دانلودپایان نامه بررسی علل اجتماعی گرایش جوانان 35-18 سال بندر عباس به مصرف مشروبات الکلی


     جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم تحقیقات و فن آوری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات بندرعباس

 جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی – گرایش جامعه شناسی

عنوان :

«بررسی علل اجتماعی گرایش جوانان 35-18 سال بندر عباس به مصرف مشروبات الکلی در سال 1393»

  استاد راهنما :

جناب آقای دکتر هدایت الله نیکخواه

رشته :

علوم اجتماعی – گرایش جامعه شناسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

  • چکیده ………………………………………………………………………………………………….2

فصل اول : کلیات تحقیق 

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………..

2-1- بیان مسئله   ………………………………………………………………………………………….

3-1-ضرورت و اهمیت تحقیق  ………………………………………………………………………….

4-1-اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………….

5-1-هدف کلی تحقیق …………………………………………………………………………………….

6-1- اهداف جزئی ………………………………………………………………………………………….

7-1- سوال محوری تحقیق………………………………………………………………………………..

8-1-سوالات جزئی تحقیق ……………………………………………………………………………….

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2.مقدمه……………………………………………………………………………………….

1-2.بخش اول: ادبیات نظری……………………………………………………………………

1-1-2. تعریف مفاهیم کلیدی…………………………………………………………………

2-1-2. بررسی تاریخچه ی مشروبات الکلی………………………………………………………..

3-1-2. عوارض مصرف مشروبات الکلی………………………………………………………………

2-2. بخش دوم:پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………

1-2-2. مبانی نظری……………………………………………………………………………………….

2-2-2. پیشینه تجربی………………………………………………………………….

1-2-2-2- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………….

2-2-2-2-تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………….

3-2-2-چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………..

3-2-مدل مفهومی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………..

4-2-  فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..

1-4-2. فرضیه محوری…………………………………………………………………………………………………………………

2-4-2. فرضیه های جزیی………………………………………………………………………………………………………………….

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل سوم : روش شناسی ( متدولوژی )

1-3-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….

2-3- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………….

3-3- تکنیک پژوهش…………………………………………………………………………………………………….

4-3- ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………….

5-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….

6-3- حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………

7-3- شیوه نمونه گیری………………………………………………………………………………………………….

8-3- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………..

9-3- پایایی و اعتبار تحقیق…………………………………………………………………………………………….

10-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………..

 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

1-4- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….

2-4- توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………………..

1-2-4- متغیرهای اجتماعی(زمینه ای)……………………………………………………………………………………….

2-2-4- متغیرهای اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………..

3-2-4- مقایسه گرایش مشروبات الکلی بر اساس متغیرهای اجتماعی تحقیق………………………………..

3-4- بخش تحلیلی و آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………

1-3-4- آزمون همبستگی پیرسون جهت سنجش همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته…………..

2-3-4- آزمون رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام……………………………………………………………..

3-3-4- آزمون تحلیل مسیر……………………………………………………………………………………………………….

2-3-3-4-سنجش تأثیرات متغیرهای مستقل بر وابسته……………………………………………………………….

4-4- مدل تجربی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل پنجم : نتایج و بحث و بررسی

1-5- مقدمه …………………………………………………………………………………………………..

2-5- بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………..

3-5- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………….

1-3-5- پیشنهادات اجرایی ……………………………………………………………………………….

2-3-5- پیشنهادات اجرایی …………………………………………………………………………………………..

4-5- موانع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………..

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر علل اجتماعی گرایش جوانان 35-18 سال بندرعباس به مصرف مشروبات الکلی در سال 1393 میباشد.نمونه مورد مطالعه 400 نفر از جوانان این شهر است که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.گرداوری داده ها برخی براساس پرسشنامه های استاندارد شده و برخی محقق ساخته، انجام شده است و داده های پژوهش با بهره گیری از جداول توصیفی وآزمون های استنباطی تحلیل شدند.در این پژوهش برای تدوین فرضیه ها از نظریات مختلف جامعه شناسی (مانندنظریه کنترل، نظریات یادگیری اجتماعی، بی سازمانی خانوادگی و…) استفاده شده است و براین اساس برای سنجش موضوع مذکور بعنوان متغیر وابسته، متغیرهای مستقل روابط خانوادگی، شبکه های رسانه ای، دسترسی به مشروبات الکلی، کارکرد نیروهای کنترلی و نظارتی،پایگاه اجتماعی و اقتصادی و گروه های همسالان انتخاب شدند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید