي و همكاران،1385). در قرن بيست و يکم، شاهد اين امر هستيم که اقتصاد کشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه با نيروي حيات آفرين کارآفريني بار ديگر از نو زنده شده است. شايان ذکر است که کارآفريني همان نيرويي است که اول بار هم خود موتور محرک اقتصاد اين کشورها بوده، امروز نيز با چهره اي نو، در ميان رکود جهاني اقتصاد، جان تازه اي در آن مي‌دمد (دهقان پور فراشاه،1381). امروز جوامع و سازمان هايي مي توانند در مسير توسعه، حرکت رو به جلو و شتاباني داشته باشند که با ايجاد بستر هاي لازم، منابع انساني خود را به دانش و مهارت کارآفريني مولد تجهيز کنند تا با استفاده از اين پتانسيل ارزشمند، ساير منابع جامعه و سازمان را به سوي ايجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مديريت و هدايت نمايند (آقا زاده،1383). شومپيتر معتقد است که کارآفريني يک فعاليت فيزيکي نيست و هر محيط اجتماعي مي تواند با روش خاص خود به کارآفريني بپردازد. لذا يک سازمان مي تواند محيطي را فراهم نمايد که در آن همه اعضاء بتوانند در انجام امور كارآفرينانه مشارکت نمايند(حسن مرادي،1385).

همراه با ابداع واژه کارآفريني سازماني توسط “گينفورد پينکات” در سال 1985 انواع مدل هاي ايجاد کارآفريني در سازمان و تبديل سازمانها به سازمانهاي كارآفرينانه ارائه گرديد. کارآفرين سازماني، فردي است که در يک سازمان بزرگ همانند يک فرد کارآفرين عمل نموده و به معرفي و توليد محصولات، خدمات و فرآيند هاي جديد مي پردازد و به اين ترتيب موجب رشد و سود دهي سازمان مي شوند(کورن وال و همكاران،1990). کارآفريني سازماني گرايشي است که سازمان را درگير فعاليت‌هايي مي کند تا بتواند به طور موفقيت آميز فرصت ها را شناسايي کرده و بر روي آن سرمايه گذاري کند. کارآفريني سازماني همچنين سازمانها را قادر مي سازد تا از طريق وارد شدن به بازار توليد يا خدمات کسب و کار جديدي را راه اندازي کنند(پرداختچي،1384).

كارآفرينان مهندسان تغيير و تحول هستند و ايده را به واقعيت تبديل مي کنند. از اين رو کارآفريني در همه حوزه هاي زندگي اتفاق مي افتد(زيلبرمن،2002). محققان روانشناسي ويژگي‌هاي متعددي را به كارآفرينان نسبت داده اند. در جدول شماره(1) مهم ترين ويژگي هاي مورد توافق اين محققان ارائه شده است:

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :بررسي رابطه عوامل مرتبط با كارآفريني و عملكرد شغلي

Author: آرتین جوهری