دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعارض و مذاكره


در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعارض و مذاكره را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامي

واحد قزوين

موضوع:

تعارض و مذاكره

 استاد:

جناب آقاي دكتر ميري

دانشجو:

زهرا عيسايي

 تعارض و مذاكره

گفته شده است كه تعارض موضوعي است كه فكر انسان ها را بيش از هر چيز ديگر ـ به استثناي خدا و عشق ـ به خود مشغول داشته است. اما منظور ما از واژة تعارض چيست؟

تعريف تعارض

هيچ نوع كمبودي در مورد تعريف تعارض وجود ندارد. علي‌رغم معاني گوناگوني كه اين اصطلاح به خود اختصاص داده است، اساس اغلب تعاريف را چند مضمون مشترك تشكيل مي‌دهند. نخست اين كه بايد طرف‌هاي تعارض آن را ادراك كنند: يعني اگر هيچ كس از وجود تعارضي آگاه نباشد، توافق عمومي بر اين است كه تعارضي وجود ندارد. دو ويژگي ديگر كه در كلية تعاريف مشترك هستند، عبارتند از: وجود مخالفت يا ناسازگاري و نيز نوعي تعامل.

پس ما مي‌توانيم تعارض[1] را به صورت فرايندي تعريف كنيم كه هنگامي آغاز مي‌شود كه يكي از طرف‌ها چنين احساس كند كه طرف ديگر بر چيزي كه براي طرف نخست اهميت دارد، تاثيري منفي باقي مي‌گذارد يا در شرف آن است كه چنين كند. اين تعريف تعمدا وسيع ارائه شده است. اين تعريف هم چنين از اصطلاح فرايند[2] استفاده كرده است كه نشان دهد نبايد به تعارض به عنوان يك رويداد مجزا نگريست، بلكه بايد آن را رويدادي با علل، انگيزش‌ها و مقاصد و نيات دانست. اين تعريف توضيح دهندة اين نكته در هر گونه فعاليت جاري به هنگامي است كه يك تعامل، متحول» و يه تعارض ميان طرف هاي تعامل تبديل مي‌شود. اين تعريف در برگيرندة طيف گسترده اي از تعارضات است كه افراد در سازمان‌ها تجربه مي‌كنند: ناسازگاري اهداف، تفاوت در تفسير حقايق، بروز اختلاف نظر براساس انتظارات رفتاري، و نظاير آنها. تعريف ما هم چنين به قدري انعطاف‌پذير است كه طيف كاملي از سطوح تعارض، اعمال آشكار و خشونت آميز تا اشكال ظريف‌تر مخالفت و اختلاف نظر را در بر مي‌گيرد.

تحولات در انديشة تعارض

حرف كاملا به جايي زده‌ايم اگر بگوييم براي مدتي طولاني در مورد نقش تعارض در گروه‌ها و سازمان‌ها ميان انديشمندان اختلاف نظر و تعارض وجود داشته است. يكي از مكاتب فكري معتقد است كه بايد از پيدايش تعارض احتراز كرد ـ بدين معنا كه وجود تعارض نشان‌دهندة بدكار كردن در داخل گروه است. ما به اين نگرش، ديدگاه سنتي[3] مي‌گوييم. ديگر مكتب فكري، يعني ديدگاه روابط انساني[4]، معتقد است كه تعارض محصولي طبيعي و ناگزير در هر گروه است و اين كه لزوما پليد نيست، بلكه از اين قابليت برخوردار است كه نيروي مثبتي در تعيين عملكرد گروه باشد. سومين و جديدترين ديدگاه معتقد است كه نه تنها تعارض مي‌تواند يك نيروي مثبت در يك گروه باشد، بلكه به صراحت اظهار مي‌دارد كه برخي تعارضات براي عملكرد اثر بخش يك گروه مطلقا ضروري هستند. ما اين مكتب سوم را ديدگاه تعامل‌گرا[5] مي‌ناميم. بياييد به هر يك از اين ديدگاه‌ها نگاه دقيق‌تري بيندازيم.

ديدگاه سنتي

قديمي‌ترين رويكرد به تعارض، چنين فرض مي‌كرد كه هرگونه تعارضي بد است. به تعارض به چشم بد مي‌نگريستند و براي تقويت معناي منفيش، آن را معادل با اصطلاحاتي چون خشونت، ويرانگري و رفتار غيرعقلايي به كار مي‌بردند. طبق تعريف، تعارض پديده‌اي زيان‌بخش بود و مي‌بايست از آن احتراز مي‌شد. ديدگاه سنتي با نگرش‌هايي كه در دهه‌هاي 1930 و 1940 دربارة رفتار گروه شايع بود، همخواني داشت. تعارض را محصول كاركرد نامناسب مي‌دانستند كه از ارتباطات ضعيف، فقدان سعه صدر و اعتماد ميان افراد و ناكامي مديران در پاسخگويي نسبت به نيازها و خواست‌هاي كاركنانشان ناشي مي‌شد.

ديدگاهي كه كلية تعارضات را بد مي‌دانند، قطعا رويكردي ساده در نگاه كردن به رفتار مردمي ارائه مي‌دهد كه تعارض را به وجود مي‌آورند. از آنجايي كه بايد از كلية تعارضات احتراز شود، در اين ديدگاه صرفا بايد توجه خود را متوجه علل بروز تعارض و تصحيح اين بدكار كردن‌ها به منظور بهبود عملكرد گروه و سازمان كنيم. هر چند اكنون تحقيقات و مطالعات و شواهد نيرومندي ارائه مي‌دهند كه با اين نظر كه رويكرد مذكور به عملكرد گروهي بالا منتهي مي‌شود، مخالفت مي‌كنند، بسياري از ما هنوز اوضاع و احوال تعارض آميز را با استفاده از اين استاندارد كهنه و از مد افتاده ارزيابي مي‌كنيم.

ديدگاه روابط انساني

ديدگاه روابط انساني معتقد بود كه تعارض پديده اي طبيعي در كلية گروه ها و سازمان‌ها به شمار مي‌رود. از آنجايي كه تعارض اجتناب ناپذير بود، مكتب روابط انساني از پذيرش آن حمايت مي‌كرد. مدافعان اين مكتب وجود تعارض را توجيه مي‌كردند: نمي‌توان تعارض را حذف كرد و مواقعي وجود دارد كه تعارض مي‌تواند به نفع عملكرد گروه تمام شود. ديدگاه روابط انساني از اواخر دهة 1940 تا اواسط دهة 1970 بر تئوري تعارض تسلط داشت.

ديدگاه تعامل‌گرا

هر چند ديدگاه روابط انساني تعارض را مي‌پذيرفت، اما ديدگاه تعامل‌گرا بر اين اساس كه يك گروه كاملا هماهنگ، در صلح و صفا، آرام و كاملا همدل مستعد دچار شدن به ايستايي، بي‌علاقگي و فقدان حساسيت نسبت به نيازهاي تغيير و نوآوري است، به ترغيب تعارض پرداخت. از اين رو، كمك عمدة ديدگاه تعامل‌گرا، تشويق رهبران گروه به حفظ يك سطح حداقل از تعارض است ـ كه براي زنده و قابل رشد بودن، انتقاد از خود و خلاق ماندن كفايت كند.

ديدگاه تعامل گرا معتقد نيست كه كلية تعارضات خوب هستند. برعكس، برخي تعارضات از اهداف گروه حمايت و عملكرد آن را بهتر مي كنند. اينها اشكال كاركردي[6] و سازندة تعارض هستند. در نقطة مقابل، تعارضاتي وجود دارند كه در عملكرد گروه اخلال مي‌كنند و مانع از آن مي‌شوند كه اينها اشكال بدكاركردي[7] يا ويرانگر تعارض هستند. چه چيز اشكال كاركردي تعارض را از اشكال بد كاركردي متمايز مي‌كنند؟ شواهد نشان دهندة آنند كه ما بايد نوع تعارض و به طور خاص، سه نوع تعارض را در نظر داشته باشيم:

تعارض در كار به محتوا و اهداف كار مربوط مي‌شود. بحث‌هاي تند دربارة اين كه چه كسي بايد چه كاري را انجام دهد، در صورتي كه به ايجاد عدم اطمينان دربارة نقش‌هاي كار منجر شود، زمان انجام وظايف را افزايش دهد و سبب شود كه افراد كارهايي در تعارض با يكديگر انجام دهند، به بدكاركردي تبديل مي‌شود. با وجود اين، سطوح پايين تا متوسط تعارض در كار به گونه‌اي منسجم از يك تأثير مثبت بر عملكرد گروه حكايت دارند، زيرا اين ميزان تعارض محرك بحث دربارة ايده‌هاي گوناگون مي شود، امري كه به گروه در ارائة عملكرد بهتر كمك مي‌كند.

تعارض در رابطه بر روابط بين فردي تأكيد دارد. مطالعات نشان مي‌دهند كه تعارض در رابطه تقريبا همواره به بدكاركردي منجر مي‌شود. چنين به نظر مي‌رسد كه اصطكاك و خصومت‌هاي بين فردي ذاتي در تعارض در رابطه، تصادمات شخصيتي را افزايش و تفاهم را كاهش مي‌دهد، امري كه مانع از انجام وظايف سازماني مي‌شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعارض و مذاكره

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید