دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق جزای عمومی

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق جزای عمومی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مبحث اول: واکنش اجتماعی کاملا جزایی(مجازات) (Punishment)

الف) هدفهاي مجازات

1- ترساندن

يكي از دليل­هایی كه قانونگذار در انتخاب مجازات­ها به نوع و شدت و ضعف آن توجه دارد ايجاد رعب و هراس در مردم است. همين ويژگي راهنماي قانون­گذار در تشديد مجازات اعمالي است كه بيشترين اختلال را در نظام اجتماعي پديد مي‏آورد و مايه تشويش اذهان عمومي است. قانونگذار با اين تصور كه ترس از مجازات ممكن است عمومي و يا اختصاصي باشد. ايجاد ترس در توده مردم و در نتيجه بازداشتن آنان از ارتكاب جرم در روزگار ما محل ترديد است. دست‏كم به عوامل اجتماعي متعددي بستگي دارد. پيشگيري عمومي زماني با ارعاب ديگران حاصل مي‏شود كه اوضاع اجتماعي و فرهنگي تحقق آن را ممكن سازد. از جمله عدالت كيفري همواره بايد صحت و مشروعيت خود را به اثبات برساند. به عبارت ديگر اين اعتقاد كه مجازات در باره عموم مردم يكسان به اجرا در مي‏آيد.

علاوه بر پيشگيري عمومي با پيشگيري اختصاصي انتظار اين است كه بزهكار با تحمل سختي و رنج مجازات از كرده خود پشيمان شود و از اعمال گذشته خود دست بشويد. ولي اين انتظار هميشه با واقع منطبق نيست. زيرا، تأثير بازدارنده مجازاتها بر حسب وضع رواني و اجتماعي محكوم عليه شدت و ضعف دارد.

اولاً، همه بزهكاران از شخصيت واحد و ساختار رواني يكسان برخوردار نيستند. در نتيجه به يك درجه از اجراي مجازات متأثر نمي‏شوند.

ثانياً، بر حسب ماهيت جرم و ميزان قبح اجتماعي عمل، ميل و كشش مجدد به ارتكاب جرم در افراد متفاوت است. به همين دليل، علماي حقوق براي اخذ بهترين نتيجه از اجراي مجازات سياست فردي كردن آن را پيشنهاد مي‏كنند. [1]

2- سزادادن (مكافات)

از ديرباز مكافات عمل، بار سنگيني به شمار مي‏آمد كه بزهكار برای جبران تقصير خود به دوش مي‏كشيد. عدالت اقتضاء مي‏كرد كه كار زشت بي‏كيفر نماند. امروزه اين مقصود در اجراي مجازات همچنان تعقيب مي‏شود. در اذهان عموم مردم مفهوم عدالت وقتي معني و تحقق مي‏يابد كه بزهكار به سزاي همان ميزان گناهي كه مرتكب شده است رسيده باشد. مجازات وظيفه دارد كه اين تعادل را برقرار كند.

اين انديشه كه از پيشينيان به ياد مانده هنوز در اعتقاد مردم ريشه دارد كه بزهكار مديون است و بايد دين خود را به همان ميزان بپردازد. از اين رو، مجازات ضمناً نوعي تلافي‏جويي به شمار مي‏آمد كه تجلي آرماني آن را مي‏توان امروزه در اجراي مجازات قصاص مشاهده كرد. در مكتبهاي كهن حقوق كيفري هر جرمي با فرض وقوع تقصير توأم بود. از اين رو، مجازات بدون تقصير معني نداشت. مقصر انساني آزاد و مختار بود و اخلاقاً مسؤوليت اعمال خود را به عهده داشت. بدين‏سان، عنصر اخلاقي (رواني) رفته رفته جزء عناصر جرم به حساب آمد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 129)

3- بازپروری

امروزه دانش ما از رفتار و خلق و خوي انسانها فزوني يافته است. تغيير رفتار و يا به عبارت ديگر عادات زشت و ناپسند انسان موضوع پژوهشهاي روان‏شناسي است. بر اين اساس، رفتار مجرمانه نوعي ناسازگاري اجتماعي است و بزهكار كسي است كه بنا به دلايلي قادر نيست خود را با خواسته‏هاي جامعه تطبيق دهد. حال چگونه و با چه ابزاري مي‏توان بار ديگر انسان كژ رفتار را با گروه اجتماعي خود پيوند و آشتي داد؟

اين سؤالي است كه با بررسي ابزار كيفري يعني مجازاتها آسان مي‏توان به آن پاسخ داد. از تأثير تربيتي بعضي از مجازاتها مانند اعدام، رجم و مجازاتها توانگير به طور كلي بايد مأيوس بود. زيرا، بازپروري اصولاً با اجراي اين قبيل مجازاتها منافات دارد.

تنها مجازاتي كه خصيصه تربيتي آن به ظاهر و نسبت به مجازاتهاي ديگر بارز است كيفر زندان است. اصطلاح «حبس تأديبي» زماني شيوه‏اي از اجراي مجازات را تداعي مي‏كرد كه با سياست يك نهاد تربيتي بايد منطبق مي‏بود. امروزه ديگر از اعجاز زندانها سختي نيست، بلكه سعي بر اين است كه با تعليق اجراي مجازات و يا آزادي مشروط و يا راه كارهاي ديگرحتي المقدور از آثار زيانبار زندانها تا حدودي كاسته شود.

مجازاتهاي مالي به ويژه جريمه نقدي عيوب مجازاتهاي ديگر را كمتر دارد. شايد و به همين دليل اثر بازدارندگي آن در پيشگيري از جرايم خاص نسبتاً قوي است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 130)

 ب) ويژگيهاي بنيادي مجازاتها

1- رنج‏آوري

خصوصيت آزاردهنده مجازات از همان هدف مكافات‏دهي آن سرچشمه مي‏گيرد. مجازات، عذاب و دردي است كه بزهكار بايد با تمام وجود آن را تحمل كند.

در گذشته «اعمال شاقه» اجراي مجازات حبس را با سختي و جانكاهي توأم مي‏كرد. امروزه محروميت از آزادي خود به تنهايي مضيقه‏اي است. در گذشته، كيفري مانند «حبس مجرد» مجازاتي ترهيبي بود. يعني بزهكار مانند راهبي بايد ترك دنيا مي‏كرد. زيرا، در تفكر ديني خلوت كردن با خود، و دوري گزيدن از لذتهاي مادي چشم انسان را به حقايق مي‏گشود و احساس ندامت و پشيماني برمي‏انگيخت. اصطلاح ندامتگاه در معني دير ناظر به مكانهايي بود كه قانون حاكم بر آن سكوت بود.

كيفرهاي بدني مانند تازيانه، قطع عضو واجد همان خصوصيت آزاردهندگي است. عموماً هدف ارعابي مجازاتها جز با تقويت خصيصه رنج‏آوري آن ممكن نيست. قانونگذاران اميدوارند با وضع مجازاتهاي شاق، رعب و وحشت در دل مردم پديد آورند تا شايد بيم و هراس، آنان را از ارتكاب جرم باز دارد. به عكس، براي تأمين هدف اصلاحي مجازاتها ناگزيرند بيش از پيش از خشونت آنها بكاهند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 131)

2- رسواكنندگي

در گذشته فلسفه مجازاتهاي ترذيلي يا خوار و خفيف‏كننده اين بود كه مردم از بيم از دست دادن آبرو و مقام اجتماعي خود گرد بزهكاري نگردند. البته رسواكنندگي صفت مجازاتها خاصي نيست. همه كيفرها بيش و كم رسواكننده‏اند. ولي سرافكندگي محكوم‏عليه از اجراي مجازات بستگي تام به قضاوت مردم درباره اعمال او دارد. هر چه زشتي اعمال بزهكار بيشتر باشد رسوايي او ميان مردم بيشتر است. به عكس، اگر مردم فعل يا افعالي را قبيح ندانند، ارتكاب آن هيچگاه مايه شرمساري نيست.

اجراي مجازات كه نشانه سرزنش عمومي است عموماً پيوندهاي اجتماعي محكوم‏عليه را با اجتماع سست مي‏گرداند. گفته مي‏شود بزهكار به جامعه خود مديون است و بايد دين خود را به آن ادا كند. در اين حال، با اجراي مجازات به نظر مي‏رسد كه بزهكار بايد حساب خود را با جامعه تسويه كرده باشد. ليكن دشواريهايي كه بزهكار عموماً با آن رو به رو است دقيقاً پس از اجراي مجازات ظاهر مي‏شود. زيرا، داغ ننگ كه بر پيشاني او نقش بسته است بازگشت او را به جامعه به خطر مي‏اندازد. گرفتاري بسياري از زندانيان پس از خاتمه محكوميت، يافتن موقعيت اجتماعي جديد و بازيافتن آبروي از دست رفته خويش است. ولي جامعه كمتر روي خوش به آنان نشان مي‏دهد. از اين رو گفته مي‏شود خصيصه رسواكنندگي مجازات نبايد آنچنان قوي باشد كه بازسازگاري اجتماعي بزهكار را تهديد كند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 132)

3- معين بودن

هدفهاي مجازات به ويژه ارعاب و مكافات بدكاران هنگامي تحقق خواهد يافت كه مجازات ثابت و مشخص باشد. فرض آن است كه قاضي مي‏تواند ميزان آشفتگي اجتماعي ناشي از جرم و تقصير بزهكار را در هر مورد بسنجد و او را به مجازات معيني محكوم كند.

اعلام حكم مجازات اين حسن را دارد كه بزهكاران بالقوه به عواقب رفتار سوء خود خواهند انديشيد. همچنين، محكوم‏عليه واقف خواهد شد كه چه تكاليفي بر عهده او است و چگونه و چه زمان مجازات او به پايان خواهد رسيد. تعيين نوع و ميزان مجازات، محكوم‏عليه را از هر گونه خودسري و ميل و نظر مجريان احكام كيفري مصون خواهد داشت. و اگر هدف از مجازات، بازسازگار كردن محكوم‏عليه باشد، مجريان را بر آن مي‏دارد تا در حدود مدت مقرر در حكم به برنامه‏ريزي مناسب بپردازند.

مع هذا با آنكه قاضي در اجراي عدالت با توجه به ميزان تقصير و صدمات ناشي از جرم مي‏تواند درباره گذشته به آساني قضاوت كند، در تعيين زمان لازم به منظور بازسازگار كردن محكوم‏عليه، آينده را به درستي نمي‏تواند پيش‏بيني كند. از اين رو، معين كردن مجازات از پيش مانعي در راه تأمين هدف اصلاحي مجازات تلقي مي‏شود.

در نظام كشوري كشور ما، هيچ تدبيري پيش از اتمام مجازات براي تعديل وصف معين بودن مجازاتها انديشيده نشده است و محكوم‏عليه ناگزير به تحمل تمامي مجازات مقرر در دادنامه است. تنها قواعدي كه تا حدودي وافي به مقصود است آزادي مشروط و عفو محكومان به مجازاتهاي سالب آزادي است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق جزای عمومی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید