دانلود پایان نامه ارائه یک چارچوب مدیریت دانش برای پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات

ارائه یک چارچوب مدیریت دانش برای پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

استاد راهنما:

 دکتر همایون مؤتمنی

استاد مشاور:

دکتر بابک شیرازی

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان[1]بسته های نرم افزاری جامعی هستند که به صورت راه حل های ارائه شده ای به یکپارچگی همه فرآیندها و حوزه های وظیفه ای موجود در کسب و کار کمک می کنند. مزیت اصلی و اولیه این سیستم ها ایجاد یک بستر نرم افزاری یکپارچه مشترک برای فرآیندهای یکپارچه موجود در کسب و کار مربوطه می باشد.

پیاده سازی بهینه و موفقیت آمیز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی نیازمند توجه ویژه به تکنولوژی و همچنین عوامل انسانی می باشد و این فرآیند به حدی با مسئله مدیریت دانش گره خورده که موفقیت کلی این نوع از پروژه ها به فعالیت گروهی از کارکنان متبحر و دانش محور وابستگی شدیدی خواهد داشت. مدیریت دانش فرآیند سیستماتیک جستجو، انتخاب، سازماندهی، پالایش و نمایش اطلاعات است، به طریقی که درک کارکنان در زمینه خاصی بهبود و اصلاح شود و سازمان بصیرت و درک بهتری از تجربیات خود کسب کند. پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان فرآیند دشوار و پیچیده ای است که در آن مدیریت تغییرات، ارتباطات و درگیری[2]ذینفعان به اندازه مسائل فنی مهم به شمار می آید. با توجه به این موضوع می توان مدیریت دانش را به عنوان پیش شرط اصلی پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در نظر گرفت. انواع مختلفی از دانش و مهارت ها در هر نقطه از چرخه حیات سیستم های سازمانی مورد نیاز بوده و این دانش در اختیار افراد مختلفی از سازمان قرار گرفته است. مدیران و متخصصین حوزه فناوری اطلاعات در یافته اند که با استفاده از علم مدیریت دانش می توانند به پیاده سازی های موفق تری از سیستم های سازمانی دست یابند. باید توجه داشت که در هر مرحله از چرخه حیات سیستم های سازمانی می توان با اتکاء بر عناصر چرخه مدیریت دانش و شناسایی و از میان برداشتن موانع مدیریت مؤثر دانش شانس دستیابی به موفقیت را افزایش داد. در این تحقیق به ارائه یک چارچوب مدیریت دانش در جهت دستیابی به پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های سازمانی می پردازیم.

فهرست مطالب

1- فصل اول(کلیات تحقیق) 11

1-1- تعریف مسئله. 2

1-2- اهداف تحقیق. 3

1-3- حوزه تحقیق. 5

1-4- ساختار تحقیق. 5

2- فصل دوم(ادبیات و پیشینه تحقیق) 7

2-1- مقدمه. 8

2-2- مدیریت دانش.. 8

2-2-1- تعریف دانش.. 9

2-2-2- زنجیره دانش.. 11

2-2-3- انواع دانش.. 12

2-2-4- انواع دانش سازمانی. 14

2-2-5- تعریف مدیریت دانش.. 17

2-2-6- مهارتهای مورد نیاز برای مدیریت دانش.. 19

2-2-7- چرخه حیات مدیریت دانش.. 21

2-3- تعریف برنامه ریزی منابع سازمان. 23

2-3-1- اجزای تشکیل دهنده سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان. 25

2-3-2- چرخه حیات سیستم های برنامه ریزی سازمانی. 28

2-4- پیشینه تحقیق مدیریت دانش در پروژه های پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان. 32

2-4-1- شناسایی انواع دانش مورد نیاز برای مدیریت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان. 33

2-4-2- شناسایی ساختار های مدیریت دانش در پروژه های سیستم های سازمانی. 37

2-4-3- اختصاصی سازی ساختارهای مدیریت دانش.. 43

2-4-4- چارچوب ساختاردهی دانش مرتبط با سیستم های سازمانی. 45

2-4-5- بررسی مدلی جهت ارزیابی موفقیت سیستم های سازمانی. 47

2-4-6- بررسی اثر مدیریت دانش بر موفقیت سیستم های سازمانی. 49

2-4-7- مدل یکپارچه بررسی موفقیت سیستم سازمانی از 3 جنبه نوآوری، انتقال دانش و ویژگی های سازمانی. 54

2-4-8- اشتراک دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی. 60

2-4-9- انتقال دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی. 65

2-4-10- موانع دانش.. 71

11-4-2موانع انتقال دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی. 72

2-4-12- غلبه بر موانع دانش.. 74

2-4-13- بررسی مفصل موانع انتقال دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی. 81

2-4-14 یکپارچگی دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی. 83

2-4-15- جمع بندی مطالعات انجام شده 88

2-5- خلاصه و نتیجه گیری.. 89

3- فصل سوم روش تحقیق(ارائه و بررسی چارچوب پیشنهادی) 91

3-1- معرفی چارچوب پیشنهادی.. 92

3-2- تشریح چارچوب پیشنهادی.. 97

3-2-1- مرحله آغاز. 97

3-2-2- مرحله انتخاب نرم افزار. 99

3-2-3- مرحله انطباق. 100

3-2-4- مرحله پذیرش.. 102

3-2-5- مرحله عادی سازی.. 104

3-2-6- مرحله به روز رسانی. 105

4- فصل چهارم محاسبات و یافته های تحقیق(ارزیابی چارچوب پیشنهادی) 107

4-1- مقدمه. 108

4-2- معرفی روش دلفی. 110

4-3- کاربرد روش دلفی در تحقیقات سیستم های فناوری اطلاعات.. 111

4-4- روش اجرای همه پرسی دلفی. 113

4-4-1- دور اول. 113

4-4-2- دورهای بعدی.. 114

4-4-3- تعداد شرکت کننده ها 114

4-4-4- صلاحیت خبرگان. 114

4-4-5- تحلیل یافته ها 115

4-5- ارزیابی چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش دلفی. 116

4-5-1- فاز اول ارزیابی چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش دلفی. 116

4-5-2- نتایج کمی به دست آمده در دور دوم فاز 1 ارزیابی. 119

4-5-3- نتایج کمی به دست آمده در دور سوم فاز 1 ارزیابی. 121

4-5-4- جمع بندی ارزیابی با استفاده از روش دلفی در فاز 1 ارزیابی. 123

4-5-5- فاز دوم ارزیابی چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش دلفی. 125

4-5-6- نتایج ارزیابی چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش دلفی در فاز 2. 132

4-5-7 مقایسه نتایج آماری دور دوم و دور سوم از فاز 2 ارزیابی. 134

4-6- نتیجه گیری کلی ارزیابی چارچوب پیشنهادی.. 135

5- نتیجه گیری و کارهای آتی. 136

5-1- نتیجه گیری.. 137

5-2- کارهای آتی. 138

6- پیوست 1. 140

7- منابع. 148

فهرست جداول

جدول 2-1 تبدیل دانش ضمنی / صریح  به دانش ضمنی / صریح————————————14

جدول 2-2 دسته بندی انواع مهارت های مورد نیاز برای فعالیت در تیم های مدیریت دانش——————20

جدول 2-3  فازهای چرخه حیات مدیریت دانش در مدل های مختلف——————————–22

جدول 2-4 جمع بندی مسائل اشتراک دانش در پباده سازی سیستم های سازمانی————————-65

جدول 2-5 روش های انتقال دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی——————————-69

جدول 4-1 تفاوت بین دو رویکرد کمی و کیفی———————————————–109

جدول 4-2 تاریخ توزیع پرسشنامه ها در بین شرکت ها در فاز 1 ارزیابی——————————117

جدول 4-3 سابقه کار خبرگان منتخب در فاز دوم ارزیابی چارچوب———————————126

جدول 4-4 تاریخ توزیع پرسشنامه ها در بین خبرگان در فاز 2 ارزیابی——————————-126

جدول 4-5 میانگین و واریانس اظهار نظر خبرگان در دور دوم از فاز 2 ارزیابی————————–131

جدول 4-6 میانگین و واریانس اظهار نظر خبرگان در دور سوم از فاز 2 ارزیابی————————134

جدول 4-7 مقایسه نتایج آماری دور دوم و دور سوم از فاز 2 ارزیابی——————————–135

فهرست تصاویر

شکل 2-1 زنجیره دانش—————————————————————-11

شکل 2-2 فرآیند خلق دانش سازمانی بر اساس مدل نوناکا —————————————-16

شکل 2-3 چرخه حیات سیستم سازمانی—————————————————–28

شکل 2-4 دانش مورد نیاز ارتباطات، هماهنگی و همکاری—————————————-37

شکل 2-5 مدل ساختارهای مدیریت دانش—————————————————38

شکل 2-6 دسته بندی شرکت کنندگان نظرسنجی تعیین ساختارهای دانش——————————41

شکل 2-7 ارتباط ساختارهای مدیریت دانش با فرآیند مدیریت دانش و موفقیت سیستم های سازمانی———–42

شکل 2-8 اختصاصی سازی ساختارهای مدیریت دانش——————————————-44

شکل 2-9 ارتباط بین ساختارهای دانش و سیستم های سازمانی به همراه نقش فرآیند اختصاصی سازی به عنوان پیش شرط موفقیت سیستم های سازمانی——————————————————–44

شکل 2-10 چهارچوب ساختاردهی دانش مرتبط با سیستم های سازمانی ——————————46

شکل 2-11 مدل ارزیابی موفقیت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان——————————-48

شکل 2-12 مدل ارتباط دانش با موفقیت سیستم های سازمانی————————————–50

شکل 2-13 سوالات مورد استفاده در نظرسنجی در جهت تعیین ارتباط مدیریت دانش با سیستم های سازمانی —–51

شکل 2-14 ابعاد دانش مورد نیاز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ——————————-51

شکل 2-15 مدل اصلاح شده ابعاد دانش مورد نیاز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ——————-53

شکل 2-16 مدل یکپارچه بررسی موفقیت سیستم سازمانی از 3 جنبه نوآوری، انتقال دانش و ویژگی های سازمانی –54

شکل 3-1 نمای اول از چارچوب پیشنهادی مدیریت دانش—————————————-95

شکل 3-2 نمای دوم از چارچوب پیشنهادی مدیریت دانش—————————————-96

شکل 3-3 سطر مربوط به مرحله آغاز از چارچوب پیشنهادی—————————————98

شکل 3-4 سطر مربوط به مرحله انتخاب از چارچوب پیشنهادی————————————100

شکل 3-5 سطر مربوط به مرحله انطباق از چارچوب پیشنهادی————————————102

شکل 3-6 سطر مربوط به مرحله پذیرش از چارچوب پیشنهادی————————————104

شکل 3-7 سطر مربوط به مرحله عادی سازی از چارچوب پیشنهادی——————————–105

شکل 3-8 سطر مربوط به مرحله به روز رسانی از چارچوب پیشنهادی——————————-106

شکل 4-1 نتیجه اظهارنظر خبرگان در دور دوم اجرای روش دلفی در فاز 1 ارزیابی———————–120

شکل 4-2 نتیجه اظهارنظر خبرگان در دور سوم اجرای روش دلفی در فاز 1 ارزیابی———————-122

شکل4-3 جمع بندی ارزیابی با استفاده از روش دلفی در فاز 1 ارزیابی——————————-124

شکل 4-4 بررسی پایایی پرسشنامه شماره 4 در مرحله دوم از ارزیابی فاز 2—————————-130

شکل 4-5 بررسی پایایی پرسشنامه شماره 4 در مرحله سوم از ارزیابی فاز 2—————————-131

شکل 4-6 نتایج اظهار نظر خبرگان در دور دوم ارزیابی فاز 2————————————–132

شکل 4-7 امتیازات کلی به دست آمده در دور دوم ارزیابی فاز 2———————————–132

شکل 4-8 نتایج اظهار نظر خبرگان در دور سوم ارزیابی فاز 2————————————-133

شکل 4-9 امتیازات کلی به دست آمده در دور سوم ارزیابی فاز 2 ———————————-134

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید