دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئوليت مدني و ضمان


در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئوليت مدني و ضمانرا  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

فرد بشر با توجه به طبيعت انساني و رواني و عاطفي خود داراري ديدگاهي زشت و زيبا و گفتارهاي پسنديده و نا پسنديده مي­باشد و از سويي آمال ممدوح الهي و انساني را دنبال مي­كند و از سوي ديگر اميال مذموم شيطاني.

تاريخ حيات انسان گوياي اين واقعيت است كه انسان در جريان دست يافتن به اين آمال به خصومت و نزاع گراييدو چه بسا منجر به كشتار همديگر و انتقام مي­پرداختند، تا آنجا كه يكي از طرفين از بين مي­رفت و يا كاملا تسليم مي­شد مه اين خود موجب اضمحلال نظم جامعه مي­گرديد.

لذا بشر عاقل از همان زمانهاي دور به اين حقيقت پي بردكه براي حفظ نظام اجتماعي بايد ضوابط و قواعدي را حاكم بر رفتارها و روابط اجتماعي خود قرار دهد تا با رعايت قوانين ارسالي از سوي عادل يگانه و وضع قوانين قراردادي از سوي خبرگان، هم دامنه اختلافات محدود گردد و هم اختلافات حادث بر اساس آن قوانين و قواعد فيصله يابد براي استقرار نظم و امنيت در جامعه در كنار قواعد و موازين ديني و اخلاقي، مقرارات قانوني عالمانه و عادلانه ضروري است تا در پرتو اين مقررات زمينه دست يابي به عدالت اجتماعي فراهم آيد.

حقوق مدني ايران نيز چهرة تكامل يافته از فقه اماميه است كه بر مبناي تحقيق و فتواي فقيهان در طول قرنها تدوين شده است قوانين حقوقي روز به روز متحول و قوانين ناقص، تكميل مي­شود و روح قوانين از متون فقهي كشف مي­گردد تا حقوق افراد بشر حفظ گردد و جامعه بسوي هدف خود كه همانا مدنيت و قانونمندگرايي است در سايه عدالت رهنمون شود. براي درك بهتر موضوع ابتدا در اين فصل به شرح اصطلاحات ضمان و مسئوليت مدني پرداخته شده است

اصطلاح ضمان در حقوقي مدني و انواع آن

گفتار اول ـ ضمان در حقوق مدني :

قانون مدني اصطلاحات ضمان و مسئووليت را به طور مترادف به كار برده است و حال آنكه از نظر انطباق قانون مدني با حقوق جديد بهتر بود در موردي كه تعهد جبران زياد به عهده وارد كننده خسارت است بجاي اصطلاح ضمان قهري . اصطلاح مسئووليت مدني عنوان مي شد. [1]

مسئووليت : مفهمومي حقوقي است و از نظر جامعه‌شناسي با تحول جامعه تغيير مي كند تا آنجا كه تاريخ فرضيه‌هاي حقوقي نشان مي‌دهد نخستين تجلي فرضيه مسئووليت به صورت وظيفه است بدين شرح كه كسي كه خود او يا اشياء و افراد واقع در اختيار او به ديگري زيان رسانده است موظف است كه به نوعي آتش خشم و انتقام زيان ديده را فرو نشاند . كسي كه به ديگري زيان مي‌رساند يا با حمايت از خويشاوند و طفل و حيواني اهلي كه به ديگران زيان رسانده است ، مانع گرفتن انتقام زيان ديده آماده شود ، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم يعني امنيت عمومي در ابتدائي ترين معني آن ، با تنظيم روابط خصمانه و سرانجام با آشتي دادن دو خصم بهتر و موثرتر تامين مي‌شود .

هر كسي كه عملي مي‌كند قصد انجام دادن آن عمل و نتايج قابل پيش بيني ناشي از آن را داشته باشد و بايد مسئوول اين عمل و نتايج آن باشد ولي اين مسئووليت ناشي از فرض آن است.[2]

موردي خاص نازل شده است و بعد بصورت حكمي كلي درباره همه موارد مشابه صادق آمده است .

1 ـ در سوره اسري آيه 34 آمده است : «اوفوابالعهدان العهدكان مسئوولا» بدانچه پيمان مي‌بنديد وفا كنيد كه پيمان ، باز خواست دارد و اين دلالت بر ضمان عهدي مي‌كند و ضمان قهري اغلب ناشي از جرائم عمدي است و جرائم عمدي مانند : زنا ـ قذف و سرقت و … و هر يك كيفري مشخص دارد:

2 ـ در آيه 92 سوره نساء آمده است : مومن نبايد مومني را بكشد ، مگر آن كه كشتن به خطا باشد و كسي كه به خطا مومني را بكشد بايد بنده مومني را آزاد بكند و ديه به كسان او بدهد مگر آنكه كسان او از ديه در گذرد و اگر از قومي باشند كه بين شما و بين آنها پيماني باشد ، ديه‌اي به بستگان او بدهيد و بنده‌اي مومن آزاد كنيد و كسي كه نبايد ، دو پياپي روزه بگيرد ، اين بازگشتي به خدا است و خدا دانا و كاردان است .

3 ـ آية « يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض» كه مي‌تواند منشاء بسياري از الزامات قهري و عقدي باشد .

در اين جا لازم است در مورد مسئووليت مدني و اخلاقي ، مسئووليت مدني و كيفري توضيحاتي ارائه شود .

گفتار دوم ـ تاريخچه مسئووليت مدني :

مسئووليت مدني در اثر تحول زمان از صورت اوليه انتقام جسماني ، به شكل پرداخت مبلغي كه حقوق قديم براساس رابطه سببيت كه مفهوم قواعد فقهي اتلاف و تسبيت را تشكيل مي دهد ، مسبب را به جبران خسارت وارده محكوم مي‌كرد . در اثر پيدايش و توسعه طرق استفاده از قوه بخار و برق و اتم و ساير اختراعات و اكتشافات و به كار بردن روشهاي مديريت علمي و اصول اقتصادي ، موارد ورود خسارت جاني و مالي و معنوي به حدي افزايش يافت كه ديگر ممكن نبود مساله تحمل خسارت مانند سابق منحصراً براساس رابطه مسببيت حل و فصل گردد كه در غير اين صورت آزادي عمل به شدت تحديد و چرخهاي اقتصادي متوقف مي‌گرديد . نتيجه اين شد كه به خصوص از اوايل قرن بيستم مسئووليت مدني اهميت خاصي يافت و علماي حقوق به تحقيق در اطراف آن پرداخته و ادبيات وسيعي درباره آن تشكيل گرديد .

گفتار سوم ـ مسئووليت مدني در كتابهاي آسماني :

مسئووليت در قرآن خاص انسان اين كه مي‌گوئيم مسئووليت خاص انسان است براي آن كه از نظر جامعه شناسي به دوراني از زندگي بشر مي‌رسيم كه در آن حيوانات مسئوول شناخته شده‌اند و حتي كتابهاي مذهبي نظير تورات حيوان را مسئوول شناخته شده‌اند و حتي كتابهاي مذهبي نظير تورات حيوان را مسئوول دانسته‌اند

الف ) تورات در فصل بيست و يكم از سفر خروج مي‌گويد : اگر گاو نر ، زن و مردي را شاخ بزند كه باعث مرگ شود ، گاو را سنگسار مي‌كنند و گوشت او را نيز نمي‌خورند و صاحب گاو بري است ولي اگر شاخ زن باشد و به صاحب آن اين صفت گاو را خبر داده باشند و آن را نگاه نداشته باشد و گاو ، زن يا مردي را بكشد گاو را سنگسار مي‌كنند و صاحب گاو را مي‌كشند . از اين حكم تورات بر مي‌آيد :

1 ـ اين سنگسار كيفري است عبرت انگيز كه براي گاوان ديگر مي‌تواند باشد .

2 ـ مسئووليت ناشي از اين عمل گاو براي صاحب گاو ، مسئووليت ناشي از عمل اشياء است كه تدارك خسارت مادي يا معنوي نيست ، تدارك خسارت در اين جا اگر با تقصير همراه نباشد فقط سنگسار كردن گاو است و اگر با تقصير همراه باشند سنگسار كردن و كشتن صاحب گاو است و اگر با تقصير همراه باشد سنگسار كردن و كشتن صاحب گاو است ،با آنكه تورات از نظر تاريخ شايد نخستين كتابي باشد كه تفاوتي ميان قتل عمد و قتل غير عمد قائل شده است ، در اين حكم با اماره‌اي غيرقابل رد اهمال يا اغفال دارندة گاو و شاخ زن را بر عمد حمل كرده و او را محكوم به اعدام شناخته است .

ب ) قرآن كريم : يكي ازآخذ اثبات مسئووليت مدني قرآن كريم است . آيات قرآني است . آيات قرآني ناظر به احوال شخصي و معاملات و كيفر جرائم است و در آغاز اكثر براي در هر مورد كه شخص ناگريز از جبران خسارت ديگري باشد مي‌گويند در برابر او مسئووليت مدني دارد. در فقه نيز قاعدة لاضرر مبناي مسئووليت مدني است . مسئووليت لازمه داشتن اختيار است . انسان آزاد و عاقل از پيامد كارهاي خويش آگاه و مسئوول آن است . به همين جهت پاره‌اي از نويسندگان قدرت غيرمسئوول را ظالمانه . انسان بي مسئووليت را عامل آشفتگي دانسته‌اند. بنابر اين مسئووليت شخص نسبت به جبران خسارت ناشي از اعمال خود قاعده‌اي طبيعي و موافق قاعده است . به عبارت ديگر : «هر كس به ديگري خسارتي زند بايد آن را جبران كند [3] »

گفتار چهارم :

الف ) مسئووليت مدني و مسئووليت اخلاقي :

اخلاق حكم مي‌كند كه هيچ كس نبايد به ديگري زيان برساند و هيچ ضرري نبايد جبران نشده بماند (لاضرر و لاضرار في الاسلام ) و ساير قواعد و احكام ، وسايل فني براي تحقق بخشيدن به اين آرمان است .

مسئووليت اخلاقي ، مواخذ وجدان از خطاست و مسئووليت حقوقي مسئووليتي است كه شخص در اقبال افراد ديگر دارد. نتيجه اين تفكيك آن است كه مسئووليت اخلاقي ، احساس دروني است كه وجدان به تفحص در اعمال يا حتي افكار شخص مي‌پردازد و حال آنكه منشاء مسئووليت حقوقي معيارهاي خارجي است و آن معيار هم رفتار متداول افراد جامعه است . ممكن است كسي از نظر اخلاقي خود را به علت فكري كه در خاطر نقش بسته بي‌آنكه زياني به ديگري برسد مسئوول بداند و حال آنكه مسئووليت حقوقي متضمن تجلي خارجي يا ترك فعل و خسارتي است كه از اين فعل يا ترك فعل به ديگري رسيده است .

بايد گفت كه مسئووليت مدني غالباً مبتني بر تقصير يا خطاي مباشر خسارت آن استع و در آغاز مفهوم تقصير در مسئووليت مدني مفهمومي اخلاقي است و از همين نظر مسئووليت مدني را تنها با ملاك خارجي نبايد سنجيد بلكه عناصر اخلاقي نيز در اين سنجش بايد سهمي داشته باشد .

ب ) مسئووليت مدني و مسئووليت كيفري :

مسئووليت در هر دو مورد هنگامي متوجه فرد مي‌شود كه مرتكب فعل يا ترك فعلي شده باشد كه به ديگري زيان رسانده است. در مسئووليت مدني اين زيان به شخصي خصوصي مي رسد و در دومي زيان به جامعه . روابط اين دو مسئووليت را كه از يكديگر به خوبي جداست مي توان به دو طريق تعريف كرد .

1 ـ مسئووليت مدني و مسئووليت كيفري دو مفهوم مستقل و جداگانه مي‌باشند. مي‌توان گفت هدف مسئووليت كيفري مجازات مجرم است لذا مجازات بايد متناسب با اهميت تقصير ارتكابي باشد . در صورتي كه هدف از مسئووليت مدني ، جبران ضرر و زيان وارده به زيان ديده است و لذا فاعل زيان بايد به نسبت اهميت ضرر و زيان وارده مسئوول قلمداد شود .

2 ـ با وجود اين بين مسئووليت مدني و مسئووليت كيفري روابط و نقاط تلاقي نيز وجود دارد و اين امر ناشي از آن است كه اغلب اوقات عمل واحدي در عين حال هم موجب مسئووليت مدني و هم موجب مسئووليت كيفري مرتكب آن مي گردد مثلاً قاتل عمد در عين اينكه از نظر جزائي مسئوول است ، از نظر مدني نيز در مقابل فرزندان متوفي كه بر اثر قتل از حمايت ولي خود محروم مانده‌اند مسئوول مي‌باشد. [4]

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئوليت مدني و ضمان

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید