دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کيفري در اسلام


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کيفري در اسلام را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

                           ارزش و جايگاه انسان از نظر مكتب وحي

ا رزش و اهميت انسان مسئله اي است كه اثبات آن احتياج به استدلال و برهان ندارد و موضع آن نسبت به           مخلوقات ديگرمانند خورشيد هنگام نصف النهار است در وضوح و روشني . واين ارزش وبرتري در ارتباط با شكل يا جسم ظاهري او نيست زيرا پر قدرت تر و زيبا تر از انسان در ميان موجودات جهان فراوان است قرآن كريم در اين رابطه مي فرمايد :

          اَ أنْتُمْ أشَدُّ خَلْقاً أمِ السَّمآءُ بَنها . رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّها(1)

ترجمه : (( آيا شما از جهت آفرينش استوار تريد يا بناي آسمان كه خداوند آن را سقفي بلند وبي ستون استوار ساخت.))

     پس اگر انسان را از اين لحاظ با مخلوقات ديگر خداوند مقايسه كنيم او را در برابر عظمت خلقت موجودي بسيار ضعيف وفوق العاده كوچك است و نمي توان براي او حسابي باز كرد و اگر انسان از تماشاي عظمت خلقت چشم پوشي كند و اين جهان شگفت انگيز و پر از عجائب را نا ديده بگيرد و به تعبير ديگر فراموش كند به قدرت بسيار ناچيز خود مغرور گشته دچار خود بيني شده و به بد ترين رذائل آلوده مي شود و تا ميدان پر خطر (( َانََا َرّبُّكُُمُ الاَعْلا))   )) پيش مي رود آنگاه با وزش بادي يا جرعه آبي يا پشه نا تواني باد دماغش خالي و پوزه اش به خاك ماليده مي گردد وبي آبروئي او در تاريخ ثبت مي شود .

     پس ارزش اين موجود ( انسان ) وعزت و فضيلت اين مخلوق را بايد در ناحيه معني وروح و روان و بعد الهي او جستجو كرد . فطرت عقل استعدادهاي خدا دادي   وجدان ميل به سعادت وكمال و عشق به عظمت مايه هاي ارزش انسانند.             

     اما اگر انسان بخواهد به تنهايي از اين مايه ها استفاده كند يا بطور ناقص استفاده خواهد كرد يا آن ها را در فاسد ترين راه يا رذيلانه ترين برنامه ها بكار خواهد گرفت بدين سبب خداوند كريم براي اصولي خرج كردن اين مايه ها وصحيح بكار بردن اين استعدادها انبياء گرامي خود را همراه با كتب آسماني به كمك انسان فرستاده و از آدميان خواسته است تا براي رسيدن به مقصود ودريافت سعادت خير دنيا و آخرت واقامه عدل و قسط از آن مردان الهي پيروي كرده ودستورات آنان را مانند شمع روشني فرا راه خود قرار دهد .                

 هدف از تعليم وتزكيه:

     انبياءالهي در مرحله اول به اعلام تعاليم آسماني و فرامين معنوي الهي پرداخته و سپس از انسان اجراي اين برنامه هاي الهي را طلب كرده اند يعني ابتدا به تشريح نسخه الهي اقدام كرده وبعد از انسان خواسته اند براي دفع دردهاي فكري وروحي وحل كليه مشكلاتي كه با آن روبرو مي شوند به اين نسخه الهي عمل كنند .زيرا انبياء الهي منشاء تمام آلودگي ها ومنبع تمام نا پاكيها و مايه همه گناهان و تجاوزات انسان را از آلودگي نفس او ميي دانند

       و معتقدنند اعضاء و جوارح ابزار نفس او مي باشند و پاكي يا نا پاكي اعضاء، درستي يا نادرستي عمل ،خوش خلقي يا بد خلقي او بستگي به نفس دارد و اگر نفس تابع عقل گردد و عقل تابع انبياء وكتب آسماني باشد عقل حاكم بر نفس گشته و ابزار نفس را در راه صحيح بكار مي گيرد وانسان راه صحيح را خلقي و بد خلقي او بستگي به نفس دارد واگر نفس تابع عقل گردد وعقل تابع انبياءتشخيص خواهد داد . اما اگر نفس انسان سركش باشد واز پيروي عقل سرباز زند براي ارضاي خود بوسيله اعضاء وجوارحش دست به هر عمل ننگين مي زند. واز انسان درنده خوئي عجيب و متجاوزي خطر ناك وستمگري نا بكار و مجرمي پليدمي سازد .

قرآن كريم در اين باره مي فرمايد:

                     قَدْ أفْلَحَ مَنْ زَكَّيها. وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّها (1)

ترجمه: (( بي ترديد هر كس نفس را پاكيزه ساخت رستگار شد وهر كس نفس را ناقص وگمراه و آلوده ساخت نوميد وبي بهره شد.))

خدوند درسوره شمس از طريق معلومات فطري و نور وحي كه توسط انبياء اعلام شده انسان را عالِم وشناساي تقوي ساخته وطريق اجتناب از هر گناهي را به او آموخته است و اين انسان است كه بايد يكي از دوراه خير و شر را انتخاب كند. ولي بايد بداند كه سعادت ورستگاري او درسايه پاكي نفس وخودداري ازتبعيت هواي نفس است .

انسان اگرداراي تمام منابع علوم وفضائل مادي باشد ولي درارتباط با تعاليم الهي قرار نگيرد راهي براي تزكيه نفس ندارد وبا داشتن آن همه علوم ومنابع مادي از تخلف و عصيان وفساد در امان نيست همانطور كه در دنياي غرب با داشتن آن همه امكانات مادي و منابع علمي و دانشگاهها آمار جرم و جنايت درصد قابل ملاحظه اي را نشان مي دهد و بشتر تخلفات و منكرات كشورهاي اسلامي نيز معلول ارتباط با كشور هاي غربي وسياست هاي استعماري آنان مي باشد. به قول حكيم و فيلسوف الهي و عارف آگاه مولوي :

                       صد هزاران فضل داند از علوم             جان خود را مي نداند آن ظلوم

                       تو همي داني يجوزُ لا يجوز                 خود نداني كه يجوزي يا عجوز  

وجاي تعجب است كه اين مدعيان تمدن از قيمت وارزش كالاي زميني و از يجوز و لا يجوز مسائل مادي با خبرند اما كمترين خبري از حيثيت و ارزش انساني خود ندارندو نمي دانند راه كمال وفضيلت چيست .                                        

 تقوي مهمترين عامل تزكيه نفس:

انسان بايد كوشش كند تا با كمك تقوي نفس خود را از حالت امّاره بودن نجات داده وبحالت نفس مطمئنه برساند انسان وقتي در اثر تعاليم انبياء با مكتب وحي و كتب آسماني آشنا شد و اين حقيقت را درك كرد كه تنها نسخه شفا بخش وسعادت او پيروي از فرامين الهي ودستورات انبياء وكتب آسماني است بايد در مرحله اول به ياد گيري اين دستورات بپردازد ودر مرحله دوم به اجراي اين فرامين الهي اقدام نمايد. اجراي فرامين الهي روح تقوي را در انسان تقويت كرده و از ارتكاب جرم وگناه باز مي دارد ودر مسير حركت به سوي الله از آلودگسها و هر گناهي كه داراي كيفر دنيوي و اُخروي است مصون مانده و به تبع آن جامعه نيز از هر گونه ظلم وبي عدالتي و تجاوز در امان خواهد ماند . در كتاب غرر الحكم از اميرالمؤمنين علي (ع) در رابطه با تزكيه نفس و نجات آن از آلودگيها احاديثي نقل گرديده از جمله :

                         نَفْسَك أقْرَبُ أعْدائك إلَيْك (2)                    

ترجمه: ((نفس تو نزدك ترين دشمنان توست يعني نفس كه آراسته به تربيت الهي نباشد نزديك ترين دشمن انسان است .))

نَزّهوا أنْفُسَكُمْ عَنْ دَنَسِ اللَذّاتِ وَتَبَعاتِ الشَهَواتِ(1)                                        

 ترجمه: ((نفوس خود را از لذّ ت هاي دور از مرز هاي الهي و گرفتاريهاي شهوات پاك كنيد.))      

         نَفْسُكَ عَدُوٌ مُحارِبٌ وَضِدٌّ مُواثِبٌ إنْ غَفَلْتَ عَنْها قَتَلَتْكَ (2)

ترجمه: (( نفست دشمني است جنگجو و خصمي است حمله كننده اگر از او غافل شوي هلاكت مي كند.))

اي كاش انسان به ارزش والا ومقام خليفه الهي خود پي مي برد واز علل سعادت و هلاكت آگاه مي گشت وبر خطر پيروي از نفس امّاره اطلاع پيدا مي كرد تا در راه تزكيه نفس خويش قدم مي گذاشت و مرتكب جرم وجنايت نمي شد تا مستوجب كيفر دنيوي و عذاب اُخروي گردد.                                  

گر چه هدف از اين تحقيق و پايان نامه بر رسي اجراي حدود الهي و آثار آن در جامعه مي باشد و كيفر جرائمي از قبيل زنا قذف شرب خمر سرقت محاربه و ارتداد مورد بر رسي قرار خواهد گرفت ولي در اين مقدمه كوتاه سعي شده تا نكاتي در باره جايگاه و ارزش انسان وعلل سقوط او از مرز هاي انساني وآلوده شدن به نا پا كيها وجرائم بيان شود بلكه مفيد واقع گرددزيراقضات محترم علاوه بر اجراي كيفر دنيوي مجرم بر اساس وظيفه الهي واز باب امر به معروف و نهي از منكر مسؤول آگاه كردن متهمين ومجرمين از عقوبات اُخروي هستند شايد مجرمين با آگاه شدن از عذاب اُخروي از انجام جرم و گناه توبه كرده ومورد عفو ومغفرت خداوند قرار گيرندو در صورتي كه از كيفر دنيوي عفو گردند خود را اصلاح كنند و ديگر مرتكب جرم نشوند و به آغوش جامعه باز گردند و جامعه نيز از خطر افتادن در ورطه هلاكت كه نتيجه اعمال ورفتار نا هنجار آنان است سالم بماند .

فلسفه حقوق كيفري در اسلام

مكتب اسلام براي مصلحت امت اسلامي   و بسط و گسترش عدالت وامنيت اجتماعي و تهذيب نفس و حفظ نظام جامعه روشها وشيوه هائي را بكار گرفته كه در آخرين مرحله نوبت به اجراي مقررات جزائي واقامه حدود و تعزيرات مي رسد .اسلام دين رحمت است و خداوند متعال پيامبر رحمت را جهت هدايت وگسترش رحمت براي اجتماعات بشري بر انگيخته همانطور كه در قرآن كريم مي فرمايد:                              

                      وَما أرْسَلْناكَ إلّا رَحْمَهً للْعالَمينَ(1)

ترجمه: (( وتو را جز رحمتي براي جهانيان نفرستاديم)) اين رحمت الهي يك قانون كامل و شامل است كه همه جهان وجهانيان را فرا مي گيرد و نيز مي فرمايد :

                      وَرَحْمَتي وَسِعَتْ   كُلَّ شَيءٍ(2)    

ترجمه: ((رحمت من همه چيز را فرا گرفته است)) تجلي رحمت گسترده الهي در دين اقتضا مي كند كه در باره هدايت مجرمان و تبه كاران روشي منطقي بكار گرفته شود ودر پناه رحمت الهي قرار گيرند زيرا تبه كاران خودرا به اختيار در ورطه خطر هلاكت كشانده وسر نوشت شومي را براي خود ايجاد كرده اند شايد با قرار گرفتن در پناه رحمت الهي راه اصلاح را در پيش گيرند تا هم خود را نجات دهند و هم جامعه را از زيان جرائم خود ايمني بخشند.روش اسلام نيز در بر خورد با تبه كاران نشانه بارزي از اين رحمت است.

 1-1- روشهاي مسالمت آميز اسلام در مبارزه با جرم:

1-1-1- نخستين راهي كه اسلام براي هدايت مجرمان و ريشه كن كردن جرائم برگزيده نشر و گسترش تعاليم اخلاقي استكه به نيكي ها و فضائل فرمان مي دهد و از بديها و رذائل باز مي دارد و انسان را به فطرت خود هدايت مي كند باشد كه بوسيله هدايت فطري و بر اساس عشق به خوبي و نفرت از بدي راه خود را به سوي فضيلت باز يابدو از تاريكي هاي گناه بسوي نور هدايت و راهنمائي شود . انسان هاي پاكدل كه از هدايت فطرت برخور دارند خيلي زود در پرتو تعاليم اخلاقي جان و روان خود را تربيت مي كنند وبه ساختن

جسم و روح خود مي پردازند. اگر انسان از حريم فطرت خود دور نشده باشد همين آموزش هاي اخلاقي به تنهائي براي هدايت او و باز داشتن او از ارتكاب رذائل و جرائم كافي است .تعاليم اخلاقي در اسلام از اهميت ويژه اي بر خوردار است تا آنجا كه پيامبر اكرم (ص)هدف از بعثت خود را نشر فضائل اخلاقي بر شمرده و فرموده است :

                                   إنّي بُعِثْتُ لِاُتَمِّمم مَكارِمَ الْاَخْلاقْ

1-1-2- دومين راه مبارزه مسالمت آميز اسلام براي برخورد با جرائم وضع احكام فقهي است كه حاكم بر روابط انسان با خود و خداي خود است و نيز حاكم بر گفتار و كردار او مي باشد . غرض از وضع اين قبيل احكام آن است كه انسان خود را آنچنان كه بايد شايد بسازد . انساني كه در پرتو تعليمات فروع دين خود را ساخت چگونه ممكن است در ورطه معاصي و جرائم در افتد. گروه زيادي از انسن ها موفق مي شوند در اين مرحله راه خود را بسوي مقصد در پيش گيرند و از انحراف و گمراهي ايمني يابند ولي افرادي سيه دل و تيره روز پيدا مي شوند كه در ضلالت و گمراهي و فساد غوطه ور مي شوند اما هنوز اميد به اصلاح آنان به شيوه مسالمت آميز از بين نرفته است

     1-1-3- اسلام سومين راه مبارزه مسالمت آميز خود را امر به معروف و نهي از منكر معرفي مي كند تاتحت شرايطي اين گونه افراد بسوي كار هاي شايسته اي هدايت و از جرائم و منكرات باز داشته شوند تا بدين وسيله از وقوع جرم در جامعه جلو گيري بعمل آيد . پس ملاحظه مي شود كه دين اسلام در راه مبا رزه با جرم و اصلاح مجرم مراحلي را به صورت مسالمت آميز طي كرده و در پرتورحمت بيكران الهي در اصلاح و تهذيب نفوس و حمايت از فرد و جامعه كوشيده است .

     1-1-4- روش شدت عمل به جاي مسالمت آميز .اگر افرادي در جامعه پيدا شوند كه هيچ كدام از روشهاي مسالت آميز سه گانه فوق نتواند آنان را اصلاح كند و از ارتكاب جرائم ومنكرات باز دارد عقل و منطق مي گويد قانون بايد يكي از دو راه را انتخاب نمايد اول اينكه مجرم را آزادانه در ميان جامعه رها كند و كاري به او نداشته باشد در اين صورت معلوم است كه چه اتفاقي خواهد افتاد . مجرم خطر ناكي كه خود را ايمن از هر گونه باز خواست و كيفر بيابد بر اساس هواي نفس و خود خواهي دست به ارتكاب جرائم خطرناك مي زند و جامعه را به پرتگاه نيستي و نابودي مي كشاند وبه گفته بسياري از حقوق دانان اين حمايت از شخص مجرم به قيمت نابودي جامعه و اختلال نظام و محو عدالت و امنيت از جامعه است و اين با هيچ منطق و قانوني سازگار نيست چه رسد با قوانين الهي كه بر پايه عدالت ورحمت است .راه دوم همان است كه حقوق كيفري اسلام پيش بيني كرده يعني اگر مجرم در هيچ شرايطي نتوانست خود را اصلاح كند واز ارتكاب جرم خود داري نمايد بايد به خاطر مصلحت جامعه فدا شود يعني اگر امر داير باشد بين اينكه فردي زنده بماند و جامعه دچار انحراف و نيستي گردد يا جامعه زنده و سالم بماند و فرد نابود گردد كدام را بايد انتخاب كرد . هر عقل سليمي راه حل اين مشكل را مي داند پس راه منحصر به فرد رسيدگي به جرم و مجرم و اجراي كيفر ولوكيفر اعدام و بكار گرفتن روش شدت عمل به چاي شيوه هاي مسالمت آميز مي باشد واين آخرين راه علاج اين بيماران خطر ناك مي باشد.همانطور كه طبق يك ضرب المثل قديمي (( آخرالدواء الكيّ))يعني آخرين راه درمان بيمارداغ كردن او با آهن گداخته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کيفري در اسلام

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید