دانلود تحقیق:مديريت كيفيت جامع


در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:مديريت كيفيت جامع

مقدمه

مديريت كيفيت جامع يكي از كاملترين و كارآترين فلسفه هاي مديريتي است كه به نحوشايسته اي مباحث كيفيت و رضايت مشتري را در بردارد . در دنياي امروز كه از يكسو رقابتهاي ملي، منطقه اي و بين المللي بسيار شديد و تنگاتنگ و از سوي ديگر تغييرات و تحولات در تكنولوژي، نيازبازار و … بسيار سريع و پر شتاب بوده و مسلمًا تجزيه و تحليل شناخت صحيح و بكارگيري مناسب مباحثي از قبيل مديريت كيفيت جامع مي تواند بسيار راهگشا و مؤثر باشد . از نكات برجسته و ممتاز بحث مديريت كيفيت جامع اينست كه بسياري از فنون و روشهاي مرتبط با مسائل مديريتي و كيفيتي را بطور جامع و با تلقيني مناسب و بصورت يكپارچه در خود جاي داده است.

بطور كلي شركتهايي كه در جهت اجراي فلسفه مديريت كيفيت فراگير قدم بر مي دارند، بايستي از تلاشهاي بهبود مستمر كيفيت كه در تمام اجزا سازمان جريان دارد، مطمئن شوند . حركت در جهت يك فرايند بهبود مستمر، اغلب با پذيرش يكي از فلسه هاي مديريت كيفيت، مانند اصول دمينگ، فلسفه جوران يا كرازبي شروع مي شود . اين افراد صاحب نام، اصول و راهنمايي هايي را براي تغيير محيط شركتها و ايجاد فرهنگ كيفيت مداري در سطح سازمانها با نگرشها و رويكردهاي منابع انسان تدوين كرده اند.

 

تاريخچه (TQM)

پايه اول مديريت كيفيت توسط ادوارد دمينگ كه يك دانشمند آمريكايي است در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم در ژاپن پي ريزي شد . اقامت دمينگ در آغاز بر پايه فنون آماري كنترل كيفيت قرار داشت كه توسط والدر شوهارت كه دمينگ زير نظر او در آزمايشگاههاي بل در نيويورك كار مي كرد ارائه شده بود.

پس از جنگ جهاني توجه از كيفيت به توليد انتقال يافت و نتيجه آن كاهش بهره گيري ازروش هاي كنترل آماري بود . پس از جنگ دمينگ شاهد رنج هاي بسيار مردم ژاپن بود و بر اساس علاقه اي كه به آنها احساس مي كرد تعليمات خود را در زمينه روش هاي كنترل آماري در آن كشور  آغاز كرد و به ژاپني ها ياري داد تا فرآورده هاي بيشتر و بهتري توليد كنند.

در سال ١٩٦٠ اولين دواير كنترل كيفيت به منظور بهبود كيفيت ايجاد شدند . همچنين كارگران ژاپني فنون ساده آماري را فرا گرفتند بطوريكه توانايي آنرا داشتند كه از اين فنون درفرآيندهاي بهبود مستمر براي افزايش كيفيت و كارآيي استفاده نمايند. بعدها مديريت كيفيت جامع در نقاط ديگر جهان به ويژه در ايالات متحده و سپس اروپاي غربي رواج پيدا كرد.

 

ارتباط با سایر حوزه های دانش

مدیریت کیفیت جامع با حوزه هایی همچون مهندسی مجدد، مهندسی ارزش و مدیریت دانش ارتباط تنگاتنگی دارد. اصول و نگرشها ی مد یریت کیفیت جامع ز یربنای تکامل تدر یجی سازمان یادگیرنده است . نگرشهای مد یریت کیفیت جامع به طور ر یشه ای در سازمان یادگیرنده دگرگو نی ایجاد می کند . مدیریت کیفیت جامع و سازمان یادگیرنده به یکد یگر وابستگی متقابل دارند.

 

تعريف مفاهيم

اصطلاح مديريت كيفيت فراگير يا جامع (TQM) يكي از متداول ترين اصطلاحات است كه در سال هاي اخير در قلمرو تجارت بكار گرفته شده است. مديريت كيفيت فراگير، بهبود در روش هاي سنتي انجام كار و تجارت و فني اثبات شده براي تضمين بقا در جهان رقابتي كنوني به شمار مي رود. در تجزيه لغت   (TQM)با سه كلمه زير سر و كار داريم:

جامع : نشان دهنده همه گير بودن آنست.

كيفيت:  درجه تطابق كالاي توليد شده يا خدمت ارائه شده با نياز مشتري را بيان مي كند.

مديريت:  فن، هنر يا روش اداره كردن، كنترل كردن، هدايت كردن و … مي باشد.

بنابراين (TQM)  هنر مديريت تمام مجموعه براي به دست آوردن بهترين هاست.  (TQM)

يا مديريت كيفييت فراگير اقدامي است هوشمندانه، آرام و مستمر كه تأثيري هم نيروزا در تأمين اهداف سازمان دارد و در نهايت به رضايت مشتري، افزايش كارايي و بالا بردن توانايي رقابت در بازار ختم مي شود.

  • مديريت كيفيت جامع ساختار نظام يافته اي است كه بر بهبود مستمر كليه فعاليتهاي دروني يك سازمان تأكيد مي كند . هدف نهايي مديريت كيفيت جامع بهبود كيفيت محصولات و خدمات ، از طريق بهبود منابع انساني، فرآيندها و تجهيزات موجود و به موازات آن كاهش هزينه هاي حوزه عملياتي است . مديريت كيفيت جامع بسط مفهوم فلسفه اي است كه اعتقاد دارد كه خدمات و فلسفه اي است كه اعتقاد دارد كه خدمات و توليدات، همواره با كيفيتي بهتر در دسترس مشتريان دروني و بيروني سازمان گذاشته شود و بر آن است كه با در نظر گرفتن بازخورد از همين مشتريان، مشخصات كيفي هر توليد يا خدمتي را تعيين كند.
  • هدفي است بيان كنندة اين نكته كه هر توليد يا خدمت عرضه شده به هر طبقه از مشتريان،و همه فعاليت ها يا رويدادهايي كه به آن توليد يا خدمت نهايي منتج مي شود، در بالاترين كيفيت ممكن خواهد بود.
  • فراگردي است كه از همه دست اندركاران، بازخورد اطلاعاتي مي گيرد تا بر اساس آن، مشخصات و سطح كيفي توليدات يا خدمات را تعريف كند . از كاركنان مقتدر و تعليم ديده، در يك ساختار مركب از چند نظام استفاده مي كند تا در هر مرحله از كار، بر ارزش توليدات يا خدمات بيفزايد و سرانجام، به عرضه توليدات يا خدمات كيفي برتري كه موجبات رضامندي مشتري را فراهم مي سازد، نايل گردد.
  • كيفيت، توجه به كل سيستم، قبل از پرداختن به اجزاء و توجه به نيازمنديهاي مشتريان داخلي (كاركنان) و مشتريان خارجي و خريداران به عنوان نقطه آغاز و پايان فعاليت هاست.

 

يكي از كاملترين و جامعترين تعاريفي كه در زمينه مديريت كيفيت جامع ارائه شده را به شرح زير مي باشد:

فلسفه مديريتي كه در برگيرينده كليه فعاليتهاي سازماني، نيازها و انتظارات مشتري، اجتماع واهداف سازمان باشد. جري و جانيس هرمن، مديريت كيفيت جامع را از قول صاحبنظران آن، به شرح زير تعريف كرده اند:

روش انجام دادن كار گروهي است كه براي بهبود مداوم كيفيت بهره وري، قابليتها واستعدادهاي مديريت و نيروي كار مورد استفاده قرار مي گيرد.

مديريت كيفيت جامع رويكردي مشتري محور، استراتژيك (راهبردي) و منظم براي بهبود مداوم عملكرد است.

نهايتًا مديريت كيفيت جامع متضمن شش اصل اساسي زير مي باشد:

1- تمركز بر مشتري؛

2- تمركز بر فراگرد (عمليات) و نتايج؛

3- پيشگيري به جاي بازسازي؛

4- بسيج كردن مهارت و تخصص نيروي كار؛

5- تصميم گيري بر پايه اطلاعات؛

6- بازخورد؛

مديريت كيفيت جامع ضرورتهاي تازه و پرمعنايي براي هر يك از سازمانها به همراه دارد:

  • كيفيت وظيفه هر عضو سازمان است و نه فقط مسئوليت فلان واحد.
  • خدمات و توليدات بايد انتظارات مشتري را برآورد يا حتي از آن فراتر رود.
  • كيفيت مستلزم وجود فرهنگ سازماني پويايي در سازمان است تا كيفيت را در سراسرزنجيره توليد يا خدمت (از منبع تا عرضه و تحويل) مورد توجه قرار دهد.
  • مشاركت و همكاري بايد جايگزين روابط خصمانه با كاركنان و مشتريان شود.
  • به كارك نان سازمان، در همه رده ها، بايد اقتدار و اختيار داد تا تصميماتي را كه موجد كيفيت و خدمت بهتر است، اتخاذ كنند.
  • كيفيت نه به عنوان مقصد، بلكه بايد به منزله سفر تلقي شود كه هدف آن فراتر رفتن از حدانتظار مشتري است.

عواملي كه در موقعيت مديريت كيفيت جامع، مؤثر تشخيص داده شده اند، عبارتند از:

1- حمايت مديريت عالي سازمان؛

2- اعتنا و توجه به به مشتري (مراجع)؛

3- برنامه ريزي راهبردي بلند مدت؛

4- پرورش كاركنان و قدرشناسي از آنان؛

5- دادن اقتدار به كاركنان و تشويق كار تيمي؛

6- سنجش و تحليل توليدات يا خدمات و فراگردهاي آن؛

7- تضمين كيفيت؛

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : مديريت كيفيت جامع