دانلود پایان نامه ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C


پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه قم

دانشکده فنی و مهندسی

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

 

عنوان:

ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

هدف پژوهش جاری توسعه و ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش در زنجیره تأمین خدمات دولت الکترونیکی و با تأکید بر مؤلفه تجارت الکترونیکی G2C است. بدین منظور محقق سازمان ثبت‌احوال استان اصفهان را به‌عنوان بستر پژوهش و دیدگاه‌ها و نظرات خبرگان و متخصصان سازمان ثبت‌احوال را به‌عنوان منابع اصلی پژوهش انتخاب کرد. ایشان از مصاحبه‌های عمیق و مشاهده مستقیم برای گردآوری داده‌های دست‌اول استفاده نمود. ضمن آنکه از برخی داده‌های دست‌دوم نظیر مستندات موجود سازمان و ادبیات مروری در پیشینه پژوهش بهره برد. محقق به‌منظور تجزیه، تحلیل و ترکیب داده‌ها از رویه‌های روش پژوهش گراندد تئوری استفاده نموده است، هم‌چنین او از تکنیک‌های داده‌کاوی متنی به‌منظور بررسی صحت و دقت نتایج حاصل از پژوهش استفاده نموده است. استفاده از روش‌شناسی مذکور توسعه و ارائه مدلی را در پی داشت که ضمن تبیین چگونگی روابط مدیریت دانش، زنجیره تأمین خدمات و تجارت الکترونیکی G2C امکان استفاده بهینه از چرخه مدیریت دانش، در سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات دولت الکترونیکی را بیان می‌دارد و تأکید می‌نماید کاربرد مدل ارائه‌شده، بهره‌وری سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات دولت الکترونیکی را افزایش می‌دهد. در مدل مذکور، 6 لایه تدوین و توسعه داده‌شده است که عبارت‌اند از (1) فرهنگ‌سازی، (2) استانداردها و آیین‌نامه‌ها، (3) سند راهبردی و خط‌مشی مدیریت دانش، (4) مکانیزم‌های تشویقی، (5) زیرساخت فناوری و کاربرد IT، (6) چرخه مدیریت دانش. محقق پس از تدوین 6 لایه به توسعه چرخه مدیریت دانش و طراحی بهینه فرآیندهای مدیریت دانش در طول زنجیره تأمین خدمات پرداخته است و بیان می‌دارد استفاده از چرخه مدیریت دانش مذکور، امکان توسعه خدمات دولت الکترونیکی در حوزه خدماتی دولت به شهروندان را مهیا می‌نماید. چرخه مدیریت دانش توسعه داده‌شده شامل مراحل (1) هدف‌گذاری دانش، (2) کاوش و شناسایی دانش، (3) خلق و مهار نمودن دانش، (4) سازمان‌دهی دانش، (5) ترکیب و توسعه دانش، (6) ثبت و ضبط دانش، (7) تسهیم و نشر دانش، (8) درک دانش، (9) کاربرد دانش، (10) ارزیابی دانش و (11) نگهداشت دانش است. درنهایت مؤلفه‌های مدل ارائه‌شده با عوامل موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه دانشمندان مختلف مقایسه و درنتیجه کاربردی و تأثیرگذار بودن مدل مورد تائید قرار گرفت.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، زنجیره تأمین، تجارت الکترونیکی G2C، گراندد تئوری، داده‌کاوی‌متنی.

 

  فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه. 2

1-1- مقدمه و تاریخچه موضوع.. 2

1-1-1- تعاریف و مدلهای دولت الکترونیک… 3

1-1-2- مدل‌های اطلاع رسانی و ارائه خدمات دولت الکترونیک… 3

1-2- اهمیت موضوع.. 8

1-3- اهداف تحقیق.. 10

1-4- سوالات و فرضیات.. 10

1-4-1- سوال اصلی.. 10

1-4-2- سوالات فرعی.. 11

1-5- کاربردهای تحقیق.. 11

1-5-1- هدف اصلی.. 11

1-5-2- هدف فرعی.. 11

1-5-3- نوآوری‌های پیش بینی شده. 11

1-5-4- روش و مراحل تحقیق.. 11

1-6- ساختار پایان‌نامه. 13

1-7- خلاصه فصل اول. 13

فصل دوم : مروری بر منابع تحقیق.. 15

2-1- مقدمه. 15

2-2- مدیریت دانش… 15

2-2-1- تعریف.. 15

2-2-2- ویژگی‌ها و مشخصات.. 16

2-2-3- ابعاد و اجزاء. 16

2-3- مفاهیم پایه در مدیریت دانش… 17

2-3-1- داده. 17

2-3-2- اطلاعات.. 17

2-3-3- دانش… 18

2-3-4- روابط داده، اطلاعات و دانش… 18

2-4- طبقه‌بندی انواع دانش… 18

2-4-1- دانش آشکار. 18

2-4-2- دانش پنهان(نهفته). 19

2-4-3- دانش فردی.. 19

2-4-4- دانش گروهی(سازمانی). 19

2-5- مدیریت زنجیره تامین خدمات.. 19

2-5-1- مدیریت زنجیره تامین.. 19

2-5-2- مدیریت زنجیره خدمات.. 20

2-6- تجارت الکترونیکی.. 20

2-7- تجارت الکترونیکی G2C.. 20

2-8- دولت الکترونیکی.. 20

2-9- ضرورت مدیریت دانش در بخش خدمات دولت الکترونیکی.. 21

2-10- اصول مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C.. 21

2-11- عوامل موفقیت مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C.. 24

2-12- موانع مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C.. 24

2-13- اهداف مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه خدمات تجارت الکترونیکی G2C.. 26

2-14- انواع دسته‌بندی مدل‌های مدیریت دانش… 27

2-15- مکاتب مدیریت دانش… 28

2-15-1- مکتب اقتصادی.. 28

2-15-2- مکتب سازمانی.. 28

2-15-3- مکتب استراتژیک… 28

2-16- ارزیابی رویه‌های مدیریت دانش… 28

2-16-1- مدل رائــو. 28

2-16-2- مدل KMAT. 29

2-16-3- مدل   OECD.. 29

2-17- چرخه‌های مدیریت دانش… 30

2-17-1- چرخه مدیریت دانش ویگ… 30

2-17-2- چرخه مدیریت دانش مه‌یر وزاک.. 30

2-17-3- چرخه مدیریت دانش مک الوری.. 31

2-17-4- چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز. 31

2-17-5- چرخه مدیریت دانش دالــکر. 32

2-18- انواع مدل‌های مدیریت دانش… 32

2-18-1- مدل مدیریت دانش Hicks. 32

2-18-2- مدل مدیریت دانش Mark Mac Elroy. 32

2-18-3- مدل مدیریت دانش APQC.. 33

2-18-4- مدل مدیریت دانش G Von Krogh & J Roos. 35

2-18-5- مدل مدیریت دانش Anderson Consulting. 35

2-18-6- مدل مدیریت دانش Di Bella&Nevis. 36

2-18-7- مدل مدیریت دانش Choo. 36

2-18-8- مدل مدیریت دانش Wiig. 36

2-18-9- مدل مدیریت دانش Spek&Spijkernet 37

2-18-10- مدل مدیریت دانش Ruggles. 37

2-18-11- مدل مدیریت دانش ODel 37

2-18-12- مدل مدیریت دانش Weggeman. 37

2-18-13- مدل مدیریت دانش UTI 38

2-18-14- مدل مدیریت دانش Boisot 38

2-18-15- مدل مدیریت دانش APOQ.. 39

2-18-16- مدل مدیریت دانش Keep&Daly&Ham.. 39

2-18-17- مدل مدیریت دانش Green Wood. 39

2-18-18- مدل مدیریت دانش Davenport 7 Prusak. 39

2-18-19- مدل مدیریت دانش Newman&Conard. 40

2-18-20- مدل مدیریت دانش Hjelmeruik&Kirkemi 40

2-18-21- مدل مدیریت دانش Promote. 40

2-18-22- مدل مدیریت دانش Beek Man. 41

2-18-23- مدل مدیریت دانش Holsapple&Jashi 41

2-18-24- مدل مدیریت دانش Bukowitz&Willams. 42

2-18-25- مدل مدیریت دانش Pawlowsky. 44

2-18-26- مدل مدیریت دانش Probst&Raub&Romhard. 44

2-18-27- مدل مدیریت دانش Nonaka&Takeuchi 46

2-19- فناوری‌های مدیریت دانش… 46

2-19-1- مدیریت محتوا 47

2-19-2- طبقه بندی دانش… 47

2-19-3- گروه افزار. 47

2-19-4- گروه‌های تسهیم تجربه برخط.. 48

2-19-5- پرتال‌های سازمانی.. 48

2-19-6- تحلیل وطراحی شبکه های اجتماعی.. 49

2-19-7- یادگیری الکترونیکی.. 49

2-19-8- سیستم های مدیریت نوآوری و ایده. 49

2-20- مروری بر تحقیقات حوزه مدیریت دانش زنجیره تامین.. 50

2-21- بهره وری مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات.. 54

2-21-1- تعریف و مفاهیم بنیادین.. 54

2-21-2- عوامل موثر بر بهره‌وری.. 55

2-21-3- ساختار اساسی افزایش بهره‌وری.. 55

2-21-4- برنامه‌های بهبود بهره‌وری.. 56

2-21-5- روش های اصلی بهبود بهره وری.. 56

2-21-6- عناصر اصلی برنامه های بهبود بهره‌وری.. 58

2-22- تبیین شکاف‌ها و خلاء‌های تحقیقات گذشته. 58

2-23- خلاصه فصل دوم. 58

فصل سوم : روش تحقیق.. 61

3-1- مقدمه. 61

3-2- انتخاب پارادایم تحقیق.. 61

3-3- انتخاب روش تحقیق.. 62

3-4- مفروضات تحقیق.. 63

3-5- شرحی بر مرور ادبیات تحقیق.. 64

3-6- شرحی بر گراندد تئوری(نظریه برخاسته از داده‌ها). 64

3-7- شرحی بر داده‌کاوی متنی.. 66

3-7-1- روش تحقیق و معماری پیشنهادی.. 69

3-7-2- پردازش اطلاعات و داده. 69

3-7-2-1- سطح اول: واحد پردازش و ذخیره‌سازی دانش… 70

3-7-2-1-1- خوشه‌بندی.. 71

3-7-2-1-2- تشکیل پایگاه داده رابطه‌ای.. 72

3-7-2-2- سطح دوم: واحد پالایش دانش… 72

3-7-2-3- سطح سوم: واحد رده‌بندی متن و کاربرد دانش… 73

3-7-3- تحلیل و طراحی.. 73

3-7-3-1- الگوریتم نزدیک‌ترین همسایه (K-NN) 74

3-7-3-2- الگوریتم بیز ساده (Naïve Bayes) 74

3-7-3-3- الگوریتم ماشین‌های پشتیبان بردار (SVMs) 75

3-8- قلمرو تحقیق.. 80

3-9- بستر تحقیق.. 81

3-9-1- معرفی سازمان ثبت احوال کشور. 81

3-9-1-1- فعالیت‌های اصلی سازمان در حوزه تجارت الکترونیکی G2C.. 82

3-9-1-2- نقش سازمان ثبت احوال در تحقق دولت الکترونیکی.. 84

3-9-1-3- سازمان‌های همکار با سازمان ثبت احوال کشور. 85

3-10- چالش‌ها و موانع ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات.. 85

3-11- نقاط قوت و فرصت‌های ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات.. 86

3-12- جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها 86

3-13- چارچوب کلی پژوهش: شرحی بر شیوه به‌کار گیری گراندد تئوری.. 86

3-13-1- کلمات کلیدی.. 86

3-13-2- گراندد تئوری (نظریه برخاسته از داده‌ها). 88

3-13-3- گام‌های انجام پژوهش به روش گراندد تئوری.. 90

3-13-4- مرحله مطالعات مقدماتی.. 91

3-13-5- مرحله مطالعات اصلی.. 92

3-13-6- انتخاب منابع اطلاعاتی.. 93

3-13-7- شرحی بر انجام مصاحبه های عمیق.. 94

3-13-8- ایجاد تمرکز در مصاحبه ها 94

3-13-9- یاداشت برداری.. 95

3-13-10- یادآورها و دیاگرام‌ها 95

3-13-11- ایجاد تعادل بین اصل بی‌طرفی و حساسیت نظری.. 96

3-13-11-1- بی طرفی.. 96

3-13-11-2- پیروی از رویکرد تفکر مقایسه ای.. 97

3-13-11-3- کسب دیدگاه‌های متعدد نسبت به یک واقعه. 97

3-13-11-4- بازگشت دوره‌ای به عقب و طرح دوباره‌ی پرسش‌ها 98

3-13-11-5- اتخاذ تفکر شکاکانه. 98

3-13-11-6- پیروی از رویه های تحقیق.. 98

3-13-11-7- حساسیت نظری.. 98

3-13-12- نمونه‌گیری نظری.. 100

3-13-13- مراحل کدگذاری در روش گراندد تئوری.. 102

3-13-13-1- گام 1: کدگذاری باز. 102

3-13-13-2- گام 2: کدگذاری محوری.. 103

3-13-13-3- گام 3: کدگذاری انتخابی(گزینشی). 105

3-14- تحلیل متون به روش داده‌کاوی متنی جهت شکل‌گیری نظریه نهایی.. 105

3-15- ارزیابی کیفیت داده‌ها و تفسیرها 106

3-16- گام‌های پژوهش در یک نگاه. 107

3-17- نرم افزار MAXQDA.. 108

3-18- خلاصه فصل سوم. 108

فصل چهارم : یافته‌های اصلی تحقیق.. 110

4-1- مقدمه. 110

4-2- ورود به میدان پژوهش… 110

4-3- مصاحبه. 111

4-4- آغاز کدگذاری داده‌ها 112

4-4-1- گام اول: کدگذاری باز. 113

4-4-2- شکل‌دهی مقولات و طبقات اصلی.. 123

4-4-3- گام دوم: کدگذاری محوری.. 134

4-4-4- یاداشت‌ها 137

4-4-5- یادآورها و دیاگرام‌ها 141

4-4-6- کاربرد داده‌کاوی متنی.. 142

4-4-6-1- استفاده از داده‌کاوی متنی جهت بررسی صحت و دقت کدگذاری‌ها 142

4-4-7- گام سوم: کدگذاری انتخابی(گزینشی). 145

. 147

. 147

4-5- ارائه مدل مفومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C.. 147

4-6- خلاصه فصل چهارم. 150

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 153

5-1- مقدمه. 153

5-2- یافته‌های اصلی تحقیق.. 155

5-2-1- چارچوب مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات تجارت الکترونیکی G2C. 155

5-2-2- مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات تجارت الکترونیکی G2C. 157

5-3- نوآوری و خلاقیت.. 160

5-4- محدودیت‌های تحقیق.. 160

5-5- پیشنهاد‌ها 160

5-6- خلاصه فصل پنجم. 161

منابع : 162

 

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد