دانلود پایان نامه:روشهاي تست و ارزيابي وب سايت و برنامه هاي سازماني


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید: روشهاي تست و ارزيابي وب سايت  و برنامه هاي سازماني

بيان ضرورت و معيارهاي ارزيابي در صفحات وب

1-1مهارت ارزيابي اطلاعات

کتابداران و اطلاع رسانان از ديرباز در پي افزايش ارتباط سودمند ميان منابع اطلاعاتي و طالبان آنها بوده اند و در جهت افزايش اين ارتباط موثر و افزايش خرد و دانايي در سطح جامعه همواره تلاش کرده اند. اطلاعات صرفنظر از محملي که بر بستر آن قرار خواهد گرفت داراي ارزش فراوان است و به خلق دانايي مي انجامد.  اطلاع جويي فرايندي هدفمند و ساختار مند است. طرح نيازاطلاعاتي, تعريف استرتژي جستجو، بازيابي اطلاعات، ارزيابي آنچه بازيابي شده است، سازماندهي و استفاده موثر از اطلاعات در جهت تبادل انديشه ها و  يافته ها، مهارتهايي مي طلبد. اين مهارتها در قالب واژه مهارتهاي اطلاع يابي جاي مي گيرند.

1-2 مفهوم مهارت اطلاع يابي

يان مال لي (لي، يان مال،1376) مهارت اطلاع يابي را اينگونه بيان ميدارد:

  1. مهارت در بازيابي اطلاعات
  2. مهارت در ارزيابي اطلاعات
  3. مهارت در سازماندهي اطلاعات و
  4. مهارت در تبادل اطلاعات

ارزيابي اطلاعات به عنوان يکي از کليدي ترين مهارتهاي مورد نياز کاربران در اين تقسيم بندي مورد اشاره است. اين مهارت در انتخاب منابع متناسب با نيازهاي اطلاعاتي کارساز است و روند اطلاع يابي موثر را سرعت و اعتبار مي بخشد. اطلاعات پس از بازيابي در هر قالب و ساختاري که ارائه شود نياز به ارزيابي دارد تا به اين وسيله محتواي اطلاعاتي، متناسب با نيازهاي تعريف شده کاربران باشد و به حل مسئله بيانجامد.کاربران جهت ارزيابي اطلاعات بازيابي شده نيازمند تفکر انتقادي هستند.

1-3 مفهوم تفکر انتقادي

خمير مايه تفکر انتقادي، تکاپوي ذهني و جستجو در انديشه هاي نوشته و نانوشته جهت دستيابي به نتيجه اي معتبر و مفيد است. اين گونه تفکر آميزه اي از تفکر خلاق، تفکر منطقي و تفکر مسئله گشاست. تفکر مسئله گشا همه عوامل ذيربط را در تفکر انتقادي وارد ميسازد، تفکر منطقي ، راه نفوذ خطاهاي منطقي را در تفکر انتقادي سد مي کند و تفکر خلاق ابزار لازم را براي ترکيب مفاهيم به گونه اي متفاوت از گذشته فراهم مي آورد. (دياني،1370).

تفکر انتقادي لازمه توانايي و مهارت ارزيابي اطلاعات است. نظام آموزشي و کتابخانه ها به عنوان زيرمجموعه اي از اين نظام، وظيفه تربيت کاربراني مجهز به تفکر انتقادي را بر عهده دارند.حري معتقد است که نظام آموزش عالي دو نقش دارد يکي اينکه به دانشجويان بياموزد چگونه اطلاعات خويش را بيابد وديگري اينکه به آنان تعليم دهد چگونه اطلاعات به دست آمده را تعبير و تفسيرکند.(حري، 1378) تفکر انتقادي در محيط آموزشي از جمله کتابخانه ها شکل مي گيرد و پرورش مي يابد, لذا لازم است کتابخانه ها در ارائه خدمات خود به ايجاد و تقويت نگاه انتقادي در کاربران توجه داشته باشند و در آموزشهاي کتابخانه اي خود اين جنبه را لحاظ کنند. وجود وب سايتهاي کتابخانه اي که آموزش مهارتهاي اطلاع يابي را به صورت مجازي فراهم مي آورد فرصت مناسبي براي اين منظور است. اما هنوز سوالي باقيست : آيا ارزيابي اطلاعات ضروري است؟

1-4 ضرورت ارزيابي اطلاعات در عصر اطلاعات:

آدمي براي رفع نياز اطلاعاتي خويش به دنبال کسب اطلاعات است. وي از اطلاعاتي که دريافت ميکند براي تصميم گيريها و ارتقاي دانش خويش بهره مي برد. تصميم گيري زماني ارزشمند است که به درستي صورت پذيرد. نبايد چنين پنداشت که تمامي اطلاعات کسب شده از صحت و اعتبار لازم براي دخيل شدن در تصميم گيريها برخوردارند. در اينجاست که اهميت ارزيابي اطلاعات رخ مي نمايد. از طرفي جامعه اطلاعاتي در عصر اطلاعات ضرورتهاي ديگري را نيز تحميل مي کند:

1-4-1 جهاني شدن و ارزش اطلاعات: يکي از نتايج بحث جهاني شدن, افزايش ارزش اطلاعات به عنوان معيار توسعه يافتگي و خمير مايه توسعه پايدار ملتهاست لذا روز به روز بر ارزش اطلاعات افزوده مي شود.
1-4-2 رشد تکنولوژيکي و آلودگي اطلاعات: رشد سريع شبکه هاي اطلاعاتي روند اشاعه اطلاعات را تسهيل نموده, متخصصان موضوعي راحت تر از گذشته به تبادل اطلاعات مي پردازند و چرخه توليد علم سريع تر از گذشته در جريان است. در نتيجه آلودگي اطلاعات روز به روز افزايش و طول عمر مفيد اطلاعات کاهش مي يابد.

1-4-3 اطلاع گرايي و جامعه اطلاعاتي: مفهوم جامعه اطلاعاتي درحال شکل گيري است. در جامعه اطلاعاتي کليه تصميم گيري ها بر مبناي اطلاعات صورت مي گيرد و سرعت دسترسي به اطلاعات روزآمد, صحيح و معتبر، ارزشمند است. کاربران از ميان انبوه اطلاعات توليد شده بر مبناي نياز اطلاعاتي خويش به انتخاب دست مي زنند و به تصميم گيري هاي مفيد و به موقع مي يپردازند.

1-4-4 کاربر نهايي و مهارتها ي اطلاع يابي: مفهوم ارتباطات بي سيم کاربران را از محدوديت هاي زماني و مکاني خارج ساخته و رفتار اطلاع يابي را به حريم خصوصي آنها کشانده است. مفهوم کاربر نهايي شکل گرفته و کاربران بدون ياري کتابداران به رفع نيازهاي اطلاعاتي خويش مي پردازند. در اين صورت نياز به آموزشهاي پيچيده تري جهت ايجاد و ارتقاي سطح مهارتهاي اطلاع يابي احساس ميشود.

 

1-5 ضرورت ارزيابي صفحات وب

از ديرباز تا امروز که در عصر اطلاعات به سر مي بريم همواره ارزيابي اطلاعات و تقويت تفکر انتقادي

مطرح بوده است. عصر اطلاعات نه تنها از ضرورت آن نکاسته که بر ضرورت آن افزوده است. محتواي

اطلاعاتي ممکن است در هر قالبي قرار گيرد. در انواع رسانه ها صرفنظر از نوع محمل، محتواي اطلاعات

مورد ارزيابي قرار ميگيرد. صفحه وب سندي چندرسانه ايست که در محمل جديد اطلاعاتي يعني وب قرار گرفته است. موتورهاي جستجو با نمايه سازي صفحات وب، بازيابي اطلاعات را در اين محيط ميسر مي سازند. اما محيط مجازي وب ويژگي هايي خاص دارد که آن را از ساير رسانه ها متمايز مي کند. به بياني محيط مجازي وب بر محتواي اطلاعاتي تاثير مي گذارند.

بسياري از متخصصان اطلاع رساني و کتابداران بر اين عقيده اند که ارائه اطلاعات در صفحات وب از اعتبار آنها خواهد کاست و هنوز فرمت چاپي را ترجيع ميدهند اين گروه بر اين عقيده اند که اطلاعات در شکل چاپي از قابليت اعتماد بيشتري برخوردار است چرا که مقالات در نشريات علمي پس از بررسي محتوايي چاپ ميشوند.

بسياري از اطلاعات با ارزش علمي در شبکه قرار نمي گيرند و کتابخانه ها مجلات علمي معتبري دارند که محتواي اطلاعاتي آنها به صورت تمام متن در اينترنت وجود ندارد. (Standler,2004)اين در حالي است که ناشران مجلات علمي به فکر تغيير بستر اطلاعاتي خويش افتاده و در انديشه فراهم آوري امکان دسترسي تمام متن به مقالات علمي خويش هستند. مزايايي چون قابليت دسترس پذيري فراوان بدون محدوديت زماني و مکاني، امکان روز آمد کردن سريع اطلاعات و قابليت انتقال و کپي برداري سريع و به صرفه از اطلاعات در محيط اينترنت عواملي است که به روند ديجيتالي کردن اطلاعات سرعت مي بخشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

روشهاي تست و ارزيابي وب سايت و برنامه هاي سازماني