دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته الهیات با موضوع حج از ديدگاه قرآن

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته الهیات با موضوع حج از ديدگاه قرآن را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 حج از ديدگاه قرآن

 براي دريافت كارشناسي

مقدمه ………………………………… 1

تبيين موضوع …………………………… 3

اهميت و ضرورت موضوع ……………………. 3

پيشينه موضوع ………………………….. 4

پرسشها وفرضيات ………………………… 5

چكيده ………………………………… 6

فصل اول : حج از نظر لغوي واصطلاحي انواع آن

حج در لغت …………………………….. 8

حج در اصطلاح …………………………… 9

شرافت زماني حج…………………………. 9

اهميت و آثار حج ……………………….. 10

انواع و اقسام حج و عمره ………………… 13

تمتع از نظر لغوي واصطلاحي ……………….. 14

كيفيت حج تمتع …………………………. 14

حج افراد ……………………………… 17

حج قران……………………………….. 18

عمره مفرده و تمتع ……………………… 18

عمره از نظر لغوي و اصطلاحي ………………. 19

عمره مفرده و اعمال آن ………………….. 20

ميقات احرام عمره مفرده …………………. 20

فرق عمره مفرده با عمره تمتع …………….. 21

نتيجه ………………………………… 22

فصل دوم : سيماي حج از ديدگاه قرآن

مقدمه ………………………………… 24

واژه حج در قرآن ……………………….. 24

تاريخ مكه …………………………….. 27

نامهاي مكه: …………………………… 29

 • مكه ………………………………… 29
 • بكه ………………………………… 29
 • بيت العتيق ………………………….. 30
 • بيت المعمور …………………………. 30
 • مسجد الحرام …………………………. 31
 • بيت الحرام ………………………….. 32
 • ام القري ……………………………. 33
 • بلد الامين …………………………… 34

دليل پيدايش كعبه ………………………. 34

تاريخچه مبناي كعبه …………………….. 35

زمان ساختن بناي اوليه كعبه ……………… 39

وجوب و ضرورت حج………………………… 41

آياتي در مورد ادله وجوب حج و عمره ……….. 41

مستطيع كيست؟ ………………………….. 43

 • استطاعت مالي ………………………… 44
 • استطاعت عقلي ………………………… 44
 • استطاعت بدني ………………………… 45
 • استطاعت زماني………………………… 45
 • استطاعت امنيت ……………………….. 45

دعوت به حج اكبر ……………………….. 49

محرمات

مقدمه ………………………………… 52

محرمات احرام ………………………….. 52

1- فلسفه صيد ………………………….. 53

كفاره صيد و شكار بر فرد محرم ……………. 55

حكم شكار كردن حيوانات دريايي و صحرايي ……. 57

حكم شكار بعد از احرام ………………….. 59

2- حكم جدال وفسوق كردن …………………. 60

كفاره جدال ……………………………. 60

 3- حرمت مباشرت…………………………. 61

قرآن اثر اجتناب از محرمات را چنين بيان كرده . 62

واجبات

مقدمه ………………………………… 66

طواف …………………………………. 67

احكام طواف ……………………………. 67

سعي صفا و مروه ………………………… 68

احكام صفا و مروه ………………………. 70

عرفات ………………………………… 71

وقوف در مشعرالحرام …………………….. 73

رمي جمرات …………………………….. 76

قرباني ……………………………….. 78

فلسفة قرباني ………………………….. 78

 • كمك رساني به اهل حجاز يك اصل مي باشد. ….. 79
 • قرباني از شعائر الهي است. ……………. 79
 • كمك به مستمندان و سيركردن آنها ………… 80
 • رسيدن به تقواي الهي ………………….. 81

حلق و تقصير كردن ………………………. 82

فضيلت حلق …………………………….. 83

حكم حلق و زمان آن ……………………… 84

نتيجه ………………………………… 85

فصل سوم : فلسفه حج

مقدمه ………………………………… 88

1- فلسفه فردي و معنوي

مقدمه ………………………………… 90

بعد معنوي حج ………………………….. 91

حج و كسب معرفت ………………………… 92

انسان و خودسازي ……………………….. 93

عبادت حج، عبادتي بي رياست……………….. 96

بعد معنوي مناسك و اعمال حج و تأثير آن بر فرد 97

بعضي از اسرار حج ………………………. 99

اسرار صفا و مروه ………………………. 99

راز طواف كردن …………………………. 99

سرحلق ………………………………… 100

نتيجه ………………………………… 103

2- فلسفه اقتصادي

بعد اقتصادي حج ………………………… 105

اهداف و آثار تجاري و اقتصادي حج …………. 107

ديدگاه قرآن نسبت به بعد اقتصادي حج ………. 109

ديدگاه قرآن در مورد واژه منافع و نظر مفسران در آن مورد   112

قرباني عامل تقويت كننده اقتصاد جوامع اسلامي .. 114

قرباني عامل برآوردن نياز فقيران …………. 117

نتيجه ………………………………… 119

3- فلسفه اجتماعي

مقدمه ………………………………… 121

ويژگيهاي اجتماع حج …………………….. 122

محتواي اجتماعي حج و آثار آن …………….. 123

ديدگاه قرآن نسبت به اجتماعي بودن حج ……… 125

خانه خدا متعلق به مردم است………………. 126

قيام جهان شمول اجتماعي مسلمانان در پرتو حج .. 128

امنيت اجتماعي مسلمانان …………………. 130

حج تراكم قوه متكثره در نقطه واحده است. …… 131

نتيجه…………………………………. 133

نتيجه گيري كلي ………………………… 134

فهرست منابع …………………………… 135

 

مقدمه

شناخت صحيح مسائل حج به عنوان بخش عمده‌اي از آيات قرآني، معارف، احكام و فقه اسلامي ضرورتي است كه همواره مورد توجه مجامع مختلف قرار گرفته است و اين خود فرصتي است كه بيشتر به مسائل آن بپردازيم.

بنابراين در قرآن هم سوره اي به اين نام يعني، حج وجود دارد و درچند سوره ديگر از قرآن به مسائل مربوط به آن پرداخته از جمله : بقره،آل عمران، ابراهيم و…

همچنين نزديك سيصد آيه در مورد حج و داستان حضرت ابراهيم (ع) وجود دارد كه ما در اين تحقيق قسمتي از آنها را همراه با تفاسير و نظرات نويسندگان بيان مي كنيم.

اما يكي از وظايف مهم ما، قضيه آشنا كردن مردم است به مسائل حج، آدمي بسيار مي بيند كه به حج مي روند، زحمت مي كشند ، لكن مساله حج را نمي دانند.

البته عمده ترين مشكلي كه در مورد اين عبادت وفرضيه مهم وجود دارد با اين كه مومنان با اين عبارت الهي،آشنايي ديرينه دارند، و هر سال با حضور شورانگيز از سراسر عالم، زنگار دل، با زلال زمزم توصيه مي‌زدايند، وبا حضرت دوست تجديد ميثاق مي‌كنند، و اگر چه ميراث ادب فرهنگ ما، مشحون از آموزه هاي حيات بخش حج است،اما هنوز ابعاد بي‌شماري از اين فرضيه مهم ، ناشناخته و مهجور مانده است.

بنابراين در اين پروژه به كمك استاد بزرگوار جناب آقاي محمدي در حد وسع خود سعي كرده ام كه تقريباً به گوشه اي از مسائل واعمال آن بپردازيم هر چند كه به خاطر كثرت مطالب و گستردگي آن نمي توان همه را بررسي كرد، اما اميدواريم كه توانسته باشم به بهتر شناختن اين عبادت بزرگ كمكي كرده باشيم.

اين تحقيق شامل سه فصل مي باشد؛

فصل اول حج از نظر لغوي و اصطلاحي بحث شده و انواع حج و عمره هم بررسي شده است.

در فصل دوم كه سيماي حج از ديدگاه قرآن مي باشد تقريباً آيات قرآن را تا حدودي موردبررسي و دسته بندي قرار داديم همچنين آيات مربوط به بناي كعبه و تاريخچه آن و آيات مربوط به محرمات وواجبات حج نيز در اين فصل بحث شده است.

و اما در فصل سوم، اين فصل فلسفه حج مي‌باشد كه فلسفه اجتماعي ،اقتصادي و فردي معنوي را به رشته تحرير درآورده، همچنين آياتي كه مربوط به آنها درقرآن بيان شده آنها را جمع آوري كرده و در مباحث مربوط به خودشان جاي داده شده است.

ودر آخر هم يك نتيجه گيري كلي از همه مباحث تحقيق به عمل آمده است.

اميد به اين كه توانسته باشم اين عبادت بزرگ را كه اسلام و قرآن به آن اين قدر اهميت داده اند،با استناد به قرآن تا حدي براي همه روشن ومبرهن گردد.

چكيده

حج از ديدگاه قرآن داراي جايگاه خاصي مي‌باشد و داراي فلسفه و احكام و مناسك معيني مي‌باشد كه در فصول سه گانه اين پروژه به چشم مي‌خورد.

در فصل اول حج از نظر لغوي و اصطلاحي بحث شده و معلوم شد كه معناي لغوي حج يعني قصد زيارت و آهنگ مي‌باشد و معناي اصطلاحي آن انجام مناسك خاص در زمان و مكان خاص مي‌باشد.

و نيز اشاره شد كه جج داراي انواعي همچون تمتع، قِران و افراد است.

فصل دوم سيماي حج از ديدگاه قرآن است در اين فصل به تاريخچه بناي كعبه و اهميت آن واصل وجوب حج پرداخته وسپس آيات اعمال و مناسك ، محرمات مانند :جدال وفسوق، صيد وشكار كردن و… مي‌باشد.

در دنباله نيز به واجبات حج شامل طواف، قرباني كردن، سعي وصفا ومروه و.. پرداخته شده است.

فصل سوم : فلسفه حج مي‌باشد كه در اين قسمت ابتدا به فلسفه فردي، معنوي، اجتماعي و اقتصادي آن پرداخته شده است.

در بخش اول آن خودسازي و تقريب به خدا وبعضي از اسرار اعمال بحث شده .

در بخش دوم كه اجتماعي مي‌باشد در مورد هماهنگي و وحدت ويكپارچگي مسلمانان مي‌باشد.

در بخش سوم كه در مورد فلسفه اقتصادي حج مي‌باشد اين طور به نظر مي‌رسد كه حج باعث رشد ورونق مادي و اقتصادي مي‌باشد و در جوامع اسلامي حج، حافظ منافع دنيوي و اخروي امتهاي اسلامي مي‌شود.

تبيين موضوع

حج يك عمل ديني است كه قرآن كريم در مورد ابعاد ومسائل مختلف آن سخن گفته در اين پژوهش در مورد ابعاد مختلف حج از جمله مناسك، احكام، و فلسفه حج وديگر اهداف آن از ديدگاه قرآن بحث شده است.

بنابراين در اين تحقيق از ديدگاه قرآن بحث مي‌كنيم نه از ديدگاه ديگران.

البته نظرات مفسران را در مورد آيات و همچنين از كتابهاي ديگر از جمله: صهباي حج جوادي آملي، حج در قرآن محمد علوي مقدم و … نيز استفاده شده تا مطلب روشن تر شود.

اهميت و ضرورت موضوع:

ابعاد ومسائل مختلف حج داراي ضرورتي اساسي است زيرا:

حج يكي از ضروريات اسلام مي باشد و يكي از اساسي ترين فرايض و از مهمترين فروع دين مي باشد. و حج آثار بي شماري بر حيات معنوي و فردي واجتماعي جامعه اسلامي دارد كه در قرآن ابعاد مختلف آن مطرح شده است و همچنين براي حج گذار پاداش زيادي مي باشد همچنان كه براي هر كدام از عبادات و فريضه‌هاي ديني، گذشته از اثرات تربيتي، اخلاقي و اجتماعي كه در انجام تك تك آنها نهفته است، در منابع و مصادر اسلامي از زبان پيامبر و معصومين عليهم السلام اجر و ثوابهايي نيز براي هر كدام از آنها ذكر شده كه مسلمانان در طول سال بنا به عشق و علاقه خود جداي از اعمال واجبي كه شبانه روز به عهده آنها است به انجام برخي از آنها مبادرت ورزند تا بدين وسيله تقرب به خداوند متعال را فراهم نموده و با دستي پر،راه بهشت را براي خود هموار كنند.

بديهي است كه ميزان ونوع پاداش ها براي هر يك از اعمال ديني از ويژگي خاصي برخوردار است . فريضه مقدس حج كه يكي از اركان اسلام مي‌باشد و در طول عمر فقط يك بار انجام آن بر هر فرد مسلمان واجب مي‌شود ، تبلوري است كه همه احكام و عبادات وصورتي است كه مجسم از اسلام،به گونه اي كه درآن ،نماز و راز ونياز با خدا، امساك و خودداري از بسياري از كارها، هجرت ودوري از وطن، جهاد با نفس، صرف مال، گذشتن از لذتها، تحمل بسياري از سختي‌ها و شدايد وكارهاي ديگري كه تنها در حين انجام اين فريضه مقدس مي‌توان آنها را درك و توصيف كرد، وجود دارد.

در مورد اهميت و ثواب اين سفر معنوي روايات زيادي از ائمه معصومين نقل شده است امام علي(ع) درباره فضيلت حج و عمره مي‌‏فرمايند :بهترين وسيله اي كه سالكان براي رسيدن به خدا بدان جنگ مي‌زنند، ايمان به اوپيامبرش در راه او .. وزيارت خانه او در حج وعمره است؛ همانا حج و عمره فقر را از ميان برمي‌دارد و گناه را مي ريزد:

« ان افضل فاتوسل به المتوسلون الي الله سبحانه و تعالي الايمان به ورسوله والجهاد في سبيله … وحج البيت واعتماده فإنها ينفيان الفقر و يرخصان الذنب…»

پيشينه موضوع

با توجه به اين كه حج اززمان حضرت آدم (ع) آغاز شد و در زمان حضرت ابراهيم (ع)‌به عنوان سنت وشريعتي فراگير مطرح شد ولي در زمان پيامبر اسلام (ص) در سال ششم بعثت به امر خداوند و نه در اسلام احيا و مردم بدان فراخوانده شدند. پس از آن به همين منوال ادامه داشته و نخستين بار قرآن و بعد روايات و بعد كتب بسياري زيادي در طول تاريخ راجع به احكام و ابعاد حج نوشته شده است كه به عنوان نمونه مي‌توان از كتبي مثل صهباي حج از جوادي آملي، حج در قرآن و حديث از محمد ري شهري و اسرار و مناسبك حج از محمد تقي حكيم و .. ياد كرد.

پرسشها

 • حج از نظر لغوي و اصطلاحي تعريف كنيد؟
 • سيماي حج در قرآن چگونه ترسيم شده است؟
 • فلسفه فردي و اجتماعي حج چگونه در قرآن بيان شده است؟

فرضيات

 • حج مجموعه‌اي از اعمال خاص از طرف خداوند متعال براي سيردادن انسان از حاكم خاكي به عالم انس با خدا و فرشتگان مي‌باشد.
 • حج مظهر تحقق همه معارف است و داراي فلسفه اجتماعي و فردي و معنوي است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته الهیات با موضوع حج از ديدگاه قرآن

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید