دانلود پایان نامه:تأثير تكنولوژي بر پيشرفت تحصيلي و درسي دانش آموزان ابتدايي


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

تأثير تكنولوژي بر پيشرفت تحصيلي و درسي دانش آموزان ابتدايي

 

 

مقدمه:

دستگاه تعليم و تربيت نه تنها در ايران ، بلكه در ساير ممالك جهان وظيفة سنگيني رابر عهده دارد. سرمايه گذاري براي تربيت نيروي انساني كارآمد كه در بخش هاي مختلف جامعه مشغول به كار خواهند شد. دورة ابتدايي كه به عنوان زير بناي نيروي كار جامعه به شمار مي رود بايد از آموزش صحيح ومناسبي برخوردار باشد تا بتواند پاسخگوي نيازهاي رو به گسترش جامعه باشد.

بنابراين مطالب آموزش داده شده بايد به صورت كاربردي در زندگي روزمرة كودك قابل استفاده باشد. لذا براي رسيدن به اين مقصود استفاده از وسايل كمك آموزشي از نيازهاي اوليه و مهم اين دوره به شمار مي رود زيرا تدريسي كه حتي الامكان حواس بيشتري را در يادگيري جلب نمايد موفق تر است. علاوه بر آن بعضي از مفاهيم و واژه ها را نمي توان به دانش‌آموزان فهماند و در زندگي روزمرة آنها نيز نمونه هاي مشابهي وجود ندارد كه با استفاده از آنها مطالب را قابل فهم كرد. در اين گونه موارد بايد از فليمهاي آموزشي كه مفاهيم را به صورت ملموس و واقعي ارائه مي دهند استفاده نمود.

از طرف ديگر چون دانش آموزان يك كلاس تواناييهاي فكري متفاوتي دارند. معلم نمي تواند با برنامة كلاس همة آنها را قانع كند. كتابهاي درسي نيز در حد توان دانش آموزان متوسط تنظيم مي شود. لذا معلم بايداز وسايل كمك آموزشي متنوع نظير پوسترـ مجله ـ كتاب و … استفاده كند. بنابراين استفاده از وسايل كمك آموزشي مي تواند نقش بسيار ارزنده اي در جلوگيري از افت تحصيلي و يادگيري مطالب درسي ايفا كند. تكنولوژي وكاربرد آن امروزه آنچنان گسترش يافته است كه مي توان به جرأت گفت كه جدا كردن آن از آموزش نوين محال مي باشد و استفاده از وسائل در آموزش اين امكان را به معلم مي دهد كه با اطمينان و آسودگي بيشتر به تدريس مفاهيم علمي و عملي بپردازد.

دونالد پي ايل در اين زمينه گفته است كه استفاده از تكنولوژي در امر تدريس به مثابة استفاده از قايق براي رد شدن از دريا بوده و بيان اين نظريه اهميت استفاده از ابزار تكنولوژي را نشان مي دهد.

فرآيندها نوع اجزاء يا محتوايي را كه بايد براي رسيدن به هدف بكارگرفته شوند . معين مي سازند.

سيستم ها در سطح وسيع تري از محيط خود عمل مي كنند كه اين سطح وسيعتر را سيستم برتر مي گويند. به عبارت ديگر هر سيستم جزئي از سيستم بزرگتري است. سيستم جزء را خرده سيستم و سيستم بزرگتر را سيستم برتر آن سيستم مي گويند. مثلاً در دبستان خرده سيستمي از نظام آموزش ابتدايي است. پس نظام آموزش ابتدايي سيستم برتر دبستان است.

نظام آموزشي ابتدايي در حالي كه سيستم برتر دبستان است ،خود سيستمي از نظام آموزش وپرورش است.

براي روشن شدن رابطة بين هدف ، فرآيندها و اجزاء يك سيستم  كلاس درس را تحليل مي كنيم. هر كلاس درس يك خرده سيستم است. اجزاء در حال تعاملش يعني دانش آموزان ، معلم ،تخته سياه ،كتابها، نقشه ها ، و ساير موارد ديداري ـ شنيداري همه براي رسيدن به هدف كلاس كه يادگيري است خدمت مي كنند.بسياري از سيستمهاي كلاسي از اجزائي خارج از كلاس براي رسيدن به هدف بهره مي گيرند.

مثلاً بسياري از آنها از افراد متخصص كمك مي گيرند كه در كلاس حضور يابند و در رابطه با درس به معلم كمك كنند، يا بچه‌ها را به گردش علمي مي‌برند. درحقيقت هرعاملي كه در پيشبرد هدفهاي يادگيري كاربرد دارد .يك عنصر بالقوه سيستم كلاس به حساب  مي آيد. فرايند كلية فعاليتها و عملكردهايي را كه اجزاء يك سيستم براي پيشبرد هدف به آن اشتغال مي ورزند در برگيرند.بعضي از فرآيندهايي كه در سيستم كلاس جريان دارند  روشها وفنون تدريس هستند كه مي توانند خواندن، بحث كردن و ‌فليم ديدن، حل مسأله، پژوهش و … را در بر مي گيرند. در كلاس درس اجزاء و فرآيندها بسيار هستند وهمه با هم در ارتباط ودر حال تعامل يا كنش متقابل هستند.

بدون كوشش براي سازماندهي و توجه به اين اجزاء و فرآيندها سيستم با حداكثر كفايت خود كار نخواهد كرد. براي اين كه يك سيستم با حداكثر كفايت خود كار كند بايد كلية اجزاء موردنياز خود يا اجزاء جايگزين را در اختيار داشته باشد و به جنبه ها يا ابعاد  مختلف اين اجزاء توجه كند. بايد دانست كه يكي از اساسي ترين عوامل رشد آموزش و پرورش يك كشور انتقال مفاهيم به طور كلي مي باشد. تكنولوژي فن انتقال بوده كه متعلم را آماده عرصة علمي و صنعتي و … مي كند.

 

موضوع:

در اين تحقيق سعي شده است تأثير كاربرد تكنولوژي آموزشي در ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دورة ابتدايي شهر تهران از ديدگاه دانشجويان مركز ضمن خدمت شهداي مكه مورد بررسي قرار گيرد و پيشنهادات و راه حل هاي ممكن نيز ارائه گردد تا انشاءالله كمك مؤثري براي پيشرفت و اعتلاي اهداف آموزش و پرورش كشور گردد.

اهداف تحقيق:

با توجه به اهميت و كارايي و تأثير تكنولوژي در روند تعليم و تربيت امروزه يكي از بهترين وظايف برنامه ريزان آموزشي كمك به كاربرد هر چه بيشتر و بهتر پيشرفتهاي تكنولوژي جهت ارتقاء سطح كيفي آموزش است.

هدف از تحقيق در واقع پي بردن به اهميت تأثير تكنولوژي بر پيشرفت تحصيلي و درسي دانش آموزان ابتدايي است و ما به دنبال اين مطلب هستيم كه به اين واقعيت علمي درست بيابيم كه آيا به كار بستن رسانه ها و وسايل كمك آموزشي باعث افزايش يادگيري دانش آموزان مي شود؟ نظرات آموزگاران در اين مورد چگونه است ؟ چرا كه معلمان وارثان اصلي و تربيت هستند و نظر سنجي از آنان دربارة اين موضوع اهميت و ارزش رسانه ها و مواد آموزشي را براي ما مشخص مي كند.

در صورتي كه آموزگاران به اهميت و ارزش رسانه ها و تكنولوژي آموزشي اعتقاد داشته باشند و تكنولوژي آموزشي را مكمل شيوة تدريس بدانند گامهاي بعدي كه در جهت تكميل و كاربرد تكنولوژي آموزشي برداشته مي شود محكمتر و استوارتر خواهد بود.

لذا اين تحقيق در پي اين است كه دريابد آيا كاربرد تكنولوژي آموزشي در پيشرفت تحصيلي مؤثر است ؟

هدف كلي : بررسي تأثير تكنولوژي آموزشي در ميزان يادگيري.

اهداف جزئي :

  • نقش نظرات معلمين در رابطه با تأثير وسايل آموزشي در ايجاد خلاقيت دانش آموزان.
  • نقش نظرات معلمين در رابطه با تأثير وسايل در ايجاد انگيزة دانش آموزان.
  • نقش نظرات معلمين در رابطه با تأثير وسايل در تفهيم مطالب دانش آموزان.
  • نقش نظرات معلمين در رابطه با تأثير وسايل در تسريع و تعميق مطالب به دانش آموزان.

بيان مسأله:

با توجه به تحقيقات و بررسيهاي دانشمندان علوم تربيتي و روان شناسي اين واقعيت روشن است كه يادگيري اولية كودكان بيشتر از طريق حواس پنجگانه صورت مي گيرد.

از طرفي پيش از سن 12 سالگي از نظر رشد ذهني در مرحله اي هستند كه پياژه آن را مرحله تفكر عيني مي نامد. كودكان در اين مرحله از رشد مطالبي را بهتر ياد مي گيرند كه براي آنها عيني و محسوس باشد و عملاً بتوانند آنها را لمس كنند.

آموزش مطالب به شيوة انتزاعي و تأكيد بر حافظه و عدم ارتباط بين مطالب انتزاعي و جنبه هاي كاربردي آموزش طوطي وار را در دبستانها رواج مي دهد.[1]

برونر معتقد است كه يادگيري معني دار در صورتي امكان پذير است كه آموزش هر مطلب ابتدا به صورت عملي شروع مي شود.

پس از آنكه فراگيران در اين جنبه ها از يادگيري مهارت كافي به دست آوردند بايد مرحلة تصوير يعني استفاده از تصاوير وخود ديدارها براي مجسم كردن مفاهيم درسي آغاز شود و سرانجام به مرحلة آموزش نظري ويا به قول برونر به آموزش از راه نمادها و سمبولها پرداخته شود.[2]

با توجه به مطالب فوق و اهميت رسانه ها در يادگيري عميق دانش آموزان به بررسي موضوع مي پردازيم . موضوع مورد نظر در رابطه با بررسي تأثير كاربرد تكنولوژي آموزشي در ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دورة  ابتدايي شهر تهران از ديدگاه دانشجويان ضمن خدمت شهداي مكه مي باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید