دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع دفاتر عمومی وکالت

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع دفاتر عمومی وکالت را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

حمد و سپاس خداوند منان را که طاعتش موجب رحمت است و به شکر اندرش مزيد نعمت، حمد و سپاس خداوند بي همتايي را که فرصتي عنايت فرمود تا اين مجموعه را به دوستداران آن تقديم نمايم.

همتم بدرقه راه کن اي طاير قدس           که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

با وجود آنکه سعي فراوان شده است تا اين مجموعه از اشتباهات ماهوي و چاپ عاري باشد ولي بدون ترديد از نواقص بدور نمي‌باشد مولف بر محدوديت‌ها و نواقص موجود در اين مجموعه اعتراف دارد و ضمن اعتذار از کليه صاحبنظران و حقوقدانان بزرگوار انتظار دارد با اظهار انتقادهاي سازنده اينجانب را در تدوين آثاري جامعتر ياري نمايند.

در خاتمه لازم مي‌دانم از جناب آقاي گطميري به جهت بذل توجه و مساعدتهاي لازم ايشان در جهت گردآوري اين مجموعه سپاسگذاري نمايم.

 

فهرس مطالب

بخش اول: دفاتر عمومي

مبحث اول: انواع دفاتر

1- دفتر انديکاتور

2- دفتر اندکس

3- دفتر رديابي

4- دفتر راهنما

5- دفتر رسيد

بخش دوم: دفاتر اختصاصي

مبحث اول: انواع دفاتر

1- دفتر ثبت کل

2- دفتر ثبت عرايض شعبه

3- دفتر ثبت ارجاعي کل و ثبت ارجاعي شعبه

4- دفتر اوقات

5- دفتر آمار

6- دفتر آمار بازداشتي

7- دفتر ثبت اجرايي

8- دفتر تجديد نظر

بخش سوم: وظائف مديران در باب دادخواست در امور مدني

مبحث اول:

1- ثبت دادخواست و ارائه رسيد

2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برسد

3- صدور قرار رد دادخواست

4- صدور اخطار رفع نقص

5- تعيين وقت رسيدگي

مبحث دوم: وظائف مديران در باب رأي

1- ابلاغ راي به اصحاب دعوا

2- ممنوعيت از تسليم رونوشت دادنامه قبل از امضاء

 سرقت

سرقت

ایراد صدمه بدنی عمدی

سرقت

بخش یازدهم: دادگاه تجدید نظر

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 201 مورخ 9/2/86 صادره از شعبه 272 دادگاه عمومی تهران با موضوع تمکین

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1786 یا 178 مورخ 19/8/86 صادره از شعبه 265 دادگاه عمومی تهران با موضوع نفقه

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 968 مورخ 2/7/86 صادره از شعبه 240 دادگاه عمومی تهران با موضوع طلاق

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1248 مورخ 15/7/86 صادره از شعبه 252 دادگاه عمومی تهران با موضوع ازدواج مجدد

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1029 مورخ 15/7/86 صادره از شعبه 257 دادگاه عمومی تهران با موضوع گواهی عدم امکان سازش

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 501 مورخ 5/6/86 صادره از شعبه 249 دادگاه عمومی تهران با موضوع طلاق

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 409 مورخ 19/3/86 صادره از شعبه 240 دادگاه عمومی تهران بام موضوع حضانت فرزند

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 931 مورخ 31/6/86 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی شهریار با موضوع نفقه ایام گذشته

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 558 مورخ 19/6/86 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی رباط کریم با موضوع طلاق

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره2675 مورخ 21/9/86 صادره از شعبه 255 دادگاه عمومی تهران با موضوع اعسار تقسیط از بابت مهریه

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1633 مورخ 7/9/86 صادره از شعبه 6 دادگاه شهر ری با موضوع تقسیط مهریه

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 626 مورخ 15/7/86 صادره از شعبه 249 دادگاه عمومی تهران با موضوع طلاق

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1115 مورخ 28/9/86 صادره از شعبه 281 دادگاه عمومی تهران با موضوع ممانعت از اشتغال

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره1429 مورخ 28/8/86 صادره از شعبه 273 دادگاه عمومی تهران با موضوع تقسیط

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1522-1971 مورخ 28/9/86 صادره از شعبه 268 دادگاه عمومی تهران با موضوع اعسار و تقسیط مهریه

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 2359 مورخ 4/7/86 صادره از شعبه 255 دادگاه عمومی تهران با موضوع اعسار از پرداخت ماهیانه یک عدد سکه تعیین شده

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 715-716 مورخ 21/6/86 صادره از شعبه 28 دادگاه عمومی تهران با موضوع

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 414 مورخ 6/8/86 صادره از شعبه 1141 دادگاه عمومی تهران با موضوع نقض رأی مربوط به ضبط وجه الکفاله

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1227 مورخ 3/7/86 صادره از شعبه 273 دادگاه عمومی تهران با موضوع تقسیط

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1952 مومرخ 20/9/86 صادره از شعبه 254 دادگاه عمومی تهران با موضوع گواهی عدم امکان سازش

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 575 مورخ 31/5/86 صادره از شعبه 236 دادگاه عمومی تهران با موضوع ملاقات فرزند

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 648 مورخ 14/8/86 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی تهران با موضوع ملاقات فرزند

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 601 مورخ 24/4/86 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی تهران با موضوع ازدواج مجدد

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1205 مورخ 14/6/86 صادره از شعبه 270 دادگاه عمومی تهران با موضوع موجب حضانت فرزند

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1609 مورخ 29/7/86 صادره از شعبه 272 دادگاه عمومی تهران با موضوع اعسار از هزینه دادرسی

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1033 مورخ 17/8/86 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی تهران با موضوع تعیین وقت ملاقات فرزند

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 748 مورخ 31/6/86 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی کرج با موضوع اثبات نسب

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1492 مورخ 28/6/86 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی اسلامشهر با موضوع استرداد جهیزیه

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 844 مورخ 23/10/86 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش قرچک با موضوع اثبات نسب

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1976-1975 مورخ 5/12/86 صادره از شعبه 22 دادگاه خانواده کرج با موضوع اعسار از هزینه دادرسی.

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 978 مورخ 4/7/86 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی بخش قدست با موضوع فسخ نکاه

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 741 مورخ 31/6/86 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی کرج با موضوع الزام به تمکین

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 465 مورخ 20/9/86 صادره از شعبه 246 دادگاه عمومی تهران با موضوع الزام به تمکین

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1142 مورخ 26/6/86 صادره از شعبه 250 دادگاه عمومی تهران با موضوع کاهش ملاقات فرزند

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 310 مورخ 5/4/86 صادره از شعبه 1040 دادگاه عمومی تهران با موضوع ایراد صدمه بدنی غیر عمدی

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 535 موضوع 5/4/86 صادره از شعبه 245 دادگاه عمومی تهران با موضوع مطالبه اجرت المثل

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 156 مومرخ 16/2/86 صادره از شعبه 281 دادگاه عمومی تهران با موضوع اعسار از هزینه دادرسی

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 675 مورخ 30/3/86 صادره از شعبه 237 دادگاه عمومی تهران با موضوع منع اشتغال

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع دفاتر عمومی وکالت

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید