دانلود پایان نامه ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته : فناوری اطلاعات گرایش مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان / موضوع : ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

استادراهنما : دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور : مهندس حامد فضل اله تبار

تابستان 1392

صفحه تقدیم و سپاسگذاری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

 

در رابطه با سازمان هایی که قبلا برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی را به صورت کوتاه مدت و بلند مدت انجام داده اند، تحلیل شکاف بین استراتژی های سازمان و تکنولوژی های روز و سیستم های اطلاعاتی از قبل طراحی شده ،نیاز مند باز نگری در روند برنامه ریزی استراتژیک می باشد،که مقاصد آتی، وضعیت فعلی سازمان و ارزیابی میزان شکاف بین آن دو و تدوین نقشه راه یا تعیین مسیر مناسب جهت حرکت از وضعیت فعلی به سوی وضعیت مقصد(آتی) را شامل می شود .

 

در رابطه با تکنولوژی های روز ،در این تحقیق به بررسی شرایط و ویژگی های مرتبط با سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان مبتنی بر ابر ، که به تازگی وارد دنیای تحقیقات آکادمیک گردیده اند، پرداخته ایم و راه های به کارگیری تکنولوژی رایانش ابری در سیستم های اطلاعاتی سازمان را مورد بررسی قرار داده ایم،یعنی از یک طرف جنبه تکنولوژی CloudERP[1] را مورد ارزیابی قرار داده ایم و از سوی دیگر وضعیت برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها درجهت استفاده از تکنولوژی های روز را واکاوی نموده ایم .

 

تا آنجا که در رابطه با ارائه نقشه تعالی سازمان ها، مدل کارت امتیازی متوازن(BSC[2] ) ارائه شده توسط شرکت مبنا را اساس طراحی کارت امتیازی جدیدی مبتنی بر تحلیل شکاف بین وضعیت فعلی سازمان و وضعیت مطلوب در رابطه با استفاده از تکنولوژی های روز(به عنوان مثال رایانش ابری) قرار داده ایم. این تحلیل شکاف از طریق مدل ارئه شده ما، صورت می گیرد، و خروجی آن طراحی کارت امتیازی جدیدی مطابق با تکنولوژی روز باشد. برای رسیدن به اهداف تعیین شده یک مدل Y مانند؛ ارائه می شود و مبنای انتقال به وضعیت آینده آن نیز متدولوژی[3]EAP و تحلیل استراتژیک نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید از چهار وجه استراتژیکی، سازمانی، مدیریتی و عملیاتی می باشد .

 

کلمات کلیدی :

1- برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات ،2- رایانش ابری ،3- سیستم های اطلاعاتی سازمان ،

4 – برنامه ریزی منابع سازمان ابری

 

فهرست رئوس مطالب

1                                        فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق)               1

1  مقدمه                                                                                                                        2

2  ضرورت و اهمیت موضوع                                                                                   2

3  هدف از تحقیق                                                                                                                    3

4  پرسشها و فرضیات تحقیق                                                                             4

5  مدل مفهومی تحقیق                                                                                                         5

6  محتوای تحقیق در فصول آینده                                                                5

2                                         فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)         7

1  مقدمه                                                                                                                        8

2  سیستم های اطلاعاتی                                            8

2.2.1نسل اول: نرم افزارهای سنتی و قدیمی                              8

2.2.2نسل دوم : سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان – ERP         9

2.2.3نسل سوم : سیستمهای مدیریت گردش کار – WFM             9

2.2.4نسل چهارم : سیستمهای مدیریت فرایندهای کسب و کار BPMS –   10

2.2.5عمده مشکلات سازمان ها قبل از سیستم های اطلاعاتی          11

2.2.6مزایای عمده استفاده از سیستم های اطلاعاتی سازمان       12

2.2.7مهمترین دلایل شکست پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی سازمان     13

2.2.8چارچوب چرخه حیات سیستمهای اطلاعاتی سازمان          14

3  برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)                                                      15

2.3.1تعریف ERP                                                                                                   15

2.3.2تاریخچه و سیر تحولات سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)                              15

2.3.2.1مرحله اول : یکپارچه سازی تولید                                 17

2.3.2.2مرحله دوم : یکپارچه سازی سازمان                              19

2.3.2.3مرحله سوم:یکپارچه سازی با هدف مشتری مداری  20

2.3.2.4مرحلۀ چهارم: یکپارچه سازی بین سازمانی             21

2.3.3بررسی راهبرد های استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان           23

4  برنامه ریزی استراتژیک                                                                          25

2.4.1برنامه ریزی                                                                                            25

2.4.2برنامه ریزی و تغییر                                                                                      25

2.4.3استراتژی                                                                                                    25

2.4.4برنامه ریزی راهبردی                                                                                      26

2.4.5مدیریت استراتژیک                                                                                              27

2.4.5.1مراحل مدیریت استراتژیک                                                       27

2.4.5.2مزایای مدیریت استراتژیک                                                    28

2.4.5.3ویژگی های مدیریت استراتژیک                                            28

2.4.5.4تأثیرات مدیریت استراتژیک بر عملکرد سازمان  29

2.4.5.5نحوه تکامل مدیریت استراتژیک                                         29

2.4.6برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات                                          30

2.4.7تعریف برنامه ریزی استراتژیک سیستم ها و فناوری اطلاعات     31

2.4.8مراحل کلی برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی    32

2.4.9روش های تحلیل استراتژی                                                                             32

2.4.9.1تحلیل swot                                                                                                            34

2.4.9.2مدل x                                                                                                        34

2.4.9.3هدایت کسب و کار                                                                           34

2.4.9.4استراتژی بازار                                                                                              34

2.4.9.5نیروهای رقابتی                                                                                              35

2.4.9.6تحلیل سبد محصولات                                                                        35

2.4.9.7تحلیل محیطی                                                                                                      36

2.4.9.8تحلیل دانش                                                                                                         36

2.4.10مقدمه ای بر ارزیابی متوازن                                                               37

2.4.10.1دیدگاه مالی                                                                                                    39

2.4.10.2دیدگاه مشتری                                                                                                 40

2.4.10.3دیدگاه فرآیندهای داخلی                                                    40

2.4.10.4دیدگاه یادگیری و رشد کارکنان                                    41

2.4.11مدل مدیریت استراتژیک مبنا                                                                  42

2.4.12مدل برنامه ریزی استراتژیک Y                                                             54

2.4.13متدولوژی برنامه ریزی معماری سازمانی (EAP)      58

5  مفاهیم مورد استفاده در پردازشات ابری(رایانش ابری) 64

2.5.1محاسبات تورین (شبکه ای) Grid Computing                                 64

2.5.1.1مزایای محاسبات تورین                                                             64

2.5.1.2اصول هسته محاسبات تورین                                                    65

2.5.2معماری سرویس گرا                                                                                              66

2.5.3رایانش ابری                                                                                            67

2.5.3.1تعریف محاسبات ابرین                                                                68

2.5.3.2سیر تکامل سبک های محاسباتی                                            69

2.5.3.3برخی دلایل انتخاب محاسبات ابرین                                 70

2.5.3.4اهداف محاسبات ابرین                                                                71

2.5.3.5مدل های تحویل سرویس (آناتومی ابر)                        74

2.5.3.6مدل های استقرار                                        77

2.5.3.6.1     ابر خصوصی Private                                                                    77

2.5.3.6.2   ابر عمومی Public                                                                       78

2.5.3.6.3   ابر ترکیبی Hybrid                                                                   78

2.5.3.6.4   ابر انجمنی Community                                                            78

2.5.3.6.5ابر خاص-منظوره Special Purpose                                              78

2.5.3.7سرویس دهنده گان اصلی                                                             79

2.5.3.7.1     IaaS                                                                                                    79

2.5.3.7.2     PaaS                                                                                                   80

2.5.3.7.3     SaaS                                                                                                   81

3                             فصل سوم (روش تحقیق)                                                    82

1  مقدمه                                                                                                                      83

2  نگاه کلی                                                                                                              83

3  ماهیت مدل CloudERP                                                                                       85

3.3.1بررسی شرایط ERP در رابطه با ابر                                                      85

3.3.2چند سوال اساسی در رابطه با انتقال سیستم های ERP به محیط ابر                                                  87

3.3.2.1عوامل مهم در انتقال سیستم های ERP به محیط ابر چه مواردی هستند ؟                87

3.3.2.2محل فیزیکی ذخیره ی داده های سیستم ERP ،چگونه می باشد و شرایط ایجاد اعتماد متقابل بین ارائه دهنده خدمات ابری و مشتری(کاربر)چگونه است ؟                                                                        88

3.3.2.3مدل چرخه حیات ERP و CloudERPبا نگاه فرآیندی   93

3.3.2.4ارائه سیستم ERP بر اساس مدل نرم افزار به عنوان سرویس ، چگونه …؟   94

3.3.2.5چالش های مطرح برای ارائه ERP از طریق ابر،چه مواردی هستند ؟                95

3.3.3انواع پلتفرم های Cloud ERP (در رابطه با انتقال سیستم های اطلاعاتی)                                    96

3.3.4دلایل استفاده از Saas در رابطه با انتقال IT/IS و ERP به Cloud                                                           98

4  ارائه متدولوژی مناسب                                                                          100

3.4.1مراحل و قسمت های مختلف مدل پیشنهادی                     101

4                                                    فصل چهارم (محاسبات و یافته های تحقیق)      109

1  مطالعه موردی– شرکت پست جمهوری اسلامی ایران                  110

2  آشنایی با روند سیرمرسولات پستی                                                  111

4.2.1مرحله قبول                                                                                         111

4.2.2مرحله تجزیه و آماده سازی                                                                        112

4.2.3مرحله رھسپاری و حمل و نقل                                                                      112

4.2.4مرحله توزیع                                                                                         112

3  بررسی مدل پیشهادی در شرکت پست ( مطالعه موردی )     113

4.3.1توصیف وضعیت فعلی                                                                                              113

4.3.2معماری سیستم ها و تکنولوژی وضع موجود( سرویس رهگیری مرسولات پستی) :                   125

4.3.2.1سیستم قبول(معرفی نرم افزارجامع دفترپستی)  125

4.3.2.2سیستم های رهگیری مرسولات                                                 127

4.3.2.3سیستم های نمایش عملکرد سیستم رهگیری                130

4.3.2.4نمایش شماتیک ارسال اطلاعات سرور مراکز استان ها و سرور های شهرستان     133

4  بیان خصوصیات مدل پیشنهادی و ارزیابی مدل پیشنهادی 147

5                                             فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات) 158

1  خلاصه تحقیق                                                                                                      159

2  بررسی مزایای رهیافت پیشنهادی                                                    159

3  محدودیتها و زوایای پوشش داده نشده                                       160

4  اقدامات آتی                                                                                                   161

6                           پیوست – منابع و مآخذ                                              162

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید