دانلود متن کامل پروژه ای در مورد جشنهاي ايران باستان

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

زرتشت

January 19th, 2009, 14:51

* نخستين مناسبت در دي ماه جشن‌هاي چهارگانه ديگان است چون در دي ماه چهارروز به نام خدا ناميده مي‌شود. اين جشن‌ها با «اورمزد روز » آغاز مي‌شود و با «دي‌به‌دين» پايان‌مي‌پذيرد.
١- اورمزد و دي ماه : در نخستين روز دي ماه باستاني / ٢٥ آذرماه خورشيدي
٢- دي به‌آذر و دي‌ماه در هشتمين روز دي ماه باستاني/ ٢ دي ماه خورشيدي
٣- دي‌به مهر ودي‌ماه در پانزدهمين روز دي ماه باستاني/ ٩ دي ماه خورشيدي
٤- دي‌به‌دين و دي‌ماه در بيست و سومين روز دي ماه باستاني/١٧ دي ماه خورشيدي
* مناسبت ديگر يادواره درگذشت اشوزرتشت است كه در روز خير(خور) ايزد برابر با يازدهمين روز از دي‌ماه باستاني و پنجم دي‌ماه خورشيدي در سراسر مناطق زرتشتي‌نشين گيتي به ويژه ايران برگزار مي‌شود. اين روز يكي از روزهاي تعطيل ويژه زرتشتيان ايران است.
مناسبت اين يادروز به كوتاهي از اين قرار است:
پيامبر ايران باستان اشوزرتشت پس از پايان رسالت خود كه آموزش راستي و آرامش به انسان‌ها بود، در شهر بلخ به سرمي‌برد. در سن هفتادو هفت سالگي هنگامي‌كه گشتاسب كياني و پسرش اسفنديار فرمانرواي بلخ كه آن زمان از پايتخت خارج شده بودند، فرمانرواي توراني ارجاسب كه دشمن ديرينه ايرانيان بود از فرصت استفاده كرد و توربراتور فرمانده سپاه خود را با لشكري بسيار به ايران فرستاد. لشكر توراني دروازه‌هاي شهر بلخ را با همه دلاوري‌هاي ايرانيان در هم شكستند و هنگامي‌كه اشوزرتشت پيامبر ايراني با لهراسب و گروهي از پيروانش در آتشكده بلخ به نيايش مشغول بودند، با يورش سپاهيان مهاجم همگي جان باختند.
اشوزرتشت گرچه جان به جان آفرين سپرد و از ديده‌ها پنهان گشت، ولي روان پاكش همراه با اندرز و آموزش‌هاي جاودانه‌اش پيوسته زنده ماند. طوري كه پس از هزاران سال نام بلندش بر سرزبان‌ها و فروغ مهرش در درون دل‌هاست.
* مناسبت سوم برگزاري «گهنبار» است كه از روز مهر تا ورهرام ١٦ تا ٢٠ دي ماه باستاني و ١٠ تا ١٤ دي ماه خورشيدي چهره ميديارم گاه خوانده مي‌شود. اين گهنبار ويژه پيدايش جانوران است. ميديارم به چم (معناي) ميانه آرامش است و زماني برگزار مي‌شود كه هنگام آرامش و استراحت كشاورزان و دامداران است.
* روزهاي نبر (نخوردن گوشت) نيز در دي‌ماه عبارتند از :
– ششم دي برابر با ماه روز
– هشتم دي برابر با گوش روز
– پانزدهم دي برابر با رام روز
– بيست و ششم دي برابر با وهمن روز

زرتشت

January 19th, 2009, 14:50

برابر با سالنامه‌ي زرتشتيان، امسال روز سوم آذرماه برابر است با جشن آذرگان، يعني برابري آذر روز با آذرماه؛
برابري اين روز با ماه آن را جشني ساخته است به‌نام « آذرگان» كه آن را « آذرجشن» نيز مي‌گويند. آذر يا آتش در آيين مزديسني، پاك و پاك‌كننده به شمار مي‌رود و از اين نگاه مورد احترام است. توجه زرتشيتان به آتش از لحاظ فروغ و شعاع آن است كه نموداري از فروغ ايزدي است و در هنگام نيايش و ستايش اهورامزدا، آتش و نور را پرستش سوي خود قرار داده‌اند.
نيا را همي‌بود آيين و كيش
پرستيدن ايزدي بود بيش
بدان گه بدي آتش خوبرنگ
چو مر تازيان راست محراب سنگ
نياكان ما در اين روز به آتشكده‌ها مي‌رفته‌اند و ستايش و نيايش اهورامزدا را به جا مي‌آورده‌اند.
به گفته پژوهشگران ، از روزي كه ايرانيان و هندوان در پهنه گيتي شناخته شدند، مردمي‌بودند كه آتش را در پرستشگاه‌هاي خود گرامي‌و بزرگ مي‌داشتند.
به گواهي اوستا و ودا- كتاب مقدس هندوها- سرودهاي آتش هماره در سرزبان‌هاي نياكان پارساي ما بود. در سنگ نوشته‌هايي كه از هخامنشيان به جاي مانده، ديده مي‌شود كه داريوش در برابر آتشدان به ستايش ايستاده است همچنين در روي هزاران سكه پادشاهان روزگاران پيش، آتشدان ديده مي‌شود.
پس از چيره شدن تازيان بر ايران و چندين سده پس از آن، باز در سراسر ايران آتشكده‌ها روشن بود، يا آن گونه كه نويسندگان پيش نوشته‌اند برخي از آن‌ها خاموش و ويران و برخي ديگر مسجد شدند.
آتش در دين هاي ديگر نيز مقدس بوده است. به طوري كه مي‌دانيم حضرت موسي در كوه «طور» شعله‌ي آتش را از دور مشاهده كرد و از ميان آتش نداي الهي را شنيد و به مقام پيامبري رسيد.
در قرآن مجيد نيز ضمن بيان قدرت خدا و شرح نعمت‌هاي او، به اهميت آتش اشاره مي‌كند؛ بدين مضمون كه : « خداوند متعال چنان خدايي است كه قرار داده است براي شما از درخت سبز آتش را كه شما از آن حرارت و روشنايي به دست مي‌آوريد و گرم مي‌شويد.»
در ايران باستان، آتش داراي اهميت و تقدس بوده و احترام و ارزش در خور خويش را داشته است، در اوستا از آتش به عنوان يك پديده‌ اهورايي ياد شده و داور ميان نيكوكاران و دروغكاران است.
يسناي شصت و دوم يكي از نمونه‌ها به شمار مي‌رود، در خرده اوستا نيز نقش اساسي دارد. در خرده اوستا همراه با دو بند از سرودهاي گات‌ها به عنوان « آتش نيايش »انتخاب شده است و در همه آيين‌هاي شادي مانند سدره‌پوشي، گواه‌گيري، جشن ها و گشايش ساختمان‌ها، توسط موبد سراييده مي‌شود. آتش نيايش در حقيقت سرود شادي و شادماني است و از قديم پس از افروختن آتش، خوانده مي‌شده است.
يسناي ٦٢ متني بسيار قديمي‌اوستايي ست كه درباره آتش است. در اساطير ايراني آتش هفتمين آفرينش مادي خداوند است. نخست آسمان، دو ديگر آب، سديگر زمين، چهارم گياه، پنجم گوسفند، ششم مردم و هفتم آتش كه درخشش او از روشني بيكران، از جاي هرمز است

 • نخستين مناسبت در ماه مهر آغاز سال تحصيلي است كه به همين مناسبت « مهرماه و آغاز پاييز » را « بهار» دانش نام نهاده‌اند. به گفته برخي از پژوهشگران، دليل آغاز سال تحصيلي در مهرماه نيز همزماني آن با جشن مهرگان بوده كه اهميتي همچون نوروز داشته است. و به دليل فروشكوه و خجستگي اين جشن، ماه مهر را آغاز سال تحصيلي قرار داده‌اند.
  * جشن مهرگان مناسبت ديگر اين ماه است كه از روز دهم يعني برابري مهرروز و مهرماه آغاز مي‌شود. اين جشن در روزگاران ديرين در نخستين روز از پاييز برگزار مي‌شد.
  مهرگان پس از نوروز بزرگ‌ترين جشن ايراني و هندي است اين آيين، در ستايش ايزد«ميثره» يا « ميترا »و بعدها «مهر» است كه از مهر روز آغاز شده تا رام روز به اندازه‌ي شش روز ادامه دارد.
  « مهريشت» نام بخش بزرگي در اوستا است كه در بزرگداشت و ستايش اين ايزد بزرگ و كهن ايراني سروده شده است. مهريشت، دهمين يشت اوستا است و همچون فروردين يشت، از كهن‌ترين بخش‌هاي اوستا به‌شمار مي‌آيد.مهريشت از نگاه اشاره‌هاي نجومي‌و باورهاي كيهاني از مهم‌ترين و ناب‌ترين بخش‌هاي اوستا است و كهن‌ترين سند درباره‌ي آگاهي ايرانيان از كروي بودن زمين، بند ٩٥ همين يشت است. از مهريشت تا به امروز ٦٩ بند كهن و ٧٧ بند افزوده شده از دوران ساسانيان، به جامانده است.
  در بخشي از مهريشت آمده است:
  مي‌ستاييم مهردارنده‌ي دشت‌هاي پهناور را،
  او كه به همه‌ي سرزمين‌هاي ايراني،
  خانماني پر از آشتي، پر از آرامي‌و پر از شادي مي‌بخشد.
  * روز دهم مهرماه روز سالمندان نيز هست و به اين مناسبت زرتشتيان نيز از كهن‌سالان و كساني كه كوله‌باري از تجربه‌هاي تلخ و شيرين را بر دوش مي‌كشند و به اين دليل پشتشان خميده شده است، سپاسگزاري مي‌كنند و اين سرمايه‌هاي پربار را ارج مي‌نهند.
  * در تقويم‌هاي امسال روز عيد فطر نيز همزمان با دهم مهرماه اعلام شده است.
  * در اين ماه گهنبار چهره « اياسرم‌گاه» نيز برگزار مي‌شود. روز آغاز اين گهنبار از بيستم مهرماه يعني اشتادايزد است و تا ٢٤ مهرماه كه انارام روز است، ادامه دارد. درباره اين چهره گفته‌اند:
  اياثرم يا اياسرم ( Aya – threm) آغاز فصل سرما- كاشت محصولات زمستاني، اين گهنبارگاه آفرينش گياهان است و از روز اشتاد تا انارام ايزد يعني از روز بيست‌وششم تا سي‌ام مهرماه زرتشتي (بيستم تا بيست و چهارم ‌مهرماه در گاهشماري رسمي) برپا مي‌شود. اين گهنبار، با چهره پيشين ٣٠ روز فاصله دارد. اياسرم‌گاه زماني است كه چوپانان با گله خود پيش از آمدن سرما، از چراگاه‌هاي تابستاني به خانه باز مي‌گشتند.
  * روزهاي نبر كه زرتشتيان از خوردن گوشت جانوراني نظير گوسفند، گاو، شترو مرغ خودداري مي‌كنند نيز از اين قرار است:
  ششم مهرماه برابر با ماه روز
  هشتم مهرماه برابر با گوش روز
  پانزدهم مهرماه برابر با رام روز
  بيست و ششم مهرماه برابر با وهمن روز

مهر به چم (معناي) دوستي و پيمان است، پس بيراه نيست كه جشن مهرگان نيز در شمار جشن‌هاي والا و پرارجي همچون نوروز و سده بوده است همچنان نيز ارزش و شكوه خود را دارد. و برگزاري آن از دير و دور در شمار شايسته‌ها و بايسته‌ها بوده است .

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه ای در مورد جشنهاي ايران باستان

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید