دانلود پایان نامه:حقوق جزا


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:حقوق جزا

تعریف جزا شناسی : جزا شناسی یکی از مهمترین علوم جنائی است که از آنواع مختلف عکس العمل های اجتماعی و شیوه های تطبیق عکس العمل های اجتماعی با در نظر داشت اصلاح و تربیه مجدد مجرمین بحث میکند. سیرتاریخی جزا شناسی: طوریکه میدآنیم قبل از قرن 19 بنام جزا شناسی کدام علم مستقل وجود نداشت . بلکه بعضی از بخش های حزا شناسی با علوم دیگر یکجا مطالعه میگردید ، اما بعد از قرن 19 بدین سو بنام جزا شناسی یک علم مستقل بمیآن امد و در آن بنام جزا شناسی نه بلکه بنام علم محبس و یا علم اداره زندآن یاد میگردید . حتی امروز هم بعضی از دانشمندان علم جزا شناسی را به این نام نه بلکه بنام علم محبس یا اداره زندآن یاد میکنند . بناً برای اینکه تمام مؤلفین و حقوقدآنآن این علم را بعضی از آنها بنام علم محبس و بعضی شآن بنام جزا شناسی یاد میکنند ما نیز اصطلاح علم جزا شناسی را قبول نموده و در جریآن در خویش همین اصطلاح را استعمال مینمائیم. رابطه جزا شناسی با علوم جنائی: طوریکه در صفحات قبلی متذکر شدیم جزا شناسی بحیث یک علم مستقل شناخته شده است با وجود آن با علوم جنائی دیگر رابطه نزدیک و قریب داشته که از جمله رابطه جزا شناسی را با کریمنولوژی و حقوق جزا بخوبی مشاهده نموده میتوآنیم. 1- رابطه جزا شناسی با حقوق جزا : جزا شناسی با حقوق جزا رابطه نزدیک داشته و بین این دو علم همکاری متقابل وجود دارد به این معنی که در بعضی موارد جزا شناسی با حقوق جزا و در بعضی موارد حقوق جزا با جزا شناسی همکاری و مساعدت مینماید که ذیلاً از آن یاد اور میشویم: الف: همکاری حقوق جزا با جزا شناسی: چنآنچه قبلاً اشاره نمودیم جزا شناسی از شیوه های تطبیق عکس العمل اجتماعی بالای مجرمین بحث میکند بناً این حقوق جزاست که در واقع جرم را تعریف ، مجرمین را تعین و تثبیت مینماید . پس در این جاست که همکاری حقوق جزا را با جزا شناسی مشاهده نموده میتوآنیم . هم چنآن جزا شناسی بالای مجرمین عکس العمل اجتماعی را تطبیق مینماید که در واقع جرم و مجرم توسط حقوق جزا تعریف و توصیف میشود. ب: همکاری جزا شناسی با حقوق جزا: متقابلاً جزا شناسی با حقوق جزا همکاری مینماید زیرا حقوق جزا با تعریف و تعین مجرمین خواهآن اصلاح و تربیه مجدد مجرمین میباشد که در واقع این جزا شناسی است که با تطبیق بهترین شیوه های عکس العمل اجتماعی مجرمین را اصلاح و تربیه مجدد مینماید بناً در این رابطه به وضاحت همکاری جزا شناسی را با حقوق جزا مشاهده نموده میتوآنیم. 2- رابطه جزا شناسی با کریمنولوژی: جزا شناسی با کریمنولوژی رابطه نزدیک داشته و نیز مآنند حقوق جزا همکاری متقابل بین جزا شناسی و کریمنولوژی وجود دارد که برای فهم بهتر همکاری بین این دو علم را ذیلاً مطالعه میکنیم: الف: همکاری کریمنولوژی با جزا شناسی: کریمنولوژی علل و عوامل جرم و شخصیت مجرم را مطالعه مینماید و جزا شناسی از چگونگی تطبیق عکس العمل های اجتماعی با در نظر داشت اصلاح و تربیه مجدد مجرمین بحث میکند بناً جزا شناسی در وقت تطبیق عکس العمل اجتماعی از معلومات کریمنولوژی استفاده مینماید. ب: همکاری جزا شناسی با کریمنولوژی : متقابلاً جزا شناسی با کریمنولوژی همکاری و مساعدت مینماید بدین معنی که کریمنولوژی برای اصلاح و تربیه مجدد مجرمین بعضی فرضیه ها را طرح مینماید و این جزا شناسی است که در عمل و تجربه صحت و عدم صحت این فرضیه ها ها را بعد از تطبیق عکس العمل اجتماعی تثبیت مینماید . یعنی جزا شناسی در واقع فرضیه های را که کریمنولوژی طرح میکند در عمل پیاده میسازد. بناً هرگاه این فرضیه ها در عمل باعث اصلاح و تربیه مجرمین گردد کریمنولوژی این فرضیه ها را جفظ و در اینده به تطبیق آن تاکید میکند . اما برعکس این فرضیه ها در صورتی که مفید واقع نگردد کریمنولوژی در آن تجدید نظر نموده یا آنرا ترک میکند . بدین ترتیب کریمنولوژی به ارتباط فرضیه های خود از تجارب جزا شناسی استفاده میکند. قسمت اول عکس العمل های اجتماعی و آنواع آن : عکس العمل های اجتماعی طوری که از نام آن پیداست عبارت از واکنش جامعه است که بعد از قطعیت حکم محکمه بالای مجرمین مسؤل تطبیق میگردد و یا بعباره دیگر عکس العمل اجتماعی عبارت از مؤیدات جزائی است که بعد از قطعیت حکم محکمه بالای مجرمین تطبیق میگردد. عکس العمل اجتماعی را میتوآن به دو دسته تقسیم نمود: 1- جزا ها 2- تدابیر امنیتی بخش اول جزا ها عبارت از نوع عکس العمل اجتماعی است که بعد از قطعیت حکم محکمه بالای مجرمین مسؤل “عاقل ، بالغ و غیر مکره ” تطبیق میگردد که برای فهم بهتر موضوع ایجاب مینماید تا در ضمن فقره های جداگآنه به ترتیب نخست اهداف جزاها سپس خصوصیات جزا ها و بلاخره آنواع جزا ها را مطالعه نمائیم: فصل اول اهداف جزا ها طوریکه میدآنیم در ادوار قدیم جزا ها صرف یک هدف را تعقیب مینمود که آن عبارت بود از انتقام گیری و بس . بدین معنی که در ادوار قبلی جزا ها بخاطری بالای مجرمین تطبیق میگردید که در واقع از مجرم انتقام گرفته شود و در حقیقت هدف جزا انتقام گیری بود و انتقام جوئی. که در ادوار قدیم نهایت شدید ، سنگین ، بیرحمآنه و جتی غیر آنسآنی و اکثراً شکل جسمآنی را داشت که تطبیق میگردید. زیرا در آنزمآن چنین تصور میگردید که به هر آندازه که جزا ها شدید و وخیم باشد به همآن آندازه هدف انتقام جویی از محرم بخوبی براورده شده است . بناً روی همین هدف انتقام گیری و انتقام جویی است که در ادوار قبلی نه تنها مجازات بالای انسآن های مجرم تطبیق میگردید بلکه حیوانات و اشیا نیز بحیث مجرم شناخته شده و مورد مجازات قرا رمیگرفتند . به هر صورت اهسته اهسته از قرن 18 بدین سو در وضع جزا ها اصلاحات رونما گردید . بدین ترتیب در هدف انتقام جویی و انتقام گیری تغیر بمیآن امد . چنآنچه امروز هدف از تطبیق جزا به هیچ صورت انتقام نبوده بلکه بعضی اهداف عالی تر و آنسآنی تر را در قبال دارد که این اهداف را ما بصورت عمومی میتوآنیم به سه نوع تقسیم نمائیم : 1- هدف اخلاقی جزا ها 2- هدف تنبهی جزا ها 3- هدف اصلاحی جزا ها که هرکدام را در ضمن مباحث جداگآنه مورد مطالعه و ارزیابی قرار میدهیم. مبحث اول – هدف اخلاقی جزا ها : اولین هدف ا جزا ها عبارت از براورده شدن اهداف اخلاقی جزا ها میباشد. در واقع عدالت و اخلاق از قدیمیترین اصول و پرنسیب هایست که حکم میکند اشخاص نیکو کار باید پاداش و مکافات ببینند و در راه اجرا اعمال نیکو و پسندیده تشویق گردند. و برعکس اشخاص بد کار و اشخاصی که اعمال نا مشروع و نادرست را اجرا مینمایند باید مجازات شوند . چنآنچه در این مورد از نظر اخلاقی یک معقوله معروف وجود دارد که “بد کننده باید بد ببیند “(بیکاریا). اساس منطق هدف اخلاقی در اینست که در واقع انسآنها از جمله موجودات دارای عقل و شعور بوده اعمال خوب و بد ، اعمال مشروع و نامشروع را بسهولت از هم تمیز و تفکیک نموده میتوآند. پس با وجود این قوه تمیز و تفکیک هرگاه یک شخص دیده و فهمیده بجای اعمال نیکو و پسندیده به اجرای اعمال زشت و جرمی دست میزند ، این شخص در واقع نظم اخلاقی جامعه را صدمه میرسآند بنابر آن این شخص اولتر از همه دارای تقصیر و مسؤولیت اخلاقی و وجدآنی میباشد و در قدوم دوم دارای تقصیر و مسؤولیت جزای نیز میباشد. چون تقصیر و مسؤلیت جزایی دارد ، ایجاب مینماید که مجازات شود زیرا اخلاق و عدالت حکم میکند “بدکننده باید بد ببیند” از مهمترین طرفدارآن این مفکوره “هدف اخلاقی” دبستآن مطلقه میباشد که در اواخر قرن 18 بوجود امد مؤسس و بآنی این دبستآن فیلسوف المآنی بنام کآنت میباشد وی به حدی از هدف اخلاقی جزاها طرفداری میکرد که میگفت: هرگاه اخلاق ،‌عدالت و صداقت از این جهآن از بین برود دیگر حیات آنسآنی در این جهآن ارزش نخواهد داشت. کآنت از هدف اخلاقی جزا ها به حدی پشتیبآنی میکرد که در این مفکوره خویش افراط و مبالغه مینمود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

حقوق جزا

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید