دانلود تحقیق:بررسي اثر فسفر و تراكم بذر بر عملكرد عـدس ديم در شرايط سردسيري كشور


در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسي اثر فسفر و تراكم بذر بر عملكرد عـدس ديم در شرايط سردسيري كشور

چكيده

عدس يكــي از محصولات خانواده لگــوميــنوز (بقــولات) است كه توليد آن در كشور مــا بيشتر به روش ديم(93 درصد ديم و 7 درصد آبي)  صورت مي گيرد . به منظور افزايش بررسي اثرات ميزان فسفر و ميزان بذر در كشت عدس ديم ،  اين آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با 9 تيمار و 4 تكرار در2 سال زراعي 81-80 و 82-81 اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايش شامل 3 سطح تراكم بذر 100 ، 200 و 300 دانه در متر مربع و سه سطح كود فسفره 0 ، 30 و 60 كيلوگرم P2O5 خالص در هكتاربودند. پس از رسيدن، محصول برداشت گرديده و مورد تجزيه و بررسي آماري و مقايسه ميانگين ها قرار گرفت.نتايج تجزيه مركب (دوساله) نشان مي دهدكه در اثر مقادير مختلف كود فسفره در افزايش عملكرد عدس معني دارنبوده ولي ميزان هاي مختلف بذر تاثير معني داري در عملكرد عدس ديم داشته است ودراثرات متقابل تراكم بوته و كود فسفره بالاترين عملكرد از تيمار  بدون مصرف كود فسفره به همراه 200 دانه در مترمربع به ميزان 523 كيلوگرم درهكتار بدست آمد.از نتايج كلي طرح نتيجه گرفته مي شود كه اثرات كاشت  ميزانهاي مختلف بذرو كود فسفره در مناطق مختلف در عدس ديم متفاوت است. براي جلو گيري از مصرف بي رويه كودهاي شيميايي با حفظ كشاورزي پايدار  انجام  آزمون خاك و رعايت توصيه هاي كودي با توجه به ميزان عملكردگياه مطمئن ترين راه براي رسيدن به عملكرد مطلوب است .

واژه هاي كليدي : عدس ، فسفر،  ميزان بذر ، عملكرد و شرايط ديم

 

مقدمه

ميزان كشت عدس ديم در استان آذربايجان شرقي29508 ( كه بيشترين سطح زير كشت عدس ديم كشور را تشكيل مي دهد)  و ميزان توليد آن بطور متوسط 484 كيلوگرم درهكتار مي باشد (1).در بعضي از مناطق ديم عدس در تناوب با گندم ديم  قـــرار مي گيرد. (3و7). استفــاده از اين محصولات بيشتر به خاطر تامين پروتئين صورت مي گيرد. البتــه قدرت تثبيت ازت فراوان در ريشه گياهان خانواده لگومينوز نيز باعث ايجـاد انگيزه نسبت بــه كاشت آن در مناطق خشك و نيمه خشك گرديده بطوري كه در هر هكتار حدود 160 كيلوگرم ازت در شــرايط مناسب توسط ميكروارگانيسمهاي ريشه گيــاه تثبيت شده و بــه زمين اضافه مــي گردد كه اينكار باعث كاهش مصرف كودهاي ازته و در نتيجه كاهش هزينه هــاي زراعت مي گردد (5 ).

چون ميزان پروتئين عدس زياد و به آساني قابل استفاده مي باشد ، نقش مهمي در تغذيه انسان و حتي دام نيز دارد. با توجه به ارزش اقتصادي و زراعي آن و با توجه نقش آن در تناوب با غلات ديم يكي از اقتصادي ترين محصولات درتناوب زراعي بوده بطوريكه در آزمايشهاي تناوب زراعي كاشت آن در مناطق ديم توصيه مي گردد(2).. از ارقام مناسب براي ديم مي توان ارقام بذر ريز عدس زيبا (محلي آذربايجان) و انواع بذر درشت مثل عدس ديم رقم گچساران و عدس محلي قزوين كه بازار پسندي و قابليت پخت خوبي دارند را نام برد (1و7).

براي جلو گيري از مصرف بي رويه كودهاي شيميايي با حفظ كشاورزي پايدار  انجام  آزمون خاك و رعايت توصيه هاي كودي با توجه به ميزان عملكردگياه مطمئن ترين راه براي رسيدن به عملكرد مطلوب است .

 

مواد و روشها :

اين آزمايش در اراضي ايستگاه تحقيقات كشاورزي ديم مراغه به اجرا درآمد. محل اجراي طرح از نظر موقعيت در عرض شمالي 37 درجه و 15 دقيقه و طول شرقي 46 درجه و 23 دقيقه و ارتفاع 1730 متر از سطح دريا قرار گرفته است.

به منظور بررسي و تعيين بهترين ميزان كود فسفره  توام با مقادير مختلف بذر در واحد سطح  واثرات آن بر عملكرد و برخي خصوصيات زراعي عدس  رقم قزوين در شرايط ديم، اين طرح بر پايه بلوكهاي كامل تصادفي و بصورت فاكتوريل و در چهار تكرار و در سال زراعي81-1380و 82-1381 در ايستگاه تحقيقات كشاورزي ديم مراغه  با سه سطح كود فسفره و سه سطح تراكم بذر شامل  :

تراكم بوته:                                            ميزان كود فسفره

100 بوته درهر مترمربع- B1               A1 – 0 كيلوگرم فسفر خالص درهر هكتـار

200 بوته در هر مترمربعB 2 –                A2  – 30 كيلوگرم فسفر خالص درهر هكتار

300 بوته در هر مترمربع B 3 –                 A3- 60 كيلوگرم فسفر خالص در هر هكتار

به اجرا درآمده است. رقم عدس كاشته شده  از ارقام محلي  قزوين است كه داراي بذور نسبتاً درشت مي باشد. ابعادكرتهاي آزمايش به طول 8 مترو به عرض دورفت بذركارآزمايشي وينتر اشتايگر (5/2 متر) در نظر گرفته شد. فاصله بين كرتها نيم متر و بين تكرار 2 متر تعيين گرديد. فواصل رديف توصيه شده 25-20 سانتي متر بوده است.  پس از برداشت ،  نتايج عملكرد محصول مورد تجزيه تحليل آماري و مقايسه ميانگين ها قرارگرفت نتايج بدست آمده با استفاده از نرم افزار كامپيوتري MSTATC مورد تجزيه و تحليل آماري و ميانگين تيمارها به روش آزمون چند دامنه اي دانكن مورد مقايسه  قرارگرفتند .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : بررسي اثر فسفر و تراكم بذر بر عملكرد عـدس ديم در شرايط سردسيري كشور

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید