دانلود پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی


دانشگاه یزد

دانشکده علوم اجتماعی

پایان‌نامه

 برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 جامعه ‌شناسی

 آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن
برای خانواده های یزدی

استاد راهنما:

 دکتر مهناز فرهمند

استاد مشاور:

 دکتر آرش توشه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نقش زن، در حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی فرد در خانواده و جامعه بدون جایگزین است و همواره با برعهده داشتن مسئولیت خطیر پرورش نسل آینده در نظام طبیعی و تداوم بخشیدن به این نقش در خانواده و جامعه به گونه ای موثر در روند توسعه اجتماعی نقش دارد. در این راستا مهمترین هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی است.

روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع پیمایشی می باشد؛ داده ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای از 484 نفر از زنان متاهل در شهر یزد گردآوری شده است. اعتبار ابزار به وسیله روش اعتبار محتوا مورد تایید قرار گرفت و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزار آماری spss مورد تحلیل قرار گرفتند و از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیوناستفاده شده بود. در این تحقیق از نظریه اینگلهارت، برچسب زنی، تئوری تعارض اسکانزونی و نظریه نقش برای تدوین مبانی نظری استفاده شده است. متغیرهای مستقل این پژوهش شامل؛ نوع نقش،زمان ایفای نقش، تعداد ساعت، باورهای سنتی و مذهبی، تن آرارایی، بدنامی، فشار روحی و روانی، چندگانگی نقش، تعارض نقش، مصرف گرایی می باشد.

یافته های تحقیق نشان داد که از میان متغیرهای مورد بررسی، متغیر نوع نقش، زمان ایفای نقش، مدت زمان ایفای نقش و باورهای سنتی و مذهبی رابطه معناداری با عملکرد خانواده نداشت؛ در حالی که متغیرهای مزاحمت اجتماعی، مصرف گرایی، چندگانگی نقش، تعارضات نقشی، فشارهای روحی و روانی، احساس بدنامی، تن آرایی و نگرش با عملکرد خانواده رابطه داشتند. نتایج رگرسیون چند متغیره از نقش معنادار چهار متغیر باورهای سنتی و مذهبی، چندگانگی نقش، فشارهای روحی و روانی و نگرش در عملکرد خانواده صورت گرفت که در این میان فشارهای روحی و روانی بیشترین نقش را در تبیین متغیر عملکرد خانواده زنان ایفا کرد.

واژگان کلیدی: آسیب شناسی، خانواده، تعارض نقش ها، زنان، نقش زنان

 فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق… 1

1-1.مقدمه. 2

1-2.  بیان مسئله. 3

1-3.  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4.  اهداف تحقیق.. 9

1-4-1.  هدف کلی تحقیق.. 9

1-4-2. اهداف فرعی تحقیق.. 9

1-5. کاربرد تحقیق.. 9

فصل دوم ادبیات تحقیق… 11

2-1. مقدمه. 12

2-2. پیشینه تاریخی نقش زنان.. 12

2-2-1. قرآن و ضرورت حضور زن در جامعه. 12

2-2-1-1. بیعت زنان با پیامبر)ص) (حضور سیاسی( 12

2-2-1-2. مهاجرت زنان.. 13

2-2-1-3. کسب و تلاش اقتصادی )استقلال اقتصادی زنان( 13

2-2-2. سیر تحول نقش زنان در ایران.. 14

2-2-3. سیر تحول جایگاه زنان در امر اشتغال.. 16

2-3. پیشینه تجربی پژوهش…. 18

2-3-1. پیشینه داخلی.. 18

2-3-2. پیشینه خارجی.. 27

2-4. دیدگاه های نظری.. 34

2-4-1. رویکردهای نظری نقش…. 35

2-4-1-1. کارکردگرایان.. 35

2-4-1-1-1. تفکیک نقش ها 36

2-4-1-2. رویکرد کمیابی و انباشتگی نقش…. 40

2-4-1-3. ﻧﻈﺮیه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺮﺗﻮن.. 41

2-4-1-4. نظریه فشار نقش ویلیام گود. 47

2-4-1-4-1. فنون کاهش فشار نقش…. 48

2-4-1-4-2. خانواده به عنوان کانون بودجه نقش…. 49

2-4-1-5. دیدگاه عقلایی گاتک…. 50

2-5. نظریه های نقش جنسیتی.. 51

2-5-1. نگرش به نقش جنسیتی.. 51

2-5-2 نظریه فمینیسم رادیکال.. 53

2-5-3. نظریه های نابرابری جنسی (فمینیسم لیبرال) 54

2-5-4. نظریه احساس تبعیض جنسیتی بلومبرگ… 55

2-5-5. نظریه طرح واره جنسیتی.. 56

2-5-6. نظریه ضرورت کارکردی نقش‌های جنسیتی.. 57

2-5-7. نظریه طبقات جنسی.. 59

2-5-8. تداوم نقش های جنسی.. 60

2-5-9.  جامعهپذیری جنسیتی.. 61

2-5-10. نظریه نیازهای سرمایه داری.. 62

2-5-11. نظریه پدر سالاری.. 63

2-5-12. زنان و شبکه اجتماعی.. 64

2-6. بررسی نقش‌های مختلف زنان با استفاده از نظریات… 65

2-6-1. نقش خانه داری (کدبانوگری) 65

2-6-2. نقش مادری (فرزندداری) 66

2-6-3.  نقش تیمارداری.. 68

2-6-4. نقش همسری.. 68

2-6-5. نقش عروس در خانواده‌ خود و همسر. 69

2-6-6. نقش کارمندی.. 69

2-7. رویکردهای جامعه شناختی در مورد خانواده 70

2-7-1. پارسونز. 70

2-7-2. تحول در کارکرد خانواده؛ کونیگ…. 72

2-7-3. خانواده دموکراتیک؛ گیدنز. 73

2-7-4. تئوری تعارض…. 75

2-7-4-1. اسکانزونی.. 75

2-7-6. تئوری مبادله. 80

2-7-6-1. نظریه هومنز. 84

2-7-7. داغ اجتماعی.. 85

2-7-8. نظریه برچسب زنی(انگ زنی) 88

2-7-8-1. فرانک تاننبوم. 90

2-7-8-2. ادوین لمرت… 91

2-7-8-3. هاوارد بکر. 91

2-7-9. تئوری زیست جامعه شناختی.. 92

2-7-10. مدیریت تن.. 93

2-7-10-1. آنتونی گیدنز. 93

2-7-10-2. مدگرایی.. 94

2-7-11. تحول در هویت زنانه. 96

2-7-12. نقش دوگانه زن.. 96

2-7-13. دوگانگی شغلی زوجین.. 97

2-7-14. ناسازگاری فشار نقش‌های کار- خانواده گرین هاوس و بیوتل.. 98

2-8. رویکردهای جامعه شناختی درمورد نگرش…. 102

2-8-1. الگوی ساختی کارکردی پارسونز. 102

2-8-2. بی سازمانی اجتماعی.. 103

2-8-3. مکتب تفهمی.. 104

2-9. چارچوب نظری.. 105

2-10. فرضیات پژوهش…. 111

2-11. مدل نظری پژوهش…. 111

فصل سوم روش شناسی تحقیق… 113

3-1. مقدمه. 114

3-2. روش پژوهش…. 115

3-3. جامعه آماری.. 115

3-4. حجم نمونه و شیوه نمونه گیری.. 115

3-5. ابزارگردآوری داده ها 117

3-6. تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 120

3-6-1. متغیرهای مستقل.. 120

3-6-1-1. سن.. 120

3-6-1-2. وضعیت تأهل.. 120

3-6-1-3. تعداد فرزندان.. 121

3-6-1-4. پایگاه اقتصادی _ اجتماعی.. 121

3-6-1-4-1. درآمد. 122

3-6-1-4-2. وضعیت اشتغال.. 122

3-6-1-4-3. میزان تحصیلات خود و همسر. 122

3-6-1-5. موقعیت زمانی ایفای نقش…. 123

3-6-1-6. مدت زمان ایفای نقش…. 123

3-6-1-7. نوع نقش…. 123

3-6-1-8. آسیب شناسی نقش زنان در جامعه. 126

3-6-2. متغیر وابسته. 140

3-6-2-1. عملکرد خانواده 140

3-7. اعتبار و پایایی.. 146

3-8.تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها 147

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 149

4-1 مقدمه. 150

4-2 یافته های توصیفی.. 151

4-2-1  سن.. 151

4-2-2  وضعیت تأهل.. 152

4-2-3  تعداد فرزندان.. 153

4-2-4 . تحصیلات… 154

4-2-5 میزان تحصیلات همسر. 155

4-2-7  وضعیت اشتغال.. 157

4-2-8. زمان ایفای نقش در طول شبانه روز 158

4-2-9. تعداد ساعات حضور در بیرون از خانه. 159

4-2-10. نوع نقش…. 160

4-2-11.مزاحمت های اجتماعی.. 163

4-2-12. کاهش باورهای دینی و سنتی.. 165

4-2-13.مصرف گرایی.. 167

4-2-14. چندگانگی نقش…. 169

4-2-15. تعارضات نقشی.. 171

4-2-16. فشارهای روحی و روانی.. 173

4-2-17. احساس بدنامی.. 175

4-2-18. تن آرایی.. 177

4-2-19.نگرش زنان به حضور در اجتماع. 179

4-2-20. عملکرد خانواده 181

4-3- تحلیل استنباطی.. 183

4-3-1. آزمون متغیرهای زمینه ای.. 183

4-3-1-1. وضعیت تاهل و عملکرد خانواده 183

4-3-1-2. وضعیت اشتغال و عملکرد خانوده 183

4-3-1-3. پایگاه اقتصادی اجتماعی و عملکرد خانواده 184

4-3-2. آزمون فرضیه ها 185

4-3-2-1. زمان ایفای نقش با عملکرد خانواده 185

4-3-2-2: مدت زمان ایفای نقش و عملکرد خانواده 186

4-3-2-3. تعدد نقش و عملکرد خانواده 187

4-3-2-4. مزاحمت های اجتماعی و عملکرد خانواده 188

4-3-2-5. کاهش باورهای سنتی و مذهبی و عملکرد خانواده 189

4-3-2-6: مصرف گرایی و عملکرد خانواده 190

4-3-2-7 چندگانگی نقش و عملکرد خانواده 191

4-3-2-8. تعارضات نقشی و عملکرد خانواده 192

4-3-2-9.: فشارهای روحی و روانی و عملکرد خانواده 193

4-3-2-10. احساس بدنامی و عملکرد خانواده 194

4-3-2-11. تن آرایی و عملکرد خانواده 195

4-3-2-12. نوع نگرش به حضور زنان در اجتماع و عملکرد خانواده 196

4-4. ماتریس همبستگی.. 197

 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات… 199

5-1. مقدمه. 200

5-2. خلاصه یافته ها 202

5-3. بحث و نتیجه گیری.. 205

5-4. پیشنهادات تحقیق.. 212

5-4-1. پیشنهادات آموزشی.. 212

5-4-2. پیشنهادات اجرایی.. 214

5-4-3. پیشنهادات پژوهشی.. 215

5-5. محدودیت‌ها و مشکلات پژوهش…. 216

ضمائم.. 217

منابع و مآخذ. 222

1.مقدمه

تاثیر دگرگونی های اقتصادی – اجتماعی بالاخص کنش متقابل میان زن و شوهر، تغییر در مفهوم نقش است. دگرگونی های اجتماعی و تحول در الگوهای زندگی جوامع شهری و ورود زنان به اجتماع، موجب تغییر و تحول در نگرش افراد در توزیع نقش ها و به تبع آن توزیع قدرت در خانواده شده است. خانواده کانون اصلی در چگونگی توزیع و نحوه ی اعمال قدرت در شکل گیری و رشد شخصیت افراد، اجتماعی شدن فرزندان، عزت نفس، انسجام و حتی احساس رضایت و رضایتمندی زناشویی تاثیر می گذارد (سابین، 1995 به نقل از عادل نژاد، 1393: 2).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید