دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع صيغه عقد حواله


در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع صيغه عقد حواله را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مبحث چهارم صيغه عقد حواله :

دربحثها حواله سه طرف وجود د ارد واين برخلاف بيشتر عقود است كه ازاطراف آن را 2 نفر تشكيل مي دهند طبيعي است كه در چنين عقدي تعيين اركان آن مورد اختلاف نظراست.

آنانكه حواله را؟؟ مي دانند 1ازاين حيث بي نياز هستند ‍،چون در نهايت ايجاب رااز محيل به عنوان ركن و رضايت راازمحتان واحيانا محال عليه به عنوان اطراف مي دانند ومااين بحث را درمورد نظارت كسانيكه آن را عقد مي دانند پي مي گيريم : در2 گفتار:

1-4-2- (1-گفتاراول : حواله با ايجاد محيل وقبول محتال تحقق مي يابد)2

برپايه اين نظريه محيل و محتال ركن عقد محسوب مي شوند3 ومحال عليه درحقيقت ؟ عقد ا ست هرچند ممكن است دربرخي موارد رضايت اونيزشرط باشد قائلين به اين نظريه براي اثبات ركن بودن محيل ومحتال به چند دليل استدلال مي كنند.

  • دراينكه ايجاب بايداز محيل صادرشود هيچ اختلافي ميان فقهيان وجودندارد وامري اجمالي است .درمورد محتال هم گرم براشتراط رضايت اوادعاي اجماع شرط است امابه نظر ديگران درميان كسانيكه حواله راعقد مي دانند دراين مساله اختلافي ديده نمي شود.

 

  • همانطور كه دربيع اين به غيرمديون رضايت مديون مورد لحاظ قرارنمي گيرد درحواله نيزوضعيت به همين صورت ا ست بااين تفاوت كه در آنجا مافي الزمه مديون درحكم ؟ وعقد تابع احكام بيع سات ولي دراينجا درحكم منتقل اليه وعقد تابع احكام حواله است.
  • عمومات و؟ ادله اي مثل (اونسوابالعقود) مقتضي صفت حواله اي است كه بدون رضايت يك محال عليه واقع مي شود ودليلي كه بخواهد بربطلون آن ارائه شود وجود ندارد. بنابراين بايد گفت :اصل صفت دليلي است برعدم اشراط رضايت محال عليه وزماني اين اصل غيرقابل استناد خواهد بود كه دليلي ارائه گردد ومورد بحث مارازاين اصل و قاعده خارج كند كه چنين دليلي وجود ندارد.

به عقيده صاحبان اين نظريه هرچند اصل اوليه معتبرنبودن رضايت محال عليه درتحقق حواله است ،اما در دومورد بصورت استثناء براصل مذكور رضايت وي را لازم مي دانند.

الف)موردي كه محيل، محتال را به شخص بري ؟حواله داده باشد1در اين فرضا محال عليه بي آنكه بيشترتعهدي داشته باشد،ابندا به ساكن ؟خود را به محتال مشغول
مي سازد، زيرا نمي توان تصور نمود كه فردي به اجبار ديگري را مديون خود سازد يا به سبب توافق و ؟دو نفر با هم براي شخص ثالثي ايجاد تعهده شود مگر آنكه وي به آن رضايت دهد .بنابراين در چنين موردي رضايت محال عليه قطعا لازم است.

ب)موردي كه محيل، محتال رابه غيرجنس حقي كه برگردن محال عليه دارد حواله دهد .دراين فرضا نيزهرچند كه محيل به عنوان بدهكار هرچند كه ملزم است دين را به اوتا كيد كند اما نمي تئوان وي را وادارساخت كه ازفلان مال شخص خودآن را ايفا كند، زيرامديون درتاديه دين به بستانكار اختيار دارد ازميان هر يك ازاموال ودارايي خود كه بخواهد پرداخت كند واز آنجا كه حق وي برگردن محال عليه ازجمله دارايهايي وي محسبو مي شود حق دارد بواسطه ايجابي كه واقع مي سازد بستانكار رابه آن حواله دهد ودر حقيقت دين را به وي منتقل نمايد وعلاوه براينكه مقصد اصلي حواله انتقال دين از ذمه محيل به عنوان ايجاب كننده وركن عقد قصد اوليه راافشا مي كند .اما اينكه محتال راكن به حساب مي آيد به اين جهت است كه وي برذمه محيل حق ثابتي دارد كه مالك آنست وهنگاميكه محيل اراده خود را برانتقال آن به شخص ثالث انشاءمي كند به واقع مال محتال معترف كرده است كه مصرف درمان غيرت وزماني اثرصندوق دارد كه وي برآن رضايت دهد. پس درقبول محتال نبايد ترديد كرد امااين گروه ازفقهيان براي عدم اشتراط رضايت محال عليه نيزدلائلي ارائه كرده اند از جمله :

