دانلود پایان نامه:گزارش كارآموزي ادوات و تجهیزات پست

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:گزارش كارآموزي ادوات و تجهیزات پست

-1موقعیت جغرافیا یی و مشخصات :

مجموعه پست400/230/63KV (امین الاشرافی ) و ديسپاچينگ فوق توزيع تهرانپارس با مساحتي بالغ بر10هكتار درمنطقه شمالشرق تهران جهت كنترل پست هاي ناحيه شمالشرق تهران واقع گرديده است.شكل(2)

 

قرارداد ساخت, نصب و راه اندازي اين مركز كنترل كه زير مجموعه شركت برق منطقه اي تهران است با قابليت كنترل 28 پست كه امكان توسعه تا35 پست را داشته باشد در سال1377 با شركت متن نيرو منعقد گرديد.

انتخاب پست400/230/63 كيلوولت تهرانپارس با توجه به مركزيت انتقال بار و ارتباط مستقيم آن با پست هاي فوق توزيع منطقه انجام گرفته است.

با توجه به رشد سريع مناطق مسكوني و صنعتي در نواحي شمالشرق استان تهران توسعه پست هاي انتقال و فوق توزيع در اين منطقه چشمگير مي باشد.

جدول(1):در حال حاضر ديسپاچينگ تهرانپارس پست هاي زير را تحت كنترل خود دارد:

-1 اتحا د -2 حكيميه -3 ارمشهر -4 سيمان فيروز كوه
-5 عامري – 6 صنايع مكانيك -7 گچ تهران – 8 دماوند
-9 سد لتيان -10 سيمان دماوند -11 محلا تي -12 لويزان
-13 لشكرك -14 دردشت -15 فيروزكوه -16 مجيديه
-17 سد لار -18 سيمان فراز -19 تهرانپارس -20 سيار نارمك
-21 پرديس -22 الغدير -23  مترو دردشت -24 خرمدشت

 (2-1 پرسنل دیسپاچینگ فوق توزیع تهرا نپارس:

دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس دارای سه شیفت کاری 12 ساعته بصورت چرخشی است که درهرشیفت کاری دو یا سه نفربعنوان دیسپاچرحضوردارند که مجموعا7نفربهمراه مدیریت مرکز ونیزسه نفربعنوان راننده ومسئول خدمات ونیز2 نفربعنوان مهندس سیستم که درهرهفته جهت سرویس وتنظیم اطلاعاتRTU وScada به این محل مراجعه می کنند.

(3-1 حوزه جغرافيايي وعملياتي ديسپاچينگ فوق توزيع:

الف:مركز ديسپاچينگ فوق توزيع تهران بزرگ(T.R.D.C):

بهره برداري مناسب ازشبكه فوق توزيع تهران بزرگ با توجه به اهميت حفظ ايمني وپايداري آن به عهده مركز ديسپاچينگ فوق توزيع تهران بزرگ مي باشد وازاينرو كليه پست ها , خطوط 63KV ومراكز ديسپاچينگ فرعي فوق توزيع زيرنظارت وكنترل ديسپاچينگ فوق توزيع تهران بزرگ قرار دارند.

دركليه شرايط ديسپاچينگ هاي فرعي فوق توزيع تهران موظف به اجراي فرامين ودستورالعمل هاي ديسپاچينگ فوق توزيع تهران بزرگ مي باشند.

ب:مراكز ديسپاچينگ فوق توزيع فرعي تهران بزرگ:

كنترل ونظارت دربهره برداري ازكليه فيدرهاي 20KV پست هاي فوق توزيع ناحيه زيرپوشش درتهران بزرگ بعهده هريك ازمراكز ديسپاچينگ فوق توزيع فرعي تهران بزرگ مي باشد.

ج:حوزه عملیاتی جغرافیایی دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس:

 • شمال وشمالشرق: نواحی اوشان وفشم ومیگون.
 • شرق: شهرستان های دماوند, فیروزکوه و رودهن.
 • جنوب وجنوبشرق: نواحی نارمک ومجیدیه.
 • غرب: بخشی از بزرگراه رسالت تا تقاطع بزرگراه مدرس .

(4-1 پروژه دیسپاچینگ فوق توزیع تهرا نپارس :

اين پروژه در چند بخش كه به تفكيك به شرح آن مي پردازيم تشكيل شده است:

-1  بخش مخابرات

-2آماده سازي ايستگاه ها( اينترفيس)

-3 پايانه هاي راه دورRTU يا( Remote Terminal Unit )

-4 سيستم مركزي ديسپاچينگ ( Scada )

-1بخش مخابرات:

ارتباط  مركز ديسپاچينگ با پست ها از طريق  شبكه هاي  مخابراتي   زير و آرايش نقطه به  نقطه   ( Point to Point ) و سرعت 600 بيت در ثانيه جهت انتقال Data مي باشد.

شبكه هاي مخابراتي عبارتند از:

 • PLC : Power Line Carrier

Power Line Carrier به معناي خط فشار قوي حامل امواج مخابراتي است وتوسط آن مي توان سيگنال هاي مخابراتي را بمنظور كنترل ونظارت از راه دور ويا حفاظت شبكه ارسال نمود ومتقابلا سيگنال هاي مشابه رادريافت كرد.

اجزاي اصلي PLC :

-1 ترمينال PLC شامل( تقويت كننده ها- فيلترها ودستگاه هاي گيرنده و فرستنده)

-2 سيستم كوپلاژ شامل ( خازن كوپلاژ- موج گيريا لاين تراپ ودستگاه تطبيق امپدانس) مي باشد.

روش هاي مختلف اتصال سيستم PLC :

 • روش فاز به زمين : اين روش از ساير روش ها ارزانتر ولي داراي نويز زيادي است.
 • روش فاز به فاز : هزينه اين روش دو برابر حالت قبلي ولي داراي نويز كمتر وضريب اطمينان
 • بالاتري است.
 • روش كوپلاژ به دو فاز ازدوخط هم مسير.
 • روش هاي ديگر مانند اتصال به سه فاز.

موارد كاربردPLC :

 • ارتباطات تلفني بين پست, نيروگاه وديسپاچينگ
 • انتقال اطلاعات الكتريكي مانند پست هاي اسكن ياميزان توليد نيروگاه ها
 • حفاظت خطوط ودستگاه ها
 • كابل ( Cable ) اختصاصي
 • راد يو مودم ( Radio Modem )

-2آماده سازي ايستگاه ها( اينتر فيس) :

طراحي و آماده سازي ايستگاه ها ( سيستم اينتر فيس ) توسط شركت هاي موج نيرو و متانير به

وسيله مهندسين ايراني و بصورت كاملا داخلي منطبق يا نوع پست همچنين سازگار با تجهيزات

پست ها انجام گرفته است ساخت تجهيزاتي از قبيل ترانسديوسرها و طراحي آن ها با استفاده از امكانات داخلي صورت گرفته است.

-3پايانه هاي راه دورRTU يا ( Remote Terminal Unit ) :

RTU سيستم ميكروپروسسوري نصب شده در محل نيروگاه يا ايستگاه الكتريكي است كه اطلاعات آن ها را جمع آوري كرده وبه مركز كنترل ارسال مي كند ونيز فرمان هاي كنترلي مركز رابه ايستگاه ها ونيروگاه ها اعمال مي نمايد.

طراحي و ساخت پايانه هاي راه  دورRTU توسط شركت متن نيرو براساس استاندارد VME – Bus ( Versa Modular European ) و16 بيتي بطور كامل در داخل كشور انجام گرفته است.

كليه اطلاعات پست ها در پايانه جمع آوري و توسط سيستم هاي مخابراتي به مركز ديسپاچينگ تهرانپارس منتقل مي شوند.

طراحي كاملا مدولار و با توجه به آرايش پست هاي230 و63 كيلوولت و قابليت توسعه پست ها در نظر گرفته شده است.

استفاده از سيستم عامل Multi Tasking وReal Time وOpen System دراجراي نرم افزارهاي كاربردي قابليت اطمينان مورد نظر را افزايش داده است.

 – 4سيستم مركزي ديسپاچينگ ( Scada ):

سيستم اسكادا يك سيستم جمع آوري اطلاعات وكنترل ازراه دور است دراين سيستم پردازش اطلاعات درچند سطح صورت گرفته وفرمان ها بصورت گوناگون به نقاط مورد نظر اعمال مي گردد.

پيكر بندي سيستم شامل:

 • 2 دستگاه PC صنعتي بعنوان اسكادا
 • 8 دستگاه PC بعنوان Palco براي مديريت ارتباطي
 • 2 دستگاه Work Station هر يك با دو مانيتور 20 اينچ براي ديسپاچرها
 • 1 دستگاه Work Station براي مهندسي سيستم
 • 1 دستگاه كامپيوتر Office براي تهيه آمار و گزارشات

Master هاي موجود در مركز بصورت Redundant ميباشد كه با Fail شدن يكي ديگري وظيفه آن را بر عهده مي گيرد.

نرم افزار سيستم توسط همكار خارجي شركت متن نيرو ( شركت Repas AEG آلمان ) با كليه قابليت ها و مشخصه هاي استاندارد سيستم Scada تدوين و توليد شده است.

پروتكل ارتباطي بين RTU ها و Palco استاندارد IEC-870-5 مي باشد.

Responsibility اين سيستم پس از ارسال Command و دريافت Back Indication حداكثر 4

ثانيه مي باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

گزارش كارآموزي ادوات و تجهیزات پست

Author: آرتین جوهری