دانلود متن کامل پایان نامه رشته کامپیوتر درباره معماري انبار داده

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار درباره معماري انبار داده وپياده سازي يك انبارداده آزمايشي

دانشكده فني و مهندسي، گروه مهندسي كامپيوتر

پايان نامه كارشناسي

گرايش: نرم افزار

 

عنوان:

مطالعه روشهاي مختلف معماري Data warehouse به همراه ايجاد يك نمونه آزمايشي با بكارگيري بانك اطلاعاتي Oracle

 

 

استاد راهنما:

آقاي مهندس سلاجقه

 

 

نگارش:

تهمينه ميرمحمدعلي رودكي

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

مقدمه

چکيده

 

فصل اول : سير تحول سيستمهای پشتيبان تصميم

1-1 مقدمه : سير تحول………………………………………………………………………………………………….1

……………………………………………………………………………………………………..2DASD1-2 ظهور

1-3 تکنولوژی زبانهای نسل چهارم و کامپيوتر های شخصی ……………………………………………..3

1-4 سيستم استخراج ……………………………………………………………………………………………………3

1-5 يک تغيير در بحث ………………………………………………………………………………………………..14

1-6 سيستمهای عملياتی در مقابل سيستمهای پشتيبان تصميم ……………………………………………20

1-7 انبار داده تعريف شده ……………………………………………………………………………………………22

 

فصل دوم : معماری انبار داده

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………25

2-2 خصوصيات تعريف انبارداده ………………………………………………………………………………….25

2-3 مروری بر لايه های مختلف انبارداده ………………………………………………………………………31

2-4 معماری در سه ناحيه اصلی …………………………………………………………………………………..46

2-5 معماری انبار داده و پياده سازی گزينه منتخب ………………………………………………………….58

2-6 از نيازمنديها تا طراحی داده ……………………………………………………………………………………63

………………………………………………………………………………………81 SNOWFLAK 2-7 شمای

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

 

فصل سوم : معرفی تکنولوژيهای موجود برای طراحی و ساخت انبارداده

3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………85

3-2 مروری بر استخراج در انبارداده ……………………………………………………………………………..85

3-3 مروری بر عمل انتقال در انبارهای داده …………………………………………………………………..89

3-4 مروری بر بارگذاری و تغيير شکل داده در انبار داده …………………………………………………91

…………………………………………………………97(Replication) 3-5 مروری بر کپی سازی داده        

 

فصل چهارم : پياده سازی يک انبارداده آزمايشی

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………108

4-2 مدل بانک اطلاعاتی حقوق و دستمزد …………………………………………………………………..109

4-3 پياده سازی پيکربندی محيط طراحی شده ……………………………………………………………..116

4-4 تجميع اطلاعات دريک شما ………………………………………………………………………………..147

 

فصل پنجم : نتيجه گيری و پيشنهاد

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………166

………………………………………….166Oracle 9i Warehouse Builder5-2 مرورری بر ابزار

…………………………………………………168Oracle Warehouse Builder5-3 راهکار مجتمع

5-4 تعريف اشياء ……………………………………………………………………………………………………..169

5-5 نگاشتها …………………………………………………………………………………………………………….177

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                      صفحه

شكل 1-.1……………………………………………………………………………………………………………………..2

شكل 1-2………………………………………………………………………………………………………………………4

شكل 1-3………………………………………………………………………………………………………………………6

شکل 1-4………………………………………………………………………………………………………………………7

شکل 1-5………………………………………………………………………………………………………………………9

شکل 1-6…………………………………………………………………………………………………………………….11

شکل 1-7…………………………………………………………………………………………………………………….13

شکل 1-8…………………………………………………………………………………………………………………….15

شکل 1-9…………………………………………………………………………………………………………………….17

شکل 1-10………………………………………………………………………………………………………………….19

شکل 2-1……………………………………………………………………………………………………………………27

شکل 2-2……………………………………………………………………………………………………………………28

شکل 2-3……………………………………………………………………………………………………………………32

شکل 2-4……………………………………………………………………………………………………………………33

شکل 2-5……………………………………………………………………………………………………………………41

شکل 2-6……………………………………………………………………………………………………………………43

شکل 2-7……………………………………………………………………………………………………………………46

شکل 2-8……………………………………………………………………………………………………………………49

شکل 2-9……………………………………………………………………………………………………………………54

شکل 2-10………………………………………………………………………………………………………………….56

شکل 2-11…………………………………………………………………………………………………………………60

شکل 2-12…………………………………………………………………………………………………………………61

شکل 2-13…………………………………………………………………………………………………………………64

شکل 2-14…………………………………………………………………………………………………………………66

شکل 2-15…………………………………………………………………………………………………………………68

شکل 2-16…………………………………………………………………………………………………………………70

شکل 2-17…………………………………………………………………………………………………………………71

شکل 2-18 ………………………………………………………………………………………………………………..74

شکل 2-19…………………………………………………………………………………………………………………81

شکل 2-20…………………………………………………………………………………………………………………83

شکل 3-1……………………………………………………………………………………………………………………94

شکل 3-2…………………………………………………………………………………………………………………..102

شکل 3-3………………………………………………………………………………………………………………….104

شکل 3-4………………………………………………………………………………………………………………….107

شکل 4-1………………………………………………………………………………………………………………….109

شکل 4-2………………………………………………………………………………………………………………….109

شکل 4-3………………………………………………………………………………………………………………….112

شکل 4-4………………………………………………………………………………………………………………….114

شکل 4-5………………………………………………………………………………………………………………….115

شکل 4-6………………………………………………………………………………………………………………….117

شکل 4-7………………………………………………………………………………………………………………….117

شکل 4-8………………………………………………………………………………………………………………….118

شکل 4-9………………………………………………………………………………………………………………….118

شکل 4-10……………………………………………………………………………………………………………….119

شکل 4-11……………………………………………………………………………………………………………….120

شکل 4-12……………………………………………………………………………………………………………….120

شکل 4-13……………………………………………………………………………………………………………….121

شکل 4-14……………………………………………………………………………………………………………….122

شکل 4-15……………………………………………………………………………………………………………….122

شکل 4-16……………………………………………………………………………………………………………….123

شکل 4-17……………………………………………………………………………………………………………….123

شکل 4-18……………………………………………………………………………………………………………….124

شکل 4-19……………………………………………………………………………………………………………….125

شکل 4-20……………………………………………………………………………………………………………….126

شکل 4-21……………………………………………………………………………………………………………….127

شکل 4-22……………………………………………………………………………………………………………….128

شکل 4-23……………………………………………………………………………………………………………….128

شکل 4-24……………………………………………………………………………………………………………….129

شکل 4-25……………………………………………………………………………………………………………….130

شکل 4-26……………………………………………………………………………………………………………….128

شکل 4-27……………………………………………………………………………………………………………….131

شکل 4-28……………………………………………………………………………………………………………….131

شکل 4-29……………………………………………………………………………………………………………….132

شکل 4-30……………………………………………………………………………………………………………….132

شکل 4-31……………………………………………………………………………………………………………….133

شکل 4-32……………………………………………………………………………………………………………….134

شکل 4-33……………………………………………………………………………………………………………….135

شکل 4-34……………………………………………………………………………………………………………….136

شکل 4-35……………………………………………………………………………………………………………….137

شکل 4-36……………………………………………………………………………………………………………….138

شکل 4-37……………………………………………………………………………………………………………….139

شکل 4-38……………………………………………………………………………………………………………….140

شکل 4-39……………………………………………………………………………………………………………….140

شکل 4-40……………………………………………………………………………………………………………….141

شکل 4-41……………………………………………………………………………………………………………….142

شکل 4-42……………………………………………………………………………………………………………….143

شکل 4-43……………………………………………………………………………………………………………….144

شکل 4-44……………………………………………………………………………………………………………….145

شکل 4-45……………………………………………………………………………………………………………….146

شکل 4-46……………………………………………………………………………………………………………….147

شکل 4-47……………………………………………………………………………………………………………….148

شکل 4-48……………………………………………………………………………………………………………….148

شکل 4-49……………………………………………………………………………………………………………….149

شکل 4-50……………………………………………………………………………………………………………….150

شکل 4-51……………………………………………………………………………………………………………….151

شکل 4-52……………………………………………………………………………………………………………….152

شکل 4-53……………………………………………………………………………………………………………….153

شکل 4-54……………………………………………………………………………………………………………….154

شکل 4-55……………………………………………………………………………………………………………….155

شکل 4-56……………………………………………………………………………………………………………….156

شکل 4-57……………………………………………………………………………………………………………….156

شکل 4-58……………………………………………………………………………………………………………….157

شکل 4-59……………………………………………………………………………………………………………….158

شکل 4-60……………………………………………………………………………………………………………….159

شکل 4-61……………………………………………………………………………………………………………….159

شکل 4-62……………………………………………………………………………………………………………….160

شکل 4-63……………………………………………………………………………………………………………….161

شکل 4-64……………………………………………………………………………………………………………….161

شکل 4-65……………………………………………………………………………………………………………….162

شکل 4-66……………………………………………………………………………………………………………….162

شکل 4-67……………………………………………………………………………………………………………….163

شکل 4-68……………………………………………………………………………………………………………….163

شکل 4-69……………………………………………………………………………………………………………….164

شکل 4-70……………………………………………………………………………………………………………….165

شکل 4-71……………………………………………………………………………………………………………….165

شکل 5-1…………………………………………………………………………………………………………………170

شکل 5-2…………………………………………………………………………………………………………………171

شکل 5-3…………………………………………………………………………………………………………………173

شکل 5-4…………………………………………………………………………………………………………………173

شکل 5-5…………………………………………………………………………………………………………………174

شکل 5-6…………………………………………………………………………………………………………………175

شکل 5-7…………………………………………………………………………………………………………………175

شکل 5-8…………………………………………………………………………………………………………………176

شکل 5-9…………………………………………………………………………………………………………………177

شکل 5-10………………………………………………………………………………………………………………177

شکل 5-11………………………………………………………………………………………………………………178

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول 4-1………………………………………………………………………………………………………………….110

جدول 4-2………………………………………………………………………………………………………………….112

جدول 5-1………………………………………………………………………………………………………………….172

جدول 5-2………………………………………………………………………………………………………………….178

1-1        مقدمه: سير تحول

منشاء اصلی پردازش DSS به روزهاي خيلي دور در تاريخ سيستمهاي كامپيوتري و اطلاعاتي بر مي‌گردد. جالب است بدانيم كه سيستمهاي پشتيبان تصميم دارای قدمت طولانی وپيچيده در تكنولوژي اطلاعاتي است.و سير تحول آن تا به امروز ادامه داشته است .]3[

شكل 1-1 سير تحول پردازش اطلاعات از 1960 تا 1980 را نشان مي‌دهد.

درحدود دهه1960 جهان کامپيوتر موفق به‌ايجاد نرم افزارهايي شد كه با استفاده از فايلهاي Master اجرا مي‌شدند.اين نرم افزارها در قالب برنامه ها و گزارشاتی بودند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، که معمولاٌ به زبان COBOL نوشته مي‌شد. پانچ كارتها يک ابزار ذخير سازی عمومی به حساب مي‌آمدند. فايلهاي Master توسط نوارهاي مغناطيسيي نگهداری مي‌شدند كه براي ذخيره سازي ارزان قيمت حجم زيادي از داده مناسب بودند، اما بخاطر‌اينکه دسترسي به اطلاعات مي‌بايست به صورت متوالي باشد‌اين روش زياد مفيد نبود. در يك گذار در فايل نوار مغناطيسي كه از100% ركوردها عبور مي‌شود، عموما فقط 5 درصد ازاين ركوردها يا حتی كمتر مورد نظر بودند. بعلاوه بسته به داده درون فايل و پردازشی که بايد روی آن انجام مي‌شد، دسترسي به فايل نوار ورودي بيشتر از 20 تا 30 دقيقه به طول مي‌انجاميد.]3[

در اواسط دهه 1960، به طور گسترده‌ای رشد استفاده از فايلهاي Master و نوار مغناطيسي افزايش يافتند و در پی آن مقادير هنگفتی داده افزونه نيز به وجود آمد. ازدياد فايل Master و داده افزونه منجر به بروز چندين مشكل شد:]3[

  • نياز به داده همزمان به محض عمل به روز رساني
  • پيچيدگي نگهداري برنامه ها
  • پيچيدگي‌ايجاد برنامه‌هاي جديد
  • نياز به سخت افزار گران براي پشتيباني كليه فايلهاي Master

جالب است كه اگر فقط ابزار ذخيره سازي داده، نوار مغناطيسي باشد، جهان پردازش اطلاعات شاهد هيچ پيشرفتی نبود، . اگر هرگز چيزي براي ذخيره داده حجيم به وجود نمی آمد، سيستمهاي سريع و خيلي بزرگ درجهان ظاهر نمي‌‌شد، ونيز هرگز سيستمهاي ATM و شبيه آن به وجود نمي‌‌آمد. حقيقتا، اگر قابليت ذخيره سازي و مديريت داده در انواع جديد ابزارهای ذخيره سازی وجود نداشت، هرگز بستر لازم برای همکاری تكنسينها و تجار با هم به وجود نمی آمد.]3[

1-2 ظهور DASD

در 1970 تقريبا هر روز يک تكنولوژي جديد براي ذخيره سازي و دسترسي داده به وجود مي‌آمد.در دهه 1970 زمان تحول وسيله ذخيره سازي دستيابي مستقيم (DASD )بود. ديسك ذخيره سازي اصولا با نوار مغناطيسي از نظر قابليت دسترسی مستقيم تفاوت داشت. ونيازي نبود كه ركوردها 1,2,…,n تا n+1 ركورد مرور شود.]3[

آدرس ركورد n+1 ام شناخته شده بود، موضوع ساده‌اي بود كه بفهميم ركورد n+1 ام دقيقا در كجای ديسک قرار دارد. از‌اين گذشته، زمان مورد نياز برای دسترسی به ركورد n+1 ام، كمتر از زمان مورد نياز براي مرور يك نوار بود. در حقيقت زمان مورد نياز براي قرار دادن يك ركورد در DASD فقط به اندازه چند ميلي ثانيه بود.]3[

به همراه DASD نوع جديدی از نرم افزارها توليد شد که به عنوان يك سيستم مديريت

بانك اطلاعاتي مطرح گرديد. هدف از ساخت DBMS بدين منظور بود كه براي برنامه نويسان ذخيره سازي و دستيابي داده در محيطDASD آسان گردد.به علاوه‌اين ابزار، عمليات مختلفی را براي ذخيره سازي داده در DASD، از جمله فهرست گذاری داده و غيره راانجام مي‌داد. از طريق DASD وDBMSيك راه حل تكنيكي براي حل مشكلات فايلهاي Master پديد آمد.وهمچنين موضوع بانك اطلاعاتي مطرح شد.با وجود آشفتگی كه فايلهاي Master‌ايجاد کرده بودند و داده افزونه جمع آوري شده از آنها بسيارزياد بود، بدين سبب عجيب نبود كه در دهه 1970 بانك اطلاعاتي تعريف شده به عنوان يك منبع مجزای داده براي كليه پردازشها مورد استفاده قرار گيرد.]3[

دراواسط دهه 1970 پردازش تراكنش بر خط (OLTP) دسترسی سريعتر به داده را امكان پذير ساخت. باباز شدن كليه چشم اندازهاي جديد براي تجارت و پردازش، اکنون كامپيوتر مي‌تواند برای انجام اعمالي كه قبلا غير ممكن به نظر مي‌رسيد، مثل سيستمهاي رزور درايو، سيستمهاي پاسخگوي بانك، سيستمهاي كنترل ساخت و مانند آن مورد استفاده قرار گيرد.اگر دنيا در مرحله استفاده از فايل نوار مغناطيسي باقی مي‌ماند، ساخت بيشتر سيستمهايي كه امروزه توليد مي‌شود امكان پذير نبود.]3[

1-3        تكنولوژي زبانهاي نسل چهارم وکامپيوترهای شخصی

در دهه 1980 اکثر تكنولوژيهاي جديد، مثل کامپيوترهای شخصی و زبانهاي نسل چهارم، شروع به فعاليت نمودند.كاربر نهايي نقش جدی را به عهده گرفت- كنترل مستقيم داده و سيستم – که نقش قبلي رزرو شده براي پردازنده داده بود. از طريق کامپيوترهای شخصی و زبانهاي نسل چهارم موقعيتی پيش آمد كه کاربر بيشتر مي‌توانست با داده درپردازش تراكنشهاي بر خط ارتباط برقرار کند. MIS (سيستمهای اطلاعات مديريتی)، همانطور که قبلا به کار مي‌رفت، مي‌توانست پياده سازي شود. امروزه همانطور كه سيستمهای پشتيبان تصميم شناخته شدند، سيستمهای اطلاعات مديريتی نيز برای تصميمهاي مديريتی استفاده شدند.در گذشته داده و تكنولوژي با هم استفاده مي‌شد تا تصميمات عملياتي جزئي اتخاذ شود.اما هيچ بانك اطلاعاتي نمي‌‌تواند هم پردازش تراكنش عملياتي و هم پردازش تحليلی را در يك زمان انجام دهد.شكل 1-1 نمونه‌اي از بانك اطلاعاتي را نشان مي‌دهد.]3[

1-4        سيستم استخراج

در نهايت از سير تحول سيستمهاي کلان OLTP، سيستمی کاربردی براي استخراج اطلاعات ظهور کرد. (شكل 1-2 را نگاه كنيد)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

 

فایل های این سایت دارای رمز هستند برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 

 دانلود متن کامل پایان نامه کامپیوتر – معماري انبار داده وپياده سازي يك انبارداده آزمايشي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید