دانلود تحقیق رشته هنر با موضوع نقش بر جسته هاي تخت جمشيد


در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 نقش بر جسته هاي تخت جمشيد

محقق:

محمدرضا سر آباداني

استاد راهنما:

دكتر اكبر زاده

مقدمه:

تخت جمشيد را مي توان تقريباً همانند ارگ ها ويا دژهاي حكومتي و سكونت گاهي ايران در دوران اسلامي داشت، زيبا پادشاهان يا حاكمان ايالت ها يا شهرهاي بزرگ در ايران بر اساس شيوه اي كهن، فضاهاي سكونت گاهي، حكومتي و تشريفاتي خود را غالباً درون محوطه اي محصرر و داراي استحكامات دفاعي مي ساختند كه در برابر تهديدهاي خارجي و داخلي حتي المكان در امان باشند. اين گونه مجموعه ها كه آن ها را دژ، كهندژ، قلعه يا ارگ مي ناميده اند، افزودن بر فضاهاي سكونت گاهي، حكومتي و تشريفاتي، عرصه ها و فضاهاي متنوعي براي برخي از انواع فعاليت هاي خدماتي و نظامي داشتند. چنين الگويي در طرحي شهري از دوران پيش از اسلام تا اواخر دوره قاجار در بسياري از نواحي و مناطق سرزمين گسترده ايران وجود داشته است وتخت جمشيد و آنچنان كه داريوش در كتيبه اي به آن به عنوان يك دژ اشاره كرده است، بايد نمونه اي از دين گونه ارگ هاي سكونت گاهي- حكومتي، تشريفاتي دانست درباره چگونگي ساختن بناهاي روي صفحه هنوز اطلاعات روشني به دست نيامده ، البته كتيبه اي از داريوش درباره شيوه ساختن كاخي در شوش وجود دارد كه گوياي چگونگي انجام فعاليت هاي بزرگ ساختماني در آن دوران است و مي توان حدس زد كه در ساختن تخت جمشيد از همان شيوه استفاده شده است.

مساحت كل تخت جمشيد 14000 متر مربع بوده و در دامنه كوه رحمت شرف به جلگه مردودشت واقع شده و با تراشيدن قسمتي از كوه به وجود آمده است. پلكان ورودي بناي تخت جمشيد از تخته سنگ هاي عظيم تراشيده شده است. اين پلكان به يك ليوان منتهي مي شود كه گاوه هاي بالدار با سر آدمي از آن پاسداري مي كنند. در اين ايوان، كتيبه اي از خشايار شاه ديده مي شود. در اين كتيبه نوشته شده كه اين « درگاه همه ملت هاست»

نازك كاري و حكاكي سراسر بناهاي تخت جمشيد با دقت و وسواس در خور يك بناي شاهانه و مقدس انجام گرفته است. گرچه مجسمه هاي تخت جمشيد تا حدود زيادي از سر مشق هاي آشوري در برخي جنبه ها از نقش برجسته هاي اقوام ديگر اقتباس شده اند ولي در آنها، رفتار و حالت متفاوت خوشايند وعبرت آموزي به چشم مي خورد. همه تصاويرها با وقار و بر كنار از زندگي هستند و در آن ها،احساس آگاهي از حضور آسماني ديده مي شود.

 ابزارها

سنگ تراشي زمان هخامنشي به تفصيل به وسيله آن يريت تيليا و كارل نايلندر مورد بررسي قرار گرفته است. در اينجا من فقط كار بر روي نقوش برجسته را مورد بحث قرار مي دهم. روش هاي حكاكي را مي توان به بهترين وجه بر روي بخش هاي ناتمام نقوش برجسته مشاهده كرد، و تقريباً هر مرحله از كار مي تواند در جايي در تخت جمشيد مورد شناسايي قرار گيرد. در بعضي از موارد مي توانيم از روي علائم به جا گذاشته شده روي سنگ تعيين كنيم چه ابزاري و به چه ترتيبي در آن به كار رفته است. ابزارهاي آهني، چه كلنگ و و چكش ( با دسته افقي ) يا قلم سر تيز و اسنكه ( كه با پتك چوبي به آن ضربه مي زنند) مورد استفاده قرار مي گرفت.

هر يك از اين دو گروه را مي توان به ابزارهاي سرتيز، لبه دار و نوع دندانه د ار از هر اندازه و وزني تقسيم كرد. كلنگ سنگين براي سنگتراشي و شكل دادن ابتدايي با توجه به اينكه تكه سنگي كه بايستي برداشته شود به چه اندازه است با ضربه عمودي و يا ضربه سريع و لب شكن مورد استفاده قرار مي گرفت. مرحله بعدي احتمالاً استفاده از قلم هاي تخت و پتك چوبي بوده است. براي تهيه يك سطوح صاف معمولاً از چكش لبه دار و بطور عمودي تر و شايد با گذشت زمان، از چكش دانه دار استفاده مي شده است.پس از آن بطور پي در پي چكش هاي ظريف تر همراه با استفاده از قلم هاي لبه دار به كار مي رفته است. در جزئيات از قلم ها واسكنه هاي لبه دار تخت و باريك استفاده مي شده است. آخرين مرحله صاف كردن سطوح بوسيله مواد ساينده از درجات مختلف و آب بوده وسرانجام براي زدون خراش هاي باقي مانده از عمل سايش با ماليدن سنگ با همان درجه سختي يا سرب يا چرمي كه احتمالاً پوست كوسه بوده استفاده مي شده پس از آن نقوش برجسته رنگ مي شدند.

در اين مختصر ابزارها وطرز كاربرد آنها به طور خلاصه بيان شده است؛ ليكن در اينجا بايد به نكته اي اشاره كنم. در هر مرحله حجار يا بنا مي توانست از انواع مختلف ابزارها سود ببرد. بسته به آموزش واستنباط شخص خود و هم چنين اهميت كاري كه انجام مي داد. از قلم يا كلنگ ابزار لبه دار يا دندانه دار استفاده مي كرد. علاوه بر اين تشخيص علامت بجا گذاشته شده بوسيله يك كلنگ با آنچه كه يك قلم بجا مي گذارد، و تفاوت بين اثر چكش لبه دار از قلم درز صاف، يا چكش دندانه دار از اسكنه دندانه دار مشكل است.

هيچ گواهي براي كاربرد مغارهاي گرد يا مغار، اره، سوهان تخت يا سوهان وجود ندارد. حفره هاي كوچك براي متصل كردن تزئينات فلزي و مجاري ريختن سرب مذاب بوسيله مته ساخته مي شدند، احتمالاً مته هاي كماني با استفاده از سر مته كوتاه و ساينده؛ ليكن از تكنيك « مته چرخان» كه در صنعت پيكره سازي يونان رواج كامل داشت استفاده اي به عمل نيامده است. از خراطي در معماري سنگ استفاده نشده است، ليكن در كار چوب، فلز كاري و براي صنعت ساخت ظروف سنگي و مهرهاي استوانه اي از آن استفاده شده است.

نشانه اي از ساير ابزارهايي كه بوسيله حجاران و بنايان مورد استفاده قرار گرفته است باقي نمانده. يكي از اين ابزارها همان گونياي بنايان است كه مشتمل بر يك لبه صاف، يك گوشه قائمه، يك تراز و يك شاقول است.

گونيا و تراز مي توانند از هم جدا باشند، وشايد به همين دليل است كه بعضي از بنايان نشانه مشخصه خود را براي ترازA و براي گونيا انتخاب مي كنند. علاوه بر اين ها، اندازه گيرهاي نخي، خط كش هاي چوبي، پرگار تقسيم براي كشيدن دايره، ريسمان، و رنگ مورد استفاده قرار گرفته است. احتمال دارد كه به منظور وارسي و بازديد قالب ها و شايد براي تراشيدن نقوش برجسته از شابلونهاي چوبي پيش ساخته استفاده مي شده است.

مدت زمان ايجاد نقوش.

تخمين مدت زماني كه براي حكاكي يك نقش تنها صرف شده است مشكل است. مدت اين زمان به عوامل بسياري بستگي دارد، مهارت و تجربه هنرمند، كيفيت نظارت، تقسيم كار بين حجاران، و هم چنين نوع حجاري برجسته و مشخصات سنگ با نگرش به اين عدم اطمينان ها، ممكن است حتي پيشنهاد كردن مدت زمان تخميني ناهنجار به نظر برسد، ليكن موضوع آنقدر جالب است كه هر تخميني هر قدر هم تقريبي باشد ارزش توجه كردن دارد.

به طوري كه از بررسي نقش هاي سپردار روي بالكن آپادانا مشخص شده است، چون بخش هاي مختلف نقش ها احتمالاً بوسيله حجاران متفاوت حكاكي شده است، حداقل زمان لازم براي تكميل نقش، مدتي بوده است كه جزئيات سر نقش حكاكي شده اند. اگر كسي زمان را بداند و تعداد حجاراني را كه متخصص حكاكي سر پيكره بوده اند نيز در دست داشته باشد، مي تواند زمان حكاكي يك نماي كلي را محاسبه كند. به عنوان يك تخمين تقريبي، بين سه تا شش روز صرف مي شده است تا سر يكي از كوچكترين نقش ها حك شود و حداقل دو برابر اين زمان براي حكاكي سر يكي از بزرگترين پيكره ها صرف مي شده است. سه استاد بناي سنگ كار سه ماه براي تكميل كردن يك ته ستون آپادانا پس از آنكه تكه سنگ بريده شده و به محل حمل مي شد وقت صرف كرده اند، با توجه به اين ارقام، تخمين حاصله در بالا ممكن است خيلي اندك باشد در فصل چهارم خواهيم ديد كه دو تيم از حجاران بر روي جبهه شمالي ضلع شرقي آپادانا، جايي كه 242 كماندار كوچك ونگهبان و 136 نيزه دار، مهمتر و اشرف متوسط القامه وجود دارد؛ كار كرده اند در هر تيم تعدادي حجار بوده است، ليكن روي هم رفته در هر تيم يك يا دو حجار سر نقش ها را حكاكي كرده اند.براي حكاكي اين نما حداقل دوازده ماه وقت صرف شده است، ولي احتمالاً زماني دو يا سه برابر آن براي اين كار لازم بوده است.

 سازمان كار نقش سازي در تخت جمشيد

اگر چه در تفسير نشانه هاي حجاران و چگونگي اين نشانه ها مشكلاتي وجود دارد، همانطور كه در فصول قبلي نشان داده شده، وظيفه اصلي اين نشانه ها شناسايي و مشخص كردن كار حجار يا گروه حجاران از يكديگر بوده است.

تحليل انجام شده از فصول قبلي بر اساس شواهدي كه پيش از اين منتشر نشده اند قرار دارد، و من به منظور اثبات بحث هاي گوناگون، مجبور بوده ام جزئياتي را كه به نظر بسيار بي اهميت مي رسيده است ثبت كنم، تمركز دادن انديشه بر روي جداول بعضي از نتايج حاصله از تحقيقات را مبهم جلوه دهد.

بنابراين در اينجا نتايج بدست آمده درباره سازمان كار نقش را در تخت جمشيد به صورت رئوس مطالب تكرار مي كنم.

روشن ترين گواه براي تقسيم كار بين گروه هاي حجاران روي جبهه شمالي پلكان شرقي آپادانا ديده مي شود.

در اينجا هر صحنه از نقوش برجسته، يعني رديفي از گمانداران، مهتران، اسب ها، ارابه ها، يا اشراف، به دو بخش تقسيم شده است، كه يك بخش به وسيله گروه و بخش ديگر به دست گروه حك شده است. نوعي تقسيم دو گانه مشابه براي انجام كار در پلكان شرقي آپادانا يافت مي شود. در اينجا گروه هاي كه با نشانه و شناسايي مي شوند صحنه هاي مربوط به نگهبانان و اشراف را روي جبهه شمالي كرده اند، و حجاراني كه نشانه ها را از خود به جا گذاشته اند در كار مردم تحت حكومت روي جبهه جنوبي بوده اند يك تقسيم كار تقريباً يكسان روي پلكان شمالي اپادانا يافت مي شود، ( فرض به اين است حجاران نيز مثل گروه كار كرده اند ولي نشانه اي از خود به جا نگذاشته اند) و نگبانان و اشراف به وسيله حجاران كه داراي نشانه هاي بوده اند حكاكي شده اند.

تقسيم كار روي دو نما مي تواند در تخت در پاسارگاد همسان باشد، جايي كه نشانه وي بلوكهاي سنگ وبه دو گروه تقسيم مي شوند، به طوري كه يك گروه در جنوب و ديگري درشمال ديوار ايوان قرار گرفته است. نمونه مشابه در مصر و جايي كه كارگران آرامگاه فرعون را حكاكي كرده اند ديده مي شود كه در آنجا هم كار بين دو دسته تقسيم شده است، طرق دست چپ و دست راست. اين يك روش مشخص به كار است، واين روش بايد در زمانهاي مختلف و مكان هاي متفاوت به كار رفته باشد.

تعجب انگيز است كه مردم تحت حكومت در پلكان شمالي به وسيله گروه و در پلكان شرقي به وسيله گروه هاي حكاكي شده اند، در حالي كه نگبانان واشراف در پلكان شمالي به وسيله گروه هاي در پلكان شرقي به دست گروه هاي درست شده اند مي توان اين انتظار را داشت كه حجاران روي هر دو نما همان موضوع را حكاكي كرده باشند. ليكن، چون حجاران فقط از روي طرح طراحان و طابق النعل كار مي كرده اند، تجربه آنها در مورد يك موضوع ويژه مسأله اي كاملاً بي اهميت بوده است روي هر دو ضلع حجاران نقش هايي حكاكي كرده اند كه در بيشتر مواقع رو به يك جهت دارند.

آشنايي با حالت ممكن است يك امتياز به حساب مي آمده، ولي اين امتياز در مورد همه كارها كاربرند نداشته، چون همانطور كه مي بينمي نگبانان روي محجرهاي ايوان سرپوشيده رو به جهت ديگري سواي نقش هاي روي نما دارند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل تحقیق رشته هنر با موضوع نقش بر جسته هاي تخت جمشيد