دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعمال حقوقی صغیر

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعمال حقوقی صغیر را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

کار تحقیقی

  اعمال حقوقی صغیر

استاد راهنما: آقای دکتر بخشنده

نگارش: حمید رضا دشتبان

  • پیشگفتار:

ورود به دانشگاه برای همه افراد به منظور و اهداف متفاوتی صورت می گیرد . در بدو ورود به دلیل نا

آشنایی با محیط دانشگاه ابهام در مورد درس خواندن وجود داشت و مخصوصا اینکه حرفهایی که در مورد

دانشگاه آزاد گفته می شد به خصوص در مورد اعتبار مدرک مرا اذیت می کرد .

با ورود به دانشگاه و آشنایی با محیط آن کم کم خودم را با این محیط وفق دادم ومتوجه شدم با وجود اساتید

ممتاز در رشته حقوق می توانم آن حرف و سخن ها را بیهوده تلقی کنم .

برای پیشرفت در دانشگاه داشتن مدرک به تنهایی فایده و سودی در بر نخواهد داشت بلکه باید حس کنجکاوی

و پژوهش در دانشجو فعال باشد.

کار تحقیقی به عنوان دو واحد درسی در نظر گرفته شده است که می تواند به دانشجویان در زمینه تحقیق و

پژوهش و فعال شدن این حس ذاتی انسان کمک کند .

تحقیق صورت گرفته اعمال حقوقی صغار را مورد بررسی قرار می دهد و هدف از آن اثبات درستی و

صحت یا بطلان اعمال حقوقی این گروه است . گر چه منابع حقوقی شبیه به هم بوده و جستجو در این زمینه

محدود بود ولی سعی شد تا با بررسی کتب اساتید حقوق در این زمینه چکیده ای از اعمال حقوقی این گروه از

جامعه مورد نقد قرار گیرد.

– صغير در حقوق اماميه :

صغير را كسي مي دانند كه به سن بلوغ نرسيده و رشد نيافته و بلوغ و رشد را براي خارج شدن صغير از محجوريت لازم مي داند.[1]

بلوغ: زماني است كه قواي جسماني نمو نموده و براي توالد و تناسل مهيا شود . و امری طبيعي است .

رشد: مرحله اي از زندگي كيفي انسان است كه با ورود به آن از فاسد نمودن و مصرف نمودن اموال خود در راههايي كه عقلاني نيست جلوگيري مي كند. تشخيص رشد بوسيله آزمايش هر فرد با توجه به موقعيت اجتماعي او مي باشد تا قدرت و استعداد او در چگونگي مصرف اموال اش دانسته شود كه آيا مي تواند بصورت نوعي از حيله ي شيادان در امان بماند.

– صغير در اصطلاح حقوقي:

دكتر امامي صغير را شخصي مي داند كه از نظر سني به نمو جسماني و روحي لازم براي زندگاني اجتماعي نرسيده باشد.

متاسفانه در قانون مدني صغير تعريف نشده است و دوران آن نيز بيان نشده است . ولي از ماده1202 ق.م بدست مي آيد كه سن صغير از تولد آغاز مي شود و تا 18 سالگي ادامه مي يابد. اين ماده تكليف سني صغير را روشن مي كرد كه در سال 70 در اصطلاحات ق.م اینجا کلیک کنید ولي از تبصره ي يك ماده 1210 ق.م سن بلوغ براي پسران 15 سال تمام قمري و براي دختران 9 سال تمام قمري در نظر گرفته شده است . [2] كه اين خود داراي ايراد است . زيرا يك دختر 9 ساله نمي تواند شخصي بالغ از نظر حقوقي باشد . با توجه به محيط اجتماعي و رشد و توسعه يافتگي و يا بالعكس با عدم توسعه يافتگي جوامع بلوغ و رشد دختران متفاوت مي باشد . گرچه يك دختر 9 ساله شايد براي اجراي احكام آمادگي داشته باشد ولي براي يك زندگي اجتماعي و داشتن شخصيت نياز به زمان بيشتري دارد .

برخي مثل دكتر لنگرودي براي تعريف صغير اين طور بيان مي كند كه در معناي فقهي صغير كسي است به سن بلوغ نرسيده باشد . و در اصطلاح حقوقي كسي به سن 18 سال تمام نرسيده باشد . [3]

عموماً كسي را كه به سن بلوغ مي رسد نمي توان آماده براي دخالت در امور حقوقي اش دانست . زيرا بلوغ يك امر جسمي و طبيعي است و براي ايجاد يك رابطه ي حقوقي رشد نيز لازم است. رشد در مقابل سفه است و كسي كه سفيه باشد غير رشيد است .

رشد تا اندازه اي به نمو جسمي مربوط مي شود ولي اثر عمده ي خود را از تربيت محيط و معاشرت اجتماعي مي گيرد . و همين طور رشد بر مبناي قواي دماغي و روحي است .

ممكن است هر شخصي كه به سن بلوغ مي رسد به رشد نيز دست پيدا كند مانند پسري كه به سن 15 سالگي مي رسد و رشيد است ولي عموماً اينطور است كه رشد پس از سن بلوغ است .

بنابراين احراز رشد در افراد متفاوت است و چون اين عمل رويه ثابتي را ايجاد نمي كند لذا حقوق دانان اروپا كه از حقوق رومي تبعيت كرده اند سن معيني را سن رشد و بلوغ دانسته اند . و ماده ي 1209ق.م اينطور اعلام كرد كه هر كس 18 سال تمام داشته باشد رشيد است .

– محقق حلي رشيد را اينگونه بيان مي كنند: كسي است كه مالش را به اصلاح آورد، يا به تعبير ديگر مال خود را حيف و ميل نكند و عدالت را در رشد لازم نمي دانند و مي گويند اگر بلوغ و رشد با هم نباشند شخص محجور است . و براي تشخيص رشد انجام آزمايش مطابق با وضعيت شخص را توصيه مي كنند تا قدرت شخص در داشتن هوش و زيركي و فريب نخوردن در معاملات مشخص شود.

و همچنين ايشان بيان مي كنند كه رشد با شهادت نيز ثابت مي شود اينگونه که مردان درباره پسران و مردان يا زنان درباره زنان شهادت دهند . [4]

صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که به سن بلوغ رسیده باشد ولی برای خروج از حجر احراز رشد لازم است . تبصره یک ماده ی 1210 ق.م به صغار اشاره می کند.

در گذشته به موجب ماده ی 1209ق.م رشید کسی بود که به سن 18 سالگی تمام برسد و پس از ورود به 19 سالگی رشید شناخته می شد در حالی که این ماده نسخ شده است ملاک رشد صغیر است که باید احراز شود . [5]

و همچنین رشید کسی است اگر در اموال خود تصرفی می کند عقلایی باشد . و با توجه به ماده واحده رشد متعاملین می توان دریافت که سن رشد 18 سال است مگر خلاف آن اثبات شود.

یعنی ممکن است کسی با وجود داشتن 18 سال همچنان محجور باشد و بالعکس کسی با داشتن 17 سال سن رشید شناخته شود .[6]

اكثر حقوقدانان معتقدند كه صغير كسي است كه به سن بلوغ نرسيده و از نظر سن به نمو جسماني و آمادگي لازم براي زندگي اجتماعي نرسيده باشد. [7]

رشيد را كسي مي دانند که تصرفات او در اموال و حقوق مالي ش عقلايي باشد با توجه به مفهوم مخالف ماده ي 1208ق.م كه مي گويد: غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد .

مفهوم صغير و رشيد

در گذشته به كسي كه كمتر از 18 سال داشت صغير مي گفتند و قانونگذار تفاوتي بين دختر و پسر قائل نمي شد ولي با اصلاح ق . م سن بلوغ براي پسران 15 سال و براي دختران 9 سال تمام قمري تعيين شده است . [8]

– تعريف : به كسي صغير گويند كه نابالغ است، و كلمه ي صغر در مقابل كبر قرار مي گيرد و همين طور مي توان صغر را برابر بلوغ كه صفت شخص بالغ است به كار برد .

در علم حقوق فقط صورت هاي خاصي از زندگي صغار مورد بررسي قرار مي گيرد که اعمال حقوقي و مسئوليت مدني از اين مباحث هستند.

گرچه برخي گفته اند صغير كسي است كه از نظر سن به نمو جسماني و روحي لازم براي زندگي اجتماعي نرسيده باشد (نظر دكتر امامي) اما معلوم نيست كه رشد جسماني و روحي براي زندگي اجتماعي چه موقع حاصل مي شود علاوه بر اين رشد روحي با رسيدن به بلوغ بوجود نمي آيد بلكه بايد رشد نيز محرز شود كه مفهومي جدا از بلوغ است . بنابراين اشخاصي هستند كه به بلوغ مي رسند اما رشيد محسوب نمي شوند. 

تعريف رشيد : كسي است كه توانايي اداره اموالش را به نحو عقلايي داشته باشد ، برخي فقها مي گويند رشد يك ملكه نفساني است كه مقتضي اصلاح مال و مانع افساد آن است . يعني با چنين صفتي موجب   بهره برداري درست شخص از مال و مانع صرف آن در راه هاي غير عقلايي مي گردد .

از قيد اصلاح در تعريف بر مي آيد كه: اگر شخصي مال خود را به نحو احسن استفاده و حفظ كند و نسبت به آن اصلاح و بهره برداري عقلايي از آن تمايل نشان دهد رشيد شناخته مي شود .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعمال حقوقی صغیر

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید