دانلود تحقیق:بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در میان سازمانهای استان قزوین

در این پست می توانید متن کامل اینتحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در میان سازمانهای استان قزوین

چکیده

مهمترین نظريه­هايي كه از سالهاي دهه­ي 1990 مورد بحث قرار گرفته، نظريه يادگيري سازمانی وکارآفرینی سازمانی است. سازمانهاي يادگيرنده و کارآفرین، پديده­اي هستند كه با شروع دهه 90 ميلادي مطرح شدند. علت پديدار شدن چنين سازمانهايي، شرايط، نظريه­ها و تغيير و تحول در محيط­هاي سازماني قبل از دهه مذكور بوده است، به گونه­اي كه تمام سازمانها تلاش گسترده­اي را براي بقاي خود آغاز كرده بودند و براي آنكه بتوانند خود را در محيط پرتلاطم اطراف خود حفظ كنند مي­بايست از قالبهاي غيرپويا خارج کنند،  ابزارهای لازم برای پویایی، تبديل شدن سازمانها به سازمانهاي يادگيرنده و کارآفرین است. بکارگیری این دو متغیر و درنظرگرفتن آنها نقش بسزایی در استحكام و بقاي سازمان خواهد داشت. بخش عمده­اي از كارهايي كه هم اكنون در سازمانها براي بهبود بهره­وري و بهتر كردن كيفيت زندگي كاري انجام مي­گيرد، متوجه اين امر است، كه راه را براي بکارگیری یادگیری و کارآفرینی سازمانی هموار سازد. این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر یادگیری بر کارآفرینی سازمانی و همچنین بررسی وضعیت موجود یادگیری و کارآفرینی در سطح سازمانهای استان قزوین صورت گرفته است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق تهیه و توزیع پرسشنامه که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (0.78) تائید شده، گردآوری شده است. در مرحله بعد شاخصهای یادگیری و کارآفرینی سازمانی در قالب پرسشنامه بین 116 نفر از مدیران توزیع گردیده و سپس تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزارهای خاص انجام گرفت و از آزمونهای آماری نظیر ضریب همبستگی، مقایسه میانگین و رگرسیون بهره گرفته شد. نتیجه تحلیل میانگین نشان می­دهد که میزان یادگیری و کارآفرینی سازمانی در سازمانهای استان در حد متوسط می­باشد و نتایج ضریب همبستگی نشان می­دهد که بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی ارتباط مثبت و معنــاداری وجود دارد. نتایج دیگر آزمون نشـــان داد که شاخص توسعه شایستگی کارکنان بیشترین تاثیر را بر روی کارآفرینی سازمانی دارا می­باشند.

 

  1. مقدمه

از اوایل دهه 1980 هجوم همزمان به سوی کارآفرینی و تاکید سازمانها بر نوآوری برای بقا و رقابت با کارآفرینانی که بیش از پیش در صحنه بازار ظاهر می­شدند، موجب هدایت فعالیتهای کارآفرینانه به درون سازمانها شد. برخی از محققین به تشریح چگونگی ایجاد سازمانهای کارآفرینانه فرعی در چارچوب سازمانهای مادر پرداخته­اند و معتقد بودند آنچه که بین تمامی انواع کــارآفرینان به طور مشترک می­توان یافت انجام یک فعالیت با ریسک بالا    می­باشد و هدف از تعمیم فرایند کارآفرینی در سازمانها در واقع اولویت دادن به اقدام به فعالیتهای با ریسک بالا نسبت به برنامه­های جاری سازمان می­باشد. آنچه در این میان برخی سازمانها را برتر نشان می­دهد مزیت رقابتی است، یعنی آمادگی برای ورود به یک پارادایم جدید مدیریتی (محیط رقابتی) و خارج شدن از پارادایم قدیمی مدیریت (ثبات و تعادل). در این میان سازمانی برنده است که ابزارهای لازم برای رسیدن به اهداف تعیین شده برای این دنیای جدید را بیشتر فراهم نموده باشد. از جمله مهمترین ابزارها که به عنوان اصلی­ترین عامل بقا و توانمندسازی درونی مطرح می­باشد، دارابودن قابلیت یادگیری سازمانی می­باشد ]2[.

در این پژوهش تاثیر یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در سازمانهای استان قزوین را بررسی کرده و امید است با بکارگیری نتایج این پروژه در آنها، شاهد شکوفائی بیش از پیش این سازمانها باشیم.

به همین جهت میزان یادگیری یک سازمان می­بایست حداقل برابر میزان یادگیری رقبا و میزان تغییرات محیطی باشد تا بتواند موفقیت رقابتی خود را در بازار حفظ کند. از طرف دیگر امروزه سازمانها در کشورمان نگاه جدی به مقوله کارآفرینی ندارند و حمایت کافی از کارآفرینان صورت نمی­گیرد. حال آنکه توجه به این امر می­تواند عامل رشد سازمان و در نهایت توسعه کشور شود.

لذا با درک اهمیت این موضوع، به نظر می­رسد که تمرکز روی یادگیری و کارآفرینی سازمانی به منظور بهبود عملکرد و تحقق اهداف سازمانی، به ویژه در شرایط محیطی پیچیده و پویای کنونی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

  1. اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

افراد و سازمانهايي كه با تغييرات فراگير همگام نباشند به سرعت منسوخ مي­شوند. بنابراين سازمانها بايستي ذهنيت كلاسيك خويش را كنار نهاده و به دنبال آن دسته از دانش، مهارتها، عادات و استراتژيهايي باشند که آنان را در آینده موفق خواهد نمود. اگر افراد در سازمان به طور پیوسته روشهای کاری خویش را به منظور افزایش استانداردهای عملکردی مورد بازبینی قرار دهند، راههایی به مراتب سریعتر و ارزانتر به منظور انجام بهتر کارها پیش رو خواهند داشت و بدین ترتیب درک صحیحی از فعالیتهای در حال انجام داشته که همان یادگیری سازمانی را محقق و در نهایت این امر نیل به اهداف سازمان را قابل دسترس می­نماید ]6[.

از سویی دیگر، توجه به قابلیتهای یک سازمان یادگیرنده نظیر پیش­بینی و انطباق سریع­تر با اثرات محیطی، سرعت در توسعه محصول، حرفه­ای شدن از طریق رقبا، سرعت در انتقال دانش، یادگیری اثربخش از خطاها، تشویق بهبود مستمر و جذب بهترین کارکنان، نقش یادگیری سازمانی به عنوان عامل انعطاف­پذیری سازمان در برابر تغییرات بیرونی و محیطی مناسب برای خلاقیت و نوآوری که منجر به کارآفرینی و خلق استراتژیهای نو و محرک برای توسعه اقتصادی و ایجاد مزیت رقابتی در سازمانها می­شود، را برجسته­تر می­کند ]18[.

  1. اهداف تحقیق

– بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی

– ارزیابی وجود مولفه­های یادگیری سازمانی در سازمانهای استان قزوین

– ارائه پیشنهادهای لازم به منظور تشویق سازمانها به کارآفرینی

– ایجاد نگرش تازه نسبت به سازمانهای استان به  مجموعه­ای از سازمانهای یادگیرنده

 

  1. مدل مفهومی تحقیق

 

 

  1. فرضیه­های تحقیق

1.5. فرضیه اصلی

بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

2.5. فرضیه­های فرعـی

الف. بین یادگیری سازمانی و خلاقیت پرسنل رابطه معناداری وجود دارد.

ب. بین یادگیری سازمانی و رهبری خلاق رابطه معناداری وجود دارد.

ج. بین یادگیری سازمانی و فرهنگ خلاقانه رابطه معناداری وجود دارد.

د. بین یادگیری سازمانی و ساختار سازمانی منعطف رابطه معناداری وجود دارد.

بر این اساس، می­توان گفت ما در این تحقیق در پی پاسخ به یک سوال اساسی هستیم و آن اینکه: آیا یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد؟

  1. روش تحقیق

روش تحقیق بکار گرفته شده در این تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی از نوع مقطعی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه­های استاندارد رابینز، فیفر و پاتچن استفاده شده است. برای اثبات فرضیه­ها از آزمونهای همبستگی، رگرسیون و فریدمن استفاده شده که نتایج آن در جداول جداگانه خواهند آمد. در عین حال ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز محاسبه خواهد شد. همچنین با توجه به مقدار حجم جامعه آماری (N=165)، تعداد نمونه در این تحقیق 116 نفر بوده و روش       نمونه­گیری بکار برده شده، نمونه­گیری تصادفی سیستماتیک است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در میان سازمانهای استان قزوین