دانلود پایان نامه:قطبش پذيري مولكولي


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:قطبش پذيري مولكولي

فرض ما براي محاسبة يكنواخت بودن چگالي بار ابر بود كه  با تصوير كوانتمي اتم توافق  ندارد . در  نظرية كوانتمي بيشينه چگالي احتمال مربوط به شعاع معيني مطابق با اولين مدار بور بوده كه براي شعاعهاي بزرگتر افت مي كند . محاسبة كامل قطبش پذيري مولكولي براي اتم هيدروژن 68/1 است . در صورتيكه معادلة ( 4 ـ 7 ) مقدار cm3 378/0 را ارائه مي دهد . علت بزرگتر بودن مقدار قطبش پذيري توسط نظرية
كو انتمي امكان پذير است ، زيرا در اين مدل خارجي ترين مناطق چگالي احتمال ابر مربوط است به الكتروني كه به طور ضعيف به هستة ما در مقيد است . بنابراين تعداد كم الكترون د راين ناخيه نسبت به آنهايي كه نزديك به هستة هستند ، مشاركت بيشتري را درقطبش پذيري دارند .

قطبش پذيري مولكولي

با اعمال يك ميدان ، قطبش ماده قطبي به دو صورت مي تواند تغيير كند :

الف ) اگر ميدان باعث جابجايي اتمها X تغيير فاصله بين آنها شود و گشتاور دو قطبي مولكول را تغيير مي دهد اين عمل را قطبش پذيري اتمي مي خوانيم و با  نمايش مي دهيم .

ب ) اگر كل مولكول حول محور تقارن خود چرخش كند ، بطوريكه دو قطبي آن با ميدان هم امتداد شود اين را قطبش جهتي مي نامند ، و با  نمايش مي دهند .


 قطبش بين لايه اي :

در يك بلور واقعي هميشه در عمل نقصهاي زيادي از قبيلي جاهاي شبكه اي تهي ، مراكز ناخالصي ، جابجاييها و  … وجود دارد . حاملهاي بار آزاد ، كه تحت تأثير ميدان اعمال شده در بلور جابجا مي شوند ، ممكن است توسط يك نقص به دام بيفتند و يا روي هم انباشته شوند . و اين اثر منجر به ايجاد انباشتگي موضعي بار مي شود كه تصوير خودش را بر روي يك الكترود القاء مي كند و گشتاور دو قطبي بدست
مي دهد . و اين قطبش دو بلور بنا مي كند كه قطبش بين لايه اي ناميده مي شد و آن را با  نشان مي دهيم .

دسته بندي دي الكتريكها :

سه نوع قطبش پذيري اتمي و يامولكولي  منجر به يك طبقه بندي كلي در مواد دي الكتريكي مي شوند . تمام دي الكتريكها در يكي از سه گروه زير قرار دارند  :

الف ) مواد غير قطبي كه تغييرات گذردهي را در محدودة فركانسهاي نوري نشان
مي دهند . در اين مواد اعمال ميدان الكريك يفقط باعث جابجايي الاستيكي الكترونها مي شود . تمام دي الكتريكهايي كه داراي اين نوع اتم آنه چه بصورت جامد ، مايع و يا گاز باشند ، در اين دسته يافت مي شوند .

ب ) مواد قطبي كه در محدودة فركانهاس فروسرخ و همچنين نوري تغييراتي در گذردهي دارند . موادي كه بتوان در ردة بندي اين دسته قرار داد ، احساسي هستند كه گشتاورده قطبي خالص مولكولهاي آنها صفر است . حتي اگر داراي دسته هاي دو قطبي از اتمها باشند ،  ، پارافين ، بنزين  تتراكلريد كربن و تعداد زيادي از روغنها از اين دسته اند . در بيشتر اينها قطبش پذيري فروسرخ تنها كسري از قطبش پذيري نوري است و از نظر تجربي رفتار آنها بسيار شبيه به مواد غير قطبي
مي باشد .

مهمترين اعضاي اين دسته ، جامدات يوني هستند ، نظير سنگ بنك ، بلورهاي قليايي بطور عام  ،   و … … … ؛ همة اينها قطبش پذيري فروسرخ بزرگي را نشان
مي دهند .

ج ) مواد دو قطبي كه علاوه بر اينها ، قطبش جهتي را هم نشان مي دهند . تمامي موادي كه شامل مولكولهاي دو قطبي انه در اين گروه قرار دارند ، در دماهاي پايين ممكن است اين مواد قطبي شوند و اين بخاطر بي حركت شدن مولكولهاست بطوريكه ديگر قادر به چرخيدن و همسو شدن با ميدان نمي باشد . در بعضي حالات مانند يخ ، چرخش دو قطبي ممكن است از طريق انتقال يك يون از محل تعادل به محل ديگري حاصل شود .

مشكلات  نظرية دي  الكتريك :

هدف نظريه دي الكتريك بايد اين باشد كه  بتوان گشتاور دو قطبي الكتريك داده شده را كه در اثر اعمال يك ميدان در مادة القاء مي شود ، از ساختار اتمي و مولكولي آن محاسبه كرد . اين هدف از طريق محاسبة قطبش پذيري كه رفتار ميكروسكويي و ماكروس كوپي دي الكتريك را به يكديگر  را به يكديگر مربوط مي كند ، انجام
مي شود ، به طوري كه انجام مي گيرد كه عامل اخير توسط گذردهي اش توصيف
مي گردد و محاسبة صريح مقادير گذردهي و وابستگي آن به فركانس و دما از يك مدل اتمي و يا مولكولي همواره با مشكلاتي همراه بوده است و عموماً تقريبهايي بكار گرفته مي شود . براي مثال ، در مورد قطبش پذيري اتمي هيچگونه محاسبه اي را
نمي توان انجام داد مگر اينكه پيكربنديهاي دقيق از هسته هاي يوني مثبت و ابرهاي الكتروني آنها معلوم باشد ، و اين فقط در تعداد معدودي از حالتهاي نسبتاً ساده امكان پذير مي باشد . بنابراين عموماً مدل ساده اي براي نمايش يك ماده با پيچيدگي خيلي زياد انتخاب مي شود ، معمولاً اين امر اجازه مي دهد كه فرمولهايي تقريبي براي توصيف رفتار دي الكتريك بدست آيند و مقايسة اينها با نتايج تجربي ، صحت مدل به كار برده شده را نشان مي دهد .

 

 شكست دي الكتريكي :

تعريف . خرابي دي الكتريكها تحت تنش الكتريك شكست ناميده مي شود و از نظر عملي زمينة مطالعه فوق العاده مهمي  است . اغلب ديده مي شود كه مواد مشابه تحت شرايط صنعتي واقعي ، گسترده وسيعي از قدرتهاي دي الكترنيكي را كه به نوع كاربردشان وابسته مي باشند  ارائه مي دهند . بهر حال ، حتي در جاي كه به ظاهر شرايط كاربردي و توزيع ميدان يكسانند ديده مي شود كه باز هم شكست در گسترة وسيعي از تنشهاي اعمال شده گسترده است علاوه بر آن تحت شرايط آزمايشگاهي ، اندازه گيريهاي انجام شده عموماً اين شكست را در قدرتهاي ميدان پايين تري از آنچه براي مادة خالص است ، بدست مي دهند .

براي در يك ساز كارهاي انانس شكست ، لازم است شرايط كنترل شده در آزمون آزمايشگاهي دقيقاً حفظ شود . بنابراين از تمركزهاي ميدان با دور لبه هاي الكترودها  بايد جلوگيري شود و مادة تحت آزمايش بايد خالص و همگن باشد و اتمسفر بايد به دقت كنترل شود .

قبل از اينكه به بررسي تعدادي از سازو كارهاي اساسي شكست بپردازيم لازم است ساختار الكتروني دي الكتركهاي خالص را بررسي كنيم .

 الكترونها در عايقها :

هنگاميكه اتمها براي تشكيل جامد نزديك هم آورده مي شوند ، ترازهاي مجاز گسستة انرژي مربوط به الكترونها در اتم آزاد پهن شده و به نوازهاي انرژي مجاز تبديل
مي شوند . در دماي صفر مطلق ، در بلور كامل بدون نقص ، اين نوارها با الكترونهايي كه داراي انزژي معين اند ، پر مي شوند . با افزايش دما ، الكترونها انرژي كسب كرده و اگر انها دقيقاً مقدار انرژي انتقال را كسب كنند ، بخشي از انها به سطوح انرژي بالاتر حركت مي كنند .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

قطبش پذيري مولكولي

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید