دانلود پایان نامه:آمار


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:آمار

 آزمون t تک نمونه ای وz 
 

1-

 تعدادمیانگینانحراف معیارخطای استاندارد میانگین
s1401.6000.54538.08623

 

 Test Value = 99
 tدرجه ازادیسطح معنی داریمیانگین  اختلافات 
  
s1-1.130E339.000-97.40000 

 

 

 

 

4-

 تعدادمیانگینانحراف معیارخطای استاندارد میانگین
s4402.5500.78283.12378

 

 Test Value = 99 
 tدرجه ازادیسطح معنی داریمیانگین  اختلافات
 
s4-779.23039.000-96.45000

 

 

2-

 تعدادمیانگینانحراف معیارخطای استاندارد میانگین
s2401.3500.53349.08435

 

 Test Value = 99 
 tدرجه ازادیسطح معنی داریمیانگین  اختلافات
 
s2-1.158E339.000-97.65000

 

 

5-

 تعدادمیانگینانحراف معیارخطای استاندارد میانگین
s5403.0750.79703.12602

 

 Test Value = 99 
 tدرجه ازادیسطح معنی داریمیانگین  اختلافات
 
s5-761.18039.000-95.92500

 

 

3-

 تعدادمیانگینانحراف معیارخطای استاندارد میانگین
s3401.7000.93918.14850

 

 Test Value = 99
 tدرجه ازادیسطح معنی داریمیانگین  اختلافات 
  
s3-655.23339.000-97.30000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-

 تعدادمیانگینانحراف معیارخطای استاندارد میانگین
s7401.3750.54006.08539

 

 Test Value = 99
 tدرجه ازادیسطح معنی داریمیانگین  اختلافات 
  
s7-1.143E339.000-97.62500 
6-

 تعدادمیانگینانحراف معیارخطای استاندارد میانگین
s6401.9250.69384.10971

 

 Test Value = 99 
 tدرجه ازادیسطح معنی داریمیانگین  اختلافات
 
s6-884.87139.000-97.07500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-

 تعدادمیانگینانحراف معیارخطای استاندارد میانگین
s11401.6000.98189.15525

 

 Test Value = 99 
 tدرجه ازادیسطح معنی داریمیانگین  اختلافات
 
s11-627.37539.000-97.40000
 

8-تعدادمیانگینانحراف معیارخطای استاندارد میانگین
s8401.7000.82275.13009

 

 Test Value = 99
 tدرجه ازادیسطح معنی داریمیانگین  اختلافات 
  
s8-747.95139.000-97.30000 
12-

 تعدادمیانگینانحراف معیارخطای استاندارد میانگین
s12401.2998.68699.10862

 

 Test Value = 99 
 tدرجه ازادیسطح معنی داریمیانگین  اختلافات
 
s12-899.45039.000-97.70025
9-

 تعدادمیانگینانحراف معیارخطای استاندارد میانگین
s9402.1750.67511.10674

 

 Test Value = 99 
 tدرجه ازادیسطح معنی داریمیانگین  اختلافات
 
s9-907.07939.000-96.82500
13-

 تعدادمیانگینانحراف معیارخطای استاندارد میانگین
s13401.7750.97369.15395

 

 Test Value = 99 
 tدرجه ازادیسطح معنی داریمیانگین  اختلافات
 
s13-631.51939.000-97.22500
10-

 تعدادمیانگینانحراف معیارخطای استاندارد میانگین
s10402.0750.69384.10971

 

 Test Value = 99
 tدرجه ازادیسطح معنی داریمیانگین  اختلافات 
  
s10-883.50339.000-96.92500 

 

 

 

 

 

14-

 تعدادمیانگینانحراف معیارخطای استاندارد میانگین
s14402.65001.21000.19132

 

 Test Value = 99 
 tدرجه ازادیسطح معنی داریمیانگین  اختلافات
 
s14-503.61239.000-96.35000

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

آمار