دانلود تحقیق:ارزیابی اثربخشی کارگاه¬های آموزشی آشنایی با راهکارهای مدیریت مصرف انرژی ، در ارتقای دانش ،تغییر نگرش و رفتار مصرف انرژی ویژه بانوان

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:ارزیابی اثربخشی کارگاه¬های آموزشی آشنایی با راهکارهای مدیریت  مصرف انرژی ، در ارتقای دانش ،تغییر  نگرش و رفتار مصرف انرژی  ویژه بانوان

 

چکيده :  بی تردید نیروی انسانی  سرمایه ارزشمندی است که مهم­ترین رکن هر نظامی را تشکیل می­دهد توجه صحیح به آموزش و آگاهسازی نیروی انسانی به مثابه ارزشمندترین ثروت در جوامع، بخش مهمی از فرآیند فعالیت آموزشی و تغییر رفتار مصرف کنندگان را  در خصوص راهکارهای کاهش مصرف انرژی ، دربرمی­گیرد. ]1[ 

هدف از اين  پژوهش ارزیابی میزان تاثیرکارگاه­های  آموزشی  مدیریت  مصرف انرژی بر دانش ،  نگرش و عملکرد بانوان شرکت کننده در گارگاه مذکور بوده است. این کارگاه در فرهنگسراي گلهادر سال88  در شهر تهران برگزار ­شد. داده­ها با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته 20 سوالی و توزیع آن بین 100 بانوی شرکت کننده در این دوره، قبل از اجرای آموزش و بعد از آن جــمع­آوری و فرضیه­های آن با آزمون (کا دو، یکی از آزمون­های غیر پارامتریک و مقیاس اندازه­گیری داده­هــــای رتبه­ای ) بررسی گردید. در مجموع 8 فرضیه و در نهایت کل پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت . نتایج به دست آمده  از فرضیه ها نشان داد که می­توان فرض صفر مبنی بر عدم تاثیر دوره­هاي فوق بر دانش ، نگرش و عمکرد بانوان را در خصوص رعایت الگوی مصرف درست  انرژی  با آلفای 01/0 رد کرد و نتیجه گرفت که اين دوره­­ها،  دانش ، نگرش و عمکرد بانوان  را در خصوص رعايت الگوی مدیریت مصرف انرژی  افزایش می­دهد.

 

كليد واژه: آموزش ، نگرش  ، راهکار ، عملکرد ، مدیریت  مصرف انرژي .

 

       I.     مقدمه

هدف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیر کارکاه­های آموزشی مدیریت مصرف انرژی بر دانش تغییر، نگرش وعملکرد بانوان شرکت­کننده در کارگاه­ مذکور بود. به همین منظور با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته 20 سوالی و توزیع آن بین 110 بانــــــوی شرکت کننده در کارگاه اطلاعات مورد نظر قبل از اجرای آموزش و بعد از آن جمــــع­آوری شد. دراین پرسشنامه از بانوان مذکور درخواست شده بود نظرات خود پیرامون هر ســوال ( که در زمینه چگونگی عملکرد استفاده از انرژی و تجهیزات انرژی بر طراحی شده بود ) را در یک طیف رتبه­ای از 10 تا 100 با فواصل ده­تایی علامت بزنند.

سپس داده­های به دست آمده از این پژوهش وارد نرم افزار SPSS ( نرم افزار تحلیل آماری ) شده و تحلیل­ شدند که در ادامه به آنها پرداختـه می­شود . قبل از تحلیل­، داده­ها از نظر وجود مقادیر پرت  مورد بررسی قرار گرفتند که در نتیجه 10 مورد از افراد حذف و فقط داده­های 100 مورد باقی مانده تحلیل شدند.

اعتبار و راویی پرسشنامه حاضر به ترتیب با استفاده از آلفا و روایی صوری بررسی شدند. ضریب آلفا که میزان همسانی درونی سوال­های ­ یک مقیاس را می­سنجد دارای دامنه­ای بین صفر تا یک است. هر چقدر مقدار این شاخص به  1  نزدیکتر باشد ابزار اندازه­گیری از اعتبار بهتری برخوردار است. مقادیر

 

نزدیک به صفر نیز حاکی از عدم دقت و ثبات ابزار در اندازه­گیری ویژگی مورد نظر است. معمولا مقادیر بزرگتر از  7/0  مطلوب قلمداد می­شود. این شاخص مقدار واریانس ( شاخص اندازه­گیری تفاوت­های فردی )  واقعی بین افراد را که به وسیله پرسشنامـــه اندازه­گیری شده برآورد می­کند. مقدار این ضریب برای پرسش نامه حاضر در مرحله قبل از اجرای آموزش 88/0 و در مرحله بعد از اجرای آموزش  82/0   به دست آمد (مقدار کاهشی که در مرحله بعد از آموزش ملاحظه می­شود ناشی از تداخل حافظه قلمداد می­گردد). با توجه به این شاخص می­توان گفت که در مجموع  80%  از تفاوتهای فردی در خصوص ویژگی مورد نظر اندازه­گیری شده و به عبارتی 80 درصد از واریانس بین افراد واریانس واقعی است. روایی صوری نیز ،

با ارائه پرسش نامه به تعدادی از افراد متخصص و کارشناس در خصوص موضوع و اتفاق نظر آنها در محتوای پرسشنامه تحصیل می­گردد. چنانکه این افراد تایید کنند که این پرسش نامه ویژگی ذکر شده را اندازه گیری می­کند روایی صوری حاصل خواهد شد. در پژوهش حاضر از این روش برای تعیین روایی پرسشنامه استفاده شده است.

    II.     آموزش، زنان و مدیریت مصرف انرژي

زنان به عنوان نيمي از جمعيت جامعه پتانسيــل بالقوه­اي هستندكه با آموزش مناسب در هر زمينه بخصوص مديريت مصرف مي­توانند مروج و انتقال دهنده فرهنگ بهينه­سازي مصرف انرژي وتجهيزات انرژي بر درخانه و جامعه باشند.

امروزه علم خانه­داري و مديريت مصرف خصوصا” درزمينه مديريت خانه و دستگاه­هاي انرژي بر، به  عهده بانوان است و بانوان آموزش ديده و توانمند به استفاده از راهكارهــاي مناسب مديريت مصرف مي­توانند به عنوان الگو، بهترين و درست­ترين نگرش­ها را در خانه و سپس جامعه ايجاد نمايند.   بنابراين توجه به آموزش زنان سبب رشد و تعالي آنان در برقراري ارتباط، كسب مهارت زندگي، برنامه­ريزي­، تصميم­گيري،موقعيت­سنجي، حل­مسائل  درك بهتر شرايط  انتخاب صحيح و تربيت كيفي نسل آينده خواهد شد. لذا براي دست يافتن به چنين مهارتي، توجه به آموزش  بانوان در دوره­های آموزشي بهينه­سازي مصرف انرژي ازمسائل قابل تأمل ومحرز جامعه كنوني ما محسوب مي­شود.[1] جهت تاييد اين ادعا مي­توان بــــه پيشنه طرح­هاي  آموزشي انجام شده در ساير كشورها و ايران  اشاره كرد.

 III.     نگاهي به پيشينه مطالعات و تحقيقات انجام شده

نتايج تحقيقات زيادي در ايران وساير كشورهای جهان نشان داده است با آموزش­های مديريت مصــرف وبهينه سازي مصرف انرژي مي­توان باكمترين هزينه بالاترين ارقام صرفه­­جويي را بدست آورد.

طي يك مطالعه كه به روش آموزش غير مستقيم انجام شده بود، محققان بروشورهايي را براي ساكنين منطقه دونور آمريكا كه درآن شيوه­هاي استفاده صحيـح از دستگاه­هاي برقي خانگي توضيح داده شده بود ، ارسال نمودند. نتايج اين مطالعه نشان داد دريافت­كنندگان بروشورها بين10 الي 18% صرفه­جويي در مصرف انرژي از خود نشان داده و بطور متوسط موفق شده بودند معادل 53 كيلوات برق صرفه­جويي در مصــرف داشته باشند .]1  [2] [

نتايج تحقيقات ديگري در سال­هاي گذشته (مقصود و همکاران 1383-1380) نشان داد اجـراي طرح­هاي آموزش وآگاهسازي براي دانش­آموزان، شناخت، انگيزش و نگرش آنان را در زمينه چگونگی  مصرف انرژي افزايش مي­دهد، علاقه و مسؤوليت­پذيري دانش آموزان را نسبت به ضرورت مدیریت مصرف انرژي افزايش مي­د­هد و مسؤولين مدارس را نسبت به مدیریت  مصرف انرژي ترغيب مي­نمايد.

در همين راستا به يافته­هاي تحقيق مشابه ديگر درخصوص بررسي تـأثیر آموزش بر بانوان  پيرامون مصرف بهينه انرژي آب وبرق درمنازل(دكتر نظيرپور و همكاران 1379 )كه  با روش مستقيم و آموزش توصيه­هاي عملي به بانوان در شهر همدان انجام شــد مي­توان اشاره كرد. جامعه زنان مورد مطالعه در تحقيق مذكور از مناطق مختلف شهر همدان طي مدت 26 هفته ( هر هفته 3 روز به مدت 2 ساعت) آموزش­هاي بسيــار ساده­اي درخصوص تغيير الگوي مصرف انرژي ( آب و برق ) دريافت نموده  ودرپايان هر جلسه از شركت كنندگان درخواست  شده بود  تا آنچه را كه فراگرفته­اند در منزل با اعضاي خانواده خود بكار گيرند. اهم نتايج كلي حاصل از جلسات آموزشي در طرح تحقيق فوق به شرح ذيل اعلام و مستند گرديد :

الگوي مصرف خانوارها بطور عام تغيير محسوسي نشان داده به نحوي­ كه بانوان شركت كننده در دوره آموزش براي تهيه ، تامين و خريد هر يك ازاقلام مصرفي خود دليل منطقي واصولي مستند به هزينه و درآمد خانوار داشتند.(89%)

با تغيير الگوی مصرف خانوار حجم سرانه توليد زباله خانوارها بشدت كاهش يافت ، به نحوي كه در پايان دوره آموزشي سرانه زباله توليدي به كمتر از 700 گرم در روز  رسيد ( 50تا 60% كاهش )

از همه مهم­تر تغيير الگوي مصرف آب ، برق و گاز بود كه به استناد قبض­هاي آبونمان ، خانم­ها درگير نوعي مسابقه بهتر مصرف كردن شده بودند به نحوي كه به تدريج تا پايان دوره آموزشي ، مصرف آنان  به استاندارد مصرف سرانه نزديك شد.(73% )

در پايان دوره آموزشي اكثريت بانوان آموزش ديده به علت رعايت راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي موفق به دريافت جايزه شدند. ]2[

 IV.     وضعيت موجود

با پیشرفت تکنولوژی و توسعه زندگی شهری، استفاده از لوازم انرژی بر خانگی امری اجتناب ناپذیر است. از طرفی رشد روز افزون جمعیت و افزایش واحدهای مسکونی، هر ساله مصرف انرژی در بخش خانگی (غیر مولد) افــزایش می یابد و این رشد متناسب با تولید انرژی نیست.

بیش از 41 درصد کل انرژی و33 درصد برق تولیدی در بخش خانگی مصرف می­گردد و این بخش نسبت بــه بخش­های دیگر در رتبه اول مصرف برق قرار دارد. همچنین بخش خانگی مهمترین سازنده قله­های پیک (سهم 50درصدی) در منحنی بار روزانه مصرف برق در کشــور است. ]3[

يارانه اختصاصي دولت در سال 1385به مقوله انرژي نيز به رقم سرسام‌آور 41 ميليارد دلار رسيده است. این آمار بيانگر يك بحران نهفته در اقتصاد ايران است كه عملا” در آينده نزديك خود را نشان داده و تحقق سند چشم‌انداز 20ساله كشور را با چالش جدي مواجه می کند.

مصرف انرژي در ايران برابر با مصرف انرژي در كشوري با جمعيت ۷۵۰ ميليون نفر است كه از اين ميزان حدود ۳۰ درصد انرژي مصرفي مربوط به بخش ساختمان‌هاي شهري است.بر اساس گزارش‌هاي منتشره، ميزان كنوني مصرف انرژي كشور 70 ميليوني ايران با متوسط رشد اقتصادي 5 درصد با ميزان مصرف انرژي كشور چين با 3/1 ميليارد نفر جمعيت و متوسط رشد اقتصادي 10درصد برابري مي‌كند.

به اين ترتيب با روند كنوني مصرف انرژي ايران بايد در سال‌هاي نه‌چندان دور از يك صادركننده عمده نفت به يك كشور صرفا مصرف كننده تبديل شود و عملا تمام  گاز توليدي نيز به مصرف داخلي برسد.]4[

    V.     طرح­پژوهش­(چگونگي بهينه­سازي درروند مصرف)

تدوين برنامه­­هاي جامع جهت  بهر­ه­وري از انرژي، مستلزم شناسايي كامل وضعيت موجود و تعيين دقيق وضعيت مطلوب آن در جميع جهات براي استفاده كنندگان جامعه از ضروريات است. با توجه به اينكه مصرف گلوگاه تمامي برنامه­ريزی­ها درساير بخش­­­ها نيز خواهد بود. برنامه­ريزي اصولي در مورد آن، همـــه اقدامات انجام شده در قسمت­هاي ديگر را نيز تحت شعاع قرار خواهد داد . اهميت اين مسأله به حدي است كه تاكيد و هشدار مكرر در مورد بهينه­سازي لازم است با ارائه آموزش وآگاهي مناسب به مخاطبان آن صورت گيرد. ]5[

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : ارزیابی اثربخشی کارگاه های آموزشی آشنایی با راهکارهای مدیریت مصرف انرژی ، در ارتقای دانش ،تغییر نگرش و رفتار مصرف انرژی ویژه بانوان