ایان نامه مواضع و محدودیت های موجود در راه امکان تحقق حقوق اقصادی ،اجتماعی و فرهنگی


پایان نامه بررسی مواضع و محدودیت های موجود در راه امکان تحقق حقوق اقصادی ،اجتماعی و فرهنگی

تحول حقوق بشر و افزایش توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

در سراسر تاریخ تکامل حقوق بشر ، سه جنبه از وجود انسانی محافظت شده است :

تشخیص و تمامت انسانی ، آزادی و تساوی . اصل موضوع این سه جنبه ، احترام به شأن و کرامت هر فردی بشری است . در طول زمان ، راهی که در آن به این مسائل پرداخته شده است از ادعای آرمان گرایانه اصول مبهم در آغاز به اتخاذ نظام دستوری بین المللی و جامعی که امروز وجود دارد ، جا افتاده است . سیستم موجود شامل سلسله گستردهای از حقوق خاص است و تا حدی نیز شامل تعهدات هم تراز یا معادل کشورهاست اگر چه جنبه اخیر هنوز توسعه نیافته است .

نظام معاصر حقوق بشر ، محصول فکر ، اندیشه و اجرای چندین کشور .[1]عموما پذیرفته شده است که خاستگاه گفتمان درباره این حقوق را ، به بیان بهتر می توان در تفکر بریتانیایی ، فرانسوی و آمریکایی در قرن هفدهم یافت . مجموعه ای از دغدغه های خاص مثل آزادی از بازداشت خودسرانه (که به مفهوم قرار احضار زندانی به دادگاه برای رسیدگی به اینکه بازداشت وی قانونی است یا نه ارتقا یافت) و شکنجه که ناشی از تقابل بین پادشاهان یا شاهزادگان و اتباع آنهاست . عناصر مجموعه تفکراتی شدند که به نحو فزاینده ای به عنوان فلسفه ای عمومی درباره شأن انسانی ، تساوی و آزادی در ارتباط با مقامات سیاسی طرح شده اند . اصول پراکنده اولیه ، ضرورت محدود کردن قدرت حاکمان مستبد را منعکس کرد . این مفهوم به تدریج ظهور یافت که مردم نباید از هیچ کسی جز خودشان تبعیت نمایند ، یعنی حاکمیت مردم چارچوبی برای گسترش حقوق بشر شد . از آن به بعد ، عایدی درباره کارکرد حمایتی دولت و نقش آن در ایجاد رفاه عامه مردم ایجاد شد . جان لاک [2] از اولین فیلسوفان و عالمان سیاسی بود که حقوق را به عنوان عنصر آمیخته با مفهوم نظام سیاسی جامع مطرح کرد .[3] بسیاری از نویسندگان از او تبعیت کردند که در آن میان ژان ژاک روسو[4] در قرن هجدهم از اهمیت خاصی برخوردار است .

در اواخر قرن هفدهم و قرن هجدهم ، در میان نشانه های مهم در توسعه حقوق بشر ، منشور انگلیسی حقوق [5] (91 – 1690 ) اعلامیه آمریکایی استقلال [6] (1776) و اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و شهروند [7] (1779) وجود دارد . توسعه حقوق بشر در خلال قرن نوزده و بیست همراه ا مشکلات و عدم پذیرش های موجود ادامه یافت .

در سال 1950 ، تی .اچ. مارشال [8] بر توسعه تاریخی در غرب با چنان ویژگی ای متمرکز شد که برای شهروندی مؤثر در غرب حیاتی بودند. [9] او در این ارزیابی بین سه مرحله تمایز قایل شد و دوره تکوینی هر کدام از انواع حقوق را در یک قرن متفاوت پیدا کرد و آن را به ارزیابی مفهوم شهروندی مرتبط نمود . حقوق مدنی دستاورد مهم قرن هجدهم بود که مبنای آن در مفهوم تساوی همه اعضای جامعه در برابر قانون یافت می شود ؛ حقوق سیاسی ، دستاورد اصلی قرن نوزدهم بود که به نحو فزاینده های مشارکت وسیعتر در اجرای مدت حاکمیت را تجویز می کرد ، حقوق اجتماعی ریشه در قرن بیستم داشت که برای همه اعضای جامعه ، بهره مندی از شرایط زندگی مناسب را امکان پذیر می ساخت .

توصیفات مارشال اگر چه می تواند در نکات اندکی به خطا رفته باشد ، دلالت بر مراحل تحول حقوق بشر دارد . بروز دغدغه حقوق اقتصادی ، اجتماعی در اروپا ، یا به طور هم زمان با توسعه حقوق سیاسی بوده (بریتانیای کبیر ، کشورهای اسکاندیناوی) و یا حتی قبل از آن وجود داشته است (آلمان تحت حکومت بیسمارک) . [10]حمایت از نقش قویتر دولت درباره عدالت اجتماعی تا دهه 1930 در حال افزایش بود . پیشبرد کارکرد رفاهی دولت ، از جانب زمامداران ایالات متحده در زمان فرانکلین دلانو روزولت و اروپای غربی ، هر دو ، مورد حمایت قرار گرفت . در بریتانیای کبیر هرولد مک میلن [11] پیشتر در 1933 ، بازسازی اجتماعی و امحاء فقر را مطرح کرد و اثر خود را به نام راه میانه [12] را درباره این موضوع در 1938 منتشر کرد .[13] لرد بوریج،[14] وزیر امور اجتماعی بریتانیا در طی جنگ جهانی دوم ، به عنوان اولین سیاستمداری شناخته شده است که در گزارش خود تحت عنوان بیمه اجتماعی و خدمات 1942 ، تأمین اجتماعی به عنوان راهی برای تضمین حمایت تساوی طلبانه اساسی از تمامی جمعیت را مفهوم سازی کرد. [15] منشور آتلانتیک که توسط رئیس جمهور «روزولت» و نخست وزیر «چرچیل» در 1941 تصویب شد ، پیشتر ، همان دغدغه را به وضوح مطرح کرده بود .[16]

جالب اینجاست که به هر صورت ، در صحنه بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی قبل از حقوق مدنی و سیاسی مقبولیت یافت . در اواخر قرن نوزدهم ، به نحو فزاینده ای بهبود شرایط کاری در سطح ملی ، مستلزم همکاری و هماهنگی بین المللی تلقی می شود . آلکان در 1980 اولین کنفرانس برای تصویب موافقتنامه در این زمینه را برگزار کرد و توصیه هایی نمود که زیاد رعایت نمی شد . متعاقبا در سال 1900 ، گروهی از محققان و مجریان، انجمن بین المللی برای حمایت حقوقی از کارگران را تشکیل دادند که مقر آن در بازل[17] بود . دولت سوئیس به عنوان کار مقدماتی ، در 1905 و 1906 کنفرانسی در برن[18] برگزار کرد که اولین معاهده در این زمینه را تصویب نمود.[19] ناآرامی سیاسی در اروپا در خلال سالهای بعد ، که با جنگ جهانی اول به اوج رسید ، این تلاشها را موقتا پایان داد ، اما آن تلاش ها با انگیزه و حرکت بسیار قوی تر ، با تأسیس سازمان بین المللی کار در 1919 دوباره تجدید شد . اساسنامه این سازمان قسمتی از ترتیبات صلح بعد از جنگ جهانی اول بود. [20]

وقتی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 تصویب شد ، تردید زیادی درباره گنجاندن حقوق اقتصادی ، اجتماعی در آن وجود نداشت . نقش عمده اعلامیه ، گسترش دادن عرصه حقوق بشر است ، تا شامل همه زمینه های حقوق مدنی و سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بشود و حقوق متفاوت را دارای ارتباط و تقویت متقابل نماید . یکی از منابع اصلی رویکرد وسیع به حقوق بشر ، آزادی های چهارگانه مطروحه توسط فرانکلین روزولت ، رئیس جمهور ایالات متحده در ژانویه 1941 بود . این رویکرد به طور گسترده ای مورد حمایت دیگران در ایالات متحده و مناطق دیگر قرار گرفت که معمولا به آن مناطق به عنوان غرب اشاره می شد . [21] یکی از آزادیهای چهارگانه که رئیس جمهور روزولت ، برای پی ریزی نظم پس از جنگ جهانی متصور بود ، رهایی از نیازمندی و احتیاج بود. [22]

طرح ریزی آغازین ایالات متحده ، عمدتا در حوزه اجرایی ایالات متحده صورت می گرفت که میزان زیادی تحت تأثیر اهداف مورد نظر آزادی های چهارگانه بود. [23] روزولت در سخنرانی اش خطاب به ملت آمریکا در 1944 با گفتن این از تصویب منشور اقتصادی حقوق دفاع کرد که :

ما به درک آشکار این حقیقت رسیده ایم که امکان ندارد آزادی های فردی بدون استقلال و امنیت اقتصادی وجود داشته باشد . انسان تنگدست ، انسان آزاد نیست . مردمی که گرسنه و فاقد شغل هستند ابزاری هستند که نظام های دیکتاتوری توسط آنها شکل می گیرند . [24]

روزولت بسیاری از حقوق اقتصادی ، اجتماعی را پیشنهاد داد که متعاقباً در اعلامیه جهانی حقوق بشر و بعدا در میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شد . اثر سخنرانی آزادی های چهارگانه ، دلیلی بر این طرز تلقی است که سخنرانی روزولت ، بیان دیدگاههایی بود که افرادی به طور گسترده در آن سهیم بودند که علیه آثار مخرب ملی گرایی و خودکامگی افراطی در بسیاری از کشورها مبارزه می کردند ، در حالی که در همان زمان ، مبارزه علیه آثار بیرحمانه اقتصاد آزاد که رکود اقتصادی شدیدی به همراه داشت و به نوبه خود به ظهور توسل به ملی گرایی استبدادی دامن می زد ، صورت می گرفت .

مؤسسه حقوق بین الملل در 1942 ، گروه کاری را برای آماده کردن اولین پیش نویس ها تشکیل داد که بعد تبدیل به اعلامیه جهانی حقوق بشر شد ، در حالی که اکثریت این گروه کارشناسان آمریکایی و کانادایی بودند ، شامل مشارکت مذاهب و فرهنگهای مختلف دنیا نیز می شود . این پیش نویس مشتمل بر غالب حقوق اقتصادی ، اجتماعی بود که متعاقبا در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شد. [25]

وقتی بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل متحد که اداره آن را پروفسور کانادایی ، جان هامفری[26]به عهده داشت ، اولین پیش نویس اعلامیه جهانی را تهیه کرد ، یکی از متن های استفاده شده [برای تهیه پیش نویس اعلامیه] متنی بود که توسط مؤسسه آمریکایی حقوق تهیه شده بود. [27] درک این موضوع که بلواهای سیاسی و ظهور نظامهای خودکامه در مدت زمان بین دو جنگ به ویژه در غرب ، به دلیل شیوع فقر و بیکاری بوده است ، منجر به تمایل اصلی به تضمین حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، نه تنها صرفا به خاطر خودشان ، بلکه همچنین برای حفظ آزادیهای فردی و دموکراسی شد .

این دیدگاه بر این باور استوار بود که حتی در زمان رکود اقتصادی ، تضمین این که همه بتوانند از حقوق اقتصادی ، اجتماعی اساسی برخوردار باشند ، ضرورت دارد . [28]

[1] .Numerous contributions to the history of human rights be mentioned here. A thorough study in the German language is found in : F.Ermacora, Menschenrechte in der sicb wandelnden Welt,Vol,1,1974. Interesting insights into the origin of the human rights discourse can also be found in : c.Palley, the United Kingdom and Human rights, 1991,pp.1-49.

[2] . John Locke

[3] . J.Locke. Two Treaties of Government Originally Published in 1689.

[4] . Jean – Jacques Rousseau.

[5] . The British Bill of Right.

[6] . American Declaration of Independence.

[7] .The French Declaration on the Rights of man and the Citizen.

[8] . T. H. Marshal

[9] . See T. H. Marshal Citizenship and Social Class, 1959. the lecture Were given honour of the famous economist Alfred Marshal.R. dahrendorf has dealt with the same issues in the Modern Social conflict: an Essay on the Politics of Liberty, 1988.

[10] . See on this Point B-A.Andreassen, article 22, in: g.alfredsson and A.Edie (eds), the Universal Declaration of human Rights: a Common standard of achievement, 1999, pp. 543 – 488, at 454-458, with reference. See also C.Pallery, OP. cit. (note 11). PP.56 – 70

[11] .Harold McMillan

[12] . The middle Way

[13] . C.Pallery, Op .cit. (note 11), p.58

[14] . Lord Beverigde.

[15] . See B-A.Andreassen, loc.cit (note 14),P.458 With refrences.

[16] . منشور آتلانیک ، مصوب 11 اوت 1941 ، مشتمل بر هشت اصل عمومی در سیاست های ملی کشورهای مربوطه است که آرزوی آنها آینده بهتری برای دنیاست . اصل پنجم تمایل آنها را به انجام همکاری در کاملترین حد ، بین همه ملت ها در زمینه اقتصادی به هدف تضمین استاندارد کاری بهتر ، پیشرفت اقتصادی و تامین اجتماعی برای همه بیان می کند .

Quoted in R.Russell,A History of the united Nation charter, 1958, annex B,P. 975.

[17] . Basel

[18] . Bern

[19] . For further details, see K.Samson, International Labour Organization. In: r.Bernhardt, Encyclopedia of International Law. Instalment 5,1983,pp.87-94, at P.88

[20] . درباره نقش سازمان بین المللی کار در بین المللی ساختن حقوق اقتصادی و اجتماعی ، نک

C.w.Jenks, Human rights , social Hustice and Peace : the Broader Signifiance of the ILO experience, in: a.Edie and H.schou (eds), International Protection of Human rights, 1968, pp. 227-261

[21] . این به اندازه کافی ، در چندین ماده در حمایت از شمول حقوق اقتصادی و اجتماعی توسط نویسندگان و دولتمردان آمریکایی و دیگر نویسندگان و دولتمردان غربی نشان داده شده است .

Essential Human rights of the Annals of the American academy of Political and social Seince o January 1946,vol. 243.

[22] . on the Roosevelt conception of freesom from want as a source of contemporary conceptions of human rights, see further in a.Edie et . al. Food Security and the R right to food in International Law and Development. Transnational Law & Contemporary Problems, Vol.1,NO.2(1991).PP.415 – 467

[23] . R.Russel.OP.cit(not 17).

[24] . For details on this statement by Roosevelt , see P.Alston loc.cit(note 7),P.387

[25] .American Law Institute, statement of essential Human Rights , by a committee Appointed by the American Law Institute, in : the annals of American Academy of Political and Social Science, Vol. 243(1946).PP.18-26

[26] .John Humphrey

[27] . .John Humphrey ststes, in his memoris (The United Nations and Human Rights : A great Adventure), 1984, P.32: The best text from which I worked was the one prepared by the American Law Institue, and I borrowed freely from it.

[28] . همان طور که قبلا گفتیم ، زمامداران ایالت متحده ، در طی جنگ جهانی دوم ، اهمیت فارغ بودن از تنگدستی و نیاز برای تضمین بهره مندی از آزادی شخصی را نیز تصدیق کردند . ین دیگر طراحان نظم بین المللی بعد از جنگ که بر این حقوق تأکید می کرد ، ما وزیر امور خارجه استرالیا در 1945 را اچ. وی . اوات (H. V. Evatt) یافتیم . نک :

H.V.Evatt, Economic Rights in the United Nations charter, the annals of the American academy of Political and Social Scinece, Vol. 243 (1946), PP.4-5.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید