دانلود تحقیق:بررسی رابطه بین التزام شغلی با خلاقیت و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهرستان فسا

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی رابطه بین التزام شغلی با خلاقیت و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهرستان فسا

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه التزام شغلی باخلاقیت و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهرستان فسا بوده و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است .جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی دبیران متوسطه شهرستان فسا (708)نفربوده است .برای انتخاب نمونه آماری در این پژوهش از روش فرمول کوکران محاسبه شده است که نمونه مناسب شامل 120نفر (58زن 62مرد ) مورد مطالعه قرار گرفتند ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ی التزام شغلی لاداهل و کچنر،پرسشنامه خلاقیت تورنس و پرسشنامه تعهد سازمانی پرتر ،مائودی واستیرز بوده است . داده های جمع آوری شده با ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t و تحلیل ،رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند که مهمترین نتایج عبارت بودند از این که :بین التزام شغلی با خلاقیت و تعهد سازمانی دبیران رابطه معناداری وجود دارد . بین التزام شغلی و خلاقیت رابطه معنادار وجود دارد. بین سابقه خدمت و التزام شغلی رابطه معنی دار وجود ندارد . بین التزام شغلی افراد بالای لیسانس و کمتر از لیسانس تفاوت معنی دار وجود ندارد بین میزان التزام شغلی زنان و مردان تفاوت معنی دار وجود ندارد .

واژه های کلیدی : التزام شغلی ،خلاقیت ، تعهد سازمانی


مقدمه

در راس همه مدیریت ها مدیریت خداوند متعال است اگرکتاب خدا، قرآن کریم رایک بار از ابتدا تا انتها از بعد برخورد مدیریتی خدا با خلق و خلقت مورد مطالعه و دقت قرار دهید خواهید دید که آفریدگار جهان به بهترین وجه در حدود 250 بار از آفرینش ، خلق و آفریدن در هستی سخن گفته است و در هر پرتو هستی برگ زرین خلق و زایش جدید را در بطن خود به همراه دارد (قاسمی 1380 ص؟). همه سازمان ها نیز برای بقا ،نیازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند . افکار و نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان ، دمیده می شود و آن را از نیستی و فنا ، نجات می دهد . در عصر ما برای بقا و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود باید جریان نوجویی و نو آوری را در سازمان تداوم بخشید تا از رکود و نابودی آن جلوگیری شود . برای آنکه بتوان در دنیای متلاطم ومتغیر امروز به حیات ادامه داد ، باید به نو آوری و خلاقیت و تعهد روی آورد و ضمن شناخت تغییر و تحو لات محیط برای رویارویی با آنها پاسخ های بدیع و تازه تدارک دید و همراه تاثیر پذیری از این تحولات بر آنها تاثیر نهاد و به آنها شکل دلخواه داد

امروزه جامعه ما بیش از هر زمان دیگر به افراد هوشمند و خلاق همراه با تعهد نیاز دارد . هر قدر جهانی که در آن زندگی می کنیم ، پیچیده تر می شود، نیاز به شناسایی و پرورش ذهن های خلاق و آفریننده نیز بیش تر و شدید تر می گردد به همین دلیل در شرایط کنونی مسائل خلاقیت و تعهد از مهمترین مسائل در قلمرو روانشناسی آموزشگاهی است . با توجه به این امر باید مدیرانی مبتکر و خلاق ومتعهد را برای رده های متفاوت مدیریت برگزید . مدیران توانمندی که قادر باشند با اتخاذ تدابیر و شیوه های بایسته بویژه در دستگاه آموزش و پرورش زمینه را برای تجلی و بروز استعدادها و خلاقیت ها و تعهد معلمان و دانش آموزان فراهم آوردند . بنابر این چنانچه فرد خلاق از تعهد سازمانی برخوردار باشد و نسبت به سازمان وفادار باشد و سازمان را معرف خود بداند و به وجود چنین سازمانی بر خود ببالد خلاقیت و تعهد با هم همراه می شوند و نتیجه آن پذیرش ارزشهای سازمان خواهد شد و تمایل به باقی ماندن در سازمان تظاهر می نماید . احساس وفاداری قوی نسبت به سازمان پیدا می کند ؛ سازمان تعیین هویت می کند و به ادامه عضویت برای تعقیب اهداف می پردازد . در قسمت مقدمه به تبيين مسأله پژوهش و مباني نظري ماهيت موضوع پژوهش بپردازيد.

پژوهشهای پیشین

رحیمی (1380) عنوان می کند پسران در زمینه خلاقیت کلی در سطح بالاتری نسبت به دختران هستند و تفاوت میانگین پسران و دختران را در سطح 1./. معنی دار نشان داده است . همچنین بیان می کند که نتایج تحقیقات (وود و همکاران ، 1985) در هند نشان داد که پسران نسبت به دختران خلاق ترو متعهد ترند .                                                        در منابع نيامده

سرایداران (1376) در بررسی رابطه خلاقیت و تعهد با سبک مدیریت آموزشی نواحی چهارگانه شیراز از میان متغیرهایی مانند سبک مدیریت و سابقه آموزشی مدیران عنوان می کند که سهم سبک مدیریت ، در خلاقیت و تعهد مدیران بیشتر است .

کریمی (1381) در بررسی رابطه ی بین خلاقیت و اثر بخشی مدیران ابتدایی شهر لامرد با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس یک طرفه عنوان می کند که تفاوت معناداری بین میانگین خلاقیت و تعهد مدیران با سابقه های مختلف وجود دارد .

مطالعاتی که در مورد شاخص های اندازه گیری تعهد شغلی انجام گرفته نشان می دهد عواملی مانند وابستگی حرفه ای ، وابستگی سازمانی ، پایبندی و التزام به ارزشهای کار و مشارکت و در گیری شغلی ، (التزام) بیش از سایر فاکتورها در تعیین میزان تعهد سازمانی نقش دارند (واحدی 1381)

پژوهش تازه دو تن از استادان دانشگاه هاروارد (كدام پژوهشگران؟؟) نشان می دهد که « گروه عظیمی از کارکنان در طلب درگیر شدن و مشارکت (التزام ) بیشتر در کارهای سازمانی و به دست آوردن اختیار تصمیم گیری بیشتر در محل خدمت خود هستند ( واحدی ، 1381، به نقل از طوسی ) شيوه رفرنس دهي  APA در مورد نقل قول رعايت گردد

در پژوهشی که توسط انگرسول[1] در سال (1977) تحت عنوان « تأثیر حرفه ای شدن معلمان بر تعهد آنان » بر روی معلمان ابتدایی آمریکا انجام شد نشان می دهد بین حرفه ای شدن معلمان و تعهد آنان رابطه  معنی دار وجود دارد ( واحدی ،‌1381، ص ؟؟؟؟)

در مطالعه ای که توسط اسمیت (پاورقي) در سال (1993) درباره ارتباط بین مشارکت کارکنان و موفقیت های 14 شرکت انگلیسی انجام شد نشان داد که مهمترین عوامل موفقیت این شرکتها تعهد و التزام بالا و مشارکت قوی کارکنان در انجام وظایف محوله بوده است (واحدی ، 1381 به نقل از لایوری )

بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که تاکنون پژوهش هایی اندک در مورد رابطه ی بین التزام شغلی و خلاقیت و تعهد سازمانی دبیران مدارس صورت گرفته است ، لذا هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی بین التزام شغلی با خلاقیت و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهرستان فسا بوده است.

[

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :بررسی رابطه بین التزام شغلی با خلاقیت و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهرستان فسا

Author: آرتین جوهری