دانلود پایان نامه ارزش نقش ارتباط رسانهاي فني در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه ارزش نقش ارتباط رسانهاي فني در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ارزش نقش ارتباط رسانهاي فني در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي

چكيده:

طيف نقشهاي اجرا شده توسط ارتباط رسانهاي فني در فرآيند توسعه سيستم‌ها شناسايي شده و براساس يك تحقيق توسط ارتباط رسان هاي فني استراليايي در سال 1997 منتشر شد. تحقيق موردي پس از آن بررسي توسعه 20 سيستم اطلاعاتي جديد را انجام داد. هدف تحقيق، كميت بخشي به مشاركت ارتباط رسانان منفي از ديدگاه بيروني توسعه دهندگان و كاربران –اين مقاله يافته‌هاي عمده از اين تحقيق را شرح مي‌دهد- نتايج، حاوي يافته‌هاي تحقيق 1997 است كه در آن ارتباط رسانان فني مشاركت مثبتي در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي داشتند. نتايج به طور كميتي نشان مي‌دهد كه كاربران به طور برجسته در جائيكه ارتباط رسانان فني در فرآيند توسعه حضور داشتند.

اصطلاحات شاخص سيستم‌هاي اطلاعاتي ارتباط سازمان فني

چرخه عمر توسعه سيستم‌هاي سنتي، نياز به گزارش سازي كاربر را شناسايي كرده اما به طور كل نگارش اين موضوع بر مراحل بعدي چرخه پيش از مرور دوباره سيستم و شروع دوباره چرخه، منتقل مي‌كند مراجع مربوط به نقش ارتباط رسانان فني به دليل عدم حضور آنها در ادبيات سيستم هاي اطلاعاتي آشكار و واضح است. در ادبيات ارتباط فني، وضعيت ارتباط رسانان فني در سيستم‌هاي توسعه نيز به مقدار كم گزارش شده است. اين تعجب برانگيز نيست بنابراين، توجه كم به حوزه حضور ارتباط رسان فني در فرآيند توسعه سيستم و وقتي كه اين مشاركت حداكثر ارزش را دارد. داده شده است. كار اخير با حمايت مالي انجمن ارتباط فني با هدف نحوه عمل ارتباط رسانان در افزايش ارزش اجرا شده Redigh از اين مطالعه گزارش مي‌دهد كه در حوزه تكنولوژي اطلاعات، كار ارتباط سازان فني به كاهش هزينه‌هاي تعميرات و نگهداري و زمان برنامه ريزي، هزينه‌هاي كمتر آموزشي و حمايتي و كاهش خطاهاي كاربر منجر شد. مثالهاي ديگري توسط ادبيات ارائه شده اند، كه حمايت بيشتري را در مورد اينكه ارتباط رسانان فني موجب افزايش ارزش فرآيند توسعه مي‌شوند ، ارائه مي‌كنند.

يك مقاله‌اي كه زودتر در يك تحقيق ملي از ارتباط رسانان فني گزارش شده هدف آن شناسايي نقش ارتباط رسانان فني در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي در استراليا است. مقاله گزارش دادكه نقشهاي زير به طور وسيع توسط ارتباط رسانان فني اجرا شده است.

  • عمل به عنوان حامي كاربر
  • نگارش كمك آنلاين
  • نگارش وويرايش سيستم و پيامها و
  • ارائه توصيه به طرح رابطه

اين مسئله در ديگر مطالعات گزارش شده در ادبيات ارتباط فني ثابت است كه معتقدند ارتباط رسانان فني مهارت اجراي نقشها را دارند.

نتايج تحقيق 1997 بيشتر از قبل نشان داد كه براي حضور كارآمد ارتباط رسانان فني و براي مشاركت آن با حداكثر ارزش، آنها بايد در مرحله آغازين فرآيند توسعه حاضر شوند. و آغازين يعني، پيش يا در مرحله طراحي- مقاله گزارش داد كه 66% ارتباط رسانان فني در پيش يا در مرحله‌ طراحي حاضر شدند.

در حاليكه تحقيق مي‌توانست به طور واضح شناسايي كند كه نقشهاي ارتباط رسانان فني كدام است و در چه زمان آنها در فرآيند توسعه حاضر شده‌اند، نتايج جزئيات بيشتري را از نحوه مشاركت اين نقشها يا افزايش ارزش در توسعه سيستم‌ها، خصوصاً از يك ديدگاه كاربر را ارائه نكرده‌اند- كار مطالعه موردي بيشتر براي شرح و ارائه جزئيات بيشتر تأثير كار ارتباط رسان فني طراحي شد.

روشها

كار تحقيق 1997 و تحقيق گزارش شده در اينجا بخشي از كار آرايه‌اي انجام شده از طريق مدرسه سيستم‌هاي اطلاعاتي دانشگاه Monash، ملبورن، استراليا است. مطالعه موردي بررسي توسعه 20 سيستم اطلاعاتي را شامل مي‌شد. نيمي از سيستمها در طول توسعه، يك ارتباط رسان فني را حاضر كردند، كه با سيستم‌هاي نوع A شناسايي مي‌شدند و نيمي ديگر سيستم‌هاي نوع B بودند كه از حضور آنها استفاده نكردند.

مصاحباتي با حدود 4 و 7 نفر براي هر سيستم انجام شده و توسعه دهنده كاربران و ارتباط رسان فني را شامل مي‌شود و هر جا كه قابل كاربر بود ، مصاحبه با 90 نفر انجام شده و 40 ساعت از نوارهاي ضبط شده جمع آوري مي‌شدند.

براي تضمين اينكه يك ساختار مرتبط و ثابت براي جمع آوري اطلاعات حفظ شده بود. يك كتابچه درآغاز ايجاد شد كه تمام پرسشهاي، موضوعات گوناگون را شامل مي‌شد، از مصاحبه شوندگان خواسته شد تا برخي بخشهاي كتابچه را در طول مصاحبه كامل كنند. يادداشتهاي اضافي يا مشاهداتي نيز در طول فرآيند مصاحبه در كتابچه ثبت شدند. اگر چه از مصاحبه شوندگان پرسش‌هاي مشابهي پرسيده شد، آنها به كيفيت بخشي شفاهي پاسخهاي كتبي خود تشويق شدند، زمانيكه آنها پرسشهاي كتابچه را پاسخ مي‌دادند، پرسشهاي ديگري هم مطرح شدند كه نتيجه آنها داده‌هاي كمي و كيفي بود.

يك نمونه از كتابچه را مي‌تواند در سايت زير ببينيد.

http//:www.manah.edu au/blsslab/j f protocol

روش تجزيه و تحليل‌هاي مطالعه موردي

مصاحبه‌ها توسط 20 توسعه دهنده، 66 كاربر و 10 ارتباط رسان فني انجام شدند. از متاماتريس ها براي تحليل داده‌هاي كيفي استفاده شد، يك متاماتريس، طبق شرح Huberman, Miles ضرورتاً پيوند دو ليست است كه با رديفها وستونها تهيه شده است. متا ماتريس‌ها داده‌هاي مشروح برنامه‌ريزي نمودارهاي اصل در يك فرمت استاندارد هستند- اين روش يك ابزار داراي ساختار از طراحي نتايج كمي از ليست‌هاي اطلاعاتي از جمله اطلاعات مصاحبه را به دست مي‌دهد.

از spss براي تحليل آماري داده هاي كمي استفاده شد. تستهاي جزر Chi براي اهميت P<0.05 او تست T براي مقايسه ابزار استفاده شدند.

بحث در مورد يافته ها

كاربران و ارتباط رسانان فني در اكثر موضوعات توافق داشتند. اما توسعه دهندگان اغلب جوانب سيستم‌هاي خود را در درجاتي بالاتر از كاربران، رده بندي كرونر – مورد زير، ارائه دهنده نتايج بوده و براساس 4 نقش اصل ارتباط رسانان فني سازمان يافته است، درك ديدگاه كاربر، نگارش كمك آنلاين، مشاركت در طراحي سيستم و رابط كاربر و پيغامهاي خطا.

ديدگاه‌هاي ارتباط رسانان فني

ديدگاه‌هاي ارتباط رسانان فني از طريق يك تحقيق، جمع آوري شده شده و در مقاله قبلي گزارش شد. داده‌هاي تحقيق، در ابتداي كمي بوده و بر نقشهاي اجرا شده توسط ارتباط رسانان فني در طول توسعه سيستم تمركز داشت. برخلاف آن، مصاحبه‌هاي مطالعه موردي با ارتباط رسانان فني بر اين تمركز داشت كه آنها چگونه در فرآيند توسعه حضور داشتند طرح سوالات كيفي بود. بخش زير خلاصه پاسخهاي ارتباط رسانان فني به 4 نقش اصلي است.

درك ديدگاه كاربر ( حمايت كاربر): براي هدف اين مقاله، نقش حمايت كاربر فرض شده كه يك درك ديدگاه كاربر را شامل شود. تحقيق بنا كرد كه ارتباط رسانان فني عقيده دارند كه درك ديدگاه كاربر يك عنصر مهم كار آنها است. دو پرسش بايد پاسخ داده شوند، بنابراين:

اگر ارتباط رسانان فني از ديدگاه كاربر به عنوان توسعه دهندگان و ادعاي ارتباط رسانان فني برداشت مي‌كنند پس اثر آن چيست؟

آيا آن موجب بهبود سيستم براي كاربران مي‌شود؟

تعداد زيادي از ارتباط رسانان فني در مورد مفهوم برداشت از ديدگاه كاربر، نظر دادند نمونه اين پاسخها اين مورد است.

من سوالاتي را در مورد طرح يا آنچه كه توسعه دهندگان تمايل به انجام آن دارند را مطرح مي‌كنم من آگاهانه سعي مي‌كنم كه از ديدگاه يك كاربر فكر كنم تا از توسعه دهندگان بخواهم به روشي متفاوت با انتهاي پشتي و زاي پركردن صحنه فكر كنند، چيزي كه زياد رخ مي‌دهد. سعي و اضافه كردن ديدگاه كاربر كه اغلب از دست مي‌رود.

مطمئن شدن از اينكه كاربران راضي شده‌اند، نكته‌اي بود كه توسط مقدار زيادي از ارتباط رسانان فني مطرح شد. ارتباط رسانان فني به طور كامل تمايل توسعه دهندگان بر گوش دادن به پيشنهادات آنها و در زمان ممكن عمل بر آنها دريافتند – يك ارتباط رسان فني رابطه خود با تيم توسعه را شرح داد:

اين يك سيستم فوق العاده است، فوق العاده به نظر مي‌رسد اما آنها ( توسعه دهندگان) فراموش مي‌كنند كه كاربران نحوه استفادة آن را نمي‌دانند اما تيم پروژه هميشه خواستار شناسايي هر انتقاد و توجه به آن به عنوان نقد سازنده بوده و به سازندگي پاسخ داد براي من خوشبختانه مشكل در مورد اتخاذ ديدگاه كاربر وجود نداشت.

او معتقد بود كه تيم توسعه او را در اولين مرحله حاضر كرد چون تمركز قوي بر كاربر داشته و تضمين برآورده ساختن نياز كاربر را خواستار بودند.

كيفيت كمك آنلاين: از 20 سيستم بررسي شده فقط 4 مورد «كمك» نوشته شده آنلاين توسط يك ارتباط رسان فني را داشتند. ارتباط رسانان فني به طور طبيعي، در مورد كمك آنلاين كه آنها ننوشته بودند انتقاد كردند. 4 مورد وسيع براي توجه وجود داشت كه آنها در مورد كيفيت كمك آنلاين نوشته شده توسط نويسندگان غيرحرفه‌اي بيان كردند.

از جمله: كمك بسيار ساده بود. نقد مشترك كه ارتباط رسان فني داشت اين بود كه «كمك»، به سادگي برخي جوانب صفحات را تعريف كرده اما جزئيات چگونگي كاربرد واقعي سيستم را ارائه نكرده است- اگر كاربران از «كمك آنلاين» استفاده نمي‌كردند، به اين دليل بود كه اين كمك بسيار ابتدايي تعريف شده و به آنها در حل مشكلات اجرايي كمك نمي‌كرد.

«كمك» با حضار، تطابق نداشت. يك سيستم، سايت وب با صفحات زرد بود، توسعه دهنده و ارتباط رسان فني گفتند يك تصميم آگاهانه براي كاربرد راهنماهاي روي صفحه به غير از كمك آنلاين و رسمي را اتخاذ كردند. ارتباط رسانان فني اين هر مورد را به عنوان «تمركز بر كاربر» مطرح كردند. او فرآيند و نتايج را شرح داد.

به جاي «كمك» از راهنماها استفاده شد، آن در واقع حركت در مسير اطلاعات بود كه در گزارش صفحه وجود داشت، كه به صورت خيل خلاصه و مطابق ميل كاربر تهيه شده بود. با سعي بر تمركز بر متداول ترين و مبهم‌ترين مشكلاتي كه افراد داشتند. ما راهنماهاي چرخشي را آزمايش كرديم اما نتيجه نداد. با «كمك» شما بايد عملاً‌مثالها را اجرا مي‌كرديد. بنابراين فردي مي‌توانست آن را با مثال ارائه شده يا مثال خودش آزمايش كرده و به سوي يك اهميت نتيجه برود.

«كمك» خيلي فني بود اين رايج‌ترين مشكل مطرح شده توسط كاربران بود، و نيز برخي توسعه دهندگان آن را به عنوان يك مشكل شناختند- يك ارتباط رسان فني اين نكته را مطرح ساخت.

«كمك » آنلاين كه توسط برنامه نويسان و توسعه دهندگان تهيه شده، هوشمند است، آنها مي‌دانند در مورد چه چيز صحبت مي‌كنند و فرد ديگري نمي‌داند و آنها آن را با اصطلاحاتي كه خودشان مي‌دانند نوشته‌اند، و به اين معنا نيست كه افراد ديگر هم بتوانند آن را بفهمند. آن براي كسي كه اصطلاحات را مي‌داند و آنچه كه در پشت آن اجرا مي‌شود را مي‌داند، كاملاً هوشمندانه است. چيزي كه كاربر از آن نتيجه و سودي نمي‌برد.

«كمك» ناقص و يا ناصحيح بود. كاربر و ارتباط رسان فني در مورد اين مسئله شكايت داشتند. برخي سيستم‌ها «كمك» آنلاين داشتند كه فقط بخشي از عملكرد يك سيستم را شرح مي‌داد و اين اطلاعات در سيستم‌هاي ديگر به طور صحيح ارائه نشده بود و موجب گمراهي و اتلاف وقت كاربر مي‌شد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه ارزش نقش ارتباط رسانهاي فني در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي