دانلود پایان نامه ابررسی شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد مدیریت پرسنلی(مطالعه موردی دانشگاه قم)


پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه قم

دانشکده فنی و مهندسی

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

عنوان :

بررسی شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد مدیریت پرسنلی(مطالعه موردی دانشگاه قم)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده

وجود نظام ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف به دلیل حصول اطمینان از انطباق عملکرد حوزه های مختلف سازمان با برنامه ها ، سیاست ها ، قوانین ، بخشنامه ها و استاندارد ها ضروری می نماید تا بدین ترتیب امکان مقایسه روند عملکرد واحدها در دوره های متوالی به منظور تشخیص ظرفیت ها ، توانایی ها ، زمینه های بهبود ، تعیین الگوهای مناسب ارتقاء کیفیت و تشویق واحدها به استفاده از تجارب موفق امکان پذیر گردد.

در هر سازمان ، تشخیص شاخص‌های کلیدی و جاری ساختن نظام شاخص‌ها ، درک نقاط قابل‌بهبود آنان و درنهایت برنامه‌ریزی و اجرای بهبود از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.  در این پژوهش، که پژوهشی پیمایشی-کاربردی است که با تحلیل نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید (SWOT) سازمان و نیز به کمک مدل کارت امتیازی متوازن (BSC ) ، مدلی جهت استخراج شاخص کلیدی دانشگاه قم  ارائه شده است .اجرای “نظام شاخص‌های کلیدی نتیجه و عملکرد” در این سازمان نشان خواهد داد تا چه میزان در بهبود فرهنگ هدف‌گذاری و شاخص دهی سازمانی ایفای نقش کرده و این مسیر چگونه امتداد خواهد یافت. در انتها علاوه بر ارائه پیشنهاداتی به‌منظور اجرای هر چه‌بهتر این رویکرد، یادآور می‌شود هدف عمده این رویکرد ، سازمان‌دهی نظام شاخص‌های کلیدی سازمان به‌صورت لایه به لایه و با حرکت از سطوح عملیاتی (پروژه‌ها و برنامه‌ها) تا سطوح عالی(استراتژیک) بوده است. که در نهایت این شاخص ها توسط نرم افزار داشبورد مدیریتی     Qlik Viewپیاده سازی گردید.

 

واژگان کلیدی :  کارت امتیازی متوازن، شاخص کلیدی نتیجه ، شاخص کلیدی عملکرد ، داشبورد مدیریتی، اهداف استراتژیک

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش… 1

1-1 مقدمه: 2

2-1  بیان مسئله. 4

3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

4-1. جنبه ی جدید و نو آوری تحقیق : 8

5-1. اهداف تحقیق : 8

6-1. سوالات تحقیق : 9

7-1. جامعه آماری، روش  نمونه گیری و حجم نمونه گیری: 9

8-1. روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها : 10

9-1. روش گردآوری داده ها: 10

10-1. مراحل انجام تحقیق : 10

11-1. محدودیت تحقیق: 11

فصل دوم : ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 12

1-2 مقدمه : 13

2-2. هوش سازمانی.. 13

1-2-2. سیستم هوش تجاری به عنوان هسته تصمیم گیری.. 14

2-2-2. کاربرد هوش کسب و کار در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی.. 15

3-2-2. نیازمندی های ارزیابی هوش تجاری در سیستم های برنامه ریزی منابع انسانی.. 16

3-2. ارزیابی عملکرد: 17

1-3-2 سیر تحول ارزیابی عملکرد. 18

2-3-2. ارکان ارزیابی عملکرد چه چیزی باید مورد ارزیابی قرارگیرد؟. 19

3-3-2. ارزیابی چه زمانی صورت می پذیرد؟. 20

4-3-2. انواع ارزیابی.. 20

5-3-2. رویکردهای ارزیابی عملکرد. 22

6-3-2. مراحل ارزیابی عملکرد. 23

7-3-2. مدلهای ارزیابی عملکرد. 23

8-3-2. ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد. 24

9-3-2. نقش فناوری اطلاعات در ارزیابی عملکرد. 25

4-2. مدیریت منابع انسانی.. 25

1-4-2. عملکردها مدیریت منابع انسانی.. 26

2-4-2. تشریح مدل جامع ارزیابی عملکرد منابع انسانی.. 26

3-4-2. الگوهای متداول ارزیابی عملکرد سازمان ها و دستگاه های اجرایی.. 26

4-4-2. جایگاه و نقش نظام ارزیابی عملکرد در فرآیند توسعه منابع انسانی سازمان.. 27

5- 2.  اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازمان.. 29

6-2. مدیریت راهبردی – برنامه ریزی راهبردی.. 30

7-2. مدل SWOT. 32

8-2. مراحل پیاده سازی مدل  BSC.. 33

1-8-2.  تعیین اندازه سازمان.. 33

2-8-2. تجزیه و تحلیل موقعیت سازمان.. 33

3-8-2. تثبیت چشم انداز. 34

4-8-2. تعیین استراتژی های سازمان.. 34

5-8-2. تعیین وجه های مناسب برای شرکت… 34

6-8-2. تدوین اهداف استراتژیک برای جنبه های تعیین شده. 34

9-2 کارت امتیاز متوازن.. 35

10-2 . شاخص…. 35

11-2. داشبورد. 36

1-11-2. داشبوردها، اندازه گیری عملکرد سازمانی و مدیریت… 38

2-11-2. اثرات پیاده سازی داشبورد بر سازمان.. 38

12-2. برای ارزیابی برنامه توسعه دانشگاه  میتوان دو نقش در نظر گرفت.. 38

1-12-2. ارزیابی  زمینه و محیط.. 39

2-12-2. ارزیابی درون داد. 39

3-12-2. ارزیابی فرآیند. 39

4-12-2. ارزیابی برون داد. 39

5-12-2. مدیریت دانشگاهی.. 40

13-2. عناصر اصلی تشکیل دهنده آموزش عالی و تنگناهای موجود. 41

14-2. هیات علمی.. 42

15-2. قوانین و مقررات و آیین نامه ها 42

16-2. حوزه های مرتبط با اعضای هیات علمی.. 43

1-16-2. فعالیت های فرهنگی – تربیتی – اجتماعی.. 43

2-16-2. فعالیت های آموزشی.. 43

3-16-2. فعالیت های پژوهشی و فناوری.. 43

4-16-2 فعالیت های علمی و اجرایی.. 43

5-16-2 شاخص های مالی.. 43

17-2. پیشینه. 44

فصل سوم: روش تحقیق.. 46

1-3. مقدمه. 47

2-3. روش تحقیق.. 47

3-3.  شناسایی و ارزیابی شاخص ها 48

4-3. جامعه و نمونه آماری.. 48

5-3. مراحل اجرای تحقیق.. 48

6-3. ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات.. 51

1-6-3. نرم افزارهای مورد استفاده : 51

2-6-3.  معرفی پرسشنامه. 51

3-6-3 . آزمونها و تگنیک های آماری.. 52

4-6-3.  روایی و پایایی پرسشنامه. 52

7-3. روایی/ اعتبار : 52

8-3. پایایی: 52

9-3. آزمون میانگین T-Student…………………………………………………………………………53

10-3. یکپارچگی داده ها 54

فصل چهارم: 56

1-4. مقدمه. 57

2-4. چشم انداز. 57

3-4. تحلیل ذینفعان.. 58

1-3-4. ذینفعان داخلی.. 58

2-3-4. ذینفعان خارجی.. 58

4-4. بیانیه ماموریت… 58

5-4. ارزش های محوری.. 59

1-5-4. پاسداری از اصول و ارزش های اسلامی از طریق.. 59

2-5-4. تعهد به پیشرفت دانشگاه و کشور با اعتقاد به : 59

6-4. تعیین عناصر راهبردی.. 60

1-6-4. زمینه ها و حوزه های مورد نظر در اهداف.. 60

7-4. اهداف کلان کیفی.. 60

1-7-4. اهداف کلان بخش آموزش… 60

2-7-4. اهداف کلان بخش پژوهش…. 60

3-7-4. اهداف کلان بخش مالی.. 61

8-4. تعیین جنبه های مدل ارزیابی امتیاز کارت متوازن : 61

1-8-4. فراگیران.. 62

2-8-4. مالی.. 62

3-8-4. فرآیند داخلی: 62

4-8-4. رشد و نوآوری: 62

9-4. عوامل حیاتی موفقیت… 63

10-4. تعیین موقعیت راهبردی با توجه به ماتریس  (SWOT): 65

1-10-4. بررسی عوامل استراتژیک داخلی و خارجی : 65

2-10-4. ماتریس تحلیل نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید : 73

11-4. تدوین شاخص ها از چهار منظر مالی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی.. 75

12-4. استخراج سنجه های عملکرد : 80

1-12-4. شاخص های کلیدی عملکرد، شاخص های عملکردی، شاخص های نتیجه و شاخص های کلیدی نتیجه  80

13-4. ایجاد داشبوردهای مدیریتی.. 84

1-13-4. داشبوردهای مربوط به شاخص ها 84

2-13-4. داشبوردهای مربوط به شاخص های مالی.. 85

3-13-4. داشبوردهای مربوط به شاخص های  آموزشی.. 86

4-13- 4. داشبوردهای مربوط به شاخص های حوزه  پژوهشی.. 89

14-4. داشبوردهای مربوط به   BSC سازمان.. 91

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 93

1-5. مقدمه. 94

2-5. نتایج.. 94

3-5. استراتژی و راهکار کاهش…. 95

1-3-5. استراتژی و راهکار رسوخ در بازار. 96

2-3-5. استراتژی و راهکارها توسعه محصول.. 96

3-3-5. استراتژی و راهکار مشارکت… 96

4-3-5. استراتژی و راهکار تنوع همگون.. 97

4-5. همسویی ابعاد نقشه راهبرد با راهبرد سازمان.. 97

5-5. محدودیت تحقیق.. 99

6-5. پیشنهاد‌ها 99

منابع و مراجع: 101

منابع فارسی : 101

منابع انگلیسی.. 103

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………107

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید