دانلود پایان نامه:مطالعه و بررسي عوامل مؤثر درپيدايش وگسترش اسكان غير رسمي درشهر يزد

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:مطالعه و بررسي عوامل مؤثر درپيدايش وگسترش اسكان غير رسمي درشهر يزد

چكيده :

اين پژوهش به بررسي وتحليل عوامل مؤثر درپيدايش وگسترش اسكان غير رسمي درشهر يزد مي پردازد. يا اين هدف كه ضمن تبيين شاخص هاي اسكان غير رسمي در اين شهر ازلحاظ اقتصادي ، اجتماعي وكالبدي به مقايسه تطبيقي اسكان غير رسمي شهر يزد با اسكان غيررسمي جهان و ايران پرداخته است.

روش تحقيق توصيفي –تحليلي است،جامعه آماري محله حسن آباد شهر يزد مي باشد. براي گردآوري اطلاعات موردنياز از روش كتابخانه اي ،ابزار پرسشنامه ،مصاحبه ومشاهده بهره گرفته شده است . نوع نمونه گيري دراين تحقيق تصادفي بوده است براي تجزيه وتحليل وپردازش داده ها ازنرم افزارSpss Excel,  استفاده شده است

عوامل موثر در پيدايش وگسترش اسكان غير رسمي درشهر يزد ( محله حسن آباد ) مهاجرت، بي كاري ،كمبود درآمد، ارزاني زمين ومسكن و…. بوده است. كه اولين عامل حاشيه‌نشيني در يزد اقتصاد و بعد از آن دلايل فرهنگي واجتماعي است تعداد افراد وخصوصيات آنها در حاشيه ها متفاوت است.

اسكان غير رسمي كه با عناوين ديگري همچون حاشيه نشيني ،زاغه نشيني،‌كپرنشيني و…. نيز مترادف گرديده است. از پيامدهاي نامطلوب شهرنشيني در جهان معاصر بويژه نتيجه صنعتي شدن  شتابان  و نابرابري هاي منطقه اي است كه عدم توازن ونابرابري سطح زندگي در روستا وشهر خودباعث حاشيه نشيني مي شود مهاجرت روستائيان به شهرها پس ازمدتي شهرها رااشباع ميكندسازمانها ومسئولين كنترل كننده شهري از پذيرايي آنها ‌مي مانند تعدادي از روستائيان خود رابا محيط وفق نداده وجذب حاشيه ها مي شوند.

واژگان كليدي : اسكان غير رسمي- حاشيه نشيني – توانمندسازي – ساماندهي

 

مقدمه:

حاشيه نشيني به توسعه شهري اطلاق مي شود كه بدون برنامه ريزي، هدايت، كنترل وبدون رعايت مقررات شهرسازي توسط توده مردم ايجاد مي شود. امروزه ساخت وساز هاي غيرمجاز به گونه اي وسيع تر و سازمان يافته تر از سابق به شكل زاغه و…. تحت عنوان بخش بازار غير رسمي درحال تكوين است. در تحقيقات انجام شده به حقيقتي ملموس ومنطقي اشاره مي كنند.:

زماني كه روستائيان بي زمين از انزوا مي گريزند وبه حاشيه شهرها روي مي آورند. درواقع به نوعي انتخاب دست مي زنند.آنان فالاكتي را رها مي كنند وفلاكتي ديگر بر مي انگيزند. به نظر آنها شهر افق امكانات وآزادي است، حركت اينان تحت تأثير دوعامل گريزاننده در موطن و جذب كننده در شهرهاي كلان مي باشد.

همه تعاريف بيان شده با همه روشنگري هاي نهفته درآن هنوز از حقيقت پديده حاشيه نشيني به دور است. زيرا كه حاشيه نشيني پديده اي پيچيده، ناهمگون وگسترده واز آن دسته حقايق اجتماعي است كه هرچند يك پديده اما خود دردرون خويش داراي ابعاد گوناگوني است. بنابراين براي شناخت آن بايد هم از بعد فضايي به آن پرداخت وهم هرمحدوده حاشيه نشين را با خودش بررسي وتبيين كرد تا بتوان راه حل مناسب ارائه كرد كه به طور اصولي با انواع ديگر طرح هاي سامان بخشي براي حاشيه نشينان متفاوت است.

حاشيه نشيني را مي توان يك نوع محروميت خواند.آنچه كه محروميت ها را به وجود مي آورد و موجب توسعه روز افزون آن مي شود فراموش كردن اقشار ضعيف در برنامه ها، برنامه ريزي هاوضعف مديريت در تشخيص درست، به هنگام وارائه ي راه حل مناسب وسود بخش براي آحاد جامعه مي باشد، اين پديده يك مسأله اي اجتماعي است و براي درك آن بايد ديدگاهي جامع نگر داشت.

از آنجا كه غفلت برنامه درپرداختن به بخشي از جمعيت كشور موجب منتفي شدن نيازمردمان به سرپناه نمي شود.بنابراين حاشيه نشينان حذف يا فراموش شده نياز به مسكن وسرپناه خود را درچارچوب ها غير رسمي تدارك مي بينند كه آسيب هاي محيطي نيز از پيامدهاي آن خواهد بود[1].رشد بي رويه و بدون برنامه واحدهاي مسكوني، نواحي گسترش يافته را شديداً دچارمعضلات عديده نهادهاي تمدني، رفاه اجتماعي، خدمات شهري وعمومي مي كند.آموزش وپرورش،بهداشت،درمان رواني وجسماني،آب آشاميدني بهداشتي، برق، گاز، تلفن، ساماندهي بافت شهري، سيستم فاضلاب، زيبا سازي محيط شهري، كوچه، خيابان،پياده روها، بوستانها و بخصوص درمناطق سكونت محرومان روز به روز پيچيده تر و سخت تر مي شود.

وجود نابرابري هاي حاد وعديده در جوامع كه بارزترين نماد آن نابرابري هاي اقتصادي واجتماعي است كه با تفاوت هايي نيز درشناخت امكانات بالقوه جامعه، برخورداري ازفرآيند دريافت علم، حرفه وفن ،حق انتخاب شغل، سطح ونحوه زندگي دلخواه ، بهره مندي از مواهب خدادادي طبيعي وثروت هاي ملي، حضور درحوزه هاي سياسي .اجتماعي، چتر حمايت هاي قانوني، مدني و شهروندي و وسايلي از اين دست درافراد اين قشر از جامعه منجر به بهبود كيفيت زندگي آنان مي شود قابل ارائه تبيين و تعطيل است.

 

1- امكچي ، حميده ، آسيب شناسي در برنامه ريزي مسكن ، خلاصه مقالات سومين سمينار سياستهاي  توسعه مسكن در ايران ، 1375

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

مطالعه و بررسي عوامل مؤثر درپيدايش وگسترش اسكان غير رسمي درشهر يزد