تحقیق :اثر افزودني هاي زيركونيوم بروي درشت شدن دانه هاي آستنيت C-Mn و فولادهاي ميكرو آلياژ

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:اثر افزودني هاي زيركونيوم بروي درشت شدن دانه هاي آستنيت C-Mnو فولادهاي ميكرو آلياژ

خلاصه :

اقژثر كربونيتريدهاي زيركونيوم روي رفتار زبر شدن يا درشت شدن دانه اي آستنيت در فولادهاي HSLA ميكرو آلياژ شده Zr-Nb و zr كشته شده AL و فولادهاي HSLA ميكر آلياژ شده Zr – Nb با نسبت هاي  Zr / N (22-8/2) بررسي شده است و با نسبت هاي كربونيتيدهاي حاوي Ti در فولادهاي Ti – Nb و
Ti – Nb -Zr مقايسه شدند. مشاهدات TEM و تجزيه و تحليل PEELS نشان داد. كه در فولادهاي Zr-Nb و Zr با افزودني هاي كم Zr (3/6- 8/2 = Zr /N) ذرات داراي Zr ، از جمله كربونيتيدريدهاي بزرگ غني از ZrN با سايزهاي متغيير از mm100  تا چند ميكرون و با شكل نا منظم بودند، در حاليكه با افزودني هاي Zr زياد (22-15= Zr/N) ، كه دو از استئوليومتري بودند (5/6= Zr/N) ، ذرات كروي زير كربونيتريدهاي Zr غني از Zr (mm 100-10) با هم همراه با بسياري كربونيتدريدهاي بسيار بزرگ غني از ZrC تشكيل شدند. علاوه بر اين، فقط در فولادي با پايين ترين نسبت هاي Zr/N، يعني 34/2 براي فولاد Zr 011/0 و 75/2 براي فولادهاي Zr – Nb 022/0 . بخش عمده اي از AIN تشكيل شده بود. درشت شدن دانه اي آستنيت، بسيار تدريجي تر براي فولادهاي Ti-Nb ، Ti-Nb-Zr و داراي zr زياد ، مثبت شدند. به دليل گير كردن موثر دانه هاي آستنيت با كربونيتريدهاي zr يا Ti-nb (mm100 <) . يك مدل باز داري رشد دانه ذره جديد توسط Gladman تهيه شد و براي برآورد اثر كربونيتيديدهاي Zr ريز روي رشد دانه اي آستنيت بكار رفت. يك همبستگي خوب با داده هاي آزمايشي مشخص گرديد.

1- مقدمه:

طي 25 سال پيش، تأثير مفيد Zr روي كنترل شكل سولفيد در فولادهاي كربن مشاهده شد. جديداً، افزودني هاي Zr در فولاد ريل از لحاظ كنترل شكل سولفيد و روي خصوصيات نژمكانيكي و چقرمگي فولادهاي ميكروآلياژ شده Nd بررسي شده اند در اينجا، اضافه كردن Zr باعث بهترين تركيب استحكام و چقرمگي مي شود. كار در استراليا گزارش داد كه اضافه كردن Zr باعث تصفيه دانه اي در فولادهاي ميكروآلياژ شده قالب مي شود. نقش Al, Zr, Ti, B و W در فولادهاي ساختمان قابل جوش تميز شده و يژسرد شده در آلمان مكورد بررسي قرار گرفته است و نسبت Zr:N بزرگتر از 5/6 براي محافظت b توصيه شد. لا اينحال، مشخص خواهد شد كه هيچ بررسي جامعي از رسوب كربونيتريد ZR در فولادها بعمل نيامده است. استفاده از ذرات براي محدود كردن رشد دانه، يك پديده خوب مطرح شده است. اضافه از zr براي كنترل رشد دانه آستنيت، مختصراً در دهه 1960 مشخص گرديده اما كار جزعي براي بررسي مؤثر بودن عنصر صورت گرفت. علاوه بر اين، پي بردن به واكنش هاي چند عنصري و مقايسه اثرات افزودني هاي Zr روي رشد دانه هاي آسنتيت با اثرات افزودني هاي Ti ، جالب توجه است.

2- مواد و جنبه آزمايشي

همه روقه هاي فولادي، بعد از حرارت مجدد تا C ْ1150 نورد كاري و كنترل شوند و بين c ْ800- 820 تا ضخامت mm16  نورد كاري و پرداخت شدند. اينكار در مركز تكنولوژي سوئد ، فولاد بريتانيا صورت گرفت. تركيبات شيميايي فولادها در جدول 1 ارائه شدند. ميكروساختمان ها با متالوگرافي و با ميكروسكپ الكتروني انتقال تحليلي تحقيق و مورد بررسي قرار گرفتند.

جدول 1- تركيب شيميايي فولادها

رو نوشت هاي استخراج آلومينيوم و كربن، با متود استاندارد آماده شدند و رسوب هاي استخراج شده با استفاده ار يك TEM 400- EM فيليپس تنظيم شده با سيستم EDAX تجزيه و تحليل شدند، يك ردياب ECON براي تشخيص و تمايز نيتريدها از اكسيدها بكار برده شده براي پي بردن به اثر محتوا و مقدار Zr و نسبت Zr/N روي تركيب كربونيتريدهاي Zr پارامترهاي شبكة رسوب ها در فلزات از منطقه انتخاب شده الگوه هاي انسكار الكتروني (SAEI) محاسبه شدند. الگوهاي حلقه از رونوشت AL بصورت كاليبراسيون داخلي براي محاسبه پارامتر شبكه رسوب ها بكار رفتند و خطا به 5/0%  محدود شد. سايز كربونيتريدها در بزرگنمايي از
100000- 10000 برابر واقع در محك در TEM و يا از ميكروگرافت هاي TEM اندازه گيري شد. يك ميكروسكپ VG 5HB مجهز به اسپكترومتر PEELS 66 GATAN براي آشكار سازي n.C بكار رفت. براي خنثي كردن يك ويژگي c از رونوشت C، طيف ها از ذرات معلق در لبه سوراخ ها و ترك هاي موجود در فيلم نازك ثبت شدند.

رفتا درشت كردن دانه آستنيت در رنج دما از C ْ1300 – 900 بررسي شد. نمونه ها mm 15× 10× 10  در هوا به مدت 30 دقيقه در دماهاي بالاي C ْ1150 واكنش دادند. براي دماهايي بالاتر، نمونه ها در كپسول هاي سيليكال آب بندي شدند و به مدت 30 دقيقه واكنش دادند. نمونه ها نيز در آن سرد شده، سرد شدند. اگر ساختمان سرد شده آستنيت هنگام حكاري در محلول پيكريك اشباع شده آشكار نشد. نمونه ها به مدت 17 ساعت در C ْ500 باز پخت شدند. سايز دانه آستنيت با مانع خطي ميانگين معين شدند.

3- نتايج

103- رفتا درشت كردن دامنه آستنيت

شكل 1، رفتار درشت كردن دامنه آينتيت را بصورت عملكردي از دما براي فولادهاي Zr و Zr- Nb نشان مي دهد. مشهود است كه فولادها به 3 گروه تقسيم مي شوند. در اولين گروه، 3 فولاد كم Zr، دمي درشت شدن دانه اي را در حدود C ْ1050 نشان دادند و بزرگترين سايزهاي دانه را داشتند. در دومين گروه، دو فولاد zr – Nb دماي درشت شدن دانه اي را در حدود C ْ1100 با سيزهاي دامنه اي مياني نشان دادند. در سومين گروه، فولاد ti-nb-Zr ، فولاد با Zr زياد و فولاد Ti- Nb همگي، رشد دانه اي آستنيت تدريجي و بسيار كندتري را نشان مي دادند، به جاي آنكه رشد دانه آستنيت ناگهان در دماي ويژه براي دو گروه اول مشاهده شود. در ميان همه فولادها، فولاد ti-Nb ، كندترين رشد دانه آستنيت را در رنج دماي cل1300- 900 نشان داد.

3-2- ميكروسكوپي الكتروني تحليل

3-2-1- پارامتر شبكه كربونيتريدهاي Zr در شرايط نورد كاري شده و كنترل شده تغيير پارامتر شبكه متوسط كربونيتريدهاي Zr بصورت عملكردي از نسبت zr/N در شكل 2 نشان داده شده است. اين شكل، وابستگي آشكاري از تركيب كربونيتريدهاي Zr را روي سطح N, Zr و C در فولادها نشان مي دهد. ددر مورد فولادهاي كم zr و كم Zr-nb  مقادير پارامتر شبكه به مقادير ZrN نزيك هستند (nm 4577/0) ، در حاليكهد براي فولادهاي با Zr زياد، مقادبر پارامتر شبكه، به مقادير ZrC نزديك ترند. (nm 467/0) .

3-2-2- كربونيتريدهاي Zr ، ذرات حاوي Zr، از جمله كربونيتريدهاي مملو ZrN بزرگ با شكل نا منظم بودند از nm100 تا چند ميكرون، كه در شكل 3 نشان داده شده است. تجزيه و تحليل EDS فقط اوج هاي Zr را نشان داد. در فولاد داراي Zr  زياد، ذرات Zr كوچكتر كروي با سايز nm 100-10  همراه با چند ذره بزرگتر مملو ZrC مشاهده شدند. ذرات بزرگتر Zr در فولادهاي هيپر، متداولتر از فولاد هيپو مشاهده شدند. آنها ، اغلب، توزيع متمركزي را به شكل در يك ساخت و با شكل ديگري در يك منطقه مجاور نشان دادند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : اثر افزودني هاي زيركونيوم بروي درشت شدن دانه هاي آستنيت C-Mn و فولادهاي ميكرو آلياژ