دانلود تحقیق:بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازي روان‌شناختي كاركنان

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازي روان‌شناختي كاركنان

چکيده

اين پژوهش با عنوان «بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازي روان‌شناختي(مطالعه موردي زندان مركزي شهر همدان)» در سال 87-1386 انجام شده است. روش پژوهش از نوع پيمايشی توصيفی و تحليلی از نوع مقطعی مي‌باشد. اين پژوهش از نوع «تحقيقات كاربردي» است. جامعه‌ي آماري پژوهش شامل كليه‌ي كاركنان زندان مركزي شهر همدان است كه برابر با 162 نفر مي‌باشند. حجم نمونه تحقيق با استفاده از جدول كرجسي و مورگان برابر با 114 نفر برآورد گرديده اما به دليل افزايش ضريب اطمينان نتايج به 135 نفر افزايش يافته است. ابزار جمع‌آوري اطلاعات، شامل 5 پرسشنامه‌ي توانمندسازي روان‌شناختي، امنيت شغلي، تعهد سازماني، مشاركت شغلي و رضايت شغلي مي‌باشد كه در مجموع شامل 64 سؤال اصلي در سطح سنجش ترتيبي و بر اساس طيف ليكرت مي‌باشد. آزمون فرضيه‌هاي پژوهش نشان داد كه:

1: بين توانمندسازی روان شناختی و مشارکت شغلي کارکنان ارتباط معناداري وجود ندارد.

2: بين توانمندسازی روان شناختی و امنیت شغلي ارتباط معناداري وجود دارد.

3: بين توانمندسازی روان شناختی و تعهد سازمانی ارتباط معناداري وجود ندارد.

4: بين توانمندسازی روان شناختی و رضایت شغلی ارتباط معناداري وجود دارد.

 

مقدمه

امروزه شکاف میان ملت­ها و جوامع دانایی و نادانی است. بنابراین چالش اصلی، چالش نیروی انسانی دانا و تواناست. نیروی انسانی به عنوان مهمترین، گران­ترین و باارزشمندترین سرمایه و منبع سازمانی محسوب می­شود. انسان تنها عنصر ذی شعوری است که به عنوان هماهنگ کننده سایر عوامل سازمانی، نقش اصلی را در میان کلیه‌ي عوامل دارد. می­توان به سادگی بیان نمود که بدون افراد کارآمد، دستیابی به اهداف سازمانی غیر ممکن است. از این رو، منابع انسانی، نقش اساسی در رشد و پویایی و بالندگی و یا شکست و نابودی سازمان­ها دارد. مفهوم توانمندسازی کارکنان،  در دهه 1990 توجه بسیاری از دانشگاهیان، پژوهشگران و دست اندرکاران مدیریت را به خود جلب کرده بود. توانمندسازی کارکنان به عنوان یک مفهوم نظری تاثیر زیادی بر اثر بخشی سازمان و مدیریت و ابتکار سازمانی دارد. توماس و ولتهوس[1] (1990) اعتقاد دارند که کارکنان توانمند در کنترل و انجام وظایف انعطاف پذیری بیشتری دارند. آنها در پاسخ به مسایل و فرصت‌ها، وظایف جدید را شروع     می­کنند و موانع را برطرف می­سازند، در نتیجه در برخورد با مسائل و مشکلات، انگیزش آنها تقویت می­شود. بزعم لیدن[2] و همکاران (2000) افراد توانا در سطوح بالایی از رضایت شغلی، تعهدسازمانی و عملکرد شغلی قرار دارند (نقل از شلتون، 2002).

اگر چه مفهوم توانمندسازی در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در ادبیات مدیریت و روان شناختی سازمانی، وارد شده  است، اما بررسی­های تاریخی نشان می­دهد که توانمندسازی ریشه در دوران گذشته دارد. وتن و کمرون (1998) اظهار می­کنند که این مفهوم به هیچ عنوان تازه نیست،  بلکه در رشته­های روانشناسی و جامعه­شناسی و علوم دینی ریشه­هایی دارد که به دهه­های گذشته، حتی قرن­های گذشته بر می­گردد. در زمینه روانشناسی، توانمندشدن به معنی تمایل افراد به تجربه خود کنترلی[3]، به خود اهمیت دادن[4] و خودآزادی[5]      می­باشد.

در جامعه­شناسی، اندیشه­های توانمندسازی بیشتربه جنبش­ های حق طلبی (برای مثال حقوق زنان و حقوق مدنی) بر می­گردد که در آنها مردم برای آزادی و کنترل اوضاع شخصي خویش مبارزه می‌کردند. به علاوه، بسیاری از نوشته­هایی که به مشکلات اجتماعی از طریق تغییر اجتماعی پرداخته­اند، اساساً روی توانمندسازی گروه­ها تمرکز کرده­اند، یعنی افراد به این منظور برای تغییر اجتماعی تلاش می­کنند که دسترسي خود را به یک وضعیت توانمندشده افزایش دهند.

توماس و ولتهوس(1990) توانمندسازی را براساس متغیرهای شناختی که تعیین کننده انگیزش در کارکنان می‌­باشد تعریف کرده­اند و معتقدند که توانمندسازی موضوعی چند بعدی است و آن را بعنوان فرایند افزایش انگیزش درونی  شغل می‌­دانند که شامل مؤثر بودن، شایستگی، معنی دار بودن و حق انتخاب می‌­شود.

اسپریتزر (1996- 1995) با توجه به الگوی توماس و ولتهوس توانمندسازی روان‌شناختی را به عنوان یک مفهوم انگیزشی متشکل از چهار بعد شایستگی، خودمختاری(حق انتخاب)، معنی­دار بودن و مؤثر بودن تعریف می‌­کند که این ابعاد جمعاً منعکس کننده یک جهت­گیری شخصی به نقش کار در سازمان می‌­باشد. وتن و کمرون (1998) ضمن تاکید بر چند وجهی بودن توانمندسازی و تایید چهار بعد فوق، بعد اعتماد را نیز به آنان اضافه کردند.

بيان مساله

اخيراً براي بهبود ساختار و نظام مديريت متمركز در سازمان‌هاي دولتي تلاش‌هاي زيادي شده است و علي‌رغم بحث‌هاي فراوان درباره‌ي فوايد توانمندسازي، بهره‌برداري از آن ناچيز و شمار رهبران و گروه‌هايي كه راه و رسم ايجاد فرهنگ توانمندسازي را بدانند، اندك است(بلانچارد و همكاران، 1999).

مقوله‌ي مديريت زندان‌ها در عصر حاضر يكي از پيچيده‌ترين مقولات اجتماعي و مديريتي محسوب مي‌شود. تفكرات نوين و ايده‌هاي متنوع راجع به مجازات حبس و جهت‌گيري‌هاي اصلاحي و تربيتي، سايه‌اي سنگين بر نوع نگرش‌هاي پليسي و امنيتي سابق انداخته است. با اين نگرش سازمان زندان‌ها در راستاي تعالي اهداف اصلاحي و تربيتي و همچنين در اجراي اولويت ‌هاي ده‌گانه‌ي سازمان در جهت بهبود ساختار و نظام مديريت زندانباني نوين پيش مي‌رود.

يكي از اولويت‌هاي ده‌گانه‌ي سازمان زندان‌ها، بهبود وضعيت نيروي انساني و آموزش و توانمندسازي كاركنان در قالب برنامه‌هاي روان‌شناختي است، به طوري‌كه اين برنامه‌ها باور و احساس كاركنان را نسبت به شغل و سازمان تقويت كند. تقويت فرهنگ توانمند شدن كاركنان در بعد روان‌شناختي در سازمان زندان‌ها به لحاظ موقعيت ويژه‌ي آن، رويكردي  مديريتي- روان‌شناسي دارد، كه بدين ‌لحاظ پژوهشگر طي مصاحبه و مذاكره با مديريت اداره‌ي كل زندان‌هاي همدان و همچنين تجربه‌ي كاري خود محقق در اداره‌ي مذكور، انجام پژوهشي در خصوص عوامل مؤثر بر توانمندسازي روان‌شناختي به طوري كه اين عوامل در ارتباط با موقعيت شغلي و اولويت سازمان باشد را موضوع مورد پژوهش خود قرار داد.

 

اهداف  تحقیق

در اين پژوهش توانمندسازی روان‌شناختی به‌عنوان یک عامل انگیزش درونی که منعکس کننده نقش فعال کارکنان در سازمان می­باشد، محور تحقیق قرار گرفته و هدف کلی پژوهش حاضر بررسی و مطالعه برخی عوامل موثر در توانمندسازی روان شناختی کارکنان زندان مرکزی همدان می­باشد و شناسایی عوامل مرتبط با آن نیز بخشی از اهداف این تحقیق به شمار می­آید. اهداف جزیی تحقیق که  نشان دهنده نتایج مورد انتظار از اجرای این طرح است عبارتند از:

1- آگاهی و شناخت برخي عوامل موثر در توانمندسازی روان شناختی کارکنان زندان همدان.

2- بررسی و تعیین میزان تاثیر عوامل موثر در توانمندسازی روان شناختی کارکنان.

3- تعیین میزان تاثیر امنيت شغلي، رضایت شغلی، مشاركت شغلي و تعهدسازمانی کارکنان بر توانمندسازی روان‌شناختی.

 

در راستاي اين هدف پژوهشي، فرضيه های زير مورد آزمون قرارگرفت:

فرضيه اول: بين توانمندسازی روان شناختی و مشارکت شغلي کارکنان ارتباط وجود دارد.

فرضيه دوم: بين توانمندسازی روان شناختی و امنیت شغلي ارتباط وجود دارد.

فرضيه سوم: بين توانمندسازی روان شناختی و تعهد سازمانی ارتباط وجود دارد.

فرضيه چهارم: بين توانمندسازی روان شناختی و رضایت شغلی ارتباط وجود دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازي روان‌شناختي كاركنان