  • وقتي گفته مي شود حواله انتقال دين است به اين معنانيست كه محيل آنچه راكه در ذمه خود دارد به ذمه شخص ثالث تحميل كند بلكه به بستانكار خوداجازه دهد كه دين را از فلان محل استيقا كند به عبارت ديگر محال عليه محل وموضوع حق ومصرف است ومحقرا نيازي به رضايت او وجود ندارد درست مانند زماني كه محيل به شخص ثالثا وكالت دهد كه دينرا از محال عليه استيفا كند .بديهي است كه وكالت در قيض واستيفاي مال هيچ نيازي به رضايت بدهكار ندارد. درحواله نيزمحتال قائم مقام محيل درقبض مال از طريق حواله است.

محال عليه مديون به محيل است ،اما نمي توان وي را به پرداخت چيزي غير از آنچه بدهكار است ملزوم نمود. بنابراين تحصيل رضاتي وي دراين مورد نيزضرورت دارد.

بااين وجود رضايت محال عليه در دو مورد فوق را نمي توان درحد واندازه رضايت محيل ومحتال دانست زيرا اين دوركن حواله محسوب مي شوند وحواله هم دو طرف دارد يكي طرف ا يجاد كه ميحل متكفل آنست و ديگري طرف قبول كه محتال آن را افشا مي كند .نتيجه آنكه در مورد مذكور ؟حواله به محض ايجاب محيل و قبول محتال تحقق مي يابد ونفوذ حقوقي آن متوقف بررضايت محال عليه است كه برخلاف ايجاب وقبول نه تنها تشريفات خاصي رانياز ندارد، بلكه هر وقت حاصل شود موثر خواهد بود .اعم ازاينكه پيش ازعقد يا مقارن با آن يا پس از عقد فراهم آيد.

2-4-4)گفتار دوم : حواله با رضايت محيل ، محال عليه ومحتال تحقق مي يابد1

اين نظريه برخلاف قول اوّل ،محال عليه را درتحقق عقد حواله دخالت مي دهد ولي در اينكه آيا اوهم مانند محيل و محتال ركن است يا خير، دوفرض قابل مفهوم است:

1-2-4-2 (فرض اول: حواله مركب ازيك ايجاب و2 قبولست:

دراين فرض محيل ايجياب را واقع مي سازد ومحال عليه ومحتال هردومتكفل قبول هستند . درفقه اماميه چنين فرضي راهيچ يك ا زفقيهان مطرح نكرده اند و تنهابرخي از فقيهان كه اتفاقا خود به ايقاع بودن ؟حواله نظردارند آن را محتمل دارند درميان مذاهب اهل سنت نيزتنها صنفي ها حواله را مركب از ايجاب و2 قبول دانسته اند.2

اين گروه از فقيهان براشتراط زضايت محيل ومحتال نظردارند امادرمورد رضايت محال عليه مي گويند كه حواله درحقيقت به نوعي معترف برمحال عليه محسوب شود، زيرا حق به ذمه اومنتقل مي شود. بنابراين اتصال تماميت نمي يابد مگر با قبول ورضايت وي .برخي ازانديشمندان حقوق اسلامي نيز بنظر مي آيد همين نظر را پذيرفته اند وقانون مدني رانيزتابع همين نظريه دانسته اند . اين فرض گرچه دربرخي موارد وجه به نظر مي رسد اما باسوالات واشكالاتي مواجه است كه از ذكرآن حذرمي كنيم .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع صيغه عقد حواله