دانلود پایان نامه ارتباط نوع دست برتری با خود تنظیمی


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

فرضيه شماره چهارم

بين دست برتري و انواع سبك هاي شناختي دانشجويان تفاوت وجود دارد.

براي بررسي اين فرضيه از آزمون آماري تجزيه و تحليل واريانس يك راهه استفاده شد.نتايج نشان داد بين ميانگين نمرات دست برتري در دانشجويان با سبك هاي شناختي مختلف در نمونه موردپژوهش تفاوت معني دار وجود دارد.و مجذور ايتا اين آزمون ۱۵% است، اين بدين معناست كه حدود ۱۵% از واريانس نمره هاي دست برتري تحت تاثير سبك شناختي قرار دارد. اما زماني كه ار آزمون شفه براي بررسي مقايسه تفاوت ميانگين متغيرها به صورت دوتايي(جفتي) استفاده شد نتايج نشان داد كه بين ميانگين نمره دست برتري در دانشجويان با سبك هاي مختلف تفاوت معني دار وجود ندارد. اما چون سطح معني داري مقايسه سبك شناختي نوع همگرا و نوع واگرا كوچكتر از ۱% است با ۹۹% اطمينان نتيجه گرفته مي شود كه بين ميانگين نمره دست برتري در دانشجويان با سبك واگرا و همگرا تفاوت معني داري وجود دارد. به عبارتي مي توان گفت دانشجويان چپ دست به سبك شناختي واگرا و دانشجويان راست دست به سبك شناختي همگرا گرايش درند. بنابراين  مطابق نظريه سبك هاي كلب مي توان افراد چپ دست را جزء گروهي دستـــه بندي كرد كه بيشتر از طريق احساس و مشاهده ياد مي گيرند، كه بايد افرادي عاطفي و تخيلي دانست كه به ارتباط با ديگران علاقمند هستند.و افراد دست ها را افرادي نسبتاً غيرعاطفي (غيرهيجاني) دانست كه به جاي اينكه با افراد ارتباط داشته باشند،ترجيح مي دهند اقدام به عمل كنند. و این نتيجه تاکید دارد برمتغير دست برتري  به عنوان يك عامل مهم در ايجاد تفاوت هاي شناختي و ذهني ، و با پژوهش هايي كه ، بر اين امر تاكيد كرده اند همسو مي باشد. همچون تحقيقات فوجی (۱۹۹۶)، كالپانا و ميردولا(۲۰۰۷)، هرينگتون(۲۰۰۹)، علی پور و صالح میر حسنی در سال (۱۳۹۰ )، حكيمي كلخوران،خداپناهي،حيدري(۱۳۸۹)، سلگي(۱۳۹۰) كه جملگي تاثير و ارتباط دست برتري را با ساير متغيرهاي شناختي و ذهني مورد تاييد قرار داده اند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست در سبک های شناختی تفاوت وجود دارد؟

۲- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست درمیزان خودتنظیمی یادگیری تفاوت وجود دارد؟

۳- آیا بین نوع دست برتری و سبک های شناختی رابطه وجود دارد؟

۴- آیا بین نوع دست برتری و خود تنظیمی رابطه وجود دارد؟

۵- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی واگرا گرایش دارند؟

۶- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی همگرا گرایش دارند؟

۷- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی جذب کننده گرایش دارند؟

۸- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی انطباق کننده گرایش دارند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید