دانلود تحقیق:طلاق

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:طلاق

مقدمه طلاق يكي از بحران هاي موقعيتي است كه در بسياري از موارد،بهداشت رواني خانواده راخدشه دار مي سازد.در دنياي كنوني وقوع طلاق بقدري شايع است كه گاهي امري عادي تلقيمي شود.با وجود آن كه آمارطلاق روز به روز رو به فزوني است،هنوز براي والدين و كودكان حادثه غم انگيز و تنش زائي محسوب مي شود.تاثير ويرانگر طلاق در كودكان،خصوصاً كودكان پيش مدرسه و كودكان مدريه،بيش از ساير گروههاي سني است.بر اساس جدول كدي نگتون روي داد طلاق از نظر تنش زائي براي كودكان پيش مدرسه نمره 78 و براي كودكان مدرسه نمره 73 را به خود اختصاص داده است.طلاق مشكلات فراواني را براي فرزندان بوجود ميآورد كه در اين ميان عوارض عاطفي،اجتماعي و رواني آن اهميت بيشتري دارد. روش كار: در اين مطالعه 150 دانش آموز از خانواده هاي طلاق و 150 دانش آموز از خانواده غيرمطلقه(از مدارس نواحي جنوب تهران)بعنوان واحدهاي مورد پژوهش انتخاب شدند.جهت كنترلبرخي از متغيرهاي مداخله گر در انتخاب دانش آموزان گروه،نظر همگوني از نظر سن،جنس ،تعداد و رتبه فرزند،شغل و تحصيلات والدين رعايت شد.گردآوري داده ها باا ستفاده از سئوالات افسردگي ،پرخاشگري و اضطراب SCL90 و به شكل مصاحبه با دانش أموزان دو گروه انجام شد. نتايج: نتايج يافته ها نشان داد مشكل افسردگي (6/10% در برابر3/1%،001/0P) پرخاشگري (16%در برابر 001/0P) و اضطراب (26% در برابر 14% 005/0P) در كودكان طلاق به طور معناداري بيش از كودكان خانواده هاي غير مطلقه است.لذا برگزاري جلسات مشاوره در مراكز دادگستري با خانواده هاي طلاق در زماني عواقب طلاق و برخورد مناسب در پيشگيري از اين عوارض،ضروري به نظر مي رسد. رابطه تأخير در ازدواج جوانان‌ با طلاق در ایران چالش‌ها و تنگناها مجید کوششی عضو هیات علمی دانشگاه تهران واكنش و حساسيت جوامع انساني در مقابل همه پديده‌هاي اجتماعي يكسان نيست، مثلاً حساسيت آنها در مواجهه با افزايش جمعيت به اندازه و اهميت حساسيتي كه در مواجهه با مرگ و ميرهايي همچون تلفات ناشي از سرطان‌ها دارند، نيست. ازدواج و طلاق نيز از جمله مواردي است كه جامعه به محض اطلاع از نوسانات خيره‌كننده آن، بي‌درنگ واكنش نشان مي‌دهد. عرضه و تقاضا در بازار ازدواج و نوسانات و تعادل يا عدم تعادلي كه در آن بروز مي‌كند، همواره به عنوان يكي از پيامدهاي تغييرات جمعيتي و اجتماعي مطرح بوده است. بحثي كه چند سالي است با تمامي جذابيت‌ها و ابهامات خود، تلاش برخي محققان را برانگيخته است. با وجود آنكه هيچ اتفاق نظري در مورد وضعيت ازدواج جوانان وجود ندارد، انگشت اشاره نويسندگان، تغييرات جمعيتي دو دهه گذشته را به عنوان علل بروز مشكلاتي از اين دست، نشانه رفته است. نتيجه چند پژوهش انجام شده در اين مورد، انگاره “تنگناي ازدواج دختران” بوده كه مناقشات زيادي در پي داشته است. اين مختصر تلاش دارد تا نگاهي اجمالي به اين مناقشات بيافكند و گوشه‌اي از واقعيات مربوط به تحولات وضعيت ازدواج را بيان كند. موضوع مهم ديگر يعني “طلاق” نيازمند فرصت مناسب ديگري است كه چنانچه فراهم شود، مورد بحث و بررسي قرار‌خواهد گرفت. تأخير در ازدواج تأخير در ازدواج (Dilag in Marriage) پيامد مشترك تأثيرپذيري از دو دسته عوامل جمعيتي و عوامل اجتماعي است. اولي به واسطه تأثير نرخ رشد جمعيت، مرگ و مير و مهاجرت به فرمول‌بندي انگاره “تنگناي ازدواج”(Marriage Squceze) و دومي با مدنظر قرار دادن تغييرات اجتماعي، ارزش‌ها و نگرش‌ها و به طور كلي عوامل اجتماعي كه نظام ازدواج و همسرگزيني را تعيين مي‌كنند و تغيير مي‌دهند، به مفهوم‌سازي و ساختن انگاره‌هاي اجتماعي و جامعه‌شناختي تأخير در ازدواج منجر شده است. ساز و كار كدام يك از اين دو دسته عوامل واقعاً موجب تأخير در ازدواج شده است؟ پاسخ اين پرسش گذشته از فوايدي كه به لحاظ تئوريك و علمي در حوزه آكادميك دارد، براي سياستگذاري در اين مورد بسيار ضروري است، چرا كه در صورت صحت وقوع تنگناي ازدواج- كه به زعم برخي محققان در دهه حاضر به ضرر جمعيت زنان بوده است، نظام اجتماعي چاره‌اي جز واكنش از طريق چند همسري مردان ندارد، در حالي‌كه واكنش جامعه نسبت به تأخير در ازدواج در اثر فشارهايي همچون فشار اقتصادي، گسترش بيكاري و ديگر عوامل اجتماعي- اقتصادي، ضرورتاً از طريق چند همسري صورت نمي‌گيرد و به نظر مي‌رسد راه حل‌هاي ساده‌تري نيز پيش روي خود داشته باشد. . از سوي ديگر پاسخ پرسش ياد شده، مستلزم انجام مطالعات متعدد جامعه در مورد ازدواج و نظام همسر گزيني، ارزش‌ها و نگرش‌ها و تأثير شرايط اقتصادي و ديگر عوامل اجتماعي است، با اين حال بررسي كوتاه و نگاهي اجمالي به كيفيت و كميت تأخير در ازدواج و بررسي زمينه‌هاي جمعيتي و اجتماعي بروز اين پديده، مي‌تواند زواياي مهمي از مسأله را روشن كند. نسبت‌هاي ارائه شده در جدول (1 ) به‌وضوح نشان مي‌دهد كه از سال 1345 تا 1380 ازدواج جوانان به بالاي 25 سالگي، به طور مستمر به تأخير افتاده است. مطابق اين نسبت‌ها ازدواج دختران جوان با تأخيري به مراتب بيشتر نسبت به مردان به وقوع پيوسته است، به طوري كه نسبت دختران مجردي كه هرگز ازدواج نكرده‌اند از كل جمعيت آنان تا 25 سالگي از سال 1345، از حدود 13 درصد به بيش از 46 درصد در سال 1380 افزايش يافته است. به عبارت ديگر، طي اين سال‌ها بيش از 30درصد از دختران افزون بر رقم 13درصد سال 1345، ازدواج خود را به سنين بالاي 25 سال به تعويق انداخته‌اند و اين در حالي است كه نسبت پسران مجرد از سال 1345 تا 1365 كاهش داشته است. همان‌طور كه در جدول ملاحظه مي‌شود، نسبت پسران مجرد از حدود 68درصد در سال 1345 به حدود 61 درصد در سال 1355 و كمتر از 58درصد در سال 1365 كاهش يافته كه اين بدان معناست كه تأخير پسران به ازدواج در سنين 25 سالگي و بالاتر در سال 1345 نسبت به دو مقطع بعد بيشتر بوده است، يعني روندي معكوس در مقايسه با مردان. در عين تقليل اين نسبت بعد از سال 1365 نيز به گونه‌اي چشمگيرتر از زنان به وقوع پيوسته و از حدود 58درصد در سال 1365 به حدود 72درصد در سال 1375 و حدود 74درصد در سال 1380 بالغ شده است. به نظر مي‌رسد كه رونق اقتصادي سال‌هاي نيمه اول دهه 1350 و به تأخير افتادن فشارهاي اقتصادي سال‌هاي اول پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تأثيري مهم در تعجيل پسران به ازدواج تا قبل از 25 سالگي داشته است، ضمن آنكه تأخير بزرگي كه در ازدواج دختران در سال‌هاي 55-1345 و 75-1365 و پس از آن به وقوع پيوسته، هم مي‌تواند از آثار تنگناهاي ازدواج و تغييرات تمايل دختران به ازدواج تا قبل از 25 سالگي به حساب مي‌آيد. به نظر مي‌رسد اين تمايل، تحت تأثير عوامل گوناگوني قرار دارد. از جمله مي‌توان از گسترش شهرنشيني و سمت‌وسو گرفتن تغييرات اجتماعي، به ويژه پوشش تحصيلي در مقاطع مختلف آموزش عمومي در سال‌هاي پاياني دهه 1340 تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و نيز افزايش تمايل به تحصيل در يك دهه گذشته و مجموعاً حركت به سوي استقلال هرچه بيشتر زنان. اين مباحث همان‌طور كه پيشتر اشاره شد، رويارويي دو گروه از نويسندگان در حوزه مطالعات ازدواج را به وجود آورده است. اين مختصر در تلاش نيست تا ادعاهاي مذكور را ارزيابي كرده، درست و خطاي هر يك را نشان دهد بلكه در عين معرفي واقعيت تأخير در ازدواج، تلاش دارد ايده‌ها و عقايد فوق‌الذكر را مطرح نمايد. مقدار برآورد شده با روش هاينل براي ميانگين سن ازدواج نيز به نوعي اثر تأخير در ازدواج را در متوسط سن حاصل از تجرد بين دو سن نشان مي‌دهد. ميرزايي و همكاران (1375) تلاش كرده‌اند تا ميانگين مذكور را براي كل كشور و استان‌هاي 24 گانه با روش ياد شده برآورد نمايند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : طلاق