اصلاح نباتات (پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی) 107 صفحه

مطالب این پست : دانلود پایان نامه               عنوان پایان نامه   : بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

درباره اصلاح نباتات (پایان نامه کارشناسی ارشد) 107 صفحه

  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات(M.Sc.)    

 

موضوع:

 

بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

 

 

استادان راهنما:

 

                                         دکتر محمد رضا اردکانی                         دکتر عزت الله فرشادفر

 

استاد مشاور:

 

مهندس بهنام ناصریان خیابانی

مطالب                                      

عنوان                                                                                                              صفحه

                                                           فصل اول: مقدمه

مقدمه ———————————————————— 2

                                              فصل دوم: بررسی منابع                                   

10 کلزا————————————————————

2-1- خصوصیات کلی وعمومی کلزا————————————- 10  

2-1-1- تاریخچه ومبدا ژنتیکی گیاه کلزا———————————– 10

2-1-2- خصوصیات گیاه شناسی کلزا————————————-  10

2-1-3- کشت و تولید کلزا——————————————–  11

2-1-4- برداشت کلزا———————————————–   13

2-1-5- ارقام وگونه های کلزا——————————————   14

2-1-6- مهمترین گونه های جنس براسیکا———————————-   16

2-1-7- اهمیت اقتصادی وصنغتی کلزا————————————-   17

2-2- اصلاح گیاه کلزا————————————————   18

2-2-1- روشهای اصلاح کلزا——————————————-   18

2-2-2- اهداف اصلاحی کلزا——————————————-   19

2-3- گیاهان هاپلوئید————————————————- 20

2-3-1- مزایا و کاربردهای هاپلوئیدها————————————– 21

2-3-2- مشکلات ومحدودیت های هاپلوئیدها——————————– 22

2-3-3- روشهای تولید گیاهان هاپلوئید————————————- 23

2-3-3-1- تولید خود به خودی (روشهای طبیعی)—————————–  23

2-3-3-2- تولید القایی(روشهای آزمایشگاهی)——————————-  24

2-3-3-2-1- آندروژنز(نرزایی)-————————————— 24

2-3-3-2-1-1- کشت بساک——————————————- 25

2-3-3-2-1-2- کشت میکروسپور————————————— 25

2-3-3-2-2- ژینوژنز(کشت تخمدان وتخمک)——————————- 26

2-3-3-2-3- روش حذف کروموزومی————————————- 27

2-4- کشت میکروسپورهای جدا گردیده کلزا——————————— 28

2-5- عوامل موثر بر رویانزایی میکروسپورهای جدا گردیده کلزا——————— 29

2-5-1- شرایط رشد، فیزیولوژی و ژنوتیپ گیاه مادری————————— 29

2-5-2- اندازه غنچه————————————————– 32

2-5-3- مراحل تکاملی میکروسپورها————————————– 33

2-5-4- تراکم میکروسپور در محیط کشت———————————– 35

2-5-5- ترکیب محیط کشت——————————————– 36

2-5-6- دما——————————————————- 40

2-6- مکانیسم رویانزایی———————————————– 43

2-6-1- مقدمه—————————————————– 43

2-6-2- تقسیم قرینه هسته والقائ رویانزایی——————————— 45

2-6-3- حوادث چرخه سلولی در طی رویانزایی میکروسپورها——————— 47 2-6-4- خانواده های ژنی درگیر با رویانزایی میکروسپورها در کلزا—————– 47

2-7- عوامل موثر بر باززایی گیاه از رویانهای هاپلوئیدی کلزا———————-  48

2-7-1- بلوغ ،مرحله رشد ونمو رویانها———————————— 48

2-7-2- اندازه رویانها————————————— ——— 49  

2-7-3- محیط کشت———————————————— 50

2-7-5- BAP وژیبرلیک اسید——————————————- 50

2-7-6- استفاده از کاغذ فیلتر در محیط کشت یا زراعی————————- 51

2-7-7- زغال فعال————————————————– 51

2-7-8- تیمار ABA و ابگیری رویانها————————————- 51

2-8- موارد استفاده از کشت میکروسپورکلزا——————————– 56

2-8-1- اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک———————————– 56

2-8-2- موتا سیون و انتخاب —————————————— 56

2-8-3- کشت میکروسپوروتکنولوژی بذر مصنوعی————————— 57

2-8-4- سیستم کشت میکروسپور در مطالعات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی————- 57

2-8-5- استفاده در کشت و امتزاج پروتوپلاستها—————————– 57

 

 

                              فصل سوم: مواد و روشها

                                                                                                        

3-1- مواد گیاهی————————————————– 60

3-2- کشت بذور————————————————– 60

3-3- شرایط اتاق رشد———————————————-   60

3-4- مراقبت های زراعی——————————————–   61

3-5- برداشت غنچه ها وتعیین مرحله مناسب میکروسپورها جهت جنین زایی——— 61

3-6- محیط های کشت، ایزولاسیون وباززاییدر کشت میکروسپورهای کلزا———– 62

3-6-1- محیط ایزولاسیون میکروسپورها———————————- 62

3-6-2- محیط کشت میکروسپورها————————————-   62

3-6-3-1- استریل کردن محیط کشت میکروسپورهای کلزا———————   62

3-6-4- محیط کشت باززایی ، جنین های حاصل از کشت میکروسپورهای کلزا——-  63

3-6-5- وسایل مورد نیاز جهت کشت میکروسپورهای کلزا———————   68

3-7- روش انجام آزمایش کشت میکروسپورهای کلزا————————-  69

3-7-1- برداشت غنچه ها——————————————–  69

3-7-2- استریل کردن غنچه ها—————————————– 69

3-7-3- استخراج میکروسپورها—————————————– 69

3-7-4- تعیین تراکم میکروسپورها————————————— 70

3-8- آزمایشات انجام شده——————————————– 71

3-8-1-مطالعه اثرتراکمهای مختلف میکروسپوربرروی جنین زایی میکروسپورهای کلزا—- 71

3-8-2- مطالعه باززایی گیاه در جنین هایی با اندازه های مختلف حاصل از کشت

میکروسپورهای کلزا————————————————- 72

3-8-3- مطالعه اثراستفاده از کاغذ صافی یا کاغذ فیلتردر میزان ریشه زایی ،ارتفاع گیاهچه ها

ودرصد گیاهچه های نرمال——————————————— 73

3-8-4- مطالعه اثر استفاده ازشوک سرمایی بر روی درصد تشکیل گیاهچه های طبیعی– 74

3-8-5- تعین سطح پلوئیدی گیاهچه های باززایی شده————————– 75

3-9- تجزیه و تحلیل داده ها——————————————– 78

 

                               فصل چهارم:نتایج وبحث    

 

4-1- جنین زایی میکروسپورهای کلزا در تراکمهای مختلف میکروسپور در محیط کشت—- 82

4-2- اثراندازه های مختلف جنین برروی صفات باززایی جنین های حاصل ازکشت

میکروسپورهای کلزا————————————————– 84

4-3- اثراستفاده ازکاغذ صافی یا کاغذ فیلتردر میزان ریشه زایی ،ارتفاع گیاهچه ها

ودرصد گیاهچه های نرمال——————————————— 90

4-4- اثر استفاده ازشوک سرمایی بر روی درصد تشکیل گیاهچه های طبیعی———- 97

4-5- پیشنهادات————————————————— 105

منابع مورد استفاده————————————————– 107

 

3- 1- مواد گیاهی

 

  ارقام مورد استفاده در این آزمایش2 رقم گلوبال وآپشن از تیپهای بهاره ودوصفر می باشند و در چند سال اخیر کشت آنها در ایران رایج شده است.

 

3- 2- كشت بذور

 

       بذور کلزا در داخل گلدانهایی با قطر cm25 كشت گردیدند. خاك مورد استفاده شامل دو قسمت خاك معمولی، یك قسمت خاك برگ، یك قسمت كود دامی، یك قسمت ماسه بود. در داخل هر گلدان 5 الی 6 بذر در قسمتهای مختلف گلدان كشت گردید و گلدانها پس از كشت بذور در داخل اتاقک رشد گروه اصلاح نباتات سازمان انرژی اتمی بخش كشاورزی هسته ای قرار گرفتند. دو هفته پس از سبز شدن بذور و اطمینان از رشد گیاهچه‌ها، در هر گلدان 2 بوته حفظ گردیده و بقیه حذف شدند.

 

3- 3- شرایط اتاق رشدin vivo

 

     نور اتاق رشدی كه گلدانها در آن قرار داشتند با 6 لامپ 400 وات بخار سدیم تأمین می شد لامپها در ارتفاع 4/1 متری از سطح گلدانها قرار داشتند و شدت نور در اتاق رشد 30000 لوكس بود. از لحاظ فتوپریودی اتاق رشد روی 8/16 ساعت تاریكی و روشنائی و دمای روز و شب°C10/ °C15 تنظیم شده بود.

 

3- 4- مراقبت‌های زراعی

 

     مراقبت‌های زراعی، شامل آبیاری، سم پاشی، محلول پاشی بود. برنامة آبیاری هر سه روز یكبار انجام گرفت. از نظر كنترل آفات و بیماریها یكی از آفاتی كه به وفور در فیتوترون دیده ‌شد شته بود كه جهت دفع آنها از دیازینون 2/1 در هزار و متاسیستوكس 1 در هزار استفاده گردید و برنامة سم پاشی در هر دورة رشد گیاهان 2 مرتبه انجام گرفت. یكی از كارهایی كه جهت جلوگیری از شیوع آفات و بیماریها انجام گرفت حذف برگهای زرد و مرده در قسمت تحتانی گیاه بود كه در هر هفته یك بار این عمل انجام ‌گرفت.به منظور تقویت گیاهان مادری از كودهای مغذی كامل استفاده گردید كه این كود به صورت محلول پاشی هر دو هفته یكبار روی برگ گیاهان اسپری شد.

 

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : 15 فایل ورد

اصلاح نباتات (پایان نامه کارشناسی ارشد) : بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا 107 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید