دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع اشعه X (اشعه ایکس)


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع اشعه X (اشعه ایکس) را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مقدمه

حفاظت و تأمين جان انسان در هر اجتماع و حفظ سرمايه هاي ملي در هر كشور از بدو تجمع انسانها مورد توجه رهبران و دولتمردان در هر جامعه بوده و غفلت از آن موجب اضمحلال اقوام و جوامع گرديده است. كه در هر عصر و زماني اين اقدامات تاميني بنا به مقتضاي پيشرفتهاي علمي در تشخيص و ارزيابي نوع خطر اعمال شده است.

اساس و زيربناي اقدامات، حفاظتي است كه معمولاً در سطح يك كشور در سازمان دفاع غيرنظامي هر مملكت متمركز مي‎شود و سازمانهاي نظامي نيز به طور اخص و جداگانه بنا به گسترش يگانهاي تحت امر اين اقدامات را به اجرا مي گذارند. اين اقدامات شامل آموزش پرسنل و مردم در زمينه حفاظت شخصي و استفاده از سيستم هاي امنيتي در مكانهاي موردنياز مي‎باشد. ما اعتقاد داريم امنيت بايد اساساً برخود مردم و نه بر ماشين متكي باشد بر اين اعتقاد فلسفة محصولات كمپانيهاي سازنده پيوسته در پي طرح ابزاري بوده كه بهترين پيوند را با نيازهاي فردي امنيتي داشته باشد و امكان بازرسي چمدانهاي و بسته هاي مسافري با دستگاه اشعه X را جهت افزايش امنيت خطوط هوايي ايجاد كرده است در اين گزارش دستگاه اشعة X مورد بررسي قرار گرفته است كه در مبادي فرودگاهي و گمركات و ادارات پست استفاده گرديده است.

 فصل 1

توليد اشعه

1-1- توليد اشعه X

در سال 1985 هنگاميكه ويلهلم كنراد رونتگن استاد دانشگاه وورتسبورگ مشغول مطالعه در خواص اشعه كاتوديك بود پديدة تازه اي توجه او را به خود جلب كرد وقتي كه جريان از لوله كروكس مي گذشت قطعه پلاتينو سيانور باريم كه در مجاورت آن قرار داشت فلوئور سانس سبز رنگ پيدا كرد و با پوشاندن جدار لوله باز اين پديده مشاهده مي گشت.

چون هيچگونه نور مرئي و اشعه كاتوديك به قطعه مزبور نمي رسيد رونتگن نتيجه گرفت كه پيدايش فلوئور سانس در اثر تابش اشعة نامرئي كه تا آنموقع شناخته نشده بود و به اين جهت آن را اشعه (X-RAY) ناميد. رونتگن ضمن آزمايشهاي مكرر تعدادي از خواص اين اشعه را كشف و نتيجة مطالعات خود را به انجمن پزشكي وورستبورگ به شرح زير گزارش داد:

  • اشعه X نامرئي است و به خط مستقيم سير مي كند و در ميدان الكتريكي يا مغناطيسي منحرف نمي گردد.
  • در بعضي اجسام خاصيت فلوئورانس ايجاد مي نمايند و صفحه عكاسي را نيز متاثر مي سازد.
  • از اغلب اجسامي كه براي نور مرئي حاجب است عبور مي كند و ضمن عبور از هوا يا گاز ها توليد جفت يون مي نمايد.

بلافاصله پس از كشف اشعه X بوسيله رونتگن امكان از آن را در پزشكي مطرح گرديد و در همان سال مقالات متعددي راجع به موارد استعمال آن در پزشكي انتشار يافت.

مطالعات دربارة خواص اشعه X بوسيله ساير محققين دنبال شد و ماهيت ارتعاشي آن با تشكيل طيف و ساير خواص نوري به اثبات رسيد. بعدها با استفاده از نظريه كوانتاي پلانك و تئوري انيشتين، چگونگي توليد و انتشار اشعه X و تشگيل طيف اتصالي و مختص آن تعبير و تفسير گردد.

هنوز يكسال از كشف اشعه  X نگذشته بود كه گزارشهايي دربارة تاثير آن بر پوست بدن و سرخي شبيه سوختگي با اشعه آفتاب انتشار يافت و نيز معلوم گرديد كه اين اشعه با مقدار كافي سبب ريزش موها مي شود و به همين دليل از آن براي درمان كچلي استفاده كردند. بعدها دو دانشمند فرانسوي بنامهاي برگوئيه و تري بوند و  (BERGONIE & TRIBONDEA) قوانين حساسيت بافتها را نسبت به اين اشعه مطالعه و منتشر نمودند وتدريجاً ساير خواص و اثرات بيوليژيگي و پزشكي آن بوسيله دانشمندان كشف و مورد تحقيق قرار گرفت بطوريكه امروزه كمتر نكتة مهمي در اين خصوص وجود دارد.

مهمترين مورد استعمال اشعه X در پزشكي تشخيص تعداد زيادي از بيماريها و درمان بعضي از امراض است بطوريكه پرتوشناسي يكي از اركان مهم تشخيص را تشكيل مي دهد و بخش راديولوژي جزء لاينفك هر مؤسسه درماني مي باشد.

البته اشعه X مورد مورد استعمال غيرپزشكي نيز دارد و در بعضي از صنايع بخصوص صنايع فلزي از آن استفاده مي كنند. با گسترش روزمره دانش بشري كاربرد صنعتي پرتوها در آينده افق وسيعي را بخود اختصاص خواهد داد امروزه در بازرسي از وسايل وچمدانهاي مسافرين واتومبيل وپالتها در فرودگاه ها و كانتينرها در بنادر از دستگاههاي اشعه X كه به سيستمهاي تلويزيوني و نور ماوراء بنفش و ديگر تجهيزات مربوطه مجهز است استفاده مي شود كه هر كدام از دستگاهها بحث گسترده اي نياز دارند.

در اين مقدمه ابتدا به نحوه توليد اشعه X و سپس دستگاههاي توليد اشعه و ساير خواص و طرز استفاده از آن مي پردازيم:

2-1- تخليه الكتريكي در گازهاي رقيق

هر گاه بين دو الكترود يك حباب شيشه اي كه درون آن به ماشين تخليه هوا مربوط است اختلاف پتانسيل كافي بر قرار سازند و به تدريج فشار هوا را پايين آورند تخليه الكتريكي با مناظر نوراني خاصي در آن انجام مي گيرد. در فشار ده ميليمتر جيوه، نور ضعيفي برنگ بنفش تقريباً تمام لوله را پر مي كند وقتي كه فشار به حدود از كاتود به آند به ترتيب فضاي تاريك كروكس، نور منفي، فضاي تاريك فاراده و بالاخره ستون نور مثبت قرار دارد.

هر گاه فشار باز هم كمتر مي شود و به يك دهم ميليمتر جيوه برسد ستون مثبت كوتاهتر شده جاي آن را نور منفي فرا مي گيرد. در فشارميليمتر ستون مثبت بطور كلي از بين رفته و درون حباب تقريباً تاريك مي شود و در اين صورت تخليه الكتريكي با جريان الكترونها انجام مي گيرد. الكترونها داراي سرعت زياد مي باشند و از برخورد آنها با لوله و يا حباب پديدة فلوئور سانس ظاهر مي شود اين جريان الكتروني را اشعه كاتديك و حباب آن را لوله كروكس مي نامند.

3-1- اشعه كاتديك

چگونگي توليد اشعه كاتديك در لوله كروكس به اين ترتيب است كه تعدادي از يونهاي آزاد موجود در داخل حباب در اثر ميدان الكتريكي به حركت در مي آيند و در مسير خود ايجاد يونهاي جديدي مي كنند. مي دانيم كه در اطراف كاتد به علت سقوط آني پتانسيل ميدان الكتريكي شديدي وجود دارد بنا بر اين يونهاي مثبت سرعت زيادي پيدا مي كنند و با شدت بر سطح كاتد اصابت مي نمايد (هجوم كاتدي) برخورد شديد اين يونها باعث كنده شدن الكترونها از سطح كاتد و پرتاب شدن آنها با سرعت زياد به طرف مقابل مي گردد و به اين ترتيب اشعه كاتدي به وجود مي آيد. الكترونها عمود از سطح كاتد خارج مي شوند و بطور مستقيم سير مي نمايند بطوريكه اگر كاتد مقعر باشد اشعه در يك نقطه متمركز مي شود.

سرعت الكترونها با بالا رفتن اختلاف پتانسيل بين الكترودها بيشتر مي شود بطوريكه با چند صد كيلو ولت سرعت اشعه كاتديك به سرعت نور نزديك مي گردد مثلاً سرعت الكترونها در لوله اي كه با ولت كار مي كند معادل 18900 كيلومتر در ثانيه است ولي با ولتاژ 250000 ولت اين سرعت به حدود 250000 كيلومتر در ثانيه مي رسد اشعه كاتديك داراي خواص متعدد و موارد استعمال مختلفي است كه مهمترين آن توليد اشعه Xمي باشد.

بطوريكه گفته شد اشعه كاتديك از الكترونهاي سريع به وجود آمده اند و لذا داراي انرژي حركتي زيادي مي باشند. برخورد اين اشعه به مانع سخت و توقف آنها باعث انتقال مقدار زيادي به ماده مي گردد كه قسمت عمده آن به صورت حرارت تلف شده (مورد 5/99 درصد) و مقدار كمي از آن به صورت انرژي تشعشعي در مي آيد كه اشعه X     را تشكيل مي دهد.

4-1- مولدهاي اشعه X

يك لامپ (tube) مولد اشعه X بايد شامل‌‌‌‌‌‌‌‌ يك منبع الكترون و يك ميدان الكتريكي قوي براي سرعت دادن به الكترونها و يك سطح فلزي بنام آنمتي كاتد باشد. الكترونها در ميدان الكتريكي سرعت مي گيرند و به سطح آنتي كاتد (آند) كه از يك فلز سنگين انتخاب مي شود (مانند فلز Wolfram) و در مسير الكترونها قرار دارد اصابت مي كنند تا اشعه X به وجود آيد.

بطور كلي دستگاه اشعهX از قسمتهاي زير تشكيل شده است:

  • لامپ اشعهX (tube X-RAY)
  • مولد ولتاژ بالا
  • اتصالات و جعبه كنترل
  • دستگاه خنك كننده

لامپ اشعه عمدتاً از يك حباب شيشه اي با خلاء بالا كه در داخل آن كاتد با فيلامان و آند در آن تعبيه شده است كه با عبور جريان پس از رسيدن به دماي بالا الكترون از خود ساطع مي نمايد. كميت تابعي از دماي فيالامان بوده و به سادگي با تنظيم شدت جريان عبوري از فيلامان قابل كنترل است اين شدت جريان كه با ميلي آمپر (M.A) اندازه گرفته مي شود نشان دهنده شدت جريان اشعه X است. فيلامان به قطب منفي مدار                     high voltage متصل است.

آند يك قطعه فلز با قابليت هدايت بالا (عمدتاً از مس) تشكيل يافته كه صفحه هدف در آن به شكل و زاويه مناسب تعبيه شده است.اين صفحه معمولاً از فلز ديرگداز(تنگستن) انتخاب مي‌شود. اين صفحه نسبت به امتداد پرتوهاي الكتروي تابشي از كاتد، با زاويه حدود تا درجه قرار گرفته و به قطب مثبت مدار ولتاژ بالا (High Voltage) متصل است. فقط درصد كمي حدود 1% از انرژي الكترونهاي تابيده به اين صفحه توليد اشعه X مي‌نمايد و بقيه انرژي آنها به حرارت تبديل مي گردد كه از طريق دستگاه خنك‌كننده جذب مي گردد.

بدنه لامپ را پوششي از فلز در بر گرفته است و از نظر الكتريكي اتصال به زمين است. بين لامپ (Tube) و بدنه از روغن و با گاز عايق پر شده است. پوشش داراي لايه اي از سرب پر مي باشد تا از تشعشعات نا خواسته جلوگيري شود. لامپها در انواع يك و دو قطبي از نظر اتصال الكتريكي وجود دارند كه ساختمانها را متفاوت مي سازد. تمام كنترلهاي لازم براي كار با تيوپ (لامپ) در پنل الكتريكي فراهم آنده است كليد هاي كنترل ولتاژ، ميلي آمپرمتر، كليد اتصال فيلامان و ساعت تنظيم زمان پرتو دهي در آن تعبيه شده است. (شكل زير)

 5-1 بتاترون Betatron

در بتاترون براي توليد الكترونهاي بسيار پر انرژي از ميدان مغناطيسي استفاده مي شود. (اين دستگاه در سال 1939 به وسيله Kerst ساخته شده است كه انرژي الكترونها را به حدود انرژي بتاي اجسام راديواكتيو مي رساند) انرژي الكترونها در موقع برخورد به هدف تا 100 ميليون الكترون ولت حتي بيشتر نيز مي رسد و با اين طريق اشعه   X بسيار نافذ توليد مي شود كه براي درمان سرطانهاي عمقي بكار مي رود. در سالهاي اخير دستگاههاي سنكروترون (Synchrotron) ساخته اند كه انرژي الكترونها را تا1000 ميليون الكترون ولت (GEV) مي رساند.

6-1 دستگاههاي مولد اشعه X

براي توليد اشعه X بايد بين دو سر لامپ مولذ اختلاف پتانسيل DC و ثابتي برقرار گردد كه مقدار آن بر حسب طول موج مورد احتياج از چند ده كيلو ولت تا صد كيلو ولت مي باشد در دستگاههاي اوليه اين ولتاژ قوي به وسيله ماشين هاي الكترواستاتيك تهيه مي شد كه اختلاف پتانسيلي در حدود چندين ده كيلو ولت و در جهت معيني توليد مي كردند ولي چون شدت جريان آنها خيلي كم بوده و حتي به يك ميلي آمپر نمي رسيد متروك شدند ولي امروزه به علت پيشرفتهاي فني و مترقي صنعت اين گونه ماشين ها مجدداً مورد استعمال پيدا كرده اند. در لامپ ايجاد مي كند.

در دستگاههاي جديد براي تهيه (High Voltage) ولتاژ بالا از ترانسفورمانورهاي خاص استفاده مي شود كه ولتاژ برق شهر را به ولتاژ قوي مورد نياز تبديل مي نمايد اين جريان را به وسيله يك سو كننده ها يك طرفه مي نمايند (DC) براي توليد ولتاژ هاي بسيار قوي از مولد آبشاري (كاسكيد) و سرعت دادن به الكترونها از شتاب دهنده خطي و يا بتاترون استفاده مي كنند در راديولوژي برحسب موارد مختلف به اختلاف پتانسيل هاي متفاوتي نيازمنديم و چون تعداد دورهاي ترانسفورماتور، ولتاژ اوليه ترانسفورماتور را تنظيم مي كنند.

7-1 مدار دستگاه مولد اشعة X با ترانسفورماتور

اين مدار شامل قسمتهاي زير است:

1- يك اتوترانسفورماتور كه به شبكه برق شهر وصل مي شود و بوسيله آن ولتاژ اوليه ترانسفورماتور فشار قوي تنظيم مي كنند.

2- ترانسفورماتور فشار قوي كه دو سر ثانوية‌ آن بوسيلة كابلهاي مخصوص به كاتد و آند لامپ وصل است با تغيير ولتاژ اتو ترانسفورماتور ولتاژ اوليه و در نتيجه اختلاف پتانسيل سر ثانويه ترانسفورماتور را مي توان به دلخواه تنظيم نمود.

3- يك ترانسفورماتوركاهنده به ميزان 4 تا 12 ولت براي گرم‌كردن فيلامان لامپ به كمك رئوستايي كه در مداراوليه اين ترانسفورماتور قرار دارد ولتاژ ثانويه آن را تنظيم مي‌كند.

4- كليد اصلي دستگاه كه در مدار شبكه برق شهر و ترانسفورماتور واقع شده است.

5- كليد كار دستگاه كه بين ترانسفورماتور و سيم پيچ اوليه ترانسفورماتور فشار قوي قرار دارد و با بستن آن ولتاژ آند و كاتد بر قرار مي شود.

6- زمان سنج كه بين اتو ترانسفورماتور و ترانسفورماتور فشار قوي نصب شده و به وسيله آن زمان لازم براي كار دستگاه تنظيم و پس از مدت مزبور مدار جريان به طور خودكار قطع مي شود.

7- يك ميلي‌آمپرمتر بين ثانويه ترانسفورماتورو لامپ براي دانستن شدت جرياني كه از لامپ مي گذرد.

براي حفاظت كاركنان از خطرات فشار قوي، ترانسفورماتور اصلي را در محفظه اي حاوي روغن با ضريب عايق قوي قرار مي دهند و ولتاژ قوي را به وسيله كابلهايي كه روپوش ضخيم از كائوچو دارد به لامپ مولد مي رساند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع اشعه X (اشعه ایکس)

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید