تحقیق :بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي فوتبال ليگ برتر ايران در سال تحصيلي 87-86


در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي فوتبال  ليگ برتر ايران در سال تحصيلي 87-86

مقدمه

ورزش پديده اي جمعي و اجتماعي- جهاني و تاريخي است، ورزش از يك طرف به عنوان يك نهاد اجتماعي داراي كاركردهاي خاص خود براي نظام اجتماعي مي باشد و از طرف ديگر به عنوان بخشي از يك نظام اجتماعي تحت تأثير نظام اجتماعي كل بوده و درعين حال بر آن تأثير نيز مي گذارد. ورزش فوتبال بين رشته هاي مختلف ورزشي در سراسر دنيا بيشترين مخاطب و طرفدار را دارد و اين موضوع به روشني هم در تعداد افرادي كه به اين رشته ورزشي مي پردازند و هم در تعداد طرفداران و علاقه مندان اين ورزش مشخص است. شايد بتوان گفت كه ورزش در گذشته هاي دور بيشتر به عنوان يك امر تفريحي براي مردم بوده ولي امروزه شاهد آن هستيم كه يادآوري تاريخ رويدادهاي زندگي بيشتر افراد جامعه مصادف با تاريخ برگزاري يا خاتمه رويدادهاي ورزشي مهم از جملعه فوتبال در جهان و ايران است بطوريكه مثلاً مشاهده مي كنيم افرادي تاريخ سال تولد، گردش و تفريح دسته جمعي با دوستان در يك مكان و … خودشان را مصادف با تاريخ فلان جام جهاني فوتبال يا فلان برد تيم فوتبال مورد نظرشان در يك رقابت ورزشي و … مي دانند و از آن ياد مي كنند. و اين ساير ناشي از تعلق خاطري است كه اين افراد در جامعه به اين رشته ورزشي دارند و خود سعي مي كنند در آن مشاركت نيز داشته باشند. تجربه نشان داده است كه طرفداران تيم هاي فوتبال را افرادي تشكيل مي دهند كه با طرفداري از دو تيم مورد نظر هويت هاي ورزشي خلق مي كنند و اين هويت ها نه تنها از عوامل و عناصر متمايز كننده اجتماعي و فرهنگي تأثير نمي پذيرد، بلكه در مواردي تحت تأثير هويت هاي فراتر مانند هويت هاي ملي يا ديني نيز قرار مي گيرند.

در اين تحقيق سعي بر آن است كه عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر افراد بر تيم هاي فوتبال ليك برتر ايران را در بين دانشجويان دانشگاه يزد مطالعه كنيم. اين تحقيق در پنج فصل تدوين شده است كه در فصل اول به بيان طرح مسأله، ضرورت و اهميت تحقيق، اهداف و تاريخچه موضوع پرداخته شده است. در فصل دوم مباني نظري تحقيق شامل ادبيات تحقيق، چارچوب نظري تحقيق، فرضيات مي باشد. فصل سوم روش شناسي تحقيق را كه شامل تعريف عملياتي مفاهيم، نوع تحقيق، جامعه آماري، روش تحقيق، حجم نمونه و تفكيك هاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده هاست را در بر مي گيرد.

فصل چهارم شامل تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده است و فصل پنجم شامل نتيجه گيري و پيشنهادات است در پايان منابع و مآخذ همراه يك نسخه از پرسش نامه ضميمه شده است.

در اينجا لازم مي بينيم از همه دانشجوياني كه با حسن نظر و دقت خودشان بنده را در تكميل و پاسخگويي به پرسشنامه تحقيق ياري نموده اند، تشكر و قدرداني نمايم و همچنين ضروري مي دانم كه از استاد راهنما؛ جناب آقاي دكتر افشاني كه در تهيه و تدوين اين تحقيق با دقت و حسن نظر صبورانه شان راهنماي اينجانب بوده اند، كمال سپاسگزاري را بنمايم و براي زندگي علمي ايشان آرزوي موفقيت دارم.

 

 

چكيده

در اين تحقيق تحت عنوان بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي فوتبال ليگ برتر ايران، تلاش شده تا تأثير متغيرهايي از قبيل جنسيت، پايگاه اقتصادي اجتماعي دانشجويان، رشته تحصيلي، ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي و تأثير الگوي نقش را بر تعلق خاطر نيست به تيم هاي قوتبال مورد بررسي و آزمون قرار بگيرد.

به منظور آزمون فرضيات تحقيق، از طريق پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوري شده و سپس با استفاده از روش هاي آماري مناسب شامل : آزمون T-test، ANORA، ضريب همبستگي پيرسون ارتباط هركدام  از متغيرهاي مذكور با ميزان استفاده از اينترنت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. و نتايج نشان داد كه :

تأثير الگوي نقش در علاقه مندي و تعلق خاطر نسبت به يك تيم فوتبال و ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي و جنسيت به ميزان متعلق خاطر داراي رابطه معني دار است اما ساير متغيرهاي مورد بررسي (پايگاه اقتصادي- اجتماعي و رشته تحصيلي) رابطه معني داري با تعلق خاطر نداشته اند.

 

فصل اول

كليات تحقيق

1-1طرح مسأله:

«ورزش پديده اي جمعي و اجتماعي، جهاني و تاريخي است، ورزش از يك طرف بعنوان يك نهاد اجتماعي داراي كاركردهاي خاص خود براي نظام اجتماعي مي باشد و از طرف  ديگر بعنوان بخشي از يك نظام اجتماعي تحت تأثير نظام اجتماعي كل بوده و در عين حال بر آن تأثير نيز مي گذارد. ورزش پديده اي اجتماعي با قدمتي برابر با پيدايش خود انسان است و داراي ارزش ها، هنجارها، قواعد، قوانين و آداب و رسوم خاص خود مي باشد. ورزش به شكل رسمي و غيررسمي آن بدون قواعد و قوانين وجود عيني ندارد. ورزش در هر جامعه متأثر از ساختار اجتماعي حاكم بر همان جامعه و بيانگر ارزش ها و هنجارهاي حاكم بر آن جامعه مي باشد. ورزش بعنوان يك پديده و نهاد اجتماعي مورد توجه جامعه شناس نيز مي باشد. توسعه ورزش به عنوان بخش مهمي از جريان زندگي در جوامع جديد و تأثيرات متقابلي را كه ورزش بر افراد و ديگر نهادهاي اجتماعي به عنوان يك پديده اجتماعي بر جاي مي گذارد، سبب علاقه و توجه جامعه شناسان به آن مي گردد.» (جوزف،1381: 229).

از منظر روانشناسی اريك فروم مي گويد: «عميق ترين نيلز بشر نياز اوست به غلبه بر جدايي و رهايي از اين زندان تنهايي»(عسکری خانقاه، 123:1381 ) از نظر او انسان ها به بهانه هاي مختلف مي كوشند از تنهايي رهايي يابند و با ديگران پيوند برقرار نمايند و بازي به طور اخص هم يكي از همين روش هاست. در گذشته و هم اكنون شيوه هاي متفاوتي از فوتبال وجود داشته و دارد: فوتبال انگليسي، آمريكايي، اسكاتلندي، فرانسوي، و … شايد بتوانيم ریشه های فوتبال را در افسانه فرانسويان جستجو كنيم «اما در دوران معاصر با پيشرفت سرمايه داري، گسترش رفاه و آزادي تشكل ها و افزايش گروه هاي مختلف اجتماعي و فرصت هاي مضاعف بيشتري در جهت تجلي شور جمعي در انسان ها، مي بينيم كه محبوبيت و شهرت فوتبال همچنان حفظ شده است و حتي به كمك هاي رسانه هاي جمعي به اقصي نقاط نيز گسترش يافته است. به نظر مي رسد اين پيشرفت و محبوبيت مضاعف را در نظر گاه متفاوت مي توان بررسي كرد: يكي پيشرفت فوتبال در كشورهاي توسعه يافته و دوم پيشرفت اين رشته ورزشي در كشورهاي در حال توسعه در سرمايه داري عقلاني كشورهاي توسعه يافته، فوتبال بستري است براي شركت هاي مختلف در جهت تبليغ محصولاتشان با هزينه هاي هنگفت تبليغاتي و اگر بپذيريم كه جهان سرمايه داري را سرمايه داران اداره مي كنند، در حال حاضر فوتبال يكي از علايق ويژه آنها شده است. اما در كشورهاي در حال توسعه فوتبال به طريقي ديگر محبوبيت يافته است. شايد اين كشورها كه با كمبود و فقر فرصت براي بروز شور جمعي شان مواجه هستند، هنوز هم فوتبال تنها راهي است كه با آن مي توانند در يك روز تعطيل به ورزشگاهي بروند و در آنجا با شور تمام فرياد بزنند، جيغ بكشند، به هوا بپرند يا به سر و كله هم بكوبندو… يا از لحاظي ديگر تماشاي يك فوتبال زيبا از تلويزيون براي مردمي كه زير بار فشار زندگي روزانه شكسته و خرد شده اند فرصتي است براي استراحت ذهني و فكري حتي اگر اين فوتبال در آخرين ساعات پخش شود و احتمال هم بدهند كه فردا دير به سركارشان برسند و احياناً اخراج هم بشوند.»(عسكري خانقاه، 1281: 122).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي فوتبال ليگ برتر ايران در سال تحصيلي 87-86

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید