دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تحليل پوششي داده ها


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تحليل پوششي داده ها را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 1-1)مقدمه و تاريخچه اي از تجليل پوششي داده ها (DEA)

تحليل پوششي داده ها تكنيكي براي محاسبه كارايي نسبي مجموعه اي از واحدهاي تصميم گيرنده (DMU) كه با استفاده از برنامه ريزي رياضي انجام مي گيرد. عبارت نسبي به اين دليل است كه كارايي حاصل نتيجه مقايسه واحدها با يكديگر است در اصل تحليل پوششي داده ها به مشخص كردن واحدهاي تصميم گيرنده كارا و ناكارا با تعيين مقدار كارايي آنها به مقايسه واحدهاي تصميم گيرنده مي پردازد وقتي مي گوئيم واحد تصميم گيرنده كاراست يعني اين واحد خوب عمل كرده و از منابع به خوبي استفاده مي‌كند.

در تئوري اقتصاد خرد رفتار اقتصادي واحدهاي تصميم گيرنده مورد مطالعه قرار مي گيرد بر همين اساس، تابع توليدي بر پايه ارتباط بين ورودي ها و خروجي هاي واحد تصميم گيرنده بيان مي شود.

در اقتصاد خرد تابع توليد، فرآيندهاي تبديل ورودي ها به خروجي ها را نشان مي دهد و حداكثر مقدار خروجي را از تركيبات مختلف ورودي ها ارائه مي دهد.

مسئله اي كه وجود دارد اين است كه معمولا تابع توليد در دسترس نيست و توليد متناظر با هر فعاليت مجهول است بنابراين وقتي كه مجموعه‌اي از مشاهدات (ورودي ها و خروجي ها) موجود باشد مي توان يك تابع توليد تجربي به دست آورد.

در تمام مطالعات تجربي براي تخمين تابع توليد روش هاي متفاوتي وجود دارد كه هر يك داراي نقش مهمي هستند. دو روش اساسي براي تخمين تابع توليد عبارتند از روش هاي پارامتري و روش هاي غير پارامتري روش هاي پارامتري كه در اين روش يك پيش فرض اوليه براي تابع توليد در نظر گرفته مي شود سپس با استفاده از تكنيك هاي مناسب در صدد تخمين پارامترهاي اين تابع پيش فرض هستيم.

از روش هاي پارامتري مي توان روش كاپ داگلاس  و روش رگرسيون خطي نام برد.

تحليل پوششي داده ها بر اساس روش هاي غير پارامتري شامل مدلهايي بر اساس نوعي برنامه ريزي خطي مي باشد. برخلاف روش هاي پارامتري كه هدفشان بهينه سازي يك سطح رگرسيون در بين تمام مشاهدات است، DEA روي هر يك از مشاهدات بهينه سازي انجام مي دهد. در روش هاي پارامتري كه هدفشان بهينه سازي شده يك سطح رگرسيون در بين تمام مشاهدات است DEA روي هر يك از مشاهدات بهينه سازي انجام مي دهد.

در روش هاي پارامتري، معادله رگرسيون بهينه براي تمام واحدهاي تصميم گيرنده در نظر گرفته مي شود و براي تحليل با استفاده از اين روش نياز به شكل تابعي معادله رگرسيون تابع توليد مي باشد.

 اگر در DEA، با ايجاد مرزكارايي و با اين ويژگي كه هر واحد تصميم گيرنده روي و يا زير اين مرز قرار دارد، مي توان ماكزيمم اندازه كارائي هر يك از واحدها نسبت به اين مرز را سنجيد يعني هر واحدي كه روي مرز قرار گيرد، واحدي كار است زيرا داراي بيشترين خروجي ممكن به ازاي ورودي هايش مي باشد و در غير اين صورت زير مرز كارايي است و ناكارا مي باشد.

فارل  براي اولين بار در سال 1957 روش هاي غير پارامتري را براي تعيين كارايي مطرح كرد و كار او در سال 1978 در پايان نام دكتراي رودز توسط چارنز  و كوپرو رودز تعميم يافت و تحت عنوان تحليل پوششي داده ها DEA نام گرفت، رودز در اين مقاله پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس آمريكا را مورد ارزيابي و مطالعات خود را با همكاري چارنز كوپر تحت مدلي به نام CCR معروف است ارائه داد آنها تحليل اوليه فارل را كه در حالت يك خروجي- چند ورودي مطرح شد به حالت چند ورودي چند خروجي تعميم دادند. بعد از آن در سال 1984 روش DEA توسط بنكر، چارنز و كوپر تحت مدلي به نام (BCC) توسعه يافت علاوه بر دو مدل CCR و BCC مدلهاي ديگري نيز در DEA مطرح گرديد.

(1-2) مفهوم كارايي

كارايي يك واحد حاصل مقايسه ورودي هاي آن واحد با خروجي هايش مي باشد ساده ترين حالت وقتي است كه فقط يك ورودي و يك خروجي داشته باشيم، در اين صورت كارايي به صورت زير تعريف مي شود.

در حالتي كه واحدهاي تصميم گيرنده چند ورودي و چند خروجي دارند كارايي را نمي توان از رابطه بالا به دست آورد در اين حالت كارايي به شكل زير تعريف مي گردد:

كارايي =

در حالتي كه واحدهاي مورد ارزيابي بيش از يك واحد باشند براي مقايسه يك واحد با واحدهاي ديگر مي توانيم خروجي ها و ورودي هاي اين واحد را با تركيب خطي از ورودي ها و خروجي هاي ساير واحدها مقايسه كنيم كه يك واحد تصميم گيرنده مجازي در ارزيابي اين واحد به دست مي آيد كه ورودي ها و خروجي هايش به ترتيب تركيب خطدانلود ي از ورودي ها و خروجي هاي واحدهاي تصميم گيرنده مي باشد.

با توجه به تعريف كارايي كه ذكر شد داريم:

تعريف ورودي: ورودي عاملي است كه با افزايش آن و حفظ تمام عوامل ديگر كارايي كاهش يافته و با كاهش آن و حفظ تمام عوامل ديگر كارايي افزايش مي يابد.

تعريف خروجي: خروجي عاملي است كه با كاهش آن و حفظ تمام عوامل ديگر كارايي كاهش يافته و با افزايش آن و حفظ تمام عوامل ديگر كارايي افزايش مي يابد.

اگر دو واحد تصميم گيرنده (DMU) با ورودي هاي يكسان داشته باشيم به طوري كه خروجي هاي واحد دوم حداقل همان خروجي در واحد اول باشند ولي حداقل يك مقدار خروجي در واحد دوم بزرگتر از خروجي هاي متناظر واحد اول باشد واحد اول كارا نخواهد بود.

همچنين اگر دو واحد تصميم گيرنده داشته باشيم با مقدار خروجي هاي يكسان به طوري كه ورودي هاي واحد دوم حداكثر همان ورودي هاي واحد اول باشند ولي حداقل يك مقدار ورودي در واحد دوم كوچكتر از ورودي متناظر درواحد اول باشد در اين صورت واحد اول كارا نخواهد بود.

مي توان مطلب فوق را براي دو واحد تصميم گيرنده DMU2 , DMU1 كه داراي m ورودي s خروجي هستند به صورت زير بيان كرد:

ورودي هاي واحد اول :

ورودي هاي واحد دوم :

خروجي هاي واحد اول                

خروجي هاي واحد دوم

حال بردارهاي () متناظر ورودي ها و خروجي هاي و متناظر ورودي ها و خروجي هاي در نظر مي گيريم.

اگر نابرابري اكيد حداقل براي يك مولفه برقرار باشد گوئيم واحد تصميم گيرنده دوم واحد تصميم گيرنده اول را مغلوب مي‌كند و يا واحد دوم بر واحد اول غالب است و در اين صورت مي گوئيم واحد اول در مقايسه با واحد دوم ناكاراست.

بخش اول

1-خط عضو اصلي يك راه آهن

به سه زبان مهم بين المللي (انگليسي- آلماني و فرانسه) به ترتيب راه آهن را
(EISEN bahn)- Rail road- Rail way كو Chemin de fer مي نامند.

در حدود 160 سال از عمر آن مي گذرد ولي هنوز نه تنها از اهميت آن كاسته نشده بلكه روز به روز با ارزش و عظمت آن افزوده مي شود.

اساس خط از ابتدا تا كنون تغيير چنداني نكرده و دوريل همچنان بموازات همديگر راه آهن كشورها را مي سازند، در حالي كه ديگر قسمت هاي راه آهن از جمله آلات ناقله كه روي ريلهاي موازي مي غلتند دستخوش تحولاتي محسوس و ملموس براي استفاده كنندگان شده است.

اين تحولات و پيشرفت هاي محسوس در امر آلات ناقله كه حاصل زحمات شبانه روزي متخصصين كشورها است در سرعت- بار مفيد واگن- تامين نيروي برق- طراحي بدنه و راحتي قسمت هاي داخلي واگن تجلي پيدا كرده است.

در حقيقت كمتر كسي توجهي به ريلهاي بي حركت و بي صدا كه روي زمين گسترده‌اند دارد و در حالي كه قطارهاي سريع السير و راحت و لكومتيورهاي نيرومند همواره طرف توجه مي باشد و اما نبايد فراموش كرد كه موفقيت هاي حاصله در بخش آلات ناقله بدون توجه به پيشرفت هم آهنگ و موزون در خط ممكن و ميسر نخواهد شد.

معمولا خط هزينه اي معادل تا كل سرمايه گذاري ثابت راه آهن دارد.

خط همواره در معرض تنش هاي شديد ناشي از قطارهاي مسافري سريع السير و باري سنگيني قرار مي گيرد.

اول آنكه وزن وسيله نقليه را تحمل مي كند و دوم آنكه همزمان آن وسيله را هدايت مي كند.

نيروهاي عمودي و افقي همزمان در اثر حركت يك وسيله نقليه در خط ايجاد مي شود. و لازم است نتايج آن نيروها در وضعيت استاتيك و ديناميك مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد. آنچه مسلم است مجموعه خط از ريل و تراورس و با لاست تشكيل شده و نيروهاي وارده را پس از جذب و هم آهنگي بزيرسازي منتقل مي كند.

عضو اصلي در خط همانا ريل است كه هر دو وظيفه تحمل بار وسيله نقليه و هدايت آن را اساساً به عهده دارد. بار وارده از چرخ در جهت توزيع نيروها در سطح بيشتر و انتقال آن به بالاست و زير سازي بين تراورس تقسيم مي شود.

ريلها و تراورس ها به وسيله پيچ ها و پا بندي همديگر بسته شده و سازه واحدي به نام بست خط يا (Panel) را به وجود مي آورند. اين سازه داراي يك نوع طبيعت است كه در برابر نيروهاي افقي و عمودي حاصله از حركت قطارها و تغييرات درجه حرارت محيط مقاومت و پايداري مي كند.

دانلود پایان نامه تحلیل پوششی داده ها